LietuviÑu liaudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais
Dovydaitis, Jurgis
Vilnius. Lietuvos RaÏsytojÑu SÑajungos Leidykla. 1997. 350 S..
ISBN 9986-39-007-9

LietuviÑu liaudies pasakÑu repertuaras
KerbelytÇe, Bronislava
Vilnius. LietuviÑu LiteratÅuros ir Tautosakos Institutas. 2002. 361 S..
ISBN 995-547523-4

LietuviÑu liaudies rateliai, Ïzaidimai, Ïsokiai: metodinÇe priemonÇe pradiniÑu klasiÑu mokytojams
KirvaitienÇe, Alina
3., pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius. Lietuvos Liaudies KultÅuros Centras. 1998. 107 S..
ISBN 9986-529-18-2

Lietuviu literatäuros biéciulis Levas Ozerovas: parodos katalogas = Lev ozerov - drug litovskoj literatury.
Vilnius. Lietuvos TSR Kult¯uros ministerijs,. 1985.. 38 S..

Absolute BSD: the ultimate guide to FreeBSD
MackeviÏcienÇe, Aldona
San Francisco, Calif.. No Starch Press. 2002. XLII, 565 S..
ISBN 1-88641-174-3

LietuviÓu literaÅtura: XX a. antroji pusÇe <1956-1988> ; mokymo priemonÇe XII klasei
BukelienÇe, Elena ; DaujotytÇe, Viktorija
Kaunas. Sviesa. 1990. 221 S..
ISBN 5-430-01031-6

LietuviÑu literatÅurinis gyvenimas VakarÑu Europoje 1945 - 1950 m.: raÏsytojÑu draugijos veikla, kultÅurinÇe spauda, literatÅuros debiutai ; studija ir ÏsaltiniÑu publikacija
KuizinienÇe, Dalia
Vilnius. Versus Aureus. 2003. 517 S.. Egzodo archyvas ; 2.
ISBN 995-560101-9

LietuviÑu literatÅuros enciklopedija
Versija 1.0. Vilnius. LietuviÑu LiteratÅuros ir Tautosakos Inst.. 2001. 1 CD-ROM.
ISBN 9986-51395-2

LietuviÑu literatÅuros istorija: XIII - XVIII amÏzius
UlÏcinaitÇe, Eugenija ; JovaiÏsas, Albinas
Vilnius. LietuviÑu LiteratÅuros ir Tautosakos Institutas. 2003. 524 S..
ISBN 995-547551-X

LietuviÑu literatÅuros istorija: XIX amÏzius
Girdzijauskas, Juozas
Vilnius. LietuviÑu LiteratÅuros ir Tautosakos Institutas. 2001. XIII, 901 S..
ISBN 9986-51369-3

LietuviÑu literatÅuros klasikos iliustracijos: medÏziaga apie knygÑu grafikÑa ir jos kÅurÇejus
RuseckienÇe, Liuda
Vilnius. ÏZodynas. 1994. 158 S..
ISBN 9986-46516-8

LietuviÑu literatÅuros mokymo istorija: (iki 1940 m.)
BukauskienÇe, TeresÇe
Vilnius. Mokslo ir encikloped. leid.. 1993. 178 S..
ISBN 5-420-01187-5

LietuviÑu literatÅuros skaitiniai: XIX amÏziaus antroji pusÇe ; aukÏstesniÑujÑu klasiÑu mokiniams
ÏZentelytÇe, AudronÇe
3-iasis pataisyt. ir papild. leid. Kaunas. ÏSviesa. 1999. 503 S..
ISBN 5-430-02816-9

LietuviÑu literatÅuros tyrimai: nuo metafizikos iki socialumo
UlÏcinaitÇe, Eugenija
Vilnius. Vilniaus Univ. Leidykla. 2005. 142 S.. LiteratÅura : 1 ; 47.

