Zbabelci
Skvorecky, Josef
Purley, Surrey. Rozmluvy. 1989. 369 S. : Ill.. Rozmluvy ; sv. 68.
ISBN 0-946352-68-2 kart. : No price

Zbabelci
Skvorecky, Josef
3.vyd.. Praha. Ceskoslovensky spisovatel. 1966. 375 S.. Knihovna lidové cetby. ; Sv. 62..

Zbabelci ... a co bylo potom: hlasy a ohlasy nad románem Josefa Skvoreckého
Pribán, Michal
Vyd. 1.. Praha. 1992. 67 S..
ISBN 80-85274-13-2

Z badan architektury i sztuki Slaska
Kopec, Maria
Wroclaw. Wydawn. Politechniki Wroclawskiej. 1989. 182 S. : zahlr. Ill., Kt.. Politechnika Wroclawska: Prace naukowe Politechniki Wroclawskiej / Prace naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wroclawskiej / Seria: Monografie ; 22.

Z Badan architektury i sztuki Sl aska
Niemczyk, Ma gorzata ¬[Hrsg.]¬ ; Trojak, Barbara ¬[Hrsg.]¬
Wroc aw. Wyd. Politech.. 1989. 182 S.. Prace naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wroc awskiej. Studia i materia y ; 11.

Z badan architektury, urbanistyki i sztuki Slaska
Kopec, Maria
Wroclaw. Wydawn. Politechniki Wroclaw.. 1988. 363 S. : zahlr. Ill., Kt.. Prace naukowe Instytutu Historii Architekturym Sztuki i Techniki Politechniki Wroclawskiej. Seria: Studia i materialy / Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki <Wroclaw> ; 9 = 19 [d. Gesamtw.].

Z Badan architektury, urbanistyki i sztuki Slaska
Niemczyk, Malgorzata ¬[Hrsg.]¬ ; Trojak, Barbara ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1988. 363 S.. Prace naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wroclawskiej. Studia i materialy ; 9.

Z badan diachronicznych nad jezykiem rosyjskim: debiuty naukowe
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1979. 81 S.. Studia z filologii rosyjskiej i slowianskiej ; 1.

Z badan geologicznych nizu polskiego
Warszawa. Wydawnictwa Geologiczne.

Z badan geologicznych regionu Swietokrzyskiego: [Mit polygl. Zsfassungen.]
Zakowa, Halina ¬[Hrsg.]¬
Warszawa. Wydawn. geologiczne. 1983. 223 S.,5 Taf.. Biuletyn Instytutu geologicznego ; 345.

Z badan mineralogicznych py ów emitowanych przez Hut e im. Lenina w Krakowie
Wilczynska-Michalik, Wanda
Wroc aw u.a.. 1981. 51 S.. Prace mineralogiczne ; 68.
ISBN 83-04-00627-8

Z Badan mineralogicznych skal Polski
Bolewski, Andrzej ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw u.a.. 1979. 75 S.. Prace mineralogiczne ; 54.

Z badan mineralogicznych skal Polski
Wroclaw ¬[u.a.]¬. Ossol.. 1980. 43 S. : Ill.. Prace mineralogiczne ; 66.
ISBN 83-04-00829-7

Z badan nad celami, trescia i organizacja biologii
Stawinski, Wieslaw
Kraków. Wydawn. Naukowe WSP. 1990. 288 S. : graph. Darst.. Rocznik naukowo-dydaktyczny ; 134.

Z badan nad Chopinem
Zebrowski, Dariusz ¬[Red.]¬
Warszawa. 1973. 121 S.. Studia i rozprawy / Towarzystwo Imienia Fryderyka Chopina ; 3.

Z badan nad chronologia absolutna stanowisk neolitycznych z ziemi chelminskiej
Jankowskiej, Dobrochny ¬[Hrsg.]¬
Torun. 1990. 72 S. : Ill., graph. Darst., Kt..

Z badan nad chronologia debczynskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsety
Machajewski, Henryk
Wyd. 1. Poznan. Wydawn. Naukowe Uniw. im. Adama Mickiewicza. 1992. 246 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Seria archeologia ; 38.
ISBN 83-232-0378-4

Z badan nad czytelnictwem
Warszawa. Biblioteka Narodowa.

