Marknaden som mönster och monster: ekonomiska experter och nyheter om ekonomi i Rapport 1978 - 1998
Viscovi, Dino
Göteborg. JMG - Inst. för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs Univ.. 2006. 279 S.. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation ; 45.
ISBN 91-88212-44-0

Marknaden som politisk aktör: politik och finansmarknad i 1990-talets Sverige
Pierre, Jon
Stockholm. Fakta Info Direkt. 1999. 57 S.. Demokratiutredningens forskarvolym ; 11.
ISBN 91-7610-766-3

Marknadens väv: Svenska mekaniserade bomullsväverier i distribution och försäljning 1850 -75
Jonsson, Pernilla
Uppsala. Uppsala Univ. Library. 2000. 262 S. : graph. Darst., Kt.. Uppsala Universitet: [Acta Universitatis Upsaliensis / Uppsala studies in economic history] ; 50.
ISBN 91-554-4760-0

Marknadens villkor: normer, köprätt, konsumenträtt samt etablerings- och produktkontroll i samhällsvetenskaplig belysning
Skogh, Göran ; Roos, Carl Martin
[Stockholm]. Timbro. 1982. 95 S.. Timbro Samhällsdebatt.
ISBN 91-7566-020-2

Marknader med asymmetrisk information
Löfgren, Karl-Gustaf ; Persson, Torsten ; Weibull, Jörgen W.
2001.

Marknader och Beroenden: en studie av industriföretagen i Gävle kommun ; rapport inom forskningsprojektet Kommunala Beroendeförhållanden
Berger, Sune ; Lundmark, Mats ; Malmberg, Anders
Uppsala. Kulturgeografiska Institutionen. 1980. V, 82 Bl.. Forskningsrapporter / Uppsala Universitet, Kulturgeografiske Institutionen ; 66.
ISBN 91-506-0258-6

Marknad, företag, ägande: familjen Bonniers ägarstyrning i Dagens Nyheter 1953 - 1988
Nyberg, Daniel
Stockholm. Handelshögskolan. 2002. 256 S.. EHF - Stockholm School for Economics studies in economic history ; 1.
ISBN 91-628-5103-9

Marknad, konkurrenskraft och trafikproduktion: projektm¯l, effektivitet och optimering
Kottenhoff, Karl,
Stockholm. Järnvägsgruppen, KTH,. 1997. 43 s..

Marknad kontra hierarki: en kvasieperimentell utvärdering av modeller för fastighetshantering i offentlig sektor
Lindqvist , Ted, ; Lind, Hans,
Stockholm, . 2004. 75 s., 34 s., 21s..

Marknad och distrikt: metodstudier med anknytning till företagslokalisering
Ländell, Hans
Uppsala. Kulturgeografiska Inst.. 1972. 225 S. : graph. Darst., Kt.. Geografiska regionstudier ; 7..

Marknad och hushåll: sparande och krediter i Falun 1820 - 1910 utifrån ett livscykelperspektiv
Lilja, Kristina
Uppsala. Uppsala University. 2004. 233 S.. Uppsala studies in economic history ; 71.
ISBN 91-554-6047-X

Marknad och medborgare: elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser
Lund, Stefan,
Växjö. Växjö University Press,. 2006 . [6], 245, [6] s. ;.

Marknad och möte: studier rörande politiska underhandlingar med folkmenigheter i Sverige och Finland intill Gustav II Adolfs tid
Staf, Nils
Stockholm. Börtzell. 1935. XXIII, 387 S..

Marknad och politik
Södersten, Bo [Red.]
2., rev. och utvidgade uppl. Lund. Dialogos. 1990. 382 S..
ISBN 91-7504-108-1

Marknad och politik: strukturer och problem i svensk ekonomi
Södersten, Bo
Lund. Univ.-Förl. Dialogos. 1987. 254 S. : graph. Darst. Dialogos economics.
ISBN 91-7504-075-1

Marknad och produktionskostnad för alternativa drivmedel: två konsultstudier
Moberg, Erik,
Stockholm. Statens industriverk,. 1982.. iii, 94, 69 p..

