Li-shetot meha-yam shel °Azah
Hass, Amira
[Tel Aviv]. ha-dKibuts ha-me®udhad. [1996]. 375 p. ;.

Lishi: juan 1 - juan 27 ; fu jiaokanji 1 juan
Hong, Kuo
Ju Shangwu Yinshuguan 1935 nian ban chongyin. Shanghai. Shanghai Shudian. 1985. Getr. Zählung. Sibu-congkan : Sanbian ; 30 : Shibu.

Li shi bai bei de xin sheng yi
Yin, Shang.
Taibei Shi. Taiwan xin sheng bao chu ban bu. Min guo 69 [1980]. 184 p. ;.

Li shi bei yun
Ye, Yonglie
Xining Shi. Qinghai ren min chu ban she,. 1995.. 324 p. ;.

Li shi chao liu: she hui min zhu zhu yi
Liu, Guokai.
Xianggang. Ming jing chu ban she,. 2000.. 229 p. ;.

Li shi chao liu bu ke kang ju: Han Ying dui zhao = Irresistible historical trend
Beijing. Shang wu yin shu guan. 1972.. 89 p. ;.

Li shi de ji lu: "Si ren bang" de ying she shi xue yu cuan dang duo quan yin mou
Beijing. Beijing chu ban she. 1978. 3, 5, 427 p. ;.

Li shi de ji lu: "Si ren bang" di ying she shi xue yu cuan dang duo quan yin mou
[Peking]. Beijing chu ban she. 1978.. 426 p. ;.

Li shi de shen pan: "Si ren bang" ying she shi xue pou xi
Chen, Zhizhao.
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 1979.. 191 p. ;.

Li shi de tian kong
Xu, Guixiang.
Beijing. Ren min wen xue chu ban she,. 2005.. 620 p..

Li shi de zhi du fen xi: xi fang zhi du jing ji shi xue de xin jin zhan = Historical institutional analysis : evaluation and reconsideration
Han, Yi.
Shenyang. Liaoning da xue chu ban she,. 2002.. 4, 3, 5, 3, 351 p. : ports ;.

Li shi de zu ji: Shanghai Shi ai guo zhu yi jiao yu ji di xun li
Shanghai. Shanghai shu dian chu ban she,. 1999.. 201 p. ;.

Li shi de zu ji: Xianggang, Shanghai cheng shi fa zhan tu pian ji
[Shanghai]. Shanghai shu dian chu ban she,. 1999.. 241 p..

Li shi di li yan jiu
Ge, Jianxiong ; Hua, Linfu.
Wuhan Shi. Hubei jiao yu chu ban she,. 2004.. 2, 2, 3, 585 p..

Li shi ji liu: Yang Kuan zi zhuan
Yang, Kuan.
Taibei Shi. Da kuai wen hua chu ban,. 2005.. 438 p..

Lishi jubian
Zou
Shanghai . Shanghai shudian. 2001. 2 bd. ([4], 730 s.).

Li shi ju bian, 1949-1956
Zou, Ronggen.
Shanghai. Shanghai shu dian chu ban she,. 2001.. 2 v. (730 p.) ;.

Li shi ju lun ji
Shanghai. Shanghai wen yi chu ban she. 1962-. v. ;.

Li shi ren lei xue xue kan =: Journal of history and anthropology.
Xianggang. Xianggang ke ji da xue hua nan yan jiu zhong xin. v..

Li shi san diao: zuo wei shi jian, jing li he sheng hua de Yi he tuan
Cohen, Paul A. ; Du, Jidong.
Nanjing. Jiangsu ren min chu ban she,. 2000.. 2, 2, 9, 389 p. ;.

Li shi shang de Kongzi xing xiang: zheng zhi yu wen hua yu jing xia de Kongzi he ru xue
Lin, Cunguang
Jinan. Qi Lu shu she,. 2004. 4, 463 p., [2] leaves of plates.

Li shi shang de man hua
Jinan Shi. Shandong hua bao chu ban she,. 2002.. 3, 252 p..

Li shi shang de yao wu yu du pin
Porter, Roy, ; Teich, Mikuláés. ; Lu, Hu.
Beijing. Shang wu yin shu guan,. 2004.. 295 p. ;.

