Makedonsko-albanski reÏcnik
Agai, Adnan ; Agai, Kimete
Skopje. Meshari. 1999. XV, 437 S..
ISBN 9989-98281-3

Makedonsko-albanski vrski: 1878 - 1903
Naumoska, Katerina
Skopje. Inst. za Nacionalna Istorija. 1995. 124 S..
ISBN 9989-62403-8

Makedonsko-albanski vrski: 1878-1903
Todoroska, Katerina
2. izd.. Skopje. Menora. 2002. 124 S..
ISBN 9989-93222-0

Makedonsko-angliski medicinski reÏcnik: poimi, izrazi, frazi, akronimi
Jonovski, Metodi
Skopje. General-Impeks. 2003. 351 S..
ISBN 9989-96212-X

Makedonsko-angliski medicinski reécnik: poimi, izrazi, frazi, akronimi = Macedonian-English medical dictionary : phrase book
Jovanovski, Metodi.
Skopje. General impeks,. 2003.. 351 p..

Makedonsko-angliski medicinski reÏcnik: poimi, izrazi, frazi, akronimi
Jonovski, Metodi
Skopje. General-Impeks. 2003. 351 S..
ISBN 9989-96212-X

Makedonsko angliski reÏcnik
Murgoski, Zoze
2. preraboteno izd. Skopje. Murgoski. 2000. X, 365 S..
ISBN 9989-65107-8

Makedonsko-angliski recnik na idiomi
Murgoski, Zoze
Skopje. Tabernakul. 1993. 184 S..

Makedonsko angliski reécnik na idiomi
Murgoski, Zoze
Skopje . Z. Murgoski. 1996. 262 S..

Makedonsko arheoloÏsko nauÏcno druÏstvo . bibliografija na makedonskata archeologija (1945-2000)
Miladinovska, Liljana
Ohrid: Zavod za ZaÏstita na Spomenicite na Kulturata i Naroden Muzej. 2002. 437 S..
ISBN 9989-92407-4

Makedonsko-ÏceÏski reÏcnik
Vladova, Jadranka ; PastirÏzik, David M.
Skopje. Magor. 1998. XVIII, 615 S..
ISBN 9989-85108-5

Makedonsko-Ïceský slovník
Hora, Karel
Vyd. 1. Praha. Euroslavica. 1999. 638 S..
ISBN 80-85494-51-5

Makedonsko-ØceskÐy slovnÐik: s makedonskou gramatikou FrantiØska VÐaclava MareØse
Hora, Karel ; MareØs, FrantiØsek VÐaclav
Praha . Euroslavica. 1999. 638 S..

Makedonsko Ïcetvoroevangelie
Kostovska, Vesna
Skopje. Institut za Makedonski Jazik Krste Misirkov. 2003. 68, 146 S.. Stari tekstovi ; 8.
ISBN 9989-64048-3

Makedonsko-francuski razgovornik
Nadin, Boréce. ; Pavlovska, Irena.
Skopje. Matica makedonska,. 1999.. 84 p. ;.

Makedonsko-francuski reÏcnik
Poposki, Aleksa ; Atanasov, Petar
Skopje. Prosvetno delo. 1998. 506 S..
ISBN 9989-00023-9

Makedonsko-germanski, germansko-makedonski recnik
Milosev, G. ; Gruik, Br. ; Aleksovski, L.
Skopje. Matica Makedonska. 1994. 735 S..

Makedonsko-germanski, germansko-makedonski reécnik =: Makedonisch-deutsches, deutsch-makedonisches Wörterbuch
Gavril, ; Grujiâc, Branislav. ; Aleksovski, L.
Skopje. MM,. 1994.. 735 p. ;.

Makedonsko-germanski, germansko-makedonski reécnik =: Makedonisch-deutsches, deutsch-makedonisches Wörterbuch
Miloésev, þGorþgi. ; Gruik, Branislav ; Aleksovski, Lazo
Skopje. Matica Makedonska,. 1994.. 733 S..

Makedonsko-germanski razgovornik: (5000 zborovi i izrazi)
Radin, Borce ; Sidorovska, Tatjana
Skopje. Matica Makedonska. 1995. 84 S.. Vo sekoja situacija za sekogo : prakticen priracnik.

Makedonsko-germanski razgovornik: so izgovor
Prilepécanski, Venko
Bitola . "Arteros". 2000. 209 S..