Marknad på väg: den västgötska gårdfarihandeln 1790 - 1864
Lundqvist, Pia
Göteborg. Historiska Inst., Göteborg Univ.. 2008. 324 S.. Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg ; 52.
ISBN 91-88614-68-9

Marknadsanalys: marknadsundersökning av styrsystem inom hissbranschen = Market analysis : market survey within controls system branch of elevators
Isik, Abraham ; Aho, Hannibal
Södertälje. KTH,. 2004. 45 s..

Marknadsanalys av precisionsodlingen i Sverige idag och inför framtiden: Market analysis of precision farming in Sweden: today anda future outlock
Ahlström, Fredrik ; Ohlsson, Ola
Alnarp. Sveriges lantbruksuniv.,. 2000. 30 bl..

Marknadsanalys av Webbkonferenser = Market analysis of Web conferencing
Kraepelien, Magnus
Södertälje: . KTH,. 2005. 26 s. , bil..

Marknadsanalys för Interactive Pillows
Frid, Martin ; Wiqvist, Johan
Göteborg. Chalmers tekniska högskola,. 2006. 92 s..

Marknadsanalys för Svenska Shell av framtida möjligheter att anvñda gasol i kommunal värmeproduktion.
Renman, Nils
Lule¯, . 1987.

Marknadsanalys inför lansering av Flexible Reporting
Janson, Marie ; Karlsson, Patrik ; Johannesson, Mats
Göteborg. Chalmers tekniska högsk.,. 2003. 47 s..

Marknadsanpassad bön till intagna som utför arbete i kriminalvårdsanstalt: betänkande av Kommittén Rörande Marknadsanpassad Arbetsersättning till Intagna i Kriminalvårdsanstalter m. m.
Stockholm. Liber. 1984. 338 S.. (Statens offentliga utredningar ; 1984,87 : Justitiedep.).
ISBN 91-38-08557-7

Marknadsanpassningens politik: den svenska modellens förändring 1980 - 2000 ; en bok från PISA-projektet
Svensson, Torsten
Uppsala. Uppsala Univ. Library. 2001. 311 S.. Acta Universitatis Upsaliensis : Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala ; 144.
ISBN 91-554-4923-9

Marknadsaspekter på en ökad egen förädling: svensk pappersindustri på europamarknaden
Rundh, Bo
Gothenburg. Rundh. 1987. XV, 480 S. : graph. Darst.
ISBN 91-7900-276-5

Marknadsbron: Svensk-Norsk industrifond 1981 - 2004
Leijonhufvud, Sigfrid
Stockholm. Sellin. 2004. 111 S..
ISBN 91-7055-308-4

Marknadsdomstolens avgöranden.
Stockholm. Norstedts juridik ;. 1992 ; . 126 s..

Marknadsdomstolens avgöranden i marknadsföringsmål: kortfattad systematisk översikt ; 1979 - 1985
Davidsson, Bo
Stockholm. Juristförl.. 1986. II, 84 S.. Skrifter / Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet ; 37.
ISBN 91-7598-304-4

Marknadsekonomi i människans tjänst
Helsingfors. 1985. 63 S. : graph. Darst.
ISBN 951-9042-01-6

Marknadsekonomin i fondsamhället: Ett inlägg i debatten om löntagarfonder och marknadsekonomi
Stein, Peter
[Stockholm]. Timbro. 1982. 99 S.. Timbro Samhällsdebatt ; 1.
ISBN 91-7566-017-2

Marknadsekonomin och löntagarfonderna
Meyerson, Per-Martin
Stockholm. Sveriges indusriförbund. 1981. 96 p..
ISBN 91-7176-055-5 : kr59.00

Marknadsekonomins rättsliga grundvalar
Myhrman, Johan ; Petrén, Gustaf ; Strömholm, Stig
Stockholm. Timbro. 1987. 63 S..
ISBN 91-7566-126-8

Marknadsföra? - javisst! - men hur?: regler för läkares marknadsföring med kommentarer
Stockholm, . [1987]. 16, 6 s..

Marknadsförarens lexikon
Gillberg, Jan,
Stockholm. SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle),. 1993 ; . 160 s. ;.

