¬Die¬ Pyurie beim Weibe und ihre Beziehungen zu den Generationsvorgängen
Kost, Rudolf
1908. 79 S..

¬Die¬ Pyurie im Säuglings- und Kindesalter und die jahreszeitlichen Einflüsse
Spitzner, Siegfried
1939. 15 S..

Pyxis
Milano. Crocetti.

Pyykin pesu ja käsittely Lounais-Suomessa n. 1880-1960: Zsfassung: Wäschewaschen und Wäschebehandlung in Südwestfinnland in der Zeit von etwa 1880-1960
Haanpää, Tuulikki
Turku. 1971. 75 Bl.,13 Abb.. Monisteita. Turun Yliopiston kansatieteen Laitos ; 5.

Pyzamo po mrtvém
Rudolf, Stanislav
Vyd. 1.. Praha. Stredo`ces. Nakl. a Knihkup.. 1979. 178 S..

Pyzdek's guide to SPC
Pyzdek, Thomas
Tucson, Ariz.. Quality America. 1989-.

Pyzdry: miasto nad Warta
Anders, Pawel
Wyd. 1.. Poznan. Wydawn. ABOS. 1993. 79 S. : Ill., Kt.. Wielkopolska biblioteka krajoznawcza ; 1.
ISBN 83-85811-00-1

Pyzk-░slenzk ordabók: dt.-isländ. Wörterbuch
Jón ÷feigsson
Reykjav░k. Eymundsson. 1935. XIV, 930 S..

Pyzk-íslenzk ordabók
OFEIGSSON, JON
2. útg. Reykjavík. ÁIsafoldarprentsmidja. 1953. 768 S..

Pézenas: [c'est toujours le bon temps]
Delher, Christine
[Pézenas]. Ed. des Créations Piscénoises. 1982. ca. 200 S. : überwiegend Ill..

Pézenas: ville et campagne XIIIe - XXe siècles ; actes du XLVIIIe Congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, organisé à Pézenas les 10 et 11 mai 1975, par la société "Les Amis de Pézenas"
Montpellier. 1976. 406 S. : Ill..

Pâzend Texts: Lectures in Zend Avestâ at the Sir Jamsetjee Jejeebhoy Zarthoshti Madressâ.
Antiâ, Ervad E.
Bombay. 1909.

Pzet stoleté ceského knihtisku
Horák, Frantisek
Praha. Odeon. 1968. 250 S. : Ill..

PZ-Information
Bad Kreuznach.

PZ-Informationen
Bad Kreuznach.

P. Zirbes: Eifeldichter und wandernder Steinguthändler aus Niederkail ; Auswahl seiner Gedichte und Sagen
Zirbes, Peter ; Erben, Hans ¬[Hrsg.]¬
Wittlich. Verbandsgemeinde. 1976. 211 S. : Ill., Notenbeisp..

PZ-Kurzinformationen, -Arbeitspapiere
Fischler, Helmut
Berlin. Pädagogisches Zentrum.

Pázmany Péter 1570-1637
Fraknói, Vilmos
Budapest. 1886.

Pázmány
Sumonyi, Zoltán
Budapest. 1979. 110 S..
ISBN 963-270-972-1

Pázmány az ember és az író
Sík, Sándor
Budapest. 1939.

Pázmány Péter
Bitskey, István
Budapest. Gondolat. 1986. 224 S. : Ill.. Magyar história. Eletrajzok.
ISBN 963-281-711-7

Pázmány Péter
Fraknói, Vilmos
Budapest. 1886. Magyar Történeti Életrajzok ; 2,2.

Pázmány Péter emlékezete: halálának 350. évfordulóján
Lukács, László ; Szabó, Ferenc
Róma. 1987. 492 S. : Ill..

Pázmány Péter muvei
Pázmány, Péter ; Tarnóc, Márton
Budapest. Szépirodalmi Könyvk.. 1983. 1183 S.. Magyar remekírók.
ISBN 963-15-2409-4

Pázmány Péter prédikációi
Pázmány, Péter ; Tarnóc, Márton ¬[Hrsg.]¬
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1987. 397 S..
ISBN 963-15-3457-X

Pázmány Péter Összes Munkái. A budapesti kir. magyar Tudomány- Egyetem megbízásából egybegyujti és sajtó alá rendezi ugyanazon egyetem hittudományi Kara
Pázmány, Péter
Budapest.

Pázmánys Hodoegus: Methode u. Bedeutung
Erdös, Matthias
1940. VIII, 99 S..

