Lovkhor gyi deb
Gle. 1977.

LovKommentar personalejura
[Albertslund] . Schultz Information. 1998-.

Lovkonflikter: lærebog i international privatret
Borum, O. A.
8. opl. K/obenhavn. Gad. 1970. 236 S..

Lovkonflikter: hovedpunkter af den internationale og intertemporale privatret
Borum, O. A.
2., omarbejdede udg.. K/obenhavn. Gads. 1942. IX, 164 S..

Lovkonflikter: Laerbog i international privatret
Borum, Oskar Alfred ; Philip, Allan
7. rev. udg. under medv. af Allan Philip. København. Gad. 1968.

Lovkonflikter: Laereborg i international privatret
Borum, Oskar Alfred ; Philip, Allan
4., rev. udg. under medv. af Allan Philip. København. Gad. 1957.

Lovkonflikter: Hovedpunkter af den internat. og. intertemporale Privatret
Borum, Oscar Alfred
2. omarb. Udg. København. Gad. 1942. IX, 164 S..

Lov-lex: de kommenterede skolelove ; håndbog for medlemmer af skolenaevn og skolekommissioner
2. udg., 1. opl.. Kobenhavn. 1986. 146 S..

Lov-lex
Kbh. . Skole og Samfund. 1989 . 77 s..

Lovligt byte
Evanovich, Janet ; Moëll, Louise,
Malmö. Richter,. 1996 ; . 298, [3] s. ;.

Lov na ljude
Ðilas, Milovan
Sarajevo. Veselin MasleÏsa. 1990. 259 S.. Savremena domaÂca knjiÏzevnost.
ISBN 86-21-00375-9

Lov na risove
RadiÂc, Damir
Zagreb. Meandar. 1999. 81 S.. Posebna izdanja.
ISBN 953-618197-5

Lov na tigrove: roman
PavloviÂc, ÏZivojin
Beograd. Prosveta [u.a.]. 1988. 296 S..
ISBN 86-0700228-7

Lov (Nr. 101) om Hjælpekasser
Kbh. . 1913. 13 s..

Lov (Nr. 113) om Ændringer i Lov Nr. 130 af 27. Maj 1908 indeholdende Bestemmelser om Børn udenfor Ægteskab og disses Forældre
Kbh. . 1913. 8 s..

Lov Nr. 116 af 7. April 1936 om Danmarks Nationalbank. Taler paa den overordentlige Aktionærforsamling d. 7. April 1936 i Nationalbanken i Kjøbenhavn. With an English translation
Holm
Kbh . 1936. 48 s..

Lov (Nr. 120) om Tillæg til Lov indeholdende nogle Bestemmelser vedrørende Folkekirkens Præsters Lønningsforhold af 14. Marts 1913, 3. Stykke
Kbh. . 1916. 3 s..

Lov (Nr. 124) om Understøttelse til Børn af Enker
Kbh. . 1913. 8 s..

Lov (Nr. 130) indeholdende Bestemmelser om Børn udenfor Ægteskab og disses Forældre
Kbh . 1923. 30 s..

Lov (Nr. 142) om Valg til Rigsdagen
Kbh. . 1915. 72 s..

Lov (Nr. 144) om Indkomst- og Formueskat til Staten
Kbh. . 1916. 47 s..

Lov (Nr. 147) om Afgift af Arv og Gave
Kbh . 1923. 38 s..

Lov (Nr. 149) om Indkomst- og Formueskat til Staten
Kbh. . 1923. 55 s..

Lov (Nr. 150) stadfæstet af Chr. X. 1. Apr. 1921
Kbh. . 1921. 1 bd..

Lov (Nr. 150) vedrørende Belogforholdene
Kbh. . 1921. 40 s..

Lov (nr. 152) om Værn for Dyr
Kbh. . 1916. 6 s..

Lov (Nr. 154) vedrørende Avlen af Høsten 1918 m.m.
Kbh. . 1918. 12 s..

Lov (Nr. 162) om Ændringer i og Tillæg til de nugældende Regler for den kommunale Beskatning
Kbh. . 1918. 14 s..