Marknadsförarens mentala kartor avseende marknadskommunikation: en undersökning i livsmedelsbranschen
Stenbacka, Caroline
Helsingfors. 1994. 29 S.. Meddelanden från Svenska Handelshögskolan ; 287.
ISBN 951-555-450-0

Marknadsföring
Back, Rolf
Stockholm. Norstedt. 1978. 178 S.. Företagets Funktioner, Svenska Civilekonomföreningen.
ISBN 91-1-787161-1

Marknadsföring av elektroniska tidskrifter p¯ svenska universitets- och högskolebibliotek = [Marketing of electronic journals in Swedish academic libraries]
Engvert, Katarina ; Knutson, Staffan
Bor¯s. Högsk. i Bor¯s, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,. 2003. 66 s..

Marknadsföring av ett nytt utbildningsprogram =: Marketing of a new educational programme
Larsson, Peter
Alnarp. Sveriges lantbruksuniv.,. 2002. 32 bl..

Marknadsföring av försäkringar i Baltikum =: Insurance marketing in the Baltic Countries
Bjurén, Patrik ; Rundberg, Magnus
Stockholm, . 2005. 37 bl..

Marknadsföring av folkbibliotekens tjñster: en studie av ett hemsidesprojekt i Östergötland = [Marketing of public library services : a study of a website project in Östergötland]
Bergstedt, Eva
Bor¯s. Högsk. i Bor¯s, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,. 2004. 58, [11] s..

Marknadsföring av fonder: en undersökning om vilka krav och regler som bör ställas p¯ reklam för fondsparande
Stockholm. Konsumentverket,. 1998. Ca 100 s..

Marknadsföring av industriella tjäster
Grönroos, Christian
Helsingfors. 1979. 190 S.. Svenska Handelshögskolan, Forsknings-Rapporter ; 2.
ISBN 951-555-083-1

Marknadsföring av kollektiva persontransporter: en studie av kollektivtrafikens möjligheter att öka sin andel av de lokala och regionala persontransporterna
Hjerpe, Åke
Göteborg. BAS. 1980. Getr. Zählung.
ISBN 91-7246-039-3

Marknadsföring av landsbygdsprodukter: en studie av livsmedelsproducerande familjeföretag på landsbygden
Bergsten, Hans
Uppsala. Sveriges Lantbruksuniv.. 1986. 73 S.. Rapport / Institutionen för Ekonomi och Statistik ; 268.
ISBN 91-576-2703-7

Marknadsföring av licensierade e-tidskrifter p¯ akademiska bibliotek = [Marketing of licensed e-journals in academic libraries]
Johansson, Hanna
Bor¯s. Högsk. i Bor¯s, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,. 2003. 86 s..

Marknadsfoering av tjaenster: en studie av marknadsfoeringsfunktionen i tjaenstefoeretag
Groenroos, Christian
Helsingfors. Akademilitteratur. 1979. 286 S..

Marknadsföring av turism
Hanefors, Monica ; Larsson, Lena <1>
Göteborg. Forskning Turism-Utbildning. 1987. 92 S. : graph. Darst.
ISBN 91-970925-0-9

Marknadsföringens tio dödssynder: (signaler och lösningar)
Kotler, Philip, ; Dyrhage, Susanne
Sundbyberg. Pagina/Optimal,. 2004 . [8], 118, [2] s. ;.

Marknadsföring för konkurrenskraft
Hammarkvist, Karl-Olof ; Håkansson, Håkan ; Mattsson, Lars-Gunnar
Stockholm. Liber Förl.. 1982. 160 S. : Ill., graph. Darst. Bättre lederskap.
ISBN 91-38-61011-6

Marknadsföring för organisationer och myndigheter: om icke-kommersiell marknadsföringsmetodik
Hyrenius, Hans ; Karlsson, Rune
Lund. Studentlitt. 1979. 121 p..
ISBN 91-44-41021-2

Marknadsföring i det nya Europa
Jansson, Sten
Särö. Business Books. 1992. 390 S. : Ill.
ISBN 91-630-1090-9

Marknadsföring inom "non profit organization": en fallstudie av Norrbottensmusiken
Dahlqvist, H¯kan
Lule¯, . 1994.