Li shi shang lao tong fu nü ge ming gu shi xuan
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 1975.. [74] p..

Li shi wei ping fan zuo zheng: Hainan Guangdong bing tuan zhi qing sheng huo hui gu zhan xuan ji
Lu, Jimin
[Guangzhou]. Ling nan mei shu chu ban she,. 1993. 66 p..

Lishi weiyu lun shehui fazhanshi xuexi ziliao
Tianjin . Lianhe tushu. 1950. [7], 154 s..

Li shi wen hua ming cheng Fenghuang
Zhang, Zhizhi, ; Yang, Wenji.
Beijing. Zhongguo min zu she ying yi shu chu ban she,. 2002.. 69 p..

Li shi wen hua ming cheng Hangzhou =: Hangzhou : a famous historical and cultural city
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she,. 2000.. 2, 6, 515.

Li shi wen hua ming cheng Shanghai
Shanghai. Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she. 1988.. 3, 293 p., [8] p. of plates.

Canzoni da suonare: ¿ quattro, & ¿ otto (Milan (1613?))
New York. Garland Pub.,. 1988.. 1 score (xiv, 160 p.).

Li shi wen xian xue san lun
Yu, Minhui.
Hefei Shi. Anhui da xue chu ban she,. 2004.. 2, 244 p. ;.

Li shi xue de kun huo
Chen, Zhiping,
Beijing Shi. Zhonghua shu ju,. 2004.. 2, 2, 2, 139 p. ;.

Li shi xue shi shen me
Ge, Jianxiong. ; Zhou, Xiaoyun.
Beijing Shi. Beijing da xue chu ban she,. 2002.. 2, 7, 252 p..

Li shi yan jiu bi xu hou jin bo gu lun wen ji
Shanghai. Shanghai ren min chu ban she. 1958.. 83 p..

Li shi yan jiu fa =: Lishiyanjiufa
Qi, Xia.
Baoding Shi. Hebei da xue chu ban she,. 2003.. 2, 275 p. ;.

"Li shi yan jiu" wu shi nian lun wen xuan.
Beijing Shi. She hui ke xue wen xian chu ban she,. 2005. 2 v. (4, 4, 516, 4, 1051 p.) ;.

Li shi yin hen: quan guo zhong dian wen wu bao hu dan wei.
Fan, Chongde
Shanghai Shi. Wen hui chu ban she,. 2004. 224 p..

Li shi yi ye: Dalai, Banchan jin Jing ji shi
Li Weihai,
Beijing. Zhongguo she hui chu ban she,. 1996.. 4, 9, 302 p..

Li shi yue du.
Ti, Ch°ang-yun. ; Chen, Guoliang.
[Beijing]. Beijing yu yan xue yuan,. 1984.. 383 p. ;.

Li shi yu fa xue li lun yu Han yu li shi yu fa
Chu, Chauncey Cheng-hsi,
Beijing. Beijing yu yan xue yuan chu ban she,. 1993.. 5, [2], 175 p..

Li shi yu guai shou: li shi, bao li, xu shi
Wang, Dewei.
Taibei Shi. Mai tian chu ban she,. 2004.. 269 p..

Li shi yu min zu: Zhongguo bian jiang de zheng zhi, she hui he wen hua = Ethnohistory : politics, society and culture in China's frontier
Luo, Xianyou.
Beijing Shi. She hui ke xue wen xian chu ban she,. 2005.. [19], 541 p. ;.

Li shi yu wen ming
An, Ran. ; Wu, Guangyuan.
Beijing Shi. Zhongguo she hui chu ban she,. 2004.. 11, 6, 327 p. ;.

Li shi yu xian shi zhi jian: Zhongguo jiao yu chuan tong de li lun tan suo = Historical context of reality : theoretical inquiry for educational tradition in China
Ding, Gang.
Beijing. Jiao yu ke xue chu ban she,. 2002.. 8, 211 p. ;.

Li shi zheng zhi xue bao.
Guangzhou. Si li Ling nan da xue zheng zhi xue hui,. 1947-. 2 no. in 1.