Makedonsko-germanski razgovornik so izgovor: [za sekogo vo sekoja prilika]
PrilepÏcanski, Venko
Bitola. Arteros. 2000. 209 S..
ISBN 9989-88416-1

Makedonsko-germanski recnik: Makedonisch-deutsches Wörterbuch
Aleksovska, M. ; Milosev, Gorgi ; Gruik, Branislav
Skopje, Makedonska kniga, . 1990. 400 s..

Makedonsko-italijanski reÏcnik
Kitanovski, Naum
Skopje. Euroklient. 2003. 1036 S..
ISBN 9989-78008-0

Makedonsko narodno tvorestvo. Orska i instrumentalna narodna tradicija
Skopje.

Makedonsko narodno tvorestvo. Orska narodna tradicija
Skopje.

Makedonsko nasledstvo.: spisanie za arheologija, istorija, istorija na umetnosta i etnologija = Macedonian heritage.
Skopje. Makedonska Civilizacija,. 1996-.

Makedonsko-romski i romsko-makedonski reÏcnik
Petrovski, Trajko ; VeliÏckovski, Bone
Skopje. Vorldbuk. 1998. 496 S..
ISBN 9989-761-09-6

Makedonsko-ruski reÏcnik
Usikova, Rina Pavlovna
Skopje. Detska radost. 1997.
ISBN 9989-30249-9

Makedonsko-ruskite vrski vo XIX i poÏcetokot na XX vek
Trajanovski, Aleksandar
Skopje. 1996. 226 S..
ISBN 9989-77601-6

Makedonsko-russkij slovar½: svyÏse 40000 slov sovremennogo makedonskogo jazyka
Usikova, Rina P.
Moskva. Astrel½ [u.a.]. 2003. 846 S..
ISBN 5-17-019326-2

Makedonsko-sloveneÏcki kniÏzevno-kulturni relacii
Spasov, Aleksandar
Skopje. Makedonska Akad. na Naukite i Umetnostite. 1998. 152 S..
ISBN 9989-64945-6

Makedonsko-srpski i srpsko-makedonski kniÏzevni vrski (1945 - 1990): (bibliografski prilozi)
Mojsieva-GuÏseva, Jasmina
Skopje. Inst. za Makedonska Literatura. 2002. 356 S..
ISBN 9989-88639-3

Makedonskoto nacionalno-osloboditelno dviÏzenje do Tmoro: socijalno politiÏcki karakter
Popovski, Vlado
Skopje. Makedonska Kn.. 1989. 269 S..
ISBN 86-3690097-2

Makedonskoto nacionalno praÏsanje i graÂganskata vojna vo Grcija
Kirjazovski, Risto
Skopje. Institut za Nacionalna Istorija. 1998. 375 S..
ISBN 9989-624-44-5

Makedonskoto nauc\030Cno-literaturno drugarstvo i negoviot kontinuitet do osnovanjeto na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite
Ristovski ; Ilievski ; Stardelov
Skopje . Makedonska akademija na naukite i umetnostite. 1997. 346 s..

Makedonskoto NauÏcno-Literaturno Drugarstvo i negoviot kontinuitet do osnovanjeto na Makedonskata Akademija na Naukite i Umetnostite: prilozi od nauÏcniot sobir, odrÏzan na 28 i 29 juni 1996 godina vo Skopje
Ristovski, BlaÏze
Skopje. 1997. 346 S..
ISBN 9989-64933-2

Makedonskoto osloboditelno delo vo XIX i XX vek
Pandevski, Manol
Skopje. Misla.

Makedonskoto osvoboditelno dviÏzenie sled pÆarvata svetovna vojna (1918-1924)
PaleÏsutski, Kostadin
Sofija. Izd. na BÆalgarskata akademija na naukite. 1993. 269 S..
ISBN 954-430230-1

Makedonskoto praÏsanje
Andonov-Poljanski, Hristo
Jubilejno izd. Skopje. Kultura. 1990. 363 S..
ISBN 86-3170025-8

Makedonskoto praÏsanje vo bugarskiot parlament: 1941 - 1944 ; politiÏcki i zakonodavnopravni aspekti
Veljanovski, Novica
Skopje. Matica Makedonska. 1996. 231 S.. Edicija IstraÏzuvanja.
ISBN 9989-48015-X