Marknadsföring i tjänsteföretag
Grönroos, Christian
2. uppl. Malmö. Liber. 1987. 148 S. : graph. Darst.
ISBN 91-38-61835-4

Marknadsföring. Mal, medel, metoder
Holbaek-Hanssen, Leif
2. uppl. Stockholm. Norstedt. 1971. 182 S..
ISBN 91-1-712421-2

Marknadsföring och bibliotek: marknadsföringsfunktion, relationsmarknadsföring och www som marknadsinstrument = [Marketing and libraries] : [marketing functions, relationship marketing and www as a marketing instrument]
Roberts, Maud
Bor¯s. Högsk. i Bor¯s, Institutionen Bibliotekshögskolan,. 1998. 42 s..

Marknadsföring och inköp av konsulttjänster: en studie av egenskaper och beteenden i producenttjänstmarknader
Gummesson, Evert
1977. 257 S..

Marknadsföring och inköp av konsulttjñster: en studie av egenskaper och beteenden i producenttjñstmarknader = [The marketing and purchase of consultancy services]
Gummesson, Evert,
Stockholm. Akademilitt.,. 1977 ; . 257 s..

Marknadsföring och strukturekonomi: en vänbok till Folke Kristensson
Otterbeck, Lars ; Kristensson, Folke
Lund: Studrntlitteratur. 1979. 245 S..
ISBN 91-44-42311-x

Marknadsföring p¯ forskningsbibliotek: syften och m¯l, struktur, konsekvenser, uppföljnings- och kontrollmekanismer = [The marketing of university libraries] : [mission and subject, structure, consequences, analyses and controls]
Lotfkhah, Roya ; Mudric, Jasna
Bor¯s. Högsk. i Bor¯s, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,. 2001. 93 s..

Marknadsföringsansvar: om förutsättningarna för marknadsrättsligt och civilrättsligt ansvar för marknadsföreningen
André, Mathias
Stockholm. Norstedt. 1984. 641 S..
ISBN 91-1-847451-9

Marknadsföringslagen i praktiken
[Stockholm]. 1977. 95 S..
ISBN 91-7398-091-9

Marknadsföringsplanering och samordning: mellan företag i industriella system ; [Mit engl. Zsfassung.]
Benndorf, Hans
Stockholm. Economiska Forskningsinst., Handelshögskolan u.a.. 1987. ^circa 6 ungez. S., 307 S..
ISBN 91-7258-239-1

Marknadsföringsplanering och samordning mellan företag i industriella system
Benndorf, Hans
Stockholm. EFI. 1987. 307 S. : graph. Darst.
ISBN 91-7258-239-1

Marknadsföringsstrategier i svenska skogsföretag: Tidningspappersindustrin
Nyström, Harry ; Åhgren, Urban
Uppsala. 1983. 89 S.. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Ekonomi och Statistik, Raport ; 222.
ISBN 91-576-1768-6

Marknadsföringsstrategier i Svenska skogsföretag: sågverksindustrin
Åhgren, Urban ; Nyström, Harry ; Hellström, Frederik
Uppsala. Sveriges Lantbruksuniv.. 1986. 158 S.. Rapport / Institutionen för Ekonomi och Statistik ; 271.
ISBN 91-576-2783-5

Marknadsföringsstrategier i svenska skogsföretag: kraftlinerindustrin
Nyström, Harry ; Åhgren, Urban
Uppsala. 1984. 90 S. : graph. Darst. Rapport : Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Ekonomi och Statistik ; 238.
ISBN 91-576-2060-1

Marknadsföringsstrategier i svenska skogsföretag - kraftlinerindustrin -
Nyström, Harry ; Åhgren, Urban
Uppsala. Sveriges Lantbruksuniv., Inst. för Ekonomi och Statistik. 1984. 90 S. : graph. Darst.. Rapport / Institutionen för Ekonomi och Statistik <Uppsala> ; 238.
ISBN 91-576-2060-1

Marknadsföringsstrategier i svenska skogsföretag - kraftlinerindustrin -
Åhgren, Urban ; Nyström, Harry ; Hellström, Fredrik
Uppsala. Sveriges Lantbruksuniv., Inst. för Ekonomi och Statistik. 1986. 158 S. : graph. Darst.. Rapport / Institutionen för Ekonomi och Statistik <Uppsala> ; 271.
ISBN 91-576-2783-5

Marknadsföringsstrategier i svenska skogsföretag - tidningspappersindustrin
Nyström, Harry ; Åhgren, Urban
Uppsala. Sveriges Lantbruksuniv., Inst. för Ekonomi och Statistik. 1983. 89 S. : graph. Darst.. Rapport / Institutionen för Ekonomi och Statistik <Uppsala> ; 222.
ISBN 91-576-1768-6

Marknadsfoering till handeln: en studie av foerhandlingar mellan dagligvarnleverantoerer och distributoersblock i Finland
Lindqvist, Lars-Johan
Helsingfors. Multiprint. 1983. 309 S.. Ekonomi och samhälte ; 32.