Lov (Nr. 173) om Forbud mod Nedlægning af bestaaende Landbrug og om Indskrænkninger i Retten til Udstykning
Kbh. . 1918. 4 s..

Lov (Nr. 179) om Adgang til Betalingshenstand
Kbh. . 1914. 4 s..

Lov (Nr. 188) om Tillæg til Lov af 14. Apr. 1920 om smitsomme Sygdomme hos Husdyrene
Kbh. . 1923. 4 s..

Lov Nr. 189 om Tillæg til de nugældende Regler for den kommunale Beskatning
Kbh. . 1919. 4 s..

Lov (Nr. 202) om danske Skibes Forsikring mod Krigsfare
Kbh. . 1914. 8 s..

Lov (Nr. 205) om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde
Kbh. . V. Pio. 1916. 45 s..

Lov nr.226 af 11.juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse
Kbh . 1955. 15 s..

Lov Nr. 244 om Køb paa Afbetaling
Kbh. . 1917. 8 s..

Lov (Nr. 254) om overordentlig Indkonst- og Formueskat til Staten
Kbh. . 1917. 15 s..

Lov (Nr. 267) om Ændring i Lov Nr. 4 af 7. Januar 1898 om Arbejderes Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde i visse Virksomheder
Kbh. . 1914. 3 s..

Lov Nr. 269 om Ændringer i Lov Nr. 489 af 13. Okt. 1917 om midlertidig Tillægsafgift paa Vin og om Ophævelse af Lov Nr. 665 af 21. December 1918 vedrørende samme Afgift
Kbh. . 1919. 4 s..

Lov Nr. 276 af 30. Juni 1922 om Ægteskabs Indg¯else og Opløsning med dertil hørende Anordninger, Bekendtgørelser, Cirkulære, administrative Afgørelser og Domsafgørelser
Faurholt ; Topsøe-Jensen
Kbh. . 1948 . 332 s..

Lov nr. 276 af 30. juni 1922 om µgteskabs indigaaelse og opl²sning: med dertil h²rende anordinger : bekendtg²relser, cirkulµrer, administrtive afg²relser og domsafg²relser og domsafg²relser
Faurholt, Johannes, ; Tops²e-Jensen, Hans,
K²benhavn. G.E.C. Gad,. 1948.. 332 p. ;.

Lov Nr. 320 om kommunale Foranstaltninger i Anledning af Dyrtiden og om Dækning af overordentlige kommunale Udgifter
Kbh. . 1916. 16 s..

Lov (Nr. 347) om Tillæg til Lov om Vands Afledning og Afbenyttelse af 28. Maj 1880
Kbh. . 1917. 8 s..

Lov Nr. 362 om Statstilskud til kommunale Arbejder m.m.
Kbh. . 1919. 8 s..

Lov Nr. 363 om Stats- og kommunale Dyrtidsforanstaltninger
Kbh. . 1919. 2 Bl..

Lov Nr. 366 om Statsstøtte til tuberkuløses Sygebehandling
Kbh. . 1919. 8 s..

Lov (Nr. 370) om Stats- og kommunale Dyrtidsforanstaltninger
Kbh. . 1918. 16 s..

Lov Nr. 373 om Fæstegodsets Overgang til Selveje og om Brug af Huse paa Landet
Kbh. . 1919. 22 s..

Lov Nr. 397 om kommunale Dyrtidsforanstaltninger
Kbh. . 1917. 12 s..

Lov Nr. 401 om Fastsættelse af Husleje
Kbh. . 1918. 26 s..

Lov (Nr. 468) om Aktieselskaber
Kbh. . 1918. 31 s..

Lov (Nr. 489) om midlertidig Tillægsafgift paa Vin
Kbh. . 1917. 8 s..

Lov (Nr. 491) om midlertidig Forhøjelse af Tobaksbeskatningen
Kbh. . 1917. 15 s..

Lov Nr. 505 om Afløsning af Grundbyrder
Kbh. . 1918. 7 s..