Makedonskoto praÏsanje vo bugarskiot parlament 1941-1944: politiÏcki i zakonodavnopravni aspekti
Veljanovski, Novica
Skopje. Matica makedonska. 1996. 231 S..
ISBN 9989-48-015-X

Makedonskoto praÏsanje vo bulgarskiot parlament: 1941 - 1944, politiÏcki i zakonodavnopravni aspekti
Veljanovski, Novica
Skopje. Inst. za nacionalna istorija. 1966 [i.e.1996]. 231 S.. Edicija istraÏzuvanja ; 10.
ISBN 9989-48-015-X

Makedonskoto praésanje vo bulgarskiot parlament 1941 - 1944
Veljanovski
Skopje . Matica Makedonska [u.a.] .

Makedonskoto praÏsanje vo jugoslovenskiot parlament meÂgu dvete svetski vojni
Cvetkovska, NadeÏzda
Skopje. Inst. za Nacionalna Istorija. 2000.
ISBN 9989-624-48-8

Makedonsko-turski razgovornik =: Türkçe-Makedonca konuðsma rehberi : [praktiécen priraécnik]
Nadin, Boréce.
Skopje. MM,. 1994.. 96 p. ;.

Makedonsko-vojvodanske kulturne veze u XVIII i XIX veku
Konecki, BlaÏze
Novi Sad. Akad. nauka i umetnosti. 1992. 39 S.. Akademske besede : Vojvodanska akademija nauka i umetnosti ; 36.
ISBN 86-8112528-1

Makedonsko Ïzensko pismo: teorija, istorija i opis
Koteska, Jasna
Skopje. Makedonska Kniga. 2002. 367 S.. Biblioteka Li teorija.
ISBN 9989-46047-7

Makedonya 1900
Cumali, Necati
Istanbul.

Makedonya 1900: 1. kitap: öyküler
Cumal†, Necati
7. bas†. CaÆgaloÆglu, ÇIstanbul. ÇaÆgdaÐs yay†nlar†. 1995. 191 S.. Bütün Eserleri ; 2.

Makedonya eÐskiyal†k tarihi ve son Osmanl† yönetimi
Uzer, Tahsin
Ankara. Türk Tarih Kurumu Bas†mevi. 1979. 393, [26] S. : Ill.. Türk Tarih Kurumu yay†nlar† : Dizi 16 ; 25.

Makedonya sorunu: oluÐsumu ve 1908'e kadar geliÐsimi
Adan†r, Fikret
Istanbul. 2001. XVI, 312 S. : Kt.. Tarih Vakf† Yurt Yay†nlar† ; 123.
ISBN 975-333-157-6

Makedonya Türkleri (Türkmenler, TorbeÐsler/TürkbaÐs, Çenkeriler ve Yörükler) aras†nda yaÐsayan halk inançlar†
Kalafat, YaÐsar
ÇIstanbul. Türk Dünyas† AraÐst†rmalar† Vakf†. 1994. v, 64 p.. TDAV yay†n ; 115.
ISBN 975-498075-6

Makedonya Türk öyküsünde kimlik soronu
Ülker, ÇiÆgdem
1. bask†. Ankara. 1998. X, 182 S.. T.C. Kültür Bakanl†Æg† yay†nlar† ; 2128 : Yay†mlar Dairesi BaÐskanl†Æg† Türk dünyasi edebiyat† dizisi ; 60.
ISBN 975-172042-7

Makedonya ve Kosova Türklerince kullan†lan atasözleri ve deyimler
Hasan, Hamdi
Ankara. Türk Dil Kurumu. 1997. VI, 234 S.. Türk Dil Kurumu yay†nlar† ; 685.
ISBN 975-160930-5

Make do with what you got
Burke, Solomon
[Berlin]. Sony Music Entertainment. P 2005. 1 CD.

Make each day count: a Christopher thought for every day of the year
Keller, James
Garden City, N.Y.. Hanover house. 1955.

Make each day count
Twelvetree, Steve.
Peterborough. Anchor,. 2004.. 153 p. ;.

"Make earth the home of the wonderful, and life, beatitude's kiss"
Spiegelberg, Frederic,
[Berkeley, Calif.?. s. n.,. 1978]. 20 leaves ;.