LietuviÐu lyrikos tradicija: pasaulÇevaizdÏzio dominantÇes Maironio, Vinco MykolaiÏcio-Putino, SalomÇejos NÇeries, Jono AisÏcio, Henriko Radausko kÅuryboje
PeluritytÇe, Audinga
Vilnius. Universiteto Leidykla. 2003. 174 S.. Vilniaus Universiteto Filologijos Fakulteto mokslo darbai.
ISBN 9986-19552-7

LietuviÑu materialinÇe kultÅura IX-XIII amÏziuje
VolkaitÇe-KulikauskienÇe, R.
Vilnius. Mokslas. 1978.

LietuviÐu mÑislÇes
Sasnauskas, Pranas [Hrsg.] ; SteponaviÏcienÇe, Alfreda [Ill.]
Kaunas. Spindulys. 1997. 137 S..
ISBN 9986-81141-4

LietuviÑu Mokslo Draugija: 1907 - 1940 ; paroda 1997.12.17 - 1998.02.02
GrigaitytÇe, Aldona
Vilnius. 1997. 79 p..
ISBN 9986-90479-X

LietuviÑu moterÑu drobulÇes: katalogas
BernotaitÇe-BeliauskienÇe, Dalia
Vilnius. 2004. 135 S..
ISBN 9986-66941-3

LietuviÓu nacionalistÓu kenkÇejiÏska veikla ir kova su ja: vadovÇelis praktikams
Vaigauskas, G. K.
Maskva. LTSR KGB Specbiblioteka Nr. 1245. 1986. 92 S..

LietuviÑu neoromantikÑu poezija
SatkauskytÇe, Dalia
Vilnius. Baltos Lankos. 2001. 110 S.. MaÏzoji serija.
ISBN 9955-00-065-1

LietuviÑu-norvegÑu kalbÑu ÏzodyÂnas
JakaitienÇe, Evalda ; Berg-Olsen, Sturla
Vilnius. UAB Baltu Lanku Leidyba. 2001. 627 S..
ISBN 9955-429-54-2

Lietuviu paprociai ir tradicijos
Bindokiene, Danute Brazyte
Chicago, Ill.. Pasaulio lietuviu bendruomene,. 1989. 364 s..

Lietuviu paprociai ir tradicijos iseivijoje
Brazyte Bindokiene, Danute
Chicago, Ill.. Pasaulio lietuviu bendruomene. 1989. 364 S..

LietuviÑu pasakojamosios tautosakos katalogas
KerbelytÇe, Bronislava
Vilnius. LietuviÑu LiteratÅuros ir Tautosakos Institutas. 1999.
ISBN 9986-51368-5 (4 tomai)*

LietuviÑu pasakos
NÇeris, SalomÇeja ; ÏSimonis, Kazys
2. laida. Vilnius. Gimtasis ÏZodis. 2003. 191 S..
ISBN 995-551227-X

LietuviÑu pasakos apie raganas, velnius ir laumes
ÏZumbakytÇe, Edita ; VaitkÅunas, Viktoras
Kaunas: Vaiga. 1998. 173 S..
ISBN 9986-432-86-3

LietuviÑu pasakos apie ÏzvÇeris, gyvulius ir paukÏsÏcius
VaitkÅunas, Viktoras
Kaunas: Vaiga. 1998. 175 S..
ISBN 9986-432-82-0

LietuviÐu pasaulÇejauta: paproÏciai, apeigos, Ïzenklai
TrinkÅunas, Jonas
Vilnius. DiemedÏzio Leidykla. 2004. 127 S..
ISBN 9986-23114-0

LietuviÑu patarlÇes ir prieÏzodÏziai
Sasnauskas, Pranas
Kaunas. Vaiga. 2001. 238 S..
ISBN 9955-407-39-5

LietuviÑu patarlÇes ir prieÏzodÏziai: penki tomai
Grigas, Kazys
Vilnius. LietuviÑu LiteratÅuros ir Tautosakos Institutas. 2000.
ISBN 9986-51384-7

LietuviÑu pavardÏziÑu susidarymas: XIII - XVIII a.
MaciejauskienÇe, Vitalija
Vilnius. Mokslas. 1991. 319 S..
ISBN 5-420-00780-0