Pózna eseistyka Jaroslawa Iwaszkiewicza
Wroczynski, Tomasz
Wyd. 1.. Warszawa. Uniwersytet Warszawski. 1990. 130 S..

Pózna podróz
Ordan, Jerzy L.
Bydgoszcz. Kujawsko-Pomorskie Tow. Kulturalne. 1991. 23 S. : Ill.. Biblioteka Oddzialu Bydgosko-Torunskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
ISBN 83-85327-04-5

Pózna proza Aleksandra Weltmana: cykl powiesciowy "Przygody zaczerpniete z morza zycia"
Goldgart, Stella
Wyd. 1. Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Im. Ossolinskich. 1971. 134 S.. Prace Komisji Slowianoznawstwa / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie ; 24.

Pézénas: coeur secret du Languedoc
Achard, Claude
Portet-sur-Garonne. Loubatières. 1987. 30 S. : Ill.. Terres du Sud ; 47.
ISBN 2-86266-072-8

Pózne lato
Bolay, Karl H.
Gdansk. Zrzeszenie Kaszubskó-Pomorskie. 1982. 30 S. : Ill..

Pózne sredniowiecze miast nadbaltyckich: Studia nad dziejami Hanzy nad Baltykiem w 14-15 w.
Samsonowicz, Henryk
Warszawa. Panstwowe wyd-wo naukowe. 1968. 332 S.m.Tab..

Póznobarokowy zespól sakralno-cmentarny w Chodczu
Mietz, Andrzej
Woclawek. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we Wloclawku. 1987. 73 S. : Ill., Kt..

Póznoglacjalna i holocenska historia roslinnosci na obszarze wydmowym w dolinie srodkowej Prosny
Tobolski, Kazimierz
Poznan. PAN. 1966. 68 S.m.z.T.gef.Abb.u.Tab.. Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Wydzial Mat.-Przyrod. Komisja Biol.: Prace Komisji Biol. ; T. 32,1..

Póznoglacjalne formy denudacyjne na zboczach pradoliny noteci-warty i doliny drwecy
Churska, Zofia
Warszawa. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. 1965. 111 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Towarzystwo Naukowe <Torun>: Studia Societatis Scientiarum Torunensis / C ; 6,1..

Póznogotyckie i wczesnorenesansowe spizowe plyty nagrobne z Poznania i Szamotul
Karlowska-Kamzowa, Alicja
Poznan. Wydzial Kultury i Sportu Urzedu Wojewódzkiego. 1990. 20 S. : zahlr. Ill..

Póznoplejstocenska i holocenska transformacja doliny Moszczenicy jako rezultat zmian srodowiska naturalnego oraz dzialalnosci czlowieka
Kaminski, Jan
Lódz. Lódzkie Tow. Naukowe. 1993. 104 S. : Ill., graph. Darst.. Acta geographica Lodziensia ; 64.
ISBN 83-85879-11-0

Póznoplejstocenskie i holocenskie Procesy wydmotwórcze w Pradolinie Warszawsko-Berlinskiej w widlach Warty i Neru
Krajewski, Kazimierz
Lódz. 1977. 87 S.. Acta geographica Lodziensia ; 39.

Póznoplejstocenskie zespoly z jednozadziorcami w Europie Zachodniej
Burdukiewicz, Jan M.
Wroclaw. wyd. uniw.. 1987. 223 S., 55 Bl. : graph. Darst., Ill.. Studia archeologiczne ; 14.

Póznoplejstocenskie zespo/ly z jednozadziorcami w Europie Zachodniej
Burdukiewicz, Jan M.
Wroc/law. Wydawn. Uniw. Wroc/lawskiego. 1987. 223, ca. [100] S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Uniwersytet Wroc/lawski Imienia Boleslawa Bieruta: Acta Universitatis Wratislaviensis ; 663..

Póznoplejstocenskie zespo y z jednozadziorcami w Europie Zachodniej
Burdukiewicz, Jan M.
Wroc aw. Wydawn. Univ. Wroc awkiego. 1987. 223, [114] S. : zahlr. Ill.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 663.

Póznoplejtocenskie zespoly z jednozadziorcami w Europie Zachodniej
Burdukiewicz, Jan M.
Wyd. 1. Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wroclaw.. 1987. 223, LXXXVIII S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt.. Uniwersytet Wroclawski Imienia Boleslawa Bieruta: Acta Universitatis Wratislaviensis / Studia archeologiczne ; 14 = 663 [d. Gesamtw.].