Make easy money with Google: using the AdSense advertising program
Giguère, Eric
Berkeley, Calif.. Peachpit. 2005. XVII, 254 S. : Ill..
ISBN 0-321-32114-6

Make every mother and child count
Geneva. 2005. XXIII, 229 S.. The world health report ; 2005.
ISBN 92-4-156290-0

Make everything alright
Santa Fe, NM. Flash Tone Music,. p2003.. 1 sound disc.

Make every word count: a guide to writing that works--for fiction and nonfiction
Provost, Gary,
Cincinnati, Ohio. Writer's Digest Books,. c1980.. 208 p. ;.

Make fantastic home videos
Fuller, John
(S.l.). Amherst Media. 1996. 120 S..
ISBN 0-936262-37-0

Make fashion magic
Kepler, Shell. ; D'Hondt, Danica.
Birmingham, AL. Oxmoor House. c1996.. 128 p..

Make for the hills: memories of Far Eastern wars
Thompson, Robert
1. publ.. London. Cooper. 1989. XI, 218 S. : Ill., Kt..
ISBN 0-85052-761-9

Make four million dollar$ by next Thur$day!
Manes, Stephen
New York [u.a.]. Bantam Books. 1991. 87 S.. A Bantam Skylark book.
ISBN 0-553-07050-9

Make fuyin
Shanghai . Da Ying Shengshu gonghui. 1910. 84 s..

Make fuyin
[Shanghai] . Shengshu gonghui. 1912. 16 bl., [1] tav..

Make gentle the life of the world: the vision of Robert F. Kennedy
Kennedy, Robert F. ; Kennedy, Maxwell Taylor
1. ed. New York [u.a.]. Harcourt Brace. 1998. XVIII, 188 S..
ISBN 0-15-100356-4

Make good headway in English: Folgebroschüre zum Englischunterricht in Klahlr. Ill., graph. Darst.
ISBN 3-280-04009-4 : kart. : EUR 21.00, sfr 34.50

Make good headway in English: Folgebroschüre zum Englischunterricht in Klasse 3 und 4 bei Beginn in Klasse 1
Gödde, Ursula
Bad Berka. Thillm. 2003. 64 S.. Materialien ; 80.

Make haste.
Hogan, Francis Joseph,
Philadelphia. Am. S.S. Union, 316 Chestnut St.,. [between 1854 and 1857]. 48 p..

Make haste slowly: moderates, conservatives, and school desegregation in Houston
Kellar, William Henry
1st ed. College Station. Texas A&M University Press. 1999. xv, 226 p.. The centennial series of the Association of Former Students, Texas A&M University ; no. 80.
ISBN 0-89096-818-7 alk. paper

Make her cry: Professional know how
Schwarz, Klaus
Rockgitarre, Solo & Rhythm. Mainz. Schott. c 1991. 131 S., 1 CD.

Make his dreams come true. Buy more Liberty Bonds
[1918]. 1 print (poster).

Die MaK - eine schöne neue Welt?
Russ, Andreas
2003..

Make-inu no eik\014D: Terayama Sh\016Bji ga kaketa 60 nendai
Terayama, Sh\016Bji
1. satsu. T\014Dky\014D. Kadokawa Haruki Jimusho. 1999. 242 S..
4-89456-154-9

Make IRS your tomorrow: a career in accounting.
[Washington, D.C.?]. Dept. of the Treasury, Internal Revenue Service,. [1982]. [7] p. ;.

Make it!: engineering the manufacturing solution
Garside, John
Oxford [u.a.]. Butterworth-Heinemann. 1999. XI, 273 S..
ISBN 0-7506-4569-5

Make it again, Sam. A survey of movie remakes
Druxman, Michael B.
South Brunswick. Barnes. 1975. 285 S..
ISBN 0-498-01470-3

Make it and break it: the cycles of pottery
Abbink, Albertine Alie
Leiden . 2000. 445 S..

Make it and break it: the cycles of pottery : a study of the technology, form, function, and use of pottery from the settlements at Uitgeest-Groot Dorregeest and Schagen-Muggenburg 1, Roman period, North Holland, the Netherlands
Abbink, Albertine Alie
Leiden. Faculty of Archaeology, Univ.,. 1999. 445 s..