Z badan nad Daphnia pulex, de Geer
Bowkiewicz, Jan
Wilno. 1923. 8 S., 1 Bl. : Ill.. Towarzystwo Przyjaciól Nauk <Wilno>. Wydzial Nauk Matematycznych i Przyrodniczych: Prace ... . ; 1,1=Prace Zakladu Biologji Ogólnej..

Z badan nad dawna i nowa literatura rosyjska
Prus, Kazimierz
Wyd. 1.. Rzeszów. 1991. 214 S..

Z badan nad dawna ksiazka: studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin
Buchwald-Pelcowa, Paulina
Warszawa. Biblioteka Narodowa <Warszawa>: Prace Dzialu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej ; ....
ISBN 83-7009-071-0

Z badan nad dziejami Górnego Slaska
Kapala, Zbigniew
Wyd. 1. Bytom. 1988. 130 S. : Kt.. Rocznik Muzeum Górnoslaskiego w Bytomiu. Historia / Muzeum Górnoslaskie <Bytom> ; 4.

¬Z¬ badan nad dziejami opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech
Czubinski, Antoni ¬[Red.]¬
Poznan. Wyd. Naukowe Uniw. Im. Adama Mickiewicza. 1987. 213 S.. Seria historia / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 133.
ISBN 83-232-0038-6

Z badan nad dziejami oswiaty na terenie województwa legnickiego w latach 1945 - 1985: praca zbiorowa pod redakcja Krzysztofa Kostrzanowskiego
Kostrzanowski, Krzysztof
Legnica. 1989. 193 S.. Towarzystwo Przyjaciól Nauk <Legnica> / Wydzial Nauk Humanistycznych: Zeszyt naukowy ; 3.

Z badan nad dziejami Polski Odrodzonej: 1918 - 1988
Wojtkowiak, Stefan
Wyd. 1.. Lódz. Wydawn. Uniw. Lódzkiego. 1990. 194 S.. Uniwersytet Lódzki: Acta Universitatis Lodziensis / Politologia ; 20.

Z badan nad dziejami polski odrodzonej (1918 - 1988)
Wojtkowiak, Stefan ¬[Hrsg.]¬
Lódz. Wydawn. Uniw. Lódzkiego. 1990. 194 S.. Acta Universitatis Lodziensis : Politologia ; 20.

Z badan nad dziejami stosunków polsko-niemieckich
Czubinski, Antoni ¬[Hrsg.]¬
1. wyd.. Poznan. UAM. 1991. 341 S.. Seria historia / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 166.
ISBN 83-232-0358-X

Z badan nad dziejami zakonow: i stosunków wyznaniowych na ziemiach Polskich
Wisniowski, Eugeniusz
Wyd. 1. Lublin. 1984. 205 S.. Towarzystwo Naukowe <Lublin> / Wydzial Historyczno-Filologiczny: Rozprawy Wydzialu Historyczno-Filologicznego ; 50.

Z badan nad dziejami zakonów i stosunków wyznaniowych na ziemach polskich
Wisniowski, Eugeniusz ¬[Hrsg.]¬
(Lublin). (1984). 205 S.. Rozprawy Wydzialu historyzno-filologicznego. Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego ; 50.

Z badan nad dziejami zakonów i stosunków wyznaniowych na ziemiach polskich
Wisniowski, Eugeniusz ¬[Red.]¬
Wyd. 1. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego. 1984. 205 S.. Rozprawy Wydzialu Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 50.

Z badan nad eksterminacja Zydów na Pomorzu i Kujawach
Wyd. 1. Bydgoszcz. Pomorze. 1983. 58 S. : Ill..
ISBN 83-7003-404-7

Z badan nad filozoficznymi podstawami nauk
Kaczmarek, Stefan
Wyd. 1. Poznan. 1981. 199 S.. Uniwersytet Imenia Adama Mickiewicza <Poznan>: Seria filozofia i logika ; 32.