LietuviÐu pavardÆziÐu susidarymas, XIII - XVIII a.
MaciejauskienÇe, Vitalija
Vilnius. Mokslas. 1991. 319 S..
ISBN 5-420-00780-0

LietuviÑu pavardÏziÑu Ïzodynas
Vanagas, Aleksandras
Vilnius. "Mokslas". 1985.
ISBN 5-420-00404-6

LietuviÑu periodika VakarÑu Europoje: 1944 - 1952
Palukaitis, Jonas P.
Vilnius. Leidykla ÏZurnalistika. 1993. 287 S..
ISBN 9986-42100-4

LietuviÑu poema: pagrindinÇes ÏzanrinÇes formos
PakalniÏskis, RiÏcardas
2. patais. ir papild. leid. Vilnius. Vaga. 1990. 492 S..
ISBN 5-415-00481-5

LietuviÑu poezijos kalbinÇe savimonÇe: raidos tendencijos
SatkauskytÇe, Dalia
Vilnius. LietuviÑu LiteratÅuros ir Tautosakos Inst.. 1996. 110 S.. Naujosios literatÅuros studijos.
ISBN 9986-513-13-8

LietuviÑu policija 1941 - 1944 metais
Stankeras, Petras
Vilnius. Lietuvos GyventojÑu Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras. 1998. 304 S..
ISBN 9986-757-17-7

Lietuviu poteriai: kalbos mokslo studija
ZinkeviÏcius, Zigmas
Vilnius. Mokslo ir enciklopediju leidybos inst.. 2000. 270 S..
ISBN 5-420-01464-8

LietuviÑu-prancÅuzÑu, prancÅuzÑu -lietuviÑu kalbÑu maisto ruoÏsimo ir lankytojÑu aptarnavimo terminÑu aiÏskinamasis Ïzodynas: apie 4500 ÏzodÏziÑu
BlebaitÇe, Vitalija
PanebÇeÏzys. UAB NevÇeÏzio SpaustuvÇe. 2001. 213 S..
ISBN 9955-450-03-7

LietuviuÑ pravardÇes
Butkus, Alvydas
Kaunas. AESTI. 1995. 462 S..
ISBN 9986-90343-2

LietuviÑu proza: (konspektas)
NauckÅunitÇe, Veronika
Alytus. KatalizÇe. 1998. Moksleiviui, abiturientui, pirmakursiui.
ISBN 9986-87607-9

Lietuviu rasomosios kalbos istorija
Palionis, Jonas
2., patais. ir papild. leid. Vilnius. Mokslo ir encikloped. leid.. 1995. 335 S..
ISBN 5-420-01284-7

LietuviÑu raÏsytojÑu sÑavadas
Vanagas, Vytautas
2., pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius. Lietuvos RaÏsytojuÑ SÑajungos Leidykla. 1996. 652 S..
ISBN 9986-39-004-4

LietuviÑu religija ir mitologija: sisteminÇe studija
BeresneviÏcius, Gintaras
Vilnius. Tyto Alba. 2004. 291 S..
ISBN 9986-16389-7

Lietuviu-rusu kalbu Ïzodynas: apie 65000 ÏzodÏziÑu
Lyberis, Antanas
II pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius. Leidykla Mokslas. 1988. 924 S..
ISBN 5-420-00111-X

LietuviÑu-rusÑu kalbÑu Ïzodynas: [apie 65000 ÏzodÏziÑu]
Lyberis, Antanas
3., pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius. Mokslo ir EnciklopedijÑu Leidybos Inst.. 2001. 951 S..
ISBN 5-420-01481-5

LietuviÑu-rusÑu, rusÑu-lietuviÑu kalbÑu Ïzodynas
ÏCekmonienÇe, Irena
2., pataisytas leidimas. Vilnius. NacionaliniÑu TyrimÑu Centras. 1997. 447 S..
ISBN 9986-402-10-7

