Medborgare, män och kvinnor! Upp till Första-Maj-Demonstration för krav på lagstadgad normalarbetsdag på 8 timmar och medborgarrätt.: demonstrationstalet hålles av hr Erik Nilsson.
1907. 1 affisch.

Medborgaren i styrsystemet: beskrivning av VAD och HUR i styrning av kommunal verksamhet
Nilsson, Hans
Stockholm. Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan. 2004. 151 S..
ISBN 91-7258-652-4

Medborgaren och det kommunala beslutsfattandet: en teoretisk och empirisk undersökning av medborgarnas kravartikulering och dess effekter i ljuset av medborgarinitiativ i Åbo stad åren 1977 - 1979
Löf, Carola
Åbo. 1984. 181, 11 S. : graph. Darst. Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga Fakulteten vid Åbo Akademi : Serie A ; 209 : Institutionen för offentlig förvaltning : Serie A.
ISBN 951-649-077-8

Medborgaren och marknaden: pedagogisk diskurs för folkbibliotek
Jonsson, Bosse,
Linköping. Institutionen för beteendevetenskap, Univ.,. 2003 . 223, [7] s. ;.

Medborgarens bok
Aldén, Gustaf Alfred
Stockholm. Hökerberg. 1924.

Medborgare om v¯ldsd¯d: reaktioner efter mordet p¯ Anna Lindh och andra d¯d
Höijer, Birgitta, ; Rasmussen, Joel
Stockholm. Krisberedskapsmyndigheten,. 2005. 120 s..

Medborgarinitiativ i kommunalt beslutsfattande: en studie av medlemsinitiativ i Åbo åren 1977 - 79 ; [Mit engl. Zsfassung:] Citizens' initiatives in local decision-making
Sjöblom, Stefan
Åbo. Åbo akademis förl. 1988. XII, 373 S..
ISBN 951-9498-35-4

Medborgarkommissionens rapport om svensk vapenexport
Stockholm. Allmänna Förl.. 1988. 280 S.. Statens offentliga utredningar ; 1988,15.
ISBN 91-38-10148-3

Medborgarmakt.
Stockholm. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti,. 1993 ; . [3] s., s. 5-49 ;.

Medborgarna, politikerna och sjukvården: en studie av attityder och demokrati
Andersson, Ronny
Lund. 1997. 192 S.. Lund political studies ; 98.
ISBN 91-88306-11-9

Medborgarnas erfarenheter
Boje, Thomas P. ; Amnå, Erik
Stockholm. Fakta Info Direkt. 1999. 271 S.. Demokratiutredningens forskarvolym ; 5.
ISBN 91-7610-843-0

Medborgarnas EU - frihet och säkerhet?: frågor om unionens tredje pelare inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén
Stockholm. Fritze. 1996. 30 S.. Statens offentliga utredningar : Utrikesdepartementet ; 1995,102.
ISBN 91-38-20061-9

Medborgarnas Europa: bakgrundsuppsats för UNI-Europas konferens ; Stockholm, 19 - 21 maj 2003
Kirton-Darling, Judith ¬[Hrsg.]¬
Bryssel. ETUI [u.a.]. 2003. 94 S. : graph. Darst..

Medborgarnas makt
Petersson, Olof ; Westholm, Anders ; Blomberg, Göran
1 Aufl.. Stockholm. Carlsson. 1989. 390 s.. Maktutredningens publikationer.
ISBN 91-7798-224-X

Medborgarpubliken och det offentliga rummet: om utbildning, medier och demokrati
Ljunggren, Carsten
Uppsala. Acta Univ. Upsaliensis. 1996. 306 S.. Uppsala studies in education ; 68.
ISBN 91-554-3812-1

Medborgarrätten och regeringsformen: debatten om grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen under 1970-talet
Algotsson, Karl-Göran
Stockholm. Norstedt. 1987. 376 S..
ISBN 91-1-877841-0

Medborgarrätt och egenansvar: de sociala försäkringarna i Sverige 1901 - 1935
Berge, Anders
Lund. Arkiv förl.. 1995. 152 S.. Lund studies in social welfare ; 10.
ISBN 91-7924-083-6

Medborgarsinne och fosterland: föredrag h¯llet vid H.M:t konung Gustaf V:s besök ¯ Tärna folkhögskola den 11 februari 1912
Holmberg, Teodor,
Stockholm. Fylgia,. 1912. 15 s..