Li Shizhen ping zhuan
Tang, Mingbang.
[Nanjing shi]. Nanjing da xue chu ban she. 1991 . 8, 4, 2, 3, 376 p..

Li shi zhe xue: guan yu li shi xing gai nian de zhe xue chan shi
Han, Zhen ; Meng, Wuqi,
Kunming. Yunnan ren min chu ban she,. 2002. 2, 10, 255 p. ;.

Li shi zhong de zheng zhi, zhe xue, ai yu
Eagleton, Terry, ; Ma, Hailiang
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she,. 1999. 5, 2, 21, 363 p. ;.

Lishman's organic psychiatry: a textbook of neuropsychiatry
David, Anthony S. ; Lishman, William Alwyn.
Malden, Mass. Blackwell Pub.,. 2006.. p. ;.

Lishui gu jin
[Lishui Xian. Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Jiangsu Sheng Lishui Xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui]. v. ;.

Li shu ru men
Gu, Jianping
Shanghai. Shanghai jiao yu chu ban she,. 1989. 134 p..

Li Shutong: liang shi bei xin yi bian zhou
Yang, Shaobo.
Zhengzhou Shi. Da xiang chu ban she,. 2004.. 95 p..

Lisi: Roman
Heimann, Alexander
Ungekürzte Ausg.. München. Dt. Taschenbuch-Verl.. 1984. 176 S.. Dtv ; 10253.
ISBN 3-423-10253-5

Lisia e la tradizione su Teramene: commento storico alle orazioni XII e XIII del "corpus lysiacum"
Bearzot, Cinzia
Milano. Vita e Pensiero. 1997. 379 S.. Aevum antiquum / Biblioteca ; 10.
88-343-1742-4

LiÏsiak ÏSibal
Krno, MiloÏs ; Cpin, ÏStefan
Bratislava. Mladé letá. 1966. 74 S..

Lisi alarm
Funke, Cornelia
Warszawa. Egmont polska. 2006. 246 S.. Dzikie kury.
ISBN 83-237-8967-3

Lisibilité de l'oral: une gageure?
Esquenet-Bernardin, M.
1985.

Lisible - visible: études et documents
Mourier-Casile, Pascaline [Hrsg.]
Paris. Ed. L'Age d'Homme. 1991. 318 S. : Ill.. Mélusine ; 12.

Lisible, visible: 6 essais de critique fénérative
Paris, Jean
Paris. Seghers/Laffont. 1978. 173 S.. Collection change. Série hypothèses..
ISBN 2-221-00070-6

Lisible/visible: problématiques : Semaine Texte/image, Poitiers, 27 janvier-1er février 1992
Mourier-Casile, Pascaline. ; Moncond'Huy, Dominique.
Poitiers. UFR de langues et littératures de l'Université de Poitiers,. 1992.. vii, 301 p..

Lisible. Visible. 6 essais de critique générative
Paris, Jean
Paris. Seghers, Laffont. 1978. 173 S.. Série hypothèses.
ISBN 2-221-00070-6

Lisible, visible: problématiques: semaine texte/image ; Poitiers, 27 janvier - 1er février 1992
Mourier-Casile, Pascaline ¬[Hrsg.]¬
Poitiers. UFR de Langues et Littératures. 1992. VII, 301 S. : Ill.. ¬La¬ Licorne ; 23.

Lisible - visible, pratiques: travaux de l'Équipe d'Accueil FORELL, Formes et Représentations en Littérature et Linguistique
Moncond'huy, Dominique
Poitiers. Univ. de Poitiers, UFR Langues et Littératures [u.a.]. 1998. 179 S.. Les cahiers FORELL ; 9.
ISBN 2-910394-07-7

Lisica na poroge
Povoljaev, Valerij DmitrieviÏc
Moskva. Molodaja Gvardija. 1990. 366 S..
ISBN 5-235-01494-4

Lisicata Dara
DavÏcevski, Risto ; Maneski, Tome
Skopje. Prosvetno delo. 2003. [8] Bl..
ISBN 9989-00307-6

Lisica z Rasochi: verÏsavanaja kazka
TumaÏs, Henadz' ; Cimochava, R. M.
Minsk. Junactva. 2001. 44 S..
ISBN 985-050439-0