Marknadsförnyelse: en bok om verktygen for kontinuerlig utveckling av produkter och marknader
Dahlgren, Göran ; Szatek, Aleksander
Göteborg. IHM Förl.. 1990. 102 S. : Ill., graph. Darst.
ISBN 91-86460-21-8

Marknadsför på den nya europa marknaden: Sveriges största hemmamarknad
Hassel, Christian V.
1. uppl. Malmö. Liber. 1989. 199 S. : graph. Darst.
ISBN 91-40-30846-4

Marknadsfunktionen i företaget: Marknadsplanering marknadsorganisation och styrning
Gummesson, Evert
Stockholm. Nordstedt. 1979. 219 S..
ISBN 91-1-787611-7

Marknadsfunktionen i företaget: marknadsföringens planering och styrning
Gummesson, Evert,
Stockholm. Norstedt,. 1976.. 207 p. ;.

Marknadsguide 2004
Jansson, David ,
Väster¯s. Supermarket ; ICA-förl.,. 2004. 347 s..

Marknadsguide 92.
Väster¯s. Ica-förl.,. 1992 ; . 174 s..

Marknadsgyckel: ungdom på arbetsmarknaden
Larsson, Roland
Stockholm. Liber. Förl.. 1979. 51 S..
ISBN 91-38-04801-9

Marknadsinformation: en bok om viktiga källor för utlandsaffärer
Molin, Birgitta
Stockholm. Förl. AB Industrilitteratur. 1996. 79 S..
ISBN 91-7548-459-5

Marknadsinformation från datakassor: projektets uppläggning samt exempel på resultat
Julander, Claes-Robert ; Holmberg, Carina
Stockholm. 1987. 59 Bl. : graph. Darst. Research report : Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm ; [249].
ISBN 91-7258-249-9

Marknadsivesteringar: tvä fallstudier av etablering på uländsk marknad
Elsässer, Martin
Malmö. Liber Förl.. 1984. 168 S.. Företagsekonomisk Forksning och Utbildning.
ISBN 91-38-61298-4

Marknadskommunikation
Martenson, Rita
Lund. Studentlitteratur. 1984. 560 S..
ISBN 91-44-43721-8

Marknadskommunikation - ett paradis för matörer? Om resultatorientering, malsättning, planering och uppföljning av kommunikationsatgärder
Johnsson, Hans
Malmö. Liber. 1989. 52 S..
ISBN 91-40-30815-4

Marknadskommunikation p¯ Internet: en studie av Utbildningsradions serie TV-Universitetet Vetenskap
Rosenblum, Mikael,
Helsingborg. LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, Lunds universitet,. 2003. 47 s..

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning: ett nordisk[t] projekt
København. Nordiska ministerr¯det,. 2004. 49 s..

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning - ett nordisk projekt
Kbh. . Nordisk Ministerr¯d. 2004 . 49 sider.

Marknadskontroll av tillverkare och importörer: säkrare maskiner inom skogsbruk, jordbruc och trädgård
Synwoldt, Uwe
Solna. Arbetslivsinstitutet. 1999. 28 S.. Arbete och hälsa ; 1999,11.
ISBN 91-7045-524-4

Marknadsledarskap: strategi, organisation och styrning
Brandes, Ove ; Brege, Staffan
uppl. 3:1. Malmö. Liber. 1990. 173 S..
ISBN 91-40-30887-1

Marknads- och konsumenträtt. En introd. av Torbjörn Hols under medv. av Lars T. Eriksson
Hols, Torbjörn ; Eriksson, Lars T.
Stockholm. Esselte Studium. 1977. 76 S..
ISBN 91-24-25629-3

Marknads- och prissättningsregler: en översikt av aktuella lagar och regler med praktikfall och ¯tföljande kommentarer
Stockholm. Svenska fjärrvärmeföreningen,. 2001. 37 s..