Medborgarskap
Fazlhashemi ; Fruitman
Stockholm . SNS. 1997. 214 s..

Medborgarskap efter nationalstaten?: Ett konstruktivt förslag
Fernández, Christian
Lund. Univ.. 2005. VIII, 260 S.. Lund Political Studies ; 138.
ISBN 91-88306-52-6

Medborgarskapet i Sverige och Europa: räckvidd och rättigheter
Lokrantz Bernitz, Hedvig
Uppsala. Iustus förl.. 2004. 621 S..
ISBN 91-7678-565-3

Medborgarskapet i välfärdsstaten: föräldrainflytande i skandinavisk grundskola
Lindbom, Anders
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1995. 243 S.. Acta Universitatis Upsaliensis : Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala ; 123.
ISBN 91-554-3619-6

Medborgarskapet i välfärdsstaten: föräldrainflytande i skandinavisk grundskola = [The citizenship in the welfare state] : [parental influence in the Scandinavian compulsory school]
Lindbom, Anders,
Uppsala. Univ. ;. 1995 ; . 248 s..

Medborgarskap i brytningstid: funktionshinder, makt och nätverk
Gynnerstedt, Kerstin
Lund. Bokbox,. 2004. 119 s..

Medborgarskap i globaliseringens tid
Delanty, Gerard
Lund. Studentlitteratur,. 2002 . 265 s. ;.

Medborgarskap och arbetsprestation: konfrontation eller kombination
Salminen, Kari ; Vanamo, Jussi ; Ijäs, Teresia ; Salminen, Riitta
[Helsingfors]. Pensionsskyddscentralen = Eläketurvakeskus,. 1992. 28 s..

Medborgarskap och diskriminering: östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920 = Naturalisation and discrimination : Easten Jews and other immigrants in Sweden, 1860 to 1920
Carlsson, Carl Henrik,
Uppsala. Acta Universitatis Upsaliensis. 2004 . 377, [7] s. ;.

Medborgarskap och diskriminering: östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920. Summary, Naturalisation and discrimination : Eastern Jews and other immigrants in Sweden, 1860 to 1920
Carlsson, Carl Henrik.
Uppsala. Uppsala Universitet,. c2004.. 377 p..

Medborgarskap och identitet
Stockholm. Fritze. 1997. 125 S.. Statens offentliga utredningar ; 1997,162.
ISBN 91-38-20745-1

Medborgarskap och medier: fr¯n medborgarskap till Bill Gates
Jonsson, Kjell,

Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning: betänkande av Kommittén om Medborgarskapskrav
Stockholm. Fritzes. 2000. 493 S.. Statens offentliga utredningar ; 2000,106.
ISBN 91-38-21337-0

Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan: diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare
Carlsson, Lena,
Växjö. Växjö University Press,. 2006 . 185 s. ;.

Medborgere eller blot "sociokulturelt handicappede"?
Andersen
København . 2005. 1 bd..

Medborgerlig insyn i kommunala entreprenader: delbetänkande av Kommunala förnyelsekommittén
Stockholm. Fritze. 1996. 129 S.. Statens offentliga utredningar : Finansdepartementet ; 1996:67.
ISBN 91-38-20261-1

Medborgerskabets mange stemmer
Schwartz
Århus . Magtudredningen. 2002 . 112 sider.

Medborgerskab, identitet og demokratisk dannelse
Korsgaard
Kbh. . Danmarks Pædagogiske Universitet. 2004 . 280 sider.

Medborgerskab og social klasse
Marshall
Kbh. . Hans Reitzel. 2003 . 150 sider.

Med børn skal land bygges
Muldkjær
[Kbh.] . Rhodos. [1977]. 272 s..