Lisice
RodiÂc, Ana
Beograd. Narodna Knjiga-Alfa. 2003. 182 S.. Biblioteka Megahit ; 394.
ISBN 86-3311014-8

LisiÏcje ludilo
PetroviÏc, Miomir
Beograd. Laguna. 2005. 247 S..
ISBN 86-7436309-1

Lisickij, Lazar' (Eliezer) MarkoviÏc: Architekt, Typograph, Maler, geb. 23. 11. 1890 PoÏcinok, gest. 30. 12. 1947 KraÏcavy b. Moskau (UdSSR)
Bode, Andreas
1 Aufl.. Weinheim ¬[u.a.]¬. Beltz. [1982]. S. 384 - 386.

Lisieux
Serbat, Louis
Paris. Laurens. 1926. 127 S. : Ill.. Petites monographies des grands édifices de la France.

Lisieux au temps de Thérèse: [catalogue de l'exposition présentée par le Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux dans le cadre du centenaire de la mort de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus (juillet à septembre 1997)
Six, Jean-François
Paris. Desclée de Brouwer. 1997. 159 S. : überw. Ill..
2-220-03999-4

Lisieux, Trouville, Deauville et la côte de Honfleur à Cabourg.
[Monmarché, Georges],
Paris, . Librairie Hachette,. 1933.. 63, [1] p..

Lisille
Thomae, Johannes
Frankfurt. Sand. 1663. 163 S., 1 Bl..

Lisimaco di Tracia: un sovrano nella prospettiva del primo ellenismo
Landucci Gattinoni, Franca
1. Aufl. Mailand. Jaca Book. 1992. 315 S..
ISBN 88-16-95090-0

Lisãineiden käyttö ketsupeissa: Elintarvikkeena käytettävien siementen syaanivety- ja kadmiumpitoisuudet
Niemi, Esko, ; Hallikainen, Anja,
Helsinki. Elintarvikevirasto,. 1996. [27] s. ;.

¬Li¬ Singlé: comèdèdye di 3 akes
Marchand, Pierre
2. éd.. Liège. Halleux. [ca. 1928]. 39 S. ; 8-o.

Lisipp
Waldhauer, Oskar
Berlin [u.a.]. GrÏzebin. 1923. 47 S., 15 Taf.

Lisippo
Moreno, Paolo
Bari. Dedalo.

Lisippo
Ducati, Pericle
Roma . Istituto nazionale L.U.C.E.. 1930. 1 Bd. (ohne Seitenzählung).

Lisippo
Gullini
[Torino] . Giappichelli. 1975.

Lisippo: l'arte e la fortuna
Moreno, Paolo
Roma . Fabbri Ed.. 1995. 519 S..

Lisi Raskin: thought crimes ; [published to document the residency of Lisi Raskin in the International Studio Programme at Künstlerhaus Bethanien, Berlin, on the 2005 Guna S. Mundheim Fellowship at the American Academy in Berlin]
Raskin, Lisi ¬[Ill.]¬
Berlin. Künstlerhaus Bethanien. 2005. [14] Bl..
ISBN 3-932754-58-1

Lisi Raskin, thought crimes: [published to document the residency of Lisi Raskin in the International Studio Programme at the Künstlerhaus Bethanien, Berlin, on the 2005 Guna S. Mundheim Fellowship at the American Academy in Berlin]
Raskin, Lisi ¬[Ill.]¬ ; Schulte-Fischedick, Valeria ¬[Hrsg.]¬ ; Latimore, Scott
Berlin. Künstlerhaus Bethanien. 2005. [14] Bl. : überw. Ill..
ISBN 3-932754-58-1

Lis i rekreacija v lisi
Bondarenko, Volodimir DaniloviÏc ; FurdiÏcko, Orest IvanoviÏc
L½viv. Svit. 1994. 229 S..
ISBN 5-7773-0244-0

Lisières d'un bassin: pièce d'eau
Coatalem, Jean-Luc
Paris. Place. 1985. 63 S..
ISBN 2-85893-054-6

Lis isclo d'or.: Les îles d'or.
Mistral, Frédéric, ; Boutière, Jean,
Paris, . Didier,. 1970. 2 v..