Z badan nad funkcjonowaniem gospodarki narodowej: (materialy dyskusyjne)
Mujzel, Jan
Warszawa. Polska Akad. Nauk, Inst. Nauk Ekonomicznych. 1985. 395 S.. @Studia@ ekonomiczne.

Z Badan nad hydrografia polski poludniowej
Klimaszewski, Mieczyslaw ¬[Red.]¬
1. wyd.. Kraków. Nakl. Uniw. Jagiellonskiego. 1968. 82 S. : graph. Darst., Kt.. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego : Prace geograficzne ; 21.

Z badan nad infiksem nosowym w jezykach indoeuropejskich
Otrebski, Jan
Krakow. Nakl. Polskiej Akademji. 1929. 68 S.. Prace Komisji Jezykowej Polskiej Akademji Umiejetnosci / Polska Akademia Umiejetnosci <Krakau> / Komisja Jezykowa ; 15.

Z badan nad intiksem nosowym w jezykach indoeuropejskich
Otrebski, Jan
W Krakowie. Nakl. Polskiej Akad. Umiejetnosci. 1929. 68 S.. Polska Akademia Umiejetnosci <Kraków> / Komisja Jezykowa: Prace Komisji Jezykowej ; 15.

Z badan nad jezykami i literaturami slowianskimi
Bartoszewicz, Albert ¬[Red.]¬
1. wyd.. Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1986. 187 S.. Studia z filologii rosyjskiej i slowianskiej ; 8.

Z Badan nad jezykami Jugoslawii
Olszewska, Halina ¬[Hrsg.]¬
Warszawa. PWN. 1961. 220 S.. Zeszyty jezykoznawcze. 6.

Z badan nad jezykami Jugoslawii
Olszewski, Halina
Warszawa. PWN. 1961. 219 S.,1 gef.Kt.. Zeszyty jezykoznawcze. ; 6..

Z badan nad jezykami wschodnioslowianskimi
Borys, Wieslaw
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1984. 211 S.. Prace jezykoznawcze / Studia jezykoznawcze ; 9 = 102 [d. Gesamtw.].

Z badan nad jezykamu i literaturami slowianskimi
Bartoszewicz, Albert ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1.. Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1986. 187 S.. Studia z filolofii rosyjskiej i slowianskiej ; 8.

Z badan nad jezykiem i literatura
Papierkowski, Stanislaw K.
Lublin. Wydawn.Lubelskie. 1972. 355 S..

Z badan nad jezykiem i wspólczesna literatura rosyjska
Pilat, Walenty
Olsztyn. Wydawn. Wyzszej Szkoly Pedag.. 1990. 184 S. : graph. Darst.. Wyzsza Szkola Pedagogiczna <Olsztyn, Lyna>: Studia i Materialy ; 20.
ISBN 83-85010-69-6

Z badan nad jezykiem polskim srodowisk emigracyjnych: praca zbiorowa
Wroclaw ¬[u.a.]¬. Ossolineum. 1981. 234 S.. Biblioteka Polonijna ; 8.
ISBN 83-04-00647-2

Z badan nad konsumpcja i rynkiem w warunkach kryzysu
Zarzycka, Zofia
Wyd. 1. Lódz. Wydawn. Uniw. Lódzkiego. 1988. 173 S. : graph. Darst.. Acta Universitatis Lodziensis / Folia oeconomica / Uniwersytet Lódzki ; 81.

Z badan nad krzemieniarstwem neolitycznym i eneolitycznym: (referaty i komunikaty przedstawione na sympozjum w Nowej Hucie dn. 10, 11 Maja 1971)
Kraków. 1971. 146 S. : Ill..

Z badan nad legenda Mickiewiczowska: studia i szkice fenograficzne
Kawyn, Stefan
Lublin. Rozprawy Wydzialu Historyczno-Filologicznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; ....

Z badan nad literatura i jezykiem rosyjskim
Opole. 1983. 170 S.. Filologia rosyjska ; 23.

Z badan nad literatura i metodyka jezyka rosyjskiego
Opole. 1981. 178 S.. Filologia rosyjska ; 20.