Lov (Nr. 50) om Sønæringen m. m.
Kbh. . 1920. 30 s..

Lov (Nr. 51) om Ændringer i og Tillæg til de nugældende Regler for den kommunale Beskatning
Kbh. . 1923. 16 s..

Lov Nr. 539 om Beregning af Stempelafgift og Tinglæsningsafgift ved Overdragelse af fast Ejendom
Kbh. . 1918. 4 s..

Lov (nr. 542) om Retsplejen ved Hæren og Søværnet
Kbh. . 1919. 26 s..

Lov (Nr. 543) om Lønninger m. m. for Folkeskolens Lærere
Kbh. . 1919. 16 s..

Lov Nr. 589 om Fastsættelse af Husleje
Kbh. . 1918. 16 s..

Lov (Nr. 62) om Indførelse af 8 Timers-Arbejdsdagen i Fabrikvirksomheder med Døgndrift
Kbh. . 1919. [2] Bl..

Lov Nr. 62 om Ændringer i og Tillæg til de nugældende Regler for den kommunale Beskatning
Kbh. . 1920. 14 s..

Lov (Nr. 72) om Behandling af forbryderske og forsømte Børn og unge Personer
Paludan-Müller
Kbh. . 1916. 59 s..

Lov Nr. 72 om Fastsættelse af Husleje
Kbh. . 1917. 15 s..

Lov Nr. 85 af 15. Maj 1903 om Ændringer i og Tillæg til de nugældende Regler for den kommunale Beskatning samt om Statstilskud til Kommunerne
Oxholm
Kbh . 1907. 80 s..

Lov (Nr. 85) om Ændringer i og Tillæg til de nugældende Regler for den kommunale Beskatning samt om Statstilskud til Kommunerne
Kbh. . 1913. 23 s..

Lov og evangelium: tanker om Henrik Ibsens "Brand"
Thorn, Finn
Oslo. Aschehoug. 1981. 105 S..
ISBN 82-03-10645-5

Lov og landskab: landskabslovenes bidrag til forståelsen af landbrugs- og landskabsudviklingen i Danmark ca. 900 - 1250
Hoff, Annette
Aarhus. Aarhus Universitetsforl.. 1997. 423 S..
ISBN 87-7288-717-6

Lov og orden
Bodelsen
[Kbh.] . Gyldendal. (1973) . 197 s..

Lov og ret i Danmark
Iuul, Stig ; Ulrich, Claus ¬[Hrsg.]¬
2. udg. rev. af Claus Ulrich. Koebenhavn. Koebenhavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Laeremidler. 1969. 142 S..

Lov og ret om børn
Andersen
Kbh. . Det Danske Center for Menneskerettigheder. 1993. 145 s..

Lov og rett på hytta
Berg, Alexander ; Ramm, Harald
Oslo. Bonytt [u.a.]. 2003. 230 S..
ISBN 82-7039-060-7

Lov og ting: Islands forfatning og lover i fristatstiden
Ólafur Lárusson ; Helle, Knut
Bergen [u.a.]. Universitetsforl.. 1960. 98 S.. Universitetsforlagets Islandsserie.

Lov og øvrighed i det gamle landbosamfund
Odense. Landbohist. Selsk.. 1995. 104 S.. Bol og By ; 1995,1.
ISBN 87-7526-154-5

Lov om adoption af 26. marts 1923
Faurholt
Kbh. . 1931. 38 s..

Lov om affaldsdepoter
Aalborg . Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret. 1999 . 166 s..

Lov om Afgift ved Tinglysning m.m. Nr. 112 af 1. April 1922 med Ændringer ifølge Lov Nr. 78 af 31. Marts 1926, Lov Nr. 308 af 22. Dec
Mangor
Kbh . 1933. 68 s..

Lov om Afgift ved Tinglysning m. m. Nr. 112 af 1. April 1922 med Ændringer ifølge Lov Nr. 78 af 31. Marts 1926, Lov Nr. 308 af 22. December 1927 og Lov Nr. 24 af 13. Februar 1929
Mangor
Kbh . 1933. 68 s..