Lisistrata: operetta in tre atti
Lincke, Paul, ; Bolten-Bäckers, Heinrich, ; Franci, Arturo. ; Aristophanes.
Milano. Cesare Castelli,. [19--].. [5], 4-18 p. ;.

Lis i vinograd : opera v 2-kh deæistviëiìakh, 7-ti kartinach s prologom
Arkhimandritov, Boris Ivanovich. [from old catalog] ; Dimitrin, ëIìU.
Leningrad : Sov. . Kompozitor,. 1980.. 319 p..

Lis Jacobsen på hundredårsdagen
Brøndsted, Mogens
København. Reitzel. 1982. 24 S. : Ill.. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: DSL praesentationshaefte ; 11.
ISBN 87-7421-318-0

Lis Jeppesen
Jerichau
[Kbh.] . Borgen. 1979. [46] s..

Lis Jeppesen: portræt af en danserinde : portrait of a dancer
Jerichau, Erik.
[København]. Borgen,. 1979.. [48] p..

LiÏska bystrouÏska
TÏesnohlídek, Rudolf ; Lolka, Stanislava
2. ed. Ithaca, NY. Snow Lion Publ.. 1995. 147 S.. Národní KnihovniÏcka ; 2.
ISBN 1-559-39051-4

Liska oder die Hexe von Gyllenstein: Oper in zweÿ Akten ; op. 164
Ries, Ferdinand ; Rousseau, Jean-Baptiste ¬[Textverf.]¬
[Partitur]. Frankfurt a/M.. Dunst. [ca. 1835]. 126, 135 S..

LiÏska pÏraha Ïstyri kozy
Nawka, Michal ; Bäumler, Gabriele [Ill.]
1. nakl. BudyÏsin. Ludowe Nakl. Domowina. 1991. [11] S..
ISBN 3-7420-0664-9 : DM 6,90

LiÏska pÂsÏega styri koze
Nawka, Michal ; Bäumler, Gabriele [Ill.]
1. nakl. BudyÏsin. Ludowe Nakl. Domowina. 1991. [11] S..
ISBN 3-7420-0665-7 : DM 6,90

Liska und ihre Männer: Roman
Ikonnikov, Aleksandr ; Nitschke, Annelore
1. Aufl. Reinbek bei Hamburg. Rowohlt. 2003. 188 S..
ISBN 3-7303-0143-8

Liskin's dBASE IV 1.1 programming book
Liskin, Miriam
Berkeley [u.a.]. McGraw-Hill. 1991. XXII, 1337 S..
ISBN 0-07-881681-5 ( )

Liskin's dBase IV Programming Book
Liskin, Miriam
Berkeley, Calif., U.S.A. Osborne McGraw-Hill. 1990. xxxi, 1315 p..
ISBN 0-07-881530-4

Liskokuninkaan mytologia: rituaali ja rocksankarin kuolema ; Jim Morrison-kultin etnografinen tulkinta ; [Mit engl. Zsfassung]
Söderholm, Stig
Helsinki. Suomalaisen kirjallisuuden Seura. 1990. 372 S.. Suomalaisen kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 539.
ISBN 951-717-643-0

L.I.S. komischer Tag: Eisprungarbeit ; [zur Ausstellung Miriam Cahn, Lesen in Staub]
Cahn, Miriam
München. 1988. [20] S. : nur Ill..

¬L'¬Islam
Lammens, H.
1 Aufl.. Beyrouth. 1944. 334 S..

¬L'¬Islam
Massé, Henri
1 Aufl.. Paris. 1937. 221 S..

L' Islam: religion et communauté
Gardet, Louis
Paris. Brouwer. 1970. 496 S.. Foi vivante ; 127.

¬L'¬islam: politique et croyance
Rodinson, Maxime
1 Aufl.. [Paris]. Fayard. 1993. 333 S..
ISBN 2-213-03028-6

¬L'¬ islam
Bausani, Alessandro
Milano. Garzanti. 1980. 228 S.. I Garzanti argomenti. 59..

L' islam: hier, demain
Arkoun, Mohammed ; Gardet, Louis
Paris. Buchet/Chastel. 1978. 258 S.. Deux milliards de croyants.