Z badan nad literatura i sztuka drugiego pokolenia pozytywistów polskich: studia i szkice
Piasecki, Zdzislaw ¬[Red.]¬
Opole. OTPN. 1992. 240 S..

Z badan nad literatura mieszczanskoludowa XVII wieku: Franc. Na zla zone. Piesni, tance, padwany
Badecki, Karol J.
Wroclaw. Ossolineum. 1951. 63 S. : Ill..

Z badan nad literatura mieszczansko-ludowa XVI - XVII wieku: Senatulus (Sjem niewiesci) Franc
Badecki, Karol
Wyd. 1. Wroclaw. Ossolineum. 1953. 34 S..

Z badan nad literatura polska XIX i XX w.
Opole. 1982. 157 S.. Wyzsza Szkola Pedagogiczna Imienia Powstanców Slaskich <Opole>: Zeszyty naukowe / Filologia polska ; 21.

Z badan nad literatura rosyjska i metodyka nauczania jezyka rosyjskiego
Opole. 1980. 106 S.. Filologia Rosyjska ; 18.

Z badan nad literatura staropolska: program i postulaty
Wroclaw. Ossolineum. 1952. 171 S..

Z badan nad mechanizmami gospodarki polskiej
Mujzel, Jan
Warszawa. 1986. 283 S. : graph. Darst.. Studia i materialy.

Z badan nad mechanizmami percepcji pisma
Grabowska, Anna
Wroc aw [u.a.]. Zak . Narod. Im. Ossolinskich. 1983. 105 S. : graph. Darst.. Monografie psychologiczne ; 42.
ISBN 83-04-01550-1

Z badan nad metoda tablic semantycznych
Dutkiewicz, Rafal
Wyd. 1.. Lublin. Red. Wydawn. KUL. 1988. 71 S.. Rozprawa doktorska / Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej.
ISBN 83-228-0111-4

Z badan nad mineralizacja rudna regionu sudeckiego
Niskiewicz, Jerzy ¬[Red.]¬
Wroclaw. Wydawn. Uniw.. 1993. 239 S. : Kt., graph. Darst., Ill.. Prace geologiczno-mineralogiczne ; 33.
ISBN 83-229-0894-6

Z badan nad neolitem i wczesna epoka brazu w Malopolsce
Machnik, Jan
Wroclaw. Ossolineum. 1973. 158 S.m.Taf.,Abb.u.gef.Taf.. Polska Akademia Nauk <Warszawa>. Oddzial <Krakow>. Komisja Archeologiczna: Prace Komisji archeologicznej. ; Nr. 12..

Z Badan nad niektórymi metodami przyspieszonego dojrzewania tworzyw cementowych
Nowakowski, B.
Poznan. 1985. 83 S.. Rozprawy. Politechnika Poznanska ; 166.

Z badan nad organizacjami podstawowymi PZPR
Ratynski, Wladyslaw
Warszawa. 1987. 419 S.. Sily napedowe, bariery i zagrozenia rozwoju socjalizmu w Polsce ; 23.

Z badan nad pierwszym zbiorem piesni horacego
Zarzycka-Stanczak, Krystyna
Wroclaw. Zakl. Narod. Ossolinskich. 1969. 115 S.. Archiwum Filologiczne. Neue Serie. 21.

Z badan nad poczatkami slawistyki i problemami mickiewiczologii u
Januszewski, Bernard W.
Warszawa. Ossolineum. 1980. 119 S.. Monografie Slaskie Ossolineum ; 34.
ISBN 83-04-00838-6

Z badan nad politika RFN w przeddzien zjednoczenia Niemiec
Sawczuk, Janusz
Wyd. 1.. Opole. Inst. Slaski. 1990. 220 S.. Republika Federalna Niemiec wobec ladu pokojowego w Europie.

Z badan nad polityka RFN w przeddzien zjednoczenia Niemiec
Sawczuk, Janusz ¬[Red.]¬
1. wyd.. Opole. Inst. Slaski. 1990. 220 S.. Republika Federalna Niemiec wobec ladu pokojowego w Europie.