Lov om Afhændelse af de til Præsteembeder henlagte Jorder til Oprettelse af Husmandsbrug
Kbh. . 1919. 10 s..

Lov om Afvikling af de overordentlige Foranstaltninger trufne i Henhold til midlertidig Lov af 7. August 1914 om regulering af Priser paa Levnedsmidler og Varer og om Ophævelse af nævnte Lov
Kbh. . 1919. 8 s..

Lov om aksjeselskaper: lov 4 juni 1976 nr. 59 med kommentarer
Sk¯re, Jan
Oslo. Tanum-Norli,. 1980, cop. 1976. 366 s..

Lov om aksjeselskaper og kommandittaksjeselskaper: av 19. juli 1910 ; med endringslover av 26 juli 1916, 28 juli 1921, 23 september 1921, 24 mars 1922, 21 juli 1922, 4 april 1924, 21 juni 1929, 27 februar 1930 og 24 mars 1933
Hanssen, Einar
7. oplag. Oslo. Cappelen. 1935. 172 S..

Lov om anerkendte Arbejdsløshedskasser
Kbh. . 1914. 16 s..

Lov om Arbejde i Fabrikker m.v. samt det offentliges Tilsyn dermed
Kbh. . 1914. 48 s..

Lov om Arbejdsanvisning
Kbh. . 1914. 8 s..

Lov om Arbejdsmiljø: Lov nr 681 af 23.12.1975, ændret ved Lov nr 158 af 12.4.1978 (§ 13 og § 88 om bedriftssundhedstjeneste) Arbejdsmiliøfondet
2. udg.. København. 1978. 29 S..
ISBN 87-87112-31-0

Lov om Banker
Kbh. . 1919. 12 s..

Lov om børns forsørgelse
Albertslund . Schultz Information. 2004 . 46 sider.

Lov om Brugen af stemplet Papir
Kbh. . [1861]. 52 s..

Lov om Checks og andre Sigtanvisninger
Kbh . 1897. 8 s..

Lov om den faste Voldgiftsret
Kbh. . 1919. 14 s..

Lov om en Dansk-Vestindisk Seddelbank
St. Thomas . [1904]. 11 s..

Lov om en overordentlig Indkomstskat til Staten
Kbh. . 1917. 7 s..

Lov om erhvervsuddannelser
Albertslund . Schultz Information. 2005 . 42 sider.

Lov om et Tillæg til Lov om Menighedsraad af 10. Maj 1912
Kbh. . 1919. 4 s..

Lov om Examina for Pharmaceuter.
Thaulow, Harald Konrad
Christiania, . 1860..

Lov om Fastsættelse af Husleje
Kbh . 1916. 8 s..

Lov om film og video
Oslo . Universitetsforlaget. 1983. 57 s..

Lov om folkeskolen: fra lov til virkelighed ; vedtaget 13. juni 1975, gældende fra 1. august 1976 ; loven ; bekendtgørelser og cirkulærer ; noter og kommentarer
Lillelund, B. B. ; Skaarup, Kristian
1 Aufl.. Vejle. Krogh. 1976. 55 S..
ISBN 87-7469-447-2

Lov om folkeskolen i kjlpstæderne av 26. juni 1889: med tillægslove av 6. juli 1892, 21. juli 1894, 15. august 1908 og 18. september 1909 : forsynt med utdrag av og henvisninger til Kirke- og undervisningsdepartementets fortolkningsskrivelser
Theiste, J. Schaan.
Kristiania. Stenersen ,. 1910. 48 s..

Lov om folkeskolen paa landet av 26. juni 1889: med tillægslove av 21. mars 1891, 21. juli 1894, 11. juni 1898, 31. mai 1900, 15. august 1908, 18. september 1909, 2. juli 1910 og 13. august 1915 : forsynt med utdrag av og henvisninger til Kirkedepartementets fortolkningsskrivelser
Theiste, J. Schaan
Kristiania. Stenersen ,. 1915. VIII, 99 s..