Make it and break it: the cycles of pottery: a study of the technology, form, function, and use of pottery from the settlements at Uitgeest-Groot Dorregeest and Schagen-Muggenburg 1, Roman period, North Holland, the Netherlands
Abbink, Albertine Alie.
Leiden. Faculty of Archaeology, Leiden University,. 1999.. 444 p..

Make it better (forget about me)
Petty, Tom.
Universal City, Calif.. MCA Records,. p1985.. 1 sound disc.

Make it big!: how to make money from your million-dollar idea
Beverley, Alicia
1st publ. St. Leonards. Allen & Unwin. 2000. XXII, 178 S..
ISBN 1-86508-191-4

Make it bigger
Scher, Paula
New York. Princeton Architectural Press. 2002. 250 S. : überw. Ill..
ISBN 1-568-98332-8

Make it big in the: outsource contracting industry : turn your knowledge, experience & commitment into lifetime strategic partnerships
Jennings, Robert W.
[Westminster, CO]. Westfield Press,. c1997.. 220 p. ;.

Make it easy
John, Elton
London. IMP. 2004. 55 S..
ISBN 1-84328-758-7 kt. : EUR 11.95

Make it easy on yourself
¬The¬ Walker Brothers
Watford. Object Enterprise. p. 1992. 1 CD.

Make it electric: Preprints of papers
Barton. 1981. 176 S.. Electric Energy Conference ; 5.
ISBN 0-85825-167-1

Make it fast and keep it moving: Post-Cold War action films and globalization
Novo Fraga, Maria Isabel.
VI, 240 S..

Make it fit: [this kit provides foolproof tailoring solutions for all body types and includes 34 full-sized slopers printed on fabric.]
Rosen, Sylvia ; Choi, Hyo-Jin ; Yan, Chao Yang
New York. Fairchild,. 2004. 108 s..

Make i01 Literaturverz. S. [409]
Groos, Ulrike ; Müller, Markus
ISBN 0-471-97048-4 cloth : alk. paper

Make it funky: Crossover zwischen Musik, Pop, Avantgarde und Kunst
Köln. Oktagon. Medienkombination. Jahresring ; 45.
ISBN 3-89611-054-3

Make it graphic!: drawing graphs for science and social studies projects
Stwertka, Eve. ; Stwertka, Albert. ; Hillman, Carol,
New York. J. Messner,. c1985.. 64 p..

Make it happen: how to get ahead and be happy at work.
London. Bloomsbury,. 2005.. 256 p. ;.

Tab Hunter confidential: the making of a movie star
Hunter, Tab, ; Muller, Eddie ; Anjolell, Dick D.
Chapel Hill, N.C.. Algonquin Books of Chapel Hill,. 2005. 378 p., [32] p. of plates.

Make it happy
Cousins, Jane ; Albrecht-Désirat, K.
Reinbek bei Hamburg. Rowohlt. 1980. 201 S.. rororo ; 4495.
ISBN 3-499-14495-6

Make it known: America counts on agriculture.
Washington, D.C.. U.S. Dept. of Commerce,. 1992.. 1 p..

Make it last forever
Sweat, Keith.
New York, N.Y.. Elektra/Vintertainment,. 1987.. 1 sound disc.

Make it merry in plastic canvas.
Little Rock, Ark.. Leisure Arts,. c1995.. 96 p..

Make it new: essays
Pound, Ezra
1 Aufl.. London. Faber & Faber. 1934. 407 S..

Make it new: the rise of modernism
Heinzelman, Kurt
Austin, Tex.. Univ. of Texas Press. 2003.
ISBN 0-292-70284-1

Make it new: US-amerikanische Lyrik des 20. Jahrhunderts
Link, Franz
Paderborn [u.a.]. SchÉoningh. 1996. 751 S.. BeitrÉage zur englischen und amerikanischen Literatur ; 14.
ISBN 3-506-70824-4

Make it new: essays zur literar. Tradition
Sühnel, Rudolf
Berlin [u.a.]. Springer. 1987. 290 S..
ISBN 3-540-17597-0

Make it new
Förg
Bielefeld . Kerber .

Make it or break it: the cycles of pottery: a study of the technology, form, function, and use of pottery from the settlements at Uitgeest-Groot Dorregeest and Schagen-Muggenburg 1, Roman period, North-Holland, the Netherlands
Abbink, Albertine Alie.
Leiden. Fac. of Archaeology, Leiden Univ.,. 1999.. 445 S..