LietuviÐu Ïsokiu, rateliÐu ir ÏzaidimÐu: bibliografijos rodyklÇe
Einikyté, SnieguolÇe
Vilnius. Leidybos Centras. 1997. 38 S..
ISBN 9986-03-305-5

LietuviÑu spaudos draudimo panaikinimo byla
Tyla, Antanas
Vilnius. Lietuvos Istorijos Inst. Leidykla. 2004. 392 S..
ISBN 9986-78067-5

LietuviÓu spaudos metraÏstis
Chikago, Ill.. JAV LB Kulturos Fondas. 1970.

LietuviÑu studentÑu korporacija "JÅura" lietuvos universitetuose: nuotraukÑu 320, atspaudÑu 112
Gustaitis, Algirdas
KlaipÇeda. Univ.. 1998. 562 S..
ISBN 9986-499-74-7

Lietuviñu studentñu tautininkñu Korp! Neo-Lithuania: 1922-1932.
Kaunas. L.S.T. Neo-Lithuanios leidinys,. 1932.. 131 p..

Lietuviñu studentñu tautininkñu korporacija Neo-Lithuania, 1922-1964;: kamieno ézodis, pasaulçeézi¯ura, istoriniai bruoézai, atézalos.
Dirézys, Antanas,
[Chicago, . 1955]. 327 p..

LietuviÑu ÏsventÇes: tradicijos, paproÏciai, apeigos
DundulienÇe, PranÇe
2. laida. Vilnius. Mokslo ir EnciklopedijÑu Leidybos Institutas. 2005. 302 S..
ISBN 5-420-01557-9

Lietuviøu ésvietimas Vokietijoje: vaikøu darézeliøu, pradézios mokykløu, progimnazijøu, gimnazijøu, specialiniøu mokykløu ir kursøu, veikusiøu 1944 - 1950 m., apézvalgos su ézemçelapiu bei 252 nuotraukomis ; priede - lietuviøu ésvietimas Austrijoje su 10 nuotraukøu
Liuleviécius, Vincentas [Red.]
Chicago, Ill.. Kulturai Remti Draugija. 1969. 639 S..

LietuviÑu Ïsvietimo draugijos XX amÏziaus pradÏzioje: (1906 - 1915 metais)
PukienÇe, Vida
Vilnius. Varnas. 1994. 128 S..
ISBN 9986-49111-8

LietuviÑu tapatybÇes kalvÇe: tautinio iÏssivadavimo kultÅura
SubaÏcius, Paulius
Vilnius. Aidai Echoes. 1999. 245 S..
ISBN 9986-590-88-4

LietuviÑu tarmÇes: [kompiuterinis Ïzodynas]
MorkÅunas, Kazys
Vilnius. LietuviÑu Kalbos Inst. Leidykla. 2001.
ISBN 9986-668-37-3 (bendras)

LietuviÑu tarmiÑu tekstai
Vitkauskas, Vytautas
Vilnius. Mokslo ir EnciklopedijÑu Leidykla. 1994.
ISBN 5-420-01300-2

LietuviÑu tauta antinacinÇes koalicijos kovÑu verpetuose: (prieÏs sakralinÑi ir mitologinÑi XX a. istoriniÑu ÑivykiÑu interpretavimÑa)
ÏSadÏzius, Henrikas
Vilnius. Margi RaÏstai. 2003. 302 S..
ISBN 9986-09257-4

LietuviÑu tautinÇes jaunuomenÇes "Jaunosios Lietuvos" saÑjungos knygynai ir skaityklos: 1927 - 1940
SinkeviÏcius, Klemensas
Vilnius. LNB. 1996. 289 S.. Lietuvos bibliothekÑu istorijos Ïsaltiniai ir tyrinÇejimai.
ISBN 9986-53025-3

Lietuviu tautiniai drabuziai
Semeskeviciene, Saule
Vilnius. Alkos. 1994. 43 S. : ueberw. Ill..
ISBN 9986-459-00-1