L'islam: religion et communaute
Gardet, Louis
Paris. Desclée de Brouwer. 1970. 496 S.. Foi vivante ; 127.

¬L'¬Islam: des origines au début de l'empire ottoman
Cahen, Claude
[Paris]. Bordas. 1970. 279 S. : Ill.. Histoire universelle ; 14.

¬L¬'islam: est-il hostile à la laÉicité?
Filali-Ansary, Abdou
2e éd. avec postface. Casablanca. Editions Le Fennec. 1999. 173 S..
ISBN 9981-838-51-9

L'Islam: des origines au début de l'Empire ottoman
Cahen, Claude
[Paris]. Hachette. 1995. 414 S..
ISBN 2-01-235189-1

L'islam
Reeber, Michel
Toulouse. Éd. Milan. 1997. 63 S.. Les essentiels Milan ; 26.
ISBN 2-8411-3257-9

¬L'¬ Islam
Delcambre, Anne-Marie
4. ed.. Paris. Éd. la Découverte. 2004. 122 S.. Reperes ; 82.
2-7071-4333-2

L'Islam
Kalisky, René
[Nouv. éd. rev. et remise à jour]. Alleur. Marabout. 1995. 308 S.. Marabout savoirs ; 9800.
ISBN 2-501-00547-3

L' Islam
Arnaldez, Roger
Paris. Desclée [u.a.]. 1988. 206 S.. L' horizon du croyant ; 4.
ISBN 2-7189-0379-1

¬L'¬Islam: politique et croyance
Rodinson, Maxime
Paris. Pocket. 1995. 333 S.. Agora ; 161.
ISBN 2-266-06458-4

L' islam
Schimmel, Annemarie
Bologna. Edizioni Dehoniane. 1992. 141 S.. Collana Grandi religioni ; 8.
ISBN 88-10-60409-1

L'Islam: un autre nationalisme?
Toscane, Luiza
Paris. L'Harmattan. 1995. 220 S.. Conjonctures politiques ; 8.
ISBN 2-7384-3097-X

L'islam: religion de lutte non d'hostilité
ZuÖhailÅi, Wahba az-
1. ed. [Tripoli]. Association Mondiale de la Prédication Islamique. 2002. 176 S..
ISBN 995-928031-4

L'Islam: concepts et préceptes (optiques et options afro-maghrébines)
Bin-°Abd All¯ah, °Abd al-°Az¯iz
Rabat. Cap Tours,. 1995.. 255 p. ;.

L'Islam
MassÐe, Henri,
Paris. A. Colin,. 1930.. 221 p. ;.

¬L'¬ Islam: la philosophie et les sciences: quatre conférences publ
Paris. 1981. 162 S..
ISBN 92-3-201951-5

L'ISLAM : RELIGION ET COMMUNAUTE / LOUIS GARDET
Gardet, Louis
3. ED., REVUE ET CORR.. PARIS. DESCLEE DE BROUWER. 1978. 496 S.. L'ORDINAIRE.
ISBN 2-220-02183-1

L'Islam a Catalunya: (segles VIII - XII)
Balañà i Abadia, Pere
2a. ed., corr., rev. i actualitzada. Barcelona. Dalmau. 2002. 119 S.. Col·lecció Nissaga ; 13.
ISBN 84-232-0644-0

L'Islam Africain;: chez ceux qui guettent.
Pommerol, Jean,
Paris. Fontemoing,. 1902.. iii, 370 p..

¬L¬'islam a les Illes Balears
Rosselló Bordoy, Guillem
Palma de Mallorca. Daedalus. 1968. 151 S.. Collecció realitats i mites ; 2.

L'islam au Cameroun: entre tradition et modernité
Adama, Hamadou
Paris [u.a.]. L'Harmattan. 2004. 244 S..
ISBN 2-7475-7361-3

L'islam au défi
Berque, Jacques.
[Paris]. Gallimard,. c1980.. 311 p. ;.

L' Islam au féminin: la femme dans la spiritualité musulmane
Schimmel, Annemarie
Paris. Michel. 2000. Ill. Spiritualités vivantes ; 175.
ISBN 2-226-10985-4