Z badan nad polska mysla polityczna: 1939 - 1949
Pasierb, Bronislaw ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. 1978. 148 S.. Nauki polityczne ; 9.

Z badan nad polska mysla polityczna, 1939 - 1949
Pasierb, Bronislaw ¬[Red.]¬
Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wroclawskiego. 1978. 148 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis : Nauki polityczne ; 9.

Z badan nad polska mysla polityczna po 1945 roku
Dabrowski, Stanislaw ¬[Red.]¬
Wroclaw. Wydawn. Uniw.. 1992. 160 S.. Nauki polityczne ; 49.
ISBN 83-229-0682-X

Z Badan nad polska tradycja literacka
Lukasiewicz, Jacek ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. Wiedza o Kulturze. 1993. 230 S..
ISBN 83-7044-009-6

Z Badan nad polskimi ksiegozbiorami historycznymi
Bienkowska, Barbara ¬[Hrsg.]¬
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1988. 194 S. mit Tab. u. Abb. 8 .. Warsztaty.

Z badan nad polskimi ksiegozbiorami historycznymi
Skrzypek, Janina ¬[Red.]¬
Warszawa. Wyd. Uniw. Warszawskiego.

Z badan nad pomiarem i ocena dzialalnosci gospodarczej przedsebiorstw przemyslowych
Kurtys, Edmund ¬[Red.]¬
Poznan. Wydawn. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 1990. 180 S.. Zeszyty naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu : Ser. 1 ; 194.

Z badan nad pomiarem i ocena dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw
Kurtys, Edmund
Poznan. Wydawn. Akad. Ekonomicznej. 1990. 180 S.. Zeszyty naukowe.

Z badan nad pomiarem i ocena dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw przemyslowych
Kurtys, Edmund ¬[Red.]¬
Poznan. Wydawn. Akad. Ekonomicznej. 1990. 180 S. : graph. Darst.. Zeszyty naukowe / Akademia Economiczna w Poznaniu : Ser. 1 ; 194.

Z badan nad postawami rodzicielskimi
Pospiszyl, Kazimierz ¬[Hrsg.]¬
Lublin. 1988. 174 S..
ISBN 83-227-0212-4

Z badan nad pracami historycznymi Joachima Lelewela: referaty i glosy dyskusyjne z sesji naukowej UAM zorganizowanej ku uczczeniu setnej rocznicy smierci
Luczak, Czeslaw ¬[Hrsg.]¬
Poznan. Uniwer.. 1962. 196 S.. Prace Wydzialu Filozoficzno-Historycznego : Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 9.

Z badan nad problematyka socjologii zawodu
Mrozek, Wanda
Katowice. 1984. 124 S. : graph. Darst.. Uniwersytet Slaski <Katowice>: Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach / Prace z nauk spolecznych ; 15 = 658 [d. Gesamtw.].

Z badan nad procesami konsumpcji i funkcjonowania rynku
Olearnik, Janusz ¬[Red.]¬
Wroclaw. Wydawn. Uczelniane Akad. Ekonomicznej. 1986. 167 S. : graph. Darst., Kt.. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej Imienia Oskara Langego we Wroclawiu ; 333.

Z badan nad procesem ksztalcenia w zakresie wychowania muzycznego
Danel-Bobrzyk, Helena
Wyd. 1.. Katowice. 1989. 139 S. : Ill., graph. Darst.. Uniwersytet Slaski <Katowice>: Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ; 1002.
ISBN 83-226-0241-3

Z badan nad przeszloscia dialektu slaskiego
Bak, Stanislaw
Wroclaw. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. 1958. 105 S.. Wroclawskie Towarzystwo Naukowe: Prace. Seria A. ; ....

Z badan nad przeszloscia dialektu slaskiego
Rospond, Stanislaw ; Mayer, Józef
Wroclaw. WTN. Wroclawskie Towarzystwo Naukowe: Prace. Ser. A. ; ....

Z badan nad psychologicznymi aspektami rozwi#236azywania problemów #159zyciowych
Dabek, Michal
Wroclaw. Wyd. uniw.. 1982. 138 S.. Prace psychologiczne ; 16.