Póznorenesansowy arystotelizm wloski: Cesare Cermonini (1550-1631) jako przedstawiciel heterodoksyjnego arystotelizmu padewskiego ; ([Mit ital. Zsfassung:] L'aristotelismo italiano del tardo rinascimento. Cesare Cremonini (1550-1631) come rapresentante del eterodosso aristotelismo padovano)
Blocian, Tadeusz
Wroclaw. Uniw.. 1984. 123 S.. Prace filozificzne ; 40.

Póznorenesansowy arystotelizm wloski: Cesare Cremonini (1550 - 1631) ; jako przedstawiciel heterodoksyjnego arystotelizmu padewskiego
Blocian, Tadeusz
1. wyd.. Wroclaw. Wydawn. Uniw. Wroclawskiego. 1984. 123 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis : Prace filozoficzne ; 40.

Póznovistulianskie i holocenskie formy i osady korytowe srodkowej Prosny i ich paleohydrologiczna interpretacja
Rotnicki, Karol ; Mlynarczyk, Zygmunt
Poznan. UAM. 1989. 76 S. : graph. Darst., Kt.. Seria geografia / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 43.
ISBN 83-232-0168-4

Pózny gotyk: studia nad sztuka przelomu sredniowiecza i czasów nowych ; materialy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wroclaw 1962
Warszawa. Panstwowe Wyd. Naukowe. 1965. 311 S..

Pózny okres latenski i okres rzymski
Wielowiejski, Jerzy
Wroclaw u.a.. Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich. 1981. 493 S.. Prahistoria ziem polskich ; 5..
ISBN 83-04-00364-3

Pózny paleolit pradoliny warszawsko-berlinskiej
Chmielewska, Maria
Wroclaw u.a.. Ossolineum. 1978. 276 S. : Ill., Kt.. Praca wykonana w ramach problemu resortowega ; 37.

Pzoriste i drustvo
Miletic, Gojko
Beograd. Beogradski Izd.-Graf Zavod. 1973. 248 S.. Posebna izdanja.

P. Zornii commentatio de usu aereorum tripodum et cymbalorum in sacris Graecorum
Zorn, Peter
Kiloni. 1715.

PZPR 1948 - 1954
Dymek, Benon
Wyd. 1.. Warszawa. Panstw. Wydawn. Naukowe. 1989. 354 S..
ISBN 83-01-08773-0

PZPR pójdzie odwaznie droga reform postepu i odpowiedzialnosci: XIII Plenum KC PZPR, 30 czerwca i 28 - 29 lipca 1989 r. ; [podstawowe dokummenty i materialy]
Wyd. 1.. Warszawa. Ksiazka i Wiedza. 1989. 74 S.. Plenum KC PZPR / Polska Zjednoczona Partia Robotnicza / Plenum ; 10,13.

PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) na Slasku Opolskim: materialy z sesji popularnonaukowej w 30 rocznice powstania PZPR Opole, dn.12 grudnia 1978 r.
Kowalski, Zbigniew ¬[Red.]¬
Opole. Inst. Slaski. 1981. 326 S..

PZPR w dzailaniu
Surmaczynski, Marian ¬[Hrsg.]¬
Warszawa. Panstw. Wydawn. Naukowe. 1975. 147 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 267.

PZPR w dzialaniu
Surmaczynski, Marian ¬[Red.]¬
Warszawa [u.a.]. Panstwowe Wydawn. Naukowe. 1975. 147 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis : Nauki polityczne ; 6.

PZPR w dzialniu
Surmaczynski, Marian ¬[Red.]¬
Warszawa ¬[u.a.]¬. Pán. wyd. naukowe. 1975. 147 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 267.

PZPR w latach 1954 - 1957: szkic histor.
Kozik, Zenobiusz
Wyd. 1. Warszawa. Panstw. Wydawn. Naukowe. 1982. 309 S..
ISBN 83-01-03869-1

PZPR w Wielkopolsce 1948 - 1984
Choniawko, Andrzej
Poznan. Wyd. poznanski. 1987. 283 S..
ISBN 83-210-0721-X

Pzresady
Wirpsza, Witold
Warszawa. PIW. 1966. 68 S..

PZ-Schriftenreihe
Frankfurt am Main. Govi-Verl..

PZ-Unterrichtshilfen
Bad Kreuznach.

PZ-Unterrichtsmodell
Bad Kreuznach.

PZ-Unterrichtsmodelle
Bad Kreuznach.

PZ-Unterrichtsmodelle
Kreuznach.