Marknadsöversikt över skyddshandskar av plast och gummi 1989/90
Mellström, Gunh, ; Johnasson, Gun,
Solna. Arbetsmiljöinstitutet,. 1989.

Marknadsorienterad företagsledning inom tjänstesektorn: ett organisatorisktproblem
Grönroos, Christian
Helsingfors. 1978. 18 S.. Meddelanden från Svenska Handelshögskolan ; 13 (1978).
ISBN 951-555-067-X

Marknadsorientering av kommunal serviceproduktion i Finland och Sverige: tre möjliga förklaringar till val av marknadslösningar
Henriksson, Linnéa
Åbo. 2004. 251 S.. Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga Fakulteten vid Åbo Akademi : Ser. A ; 539 : Offentlig Förvaltning.
ISBN 952-121300-0

Marknadsorientering av kommunal serviceproduktion i Finland och Sverige: tre möjliga förklaringar till val av marknadslösningar
Henriksson, Linnéa
Åbo. 2005. XXI, 283 S.. Mohr Lehrbuch.
ISBN 3-16-148646-3

Marknadsorientering av kommunal verksamhet: konsekvenser och möjligheter
Fridolf, Marie
Stockholm. Allmänna Förl.. 1992. 201 S. : Ill. Ds ; 1992,7.
ISBN 91-38-10981-6

Marknadsorientering i tjñsteföretag: en studie av försäkringsbolag = [Market orientation in service companies] : [a study of insurance companies]
Jaensson, Jan-Erik,
Ume¯. Univ.,. 1997 ; . 241 s..

Marknadsorientering och rationell behovstillfredsställelse: reflektioner kring Philip Kotlers bok "Marketing management"
Albert, Lars
Åbo. 1992. 12 Bl.. Memo-stencil : Företagsekonomiska Institutionen, Åbo Akademi : Preliminära forskningsrapporter ; 170.
ISBN 951-650-085-4

Marknadspatentet
Törnroth ; Törnroth
[Stockholm] . 1976. 75 s..

Marknadsplanering i praktiken: ett annorlunda synsätt på marknadsplanering baserat på ett studium av två företag
Benndorf, Hans ; Nordenson, Johan
Stockholm. 1980. 43 S.. MTC's Skriftserie, Marknadstekniskt Centrum ; 12.
ISBN 91-40-55111-3

Marknadsplanering i teori och praktik: en studie av fem industriföretag
Eckerbom, Per A.
Malmö. Liber Läromedel. 1979. 117 S.. Företagsekonomisk Forskning och Utbildning.
ISBN 91-40-54030-8

Marknadsrätt
Carlén-Wendels, Thomas
Uppl. 2:1. Stockholm. Norstedts Juridik. 1998. 409 S.. Sveriges rikes lag : Kommentarer.
ISBN 91-39-20164-3

Marknadsrätt
Bernitz, Ulf
Stockholm: Jurist- och Samhällsvetareförbundets Förl.. 1969. 570 S. 8". Rätts-och samhällsvetenskapliga biblioteket ; 1.

Marknadsrättslig kontroll av reklam-tv
Bernitz, Ulf
København. Nordisk Ministerråd. 1988. Getr. Zählung. Nord ; 1988,76.
ISBN 87-7303-222-0

Marknadsrapport: Sovjetunionens fordonsindustri
Sopko, Roland,
Stockholm. Sveriges exportr¯d,. 1982 ; . 42 bl..

Marknadssegmentering vid industriell marknadsföring
Flodhammar, Åke
Stockholm. 1979. 31 S.. MTC's Skriftserie, Marknadstekniskt Centrum ; 10.
ISBN 91-40-55109-1

Marknadssignaler inom Swedish meats: en tillämpning av supply chain management
Johansson, Fredrik
Uppsala. 2000. 66 S.. Report ; 134.

Marknadsstudie av l¯g NOx-brñnare för olja, gas och träpulver =: Cost and performance of available "low NOx" burners using oil, gas or wood pulver
Eklund, Anders
Stockholm. Värmeforsk,. 2002. 55 s..

Marknadstilpassing gjennom nye kontraktsformer i jordbruket
Hegrenes, Agnar ; Borgen, Svein Ole ,
Oslo. NILF ,. 2005. 73 s..