Z badan nad psychologicznymi aspektami rozwiazywania problemów zyciowych
Dabek, Michal
Wroclaw. Wydawn. Uniw.. 1982. 138 S.. Uniwersytet Wroclawski Imienia Boleslawa Bieruta: Acta Universitatis Wratislaviensis ; 588.

Z badan nad psychologicznymi aspektami rozwiazywania problemów zyciowych
Dabka, Michala ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. 1982. 138 S.. Prace psychologiczne. Universitas Wratislaviensis ; 16.

Z badan nad religijnoscia polska: studia i materialy
Piwowarski, Wladyslaw
Poznan u.a.. Pallotinum. 1986. 262 S.. Studia socjologiczno-religijne ; 1.
ISBN 83-7014-035-1

Z badan nad rodzina
Kukolowicz, Teresy
Lublin. Red. Wyd. KUL. 1984. 221 S..

Z badan nad rosyjskim czasopismiennictwem satyrycznym okresu oswiecenia
Luzny, Ryszard
Warszawa [u.a.]. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1962. 162 S.. Prace Komisji Slowianoznawstwa / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie ; 1.

Z badan nad rosyjskim szysopismiennictwem satyrycznym okresu oswiecenia
Luzny, Ryszard
Warszawa. PWN. 1962. 162 S.. Polska akademia nauk. Kom. slowianoznawstwa:Prace. ; Nr. 1..

Z badan nad rozwojem polskich deminutywow
DOBRZYNSKI, WALENTY
Wroclaw. 1974. Zeszyty naukowe. Seria B: Studia i monografie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna Im. Powstancow Slaskich <Opole> ; 44.

Z badan nad rozwojem polskich deminutywów
Dobrzynski, Walenty
Warszawa ¬[u.a.]¬. Panstw. Wydawn. Nauk.. Studia i monografie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstanców Slaskich w Opolu ; ....
ISBN 83-01-07177-x

Z badan nad rzemioslem we wczesnosredniowiecznym Kolobrzegu
Losinski, Wladyslaw ; Tabaczynska, Eleonora
Poznan. 1959. 119 S. : Ill.. Prace Komisji Archeologicznej / Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk / Komisja Archeologiczna ; 4,1.

Z badan nad skladnia polska i rosyjska
Bobran, Marian
Wyd. 1. Rzeszów. Wydawn. Uczelniane Wyzszej Szkoly Pedag.. 1983. 117 S..

Z badan nad struktura dochodów wielkiej wlasnosci: dobra pomorskie biskupa wloclawskiego w II polowie XVIII wieku
Kanior, Marian
Wroclaw [u.a.]. Ossiol. [u.a.]. 1990. 258 S.. Gdanskie Towarzystwo Naukowe : Wydzial Nauk Spolecznych i Humanistycznych: Seria monografii ; 90.
ISBN 83-04-03275-9

Z badan nad struktura grup w obozie koncentracyjnym Dachau: 1933 - 1938
Behning, Bernd
Wyd. 1.. Opole. Inst. Slaski. 1988. 78 S..

Z badan nad struktura grup w obozie koncentracyjnym Dachau (1933 - 1938)
Behning, Bernd
Opole. Inst. Slaski. 1988. 78 S..

Z badan nad struktura i infrastruktura rolnictwa
Góralczyk, Maria ; Górz, Bronislaw
Wroclaw. Wydawn. PAN. 1985. 100 S.. Dokumentacja geograficzna.

Z badan nad struktura spoleczna
Wyd. 1. Lódz. 1982. 206 S.. Uniwersytet Lódzki: Acta Universitatis Lodziensis / Folia sociologica ; 6.

Z badan nad swiadomoscia prawna mlodziezy
Karolczak-Biernacka, Barbara
Wyd. 1.. Warszawa. PWN. 1985. 222 S. : graph. Darst..
ISBN 83-01-05628-2

Z badan nad swiatopogladem i postawami wobec religii mlodziezy akademickiej
Szmyd, Jan ; Madrzycki, Tadeusz
Wyd. 1. Kraków. 1984. 104 S. : graph. Darst.. Uniwersytet Jagiellonski <Kraków>: Skrypty uczelniane ; 465 : Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Religioznawstwa: Skrypty uczelniane.