Med Broby gennem Ny-København, Frederiksberg, Broerne, Valby, Sydhavnen
Broby-Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1986. 94 p.. Kunstvejviser.
ISBN 87-15-08447-7 : kr298.00

Med Broby i det gamle København indenfor voldene
Broby-Johansen, Rudolf
6. ajourførte udg. [Lyngby]. Hamlet. 1986. 111 S..
ISBN 87-15-08446-9

Med Broby i graenselandene Sønderjylland og Bornholm
Broby Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1982. 89 S. : zahlr. Ill.. Kunstvejviser ; [6].
ISBN 87-7321-123-0

Med Broby i grænselandene Sønderjylland og Bornholm
Broby-Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1982. 89 p.. Kunstvejviser.
ISBN 87-7321-123-0

Med Broby i Københavns opland fra Dyrehaven til Dragør
Broby-Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1986. 95 S.. Kunstvejviser.
ISBN 87-15-08489-2

Med Broby i Midt- og Østjylland
Broby Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1985. 128 S. : zahlr. Ill.. Kunstvejviser ; [4].
ISBN 87-7321-238-5

Med Broby i Midtsjaelland
Broby Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1985. 88 S. : zahlr. Ill.. Kunstvejviser ; [11].
ISBN 87-7321-240-7

Med Broby i Midtsjælland
Broby-Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1985. 88 p.. Kunstvejviser.
ISBN 87-7321-240-7 : kr338.00

Med Broby i Noerrejylland: Mors-Saling og Himmerland
Broby Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1984. 93 S. : zahlr. Ill.. Kunstvejviser ; [3].

Med Broby i Nordvestjylland, Thy og Hardsyssel
Broby Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1980. 105 S. : zahlr. Ill.. Kunstvejviser ; [2].
ISBN 87-7321-119-2

Med Broby i Nørrejylland: Mors, Salling og Himmerland
Broby-Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1984. 93 S.. Kunstvejviser.
ISBN 87-7321-236-9

Med Broby i Syd-Jylland: fra Kongeåen til Skjern Å
Broby-Johansen, Rudolf
[Copenhagen]. Hamlet. 1983. 91 p.. Kunstvejviser.
ISBN 87-7321-127-3 : kr258.00

Med Broby i Syd-Jylland fra Kongeåen til Skjern Å
Broby Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1983. 91 S. : zahlr. Ill.. Kunstvejviser ; [5].
ISBN 87-7321-127-3

Med Broby i Vendsyssel og Hanherrederne
Broby-Johansen, Rudolf
Hamlet. 1978. 96 S.. Kunstvejviser.
ISBN 87-7321-100-1

Med Broby i Vest- og Syd-sjaelland fra Kalundborg til Vordingborg
Broby Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1980. 112 S. : zahlr. Ill.. Kunstvejviser ; [10].
ISBN 87-7321-121-4

Med Broby i Vest- og Syd-Sjælland: fra Kalundborg til Vordingborg
Broby-Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1980. 112 p.. Kunstvejviser.
ISBN 87-7321-121-4 : kr258.00

Med Broby omkring Roskilde Fjord og i Nordsjaelland
Broby-Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1983. 100 S.. Kunstvejviser.
ISBN 87-7321-131-1

Med Broby på Nord- og Midt-Fyn
Broby Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1979. 96 S. : zahlr. Ill.. Kunstvejviser ; [7].
ISBN 87-7321-112-5

Med Broby på Sydfyn: Langeland, Tåsinge, Aerø og Samsø
Broby-Johansen, Rudolf
Hamlet. 1979. 96 S.. Kunstvejviser.
ISBN 87-7321-117-6

Med Broby på Sydfyn, Langeland, Tåsinge, Ærø og Samsø
Broby-Johansen, Rudolf,
[Lyngby]. Hamlet,. c1979.. 96 p..

Med Broby på Sydhavsøerne: Lolland-Falster og Møn
Broby Johansen, Rudolf
[Lyngby]. Hamlet. 1981. 85 S. : zahlr. Ill.. Kunstvejviser ; [9].
ISBN 87-7321-125-7

Med bröllop i sikte
Davidson, Carolyn
Stockholm. Harlequin,. 2000 ; . 267, [5] s. ;.

Med brusten klinga
Margueritte, Paul ; Margueritte, Victor
Stockholm. Geber,. 1901. 2 vol..

Med b¯t genom Holland
Pilkington, Roger
Stockholm. Norstedt,. 1966 ; . 227 s..

Med b¯t genom Sverige
Pilkington, Roger
Stockholm. Norstedt,. 1963 ; . 226 s..

Med b¯t i h¯rt väder.
Robb, Frank
Stockholm. Rabén & Sjögren,. 1973 ; . 119 s..

Med bud om kärlek
Brooks, Helen ; Pütsep, Piret,
Stockholm. Harlequin,. 2004 . 154, [6] s. ;.