Marknadstñkande och andra nya styrmedel i v¯rden - bra eller d¯ligt för patienterna?: Nordiskt hälsopolitiskt forum 1994
Smedby, Björn,
Stockholm. Spri,. 1994. 228 s..

Marknadsundersökning: beslutskriterier för val av leverantör av vattenburen golvvärme, konsument respektive installatör = marketresearch : criteria for choice of hydronic underfloor heating supplier, end user and installer
Moshfegh, Mandana ; Golzari, Mahnaz
Stockholm, . 2005. 25 bl..

Marknadsundersökningar i databaser: en Update-rapport
Göteborg. Update,. [1987]. 18 bl..

Marknadsundersökning av behov för miljöt¯lighets och EMC tjñster
Johansson, Anna
Göteborg. Chalmers Lindholmen högsk.,. 2004. 36 bl..

Marknadsundersökning av gejderboxar för storköksindustrin =: Market research of transport boxes for industrial restaurants
Eriksson, Per-Martin ; Jara Valle, Laura
Stockholm, . 2005. 43 bl..

Marknadsundersökning av IP-block vid konstruktion av FPGA =: A market research of IP-core within the construction of FPGA
Brorsson, Maryam ; Ravanal, Pablo
Stockholm, . 2005. 43 bl..

Marknadsundersökning av John Deere sl¯tterkross 730/735 =: Marketing research of John Deere Moco 730/735
Sidwall, Magnus,
Alnarp. Sveriges lantbruksuniv.,. 2004. 21 s..

Marknadsundersökning för SAAB Marine Electronics
Kihlgren, Karl-Henrik ; Lundkvist, Magnus ; Tuvesson, Pär
Göteborg. Ingenjörs- och sjöbefälsskolan vid Chalmers tekniska högsk.,. 1997. 41, [8] bl..

Marknadsundersökning-Uppslag för närradions utveckling =: Market research Ideas and thoughts on the development of local radio
Kratt, Daniel ; Masud, Majed
Stockholm, . 2005. 66 bl..

Marknagelung: Materialkunde, Biomechanik, Modifikation der Marknagelung, Indikationen
Nonnemann, Heimfrid Christoph ¬[Hrsg.]¬
Stuttgart [u.a.]. Thieme. 1984. VI, 114 S..

Marknagelung nach Küntscher: bei Schaftbrüchen d. langen Röhrenknochen
Häbler, Carl
2., völlig umgearb. u. erw. Aufl.. München u.a.. Urban & Schwarzenberg. 1950. XVI, 302 S. : zahlr. Ill..

Marknagelungspraxis nach Küntscher
Hempel, Dietrich ; Fischer, Siegfried
Stuttgart [u.a.]. Thieme. 1980. 216 S..
ISBN 3-13-588601-8

Die Marknagelung und andere intramedulläre Osteosynthesen: mit 6 Tabellen
Maatz, Richard [Hrsg.]
Stuttgart [u.a.]. Schattauer. 1983. XVI, 334 S..
ISBN 3-7945-0713-4

Mark Napier Trollope, bishop in Corea, 1911-1930,
Trollope, Constance Alexina Napier,
London, . Society for Promoting Christian Knowledge,. 1936.. xii, 187 p..

Marknavnestudier: with English summaries
Bjerrum, Anders
København. Gad. 1964. 117 S.. Navnestudier ; 3.

Marknavnestudier: With engl. summaries
K/obenhavn. Gads Forl.. 1964. 117 S.. Navnestudier. ; 3..

Markneukirchner Zeitung: die Wochenzeitung aus dem Herzen des oberen Vogtlandes ; Heimat- und Amtsblatt der Stadt Markneukirchen und der Gemeinde Erlbach
Markneukirchen. 2000.

Mark Newby, the first banker in New Jersey and his Patrick halfpence ...
Stewart, Frank H.,
Woodbury, N.J.. Gloucester County Historical Society,. 1947.. 46 p. ;.

Marko B. JariÂc im memoriam
BeliÂc, Milivoj P. ; JariÂc, Marko B.
Beograd. Institut za Fiziku [u.a.]. 2000. 169 S.. Sveske fiziÏckih nauka ; 13,1.
ISBN 86-8244106-3