Z badan nad terytorialnym zróznicowaniem procesu starzenia sie ludnosci w Polsce i Czechoslowacji
Zarzycka, Zofia ¬[Hrsg.]¬
Wyd. 1.. Lódz. Wydawn. Uniw. Lódzkiego. 1990. 41 S. : Kt.. Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Lódzkiego : Seria A ; 80.
ISBN 83-7016-487-0

Z badan nad t. zw. "choroba pooperacyjna"
Dzizynski, Aleksander
Lwów. 1937. 47 S..

Z badan nad uwarunkowaniami oryginalnosci myslenia
Trzebinski, Jerzy
Wroc aw [u.a.]. Zak . Narod. Im. Ossolinskich Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1978. 102 S.. Monografie psychologiczne ; 19.

Z badan nad warunkami rozwoju przemyslu
Bittnerowa, Ewa
Wyd. 1. Poznan. Wydawn. Akad. Ekonomicznej. 1987. 105 S.. Zeszyty naukowe.

Z badan nad wczesnosredniowiecznym osadnictwem wiejskim w Biskupinie
Szafranski, Wlodzimierz ; Szafranska, Zoja
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich Wydawnictwo Polskiej Akad. Nauk. 1961. 229 S., [11] Bl.. Polskie badania archeologiczne ; 6.

Z badan nad wp ywem i znaczeniem rewolucji rosyjskich 1917 roku dla ziem polskich
Zielinskiego, Henryka ¬[Red.]¬
Wroc aw. Zak . Narod. Im. Ossolinskich. 1968. 222 S.. Prace Wroc awskiego Towarzystwa Naukowego ; 127.

Z badan nad wspólczesnym funkcjonowaniem ksiazki
Warszawa. Biblioteka Narodowa. 1991. 122 S.. Materialy informacyjne Instytutu Ksiazki i Cytelnictwa ; 23.
ISBN 83-7009-081-8

Z badan osadów czwartorzedowych w Polsce srodkowej
Klatkowa, Halina
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1985. 195 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Acta geographica Lodziensia ; 50.
ISBN 83-04-01731-8

Z badan sredniowiecznej architektury Slaska
Wroclaw. 1980. 141 S.. Prace naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wroclawskiej ; 13.

Z badan stylu naukowego i terminologii naukowo-technicznej
Wroclaw. Wydawn. Politechniki Wroclawskiej. 1983. 92 S.. Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych <Wroclaw>: Prace naukowe Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych Politechniki Wroclawskiej / Seria: Studia i materialy ; 16 = 18 [d. Gesamtw.].

Z Badan trzynastowiecznej architektury na Slasku i w Czechach
Niemczyk, Malgorzata ¬[Hrsg.]¬ ; Guminski, Samuel ¬[Hrsg.]¬
Wroclaw. Wyd. Politech.. 1981. 119 S.. Prace naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wroclawskiej. Studia i materialy ; 8.

Z badnan nad chronologia absolutna stanowisk neolitycznych z ziemi chelminskiej
Jankowskiej, Dobrochny
Torun. 1990. 72 S. : Ill., graph. Darst., Kt..

Z badán nad mechanizmami pozytywnych ustosunkowán interpersonalnych
Karylowski, Jerzy
Wroclaw. Zakl. Narodowy Im. Ossolinskich Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1975. 93 S.. Monografie psychologiczne ; 11.

Z badán nad polska mysla polityczna: 1939 - 1949
Pasierb, Bronislaw
Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wroclawskiego. 1978. 148 S.. Nauki polityczne. ; 9..

Zbahacennja mov narodiv SRSR
Zovtobrjuch, Mychajlo A.
Kyïv. Znannja. 1967. 46 S..