Lov om folkeskolen paa landet av 26.juni 1889: med tillægslove av 21.mars 1891, 6.juli 1892, 21.juli 1894, 9.mai 1896, 11.juni 1898, 31.mai 1900, 27.mars 1905, 15.august 1908, 18.september 1909 og 2.juli 1910
Theiste, J. Schaan
Kristiania. Stenersen ,. 1911. VIII, 79 s..

Lov om folkeskolen paa landet av 26. juni 1889: med tillægslove av 21/3 1891, 6/7 1892, 21/7 1894, 11/6 1898, 31/5 1900, 15/8 1908, 18/9 1909, 2/7 1910
Kristiania. Grlndahl ,. 1911. 26 s..

Lov om forandret Affattelse af Fattiglovens § 61 m.v.
Kbh. . 1914. 4 s..

Lov om Forandring i Bygningslov for Staden Kjøbenhavn af 21. Nov. 1871
Kbh. . 1875. 7 S..

Lov om Forandring i Lov Nr. 316 af af 2. Juni 1917 om Saltvandsfiskeri
[Kbh.] . [1918]. 1 s..

Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m. m.
Kbh . 1902. 22 s..

Lov om Forbud mod Nedlægning af bestaaende Landbrug og om Indskrænkninger i Retten til Udstykning m.v.
Kbh. . 1919. [2] Bl..

Lov om Formueforholdet mellem Ægtefæller af 7. April 1899 med Uddrag af Motiverne til Forslaget til Loven og Henvisninger til administrative Bestemmelser og Domstolafgørelser
Poulsen
Kbh. . 1909. 36 s..

Lov om Formueforholdet mellem Ægtefæller af 7. April 1899 med Uddrag af Motiverne til Forslaget til Loven, og Henvisninger til administrative Bestemmelser og Domstolsafgørelser
Poulsen
Kbhn . 1909. 36 s..

Lov om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde af 6. Juli 1916
Kbh. . V. Pio. 1916. 45 s..

Lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930: med bemaerkninger og sagregister
Bentzon, A. Drachmann. ; Christensen, Knud.
København. G.E.C. Gad,. 1952-54.. 2 v. (696 p.) ;.

Lov om forsikringsvirksomhed og de til loven knyttede administrative bestemmelser
Kbh. . Forsikringstilsynet. [1984]. 126 sider.

Lov om forskellige Forhold vedrørende Folkeskolen
Kbh. . 1909. 54 s..

Lov om forurenet jord
Birk Hansen
Rønne . Bornholms Amt. Teknisk Forvaltning. 20011 . 16 s..

Lov om ægteskabets retsvirkninger
Danielsen, Svend. ; Hornslet, Mogens,
København. Juristforbundet,. 1975.. 388 p. ;.

Lov om ægteskabets retsvirkninger af 18. marts 1925
Gaarden
Kbh . G.E.C.Gad. 1966. 70 s..

Lov om Hegn, stadfæstet af Kong Christian IX, den 6te Marts 1869
Kbh. . 1913. 24 s..

Lov om Indførelse af det metriske System for Maal og Vægt
Kbh. . 1907. 12 s..

Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten
Kbh. . 1903. 59 s..

Lov om Indkomstskat til Kjøbenhavns Kommune
Kbh. . 1910. 48 s..

Lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen
Albertslund . Schultz Information. 2006 . 70 sider.

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationslov)
Albertslund . Schultz Information. 2004 . 28 sider.

Lov om Jagten
Kbh. . 1908. 32 s..

Lov om jagt og vildtforvaltning: samt relevante bekendtgørelser, jagtetiske regler m.v. i forbindelse med jagtudøvelsen
Krogsdam, Aage.
Rødovre. Danmarks jægerforbund,. 1995.. 107 p..

Lov om kommunale Dyrtidsforanstaltninger
Kbh. . 1918. 4 s..

Lov om kommunernes styrelse med kommentarer
Byrge Sørensen
Vejle . Kroghs Forlag. 2005 . 133 sider.

Lov om kreditaftaler med kommentarer
Lynge Andersen, Lennart
København. Gad. 1990. 287 S..
ISBN 87-12-01977-1