Med bud om liv: herdabrev till Karlstads stift
Wadensjö, Bengt,
Älvsjö. Verbum,. 1986 ; . 68 s. ;.

MedCalc 3000
[Pittsburgh, PA]. Foundation Internet Services.

Med Caroline fra Hørve til Værslev
Plum, Ole-Chr. M.
København. Dansk Jernbane-klub. 1995. 96 S..
ISBN 87-87050-35-8

MEDCAT
Battle Creek, Mich.. Defense Logistics Service Center,. 1992-. computer laser optical disks ;.

Med Catherine i Paris
Stockholm. Almqvist & Wiksell,. 1963. 30, [2] s..

Med-cezir
Safak, Elif
2. bs.. çIstanbul. Metis. 2005. ohne Seitenzählung, LXVIII gez. Kap..
975-342-533-3

Med charm och list
Gracie, Anne
Stockholm. Harlequin,. 2000 ; . 267, [5] s. ;.

Med charter til Estoril: en etnologisk studie av kulturell mångfald inom modern svensk turism
Wolf, Eva
Göteborg. Etnologiska Föreningen i Västsverige. 2001. 384 S.. Skrifter från Etnologiska Föreningen i Västsverige ; 33.
ISBN 91-85838-55-1

Med charter till Estoril: en etnologisk studie av kulturell mångfald inom modern svensk turism
Wolf, Eva
Göteborg. 2001. 384 S. : Ill., Kt.. Skrifter från Etnologiska Föreningen i Västsverige ; 33.
ISBN 91-85838-55-1

Med-Checklist: Pteridophyta
Greuter, W. ; Burdet, H. M. ; Long, G.
Genève [u.a.]. Optima. 1981. XXII S..
ISBN 2-8279-0003-3

Med Cherry i børnehave
Garland
Kbh . Branner og Korch. (Made in Great Britain).. (1969). 32 upag. s..

Med Christopher i Australien
Palm, Tora,
Stockholm. Almqvist & Wiksell,. 1962 ; . 32 s..

MEDCIN: a new nomenclature for clinical medicine
Goltra, Peter S.
New York [u.a.]. Springer. 1997. Getr. Zählung.
ISBN 0-387-94953-4 Pp. : DM 148.00

Med-Clio: collana di storia economica e sociale del Mediterraneo
Roma. Bulzoni.

Med >>Columbus>> p¯ kryssning till Kanarieöarna och Madeira: Upplevelser under den svenska sällskapsresan 1935, upptecknade ...
Kjellgren, Arne
Stockholm. E. Olofsson,. 1936. 12s.

MedCom IV - status, planer og projekter
Odense . Center for Sundheds-telematik. 2003 . 43 sider.

MedCom IV - status, plans and projects
Odense . Danish Center for Health Telematics. 2003 . 43 sider.

MEDCOMP; (proceedings)
Silver Spring - Md. . IEEE Computer Society Press. 1982-.

Medcost: le magazine de la médecine électronique.
[S.l.], . 2000-.

Med cykelhjälm och magen bar: texter i etik och livs¯sk¯dning för gymnasieskolan
Björlin, Ola,
Stockholm. Natur och kultur,. cop. 1992 ; . 288 s..

Med cykel i trafiken: fakta, regler och säkerhetsr¯d för den lätta trafiken
Hämäläinen, Vesa
Hfors. Trafikskyddet,. 1988. 14, [2] s..

Med Dagbog i Jagttasken. Med Ill. af Leif Ragn Jensen
Weitemeyer
Kbh. . 1943. 167 s..

Meddah Behçet Mahir'in bütün hikâyeleri
Mahir, Behçet ; SakaoÆglu, Saim
Ankara. Atatürk Kültür Merkezi BaÐskanl†Æg†. 1997. Atatürk Kültür Merkezi yay†n† ; ... : Türk halk hikâyeleri dizisi ; ....
ISBN 975-160919-4 set

Meddah kitab†
Oral, Ünver
ÇIstanbul. Kitabevi. 2002. X, 198 S.. Kitabevi ; 189.
ISBN 975-732184-2

Med Dampskib, Automobil eller Jernbane langs den danske Reviera [Nordøstsjælland]
\0160edivý
København . Kruckow-Waldorff. [1924].

Med danske idrætsmænd til olympiske lege,
Andersen, Emil.
København, . Gyldendal,. 1932.. 1 p. l., [5]-160 p..