Make-it or break-it time: budget battles, reforms will bring Amtrak's fate to a head in 2003
Kube, Kathi.

Make it quick plastic canvas.
[Big Sandy, TX]. The Needlecraft Shop,. [c2001]. 160 p..

Make it simpler: a practical guide to problem solving in mathematics
Meyer, Carol ; Sallee, Tom
Menlo Park, Cal. u.a.. Addison-Wesley. 1983. XIII, 282 S..
ISBN 0-201-20036-8

Make it sing & other poems
Macgoye, Marjorie Oludhe,
Nairobi. East African Educational Publishers,. 1998. xii, 112 s. ;.

Make it so: leadership lessons from Star Trek, the next generation
Roberts, Wess ; Ross, Bill
1. [Dr.]. New York [u.a.]. Pocket Books. 1996. XIII, 242 S..
ISBN 0-671-52098-9

Make It Spin, 6-Pack
Författare, ej angiven
Bonnier Utbildning,. 2001.

Make it up: Robert F. Hammerstiel, photographische Arbeiten ; [Ausstellung ... im Focke-Museum, Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte vom 14. Juni bis 31. Juli 1994]
Hammerstiel, Robert F.
Bremen. [1994]. 60 S. : überw. Ill.. Bremer Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte: Veröffentlichungen des Bremer Landesmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte, Focke-Museum ; 94.
3-929902-57-5

Make it up: Robert F. Hammerstiel, Photographische Arbeiten: [erscheint zur Ausstellung "Make It up": Robert F. Hammerstiel, Photographische Arbeiten im Focke-Museum, Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte vom 14. Juni bis 31. Juli 1994]
Hammerstiel, Robert F.
Bremen. Hauschild. 1994. 60 S.. Veröffentlichungen des Bremer Landesmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte, Focke-Museum ; 94.
ISBN 3-929902-57-5

Make it up, Robert F. Hammerstiel, Photographische Arbeiten: [... zur Ausstellung "make it up", Robert F. Hammerstiel, Photographische Arbeiten im Focke-Museum, Bremer Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte vom 14. Juni bis 31. Juli 1994]
Hammerstiel, Robert F. [Ill.] ; Christiansen, Jörn [Hrsg.]
Bremen. Hauschild. 1994. 60 S.. Veröffentlichungen des Bremer Landesmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte, Focke-Museum ; 94.
ISBN 3-929902-57-5

Make it your Business: Livre du professeur
Daugeras, Dominique ; Janiaud-Powell, Patricia ; Malan, Naomi
Paris. Nathan Technique. 2002. 193 S.. BTS; IUT.
ISBN 2-09-179087-7

Make it your own
[S.l.]. Misdirection Records,. [2003]. 1 sound disc.

Make it your own personal total car. 1951: Volvo 245 turbo
1982. 1 affisch.

Make it yours!: How to own your own business, buy a business, start a business, franchise a business
Mucciolo, Louis.
New York. Wiley,. c1987.. xiv, 269 p. ;.

Make it yours!
Kramer, Brian.
Des Moines, Iowa. Meredith Books,. 2003.. 175 p..

Make it yourself: handicraft for boys and girls
Carlson, Bernice Wells,
New York. Abingdon-Cokesbury Press,. 1950.. 160 S..

_Der_ Makel
Sanden, Hans-Heinz
München. Universitas-Verl.. 1990.

_Der_ Makel: Roman
Eicke, Doris
Langnau. Emmentaler Verl.. [o.J.]. 274 S..

"Makela"
Hegy, Lóránd ; Thomas, Angelika ; DeChirico, Jakob
München. Waßermann-Galerie. [1993]. ca. 60 Bl. : zahlr. Ill..
ISBN 3-926164-20-4

Make Law, not War: Essays
Beck, Ulrich
1. Aufl. Frankfurt am Main. Suhrkamp. 2003. 240 S.. Edition Suhrkamp ; 2322.
ISBN 3-518-12322-X Kt. : EUR 10.00

^Der^ Makel der Liebe: Roman
Grodstein, Lauren
Dt. Erstausg.. München. Dt. Taschenbuch-Verl.. 2005. 254 S..
ISBN 3-423-24469-0 kart. : EUR 16.00 (DE), EUR 14.40 (AT), sfr 24.40