Zbahnuty den' suscyj
Zdoroveha, Volodymyr J.
Kyïv. Vydavn. Chudozn'oï Lit. Dnipro. 1988. 261 S..
ISBN 5-308-00003-4

Z bajki prawda sie odkryla: wybór bajek Krasickiego, Krylowa i La Fontaine'a
Krasicki, Ignacy ¬[Mitarb.]¬ ; Krylov, Ivan A. ¬[Mitarb.]¬ ; LaFontaine, Jean ¬de¬ ¬[Mitarb.]¬
Wyd. 1.. Warszawa. Iskry. 1987. 127 S. : zahlr. Ill..
ISBN 83-207-0933-4

Zúbaka: la Chiquitanía ; visión antropológica de una región en desartollo
Riester, Jürgen
Cochabamba u.a.. Ed. Los Amigos del Libro. Colección Descubra Bolivia.

Zban vyna: povist' u lehendach
Fedoriv, Roman M. ; Zvenyhorodskyj, V. T.
L'viv. Kamenjar. 1988. 549 S. : Ill.. Biblioteka Karpaty.
ISBN 5-7745-0149-3

Zbarazcina: zbirnik stattej, materijaliv i spominiv
Zila, Volodimir ¬[Hrsg.]¬
Nju-Jork u.a.. 1980.

Zbarazcyna: zbirnyk spomyniv, stattej i materijaliv
Batjuk, Antin ¬[Red.]¬
[S.l.]. Nakl. Ob'jednannja Zbarazan Ameryky i Kanady. Ukra░ns'kyj archiv ; ....

Zbarazcyna: zbirnyk stattej, materijaliv i spomyniv
Zyla, Volodymyr T.
N'ju-Jork u.a.. Naukove Tovarystvo Im. Sevcenka. Ukraïns'kyj Archiv ; ....

z.B. Asbest: ein Stein des Anstoßes ; kulturelle und soziale Dimensionen eines Umweltproblems ; [Begleitband zur Ausstellung "z.B. Asbest" im Heimatmuseum Neuköln, 20. Oktober 1990 bis 1. April 1991]
Bönisch, Monika
Berlin. 1990. 224 S. : Ill..

Z.B. Asbest: ein Stein des Anstosses ; Auswertung & Diskussion einer Ausstellung
Berlin. Bezirksamt Neukölln von Berlin, Abt. Volksbildung/Kunstamt, Museum für Stadtkultur und Regionalgeschichte, Heimatmuseum Neukölln. 1991. 20 S..

Z.B. Asbest, ein Stein des Anstoßes: Auswertung & Diskussion einer Ausstellung
Berlin. 1991. 20 S. : zahlr. Ill..

Z'Basel an mym Rhy: Heimatvärsli fir Baslerkinder
Keller, Anna
Basel. Sektion Baselstadt des Schweizerischen Lehrerinnenverein. [s.d.]. 32 S..

¬Z'¬ Basel an myn Rhy: Streifzüge durch Basel und die Regio
Jenny, Joh. J.
Basel ¬[u.a.]¬. [Selbstverl.]. [s.a]. 123 S. : Ill..

Z Base Standard: Version 1.0
Brien, Stephen M. ; Nicholls, John E.
Oxford. 1992. XIV, 202 S.. Technical monograph / Oxford University Computing Laboratory, Programming Research Group ; 107.
ISBN 0-902928-84-8

Z░basinas░-i suhan-i pars░
Kazzaz░, M░r Galal-ad-D░n
Tihran. Nasr-i Markaz.

Z-Baum-orientierte Durchforstungsansätze für Douglasien-Bestände im Südschwarzwald
Wickel, Andreas
Freiburg i.Br.. 1991. VIII, 126, 36 S..

Zbav me mé tesknosti
1. vyd.. Brno. Blok. 1983. 230 S. : Ill..

Zábavná cvicení
Kos, Bohumil ; Roubal, Bohumír
1. vyd.. Praha. Olympia. 1992. 119 S. : überwiegend Ill.. Edice ABC sportu.
ISBN 80-7033-180-1

Zbawienie czlowieka w starym testamencie
Roslon, Wieslaw J.
Warszawa. Akademia Teologii Katolickiej. 1970. 230 S..