Med dansk ungdom i Amerikas brogede verden. En gymnastiktourné til U.S.A., Canada og Cuba
Flensted-Jensen
Kbh., Odense . 1952. 149 s..

Med datorn på köksbordet: en studie av kvinnor som distansarbetar i hemmet
Hultén, Kerstin
Lund. Sociologiska inst., Univ.. 2000. 181 S.. Lund dissertations in sociology ; 33.
ISBN 91-89078-77-2

Med datorn som motor: skolutveckling och IT i Enköpings kommun 1996-1999
Larsson, Pär, ; Löwstedt, Jan,
Göteborg. IMIT,. 1999. 63 s..

Med døden i cockpittet
Lecomber ; Dahlerup Koch
Kbh. . Erichsen. 1979 . 267 s..

Med døden i hælene
Gilbert
Kbh . Forum. 1972. 158 s..

Med døden i kjølvannet
Vetlesen, Leif
Oslo. Gyldendal, Norsk Forl.. 1989. 123 S..
ISBN 82-05-18399-6

Med døden i kølvandet
Moyes
(Cph.) . Skrifola. [1965] . 271 s..

Med døden som indsats
Francis
Kbh . Forum. 1977. 185 s..

Med døden som nabo
Dexter
Århus . Klim. 1999 . 303 sider.

Med døden til følge
Trampe, Poul-Henrik
[S.l.]. Wøldike. 1978. 154 S..
ISBN 87-7233-860-1

Medde aus'sem Lewe
Thomä, Hans-Dieter
Breidenbach. Selbstverl.. 2008. 118 S.. Wörterbuch ; 2.

Meddelande
Göteborg.

Meddelande
Stockholm.

Meddelande
Helsinki.

Meddelande: Nordisk förening för fysiologisk botanik
Lund. Nordisk förening för fysiologisk botanik,. 19??-1966.

Meddelande
Gnarp. Stiftelsen Anna och Anders Norins undervisnings- och forskningsfond,. 1973-.

Meddelande
Väster¯s. FoU Västmanland,. 2005-.

Meddelande
ISBN 3-540-22257-X Pb. : EUR 19.95, sfr 34.00

Meddelande fran Geodetiska Institutionen vid Uppsala Universitet
Uppsala.

Meddelande fran Geodetiska Institutionen vid Uppsala Universitet
Stockholm, später . Uppsala. 1957-.

Meddelande fran Historiska Institutionen i Lund
Lund. Historiska Inst..

Meddelande fran Institutionerna för elektricitetslära och elektrisk mätteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Göteborg.

Meddelande från Falsterbo Fågelstation
Lund. 1972.

Meddelande fr¯n Falsterbo f¯gelstation
Falsterbo. Falsterbo f¯gelstation,. 1955-.

Meddelande från Familjehistoriska projekt: forskningsrapporter i socialhistoria och demografisk historia
Uppsala. Univ..

Meddelande från Historiska Institutionen i Göteborg
Göteborg. Historiska Inst..

Meddelande från Historiska Institutionen i Lund
Lund.

Meddelande från kommittØn för anordnande av samarbete mellan civila och militära sjukhus.
Bauer, Fritz Jakob
Stockholm, . 1917..

Meddelande från Kungliga Tekniska Högskolans Institution för Jordbrukslära
Stockholm.

Meddelande fr¯n Kvismare f¯gelstation.
Örebro. Kvismare f¯gelstation,. 1963-.

Meddelande från Moderna Museet: till Moderna Museets Vänner
Stockholm. 1966.

Meddelande ... från Rådet för Veterinärhistorisk och Biografisk Forskning
¬[S.l.]¬. 1973.

Meddelande fr¯n Statens centrala frökontrollanstalt.
Stockholm. Statens centrala frökontrollanstalt,. 1979. 85 s..

Meddelande fr¯n Statens skeppsprovningsanstalt =: Publications of the Swedish State Shipbuilding Experimental Tank.
Göteborg [Sweden]. Elanders,. 1942-1981.. 90 v..

Meddelande fr¯n Statens utsädeskontroll.
Lund. Statens utsädeskontroll,. 1980 ; . 91 s..

Meddelande från Svenska Textilforskningsinstitutet
Göteborg. 1946.

Meddelandehanteringssystem.
Palme, Jacob
Kista. SISU,. 1988. 54 s..