LietuviÑu tautinis kostiumas
JurkuvienÇe, TeresÇe
Vilnius. Baltos Lankos. 2006. 246 S..
ISBN 995-523020-7

LietuviÓu tautodailÇes ir etnokultÅuros metmenys: vadovÇelis
KargaudienÇe, AuÏsra
Kaunas. Technologija. 1997. 186 S..
ISBN 9986-13-527-3

LietuviÑu tautosaka: vadovÇelis aukÏstesniÑujÑu klasiÑu mokiniams
Sauka, Leonardas
2. leidimas. Kaunas. ÏSviesa. 1999. 301 S..
ISBN 5-430-02900-9

Lietuviu tautos ir valstybes istorija
Kondratas, Mikalojus
Vilnius. Leidybos centras.
ISBN 9986-03070-6

LietuviÑu tautos sovietinis naikinimas 1941 - 1953 metais: programa, metodinÇe medÏziaga, dokumentai, uÏzduotys ; X - XII klasÇems
ZutkienÇe, Ona
Vilnius. Saulabrolis. 2000. 78 S..
ISBN 9986-81438-3

LietuviÑu teatro istorija
GirdzijauskaitÇe, AudronÇe
Vilnius. KultÅuros, Filosofijos ir Meno Institutas. 2000.
ISBN 9986-63817-8

LietuviÑu terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys
Gaivenis, Kazys
Vilnius. LietuviÑu Kalbos Institutas Leidykla. 2002. 145 S..
ISBN 9986-66843-3

LietuviÑu terminologija
Kruopas, Jonas
Vilnius. "Mokslas". 1975. 270 S.. LietuviÑu kalbotyros klausimai ; 16.

LietuviÑu tradiciniÑu rinktiniÑu juostÑu ornamentas: tipologija ir semantika
TumÇenas, Vytautas
Vilnius. DiemedÏzio Leidykla. 2002. 278 S.. Lietuvos etnologija ; 9.
ISBN 9986-23102-7

Lietuviu\U+0327\ liaudies architekturos paminklai
ØseØselgis, K. ; Urbjalis, M.
Vilnius . Periodika & Mokslas. 1974-. 1-.

LietuviÑu vaikÑu lektÅura: 1918 - 1940 m.
RaguotienÇe, GenovaitÇe
Vilnius. Vilniaus Universiteto Leidykla. 2001. 196, [16] S..
ISBN 9986-19401-6

LietuviÑu vandenvardÏziai
Vanagas, Aleksandras
2., pataisytas leidimas. Vilnius. LietuviÑu Kalbos Instituto Leidykla. 2002. 114 S.. Apie kalbÑa.
ISBN 9986-66845-X

Regeringens stabsmyndigheter: betänkande
Vanagas, Aler
Stockholm. Fritzes offentliga publikationer. 2005. 53 S.. SOU ; 2005,32.
ISBN 91-38-22341-4

LietuviÑu vardÑu kilmÇes Ïzodynas
Kuzavinis, Kazimieras ; Savukynas, Bronys
4. papildytas leidimas. Vilnius. Mokslo ir EnciklopedijÑu Leidybos Institutas. 2005. 353 S..
ISBN 5-420-01551-X

LietuviÑu vardu kilmÇes Ïzodynas
Kuzavinis, Kazimieras ; Savukynas, Bronys
2., stereotipinis leidimas. Vilnius. Mokslo ir EnciklopedijÑu Leidykla. 1994. 391 S..
ISBN 5-420-01227-8

LietuviÓu Vasario 16 Gimnazijos metraÏstis
Lampertheim-Hüttenfeld. 1996.

Lietuviu vestuviu paprociai: Lithuanian marriage customs
Dargis, A.
Göttingen, . [1946].

LietuviÑu visuomenÇe: XIX a. antrojoje pusÇeje; socialinÇes struktÅuros bruoÏzai
Vebra, Rimantas
NauÏcnoe izd. Vilnius. "Mokslas". 1990. 267 S..
ISBN 5-420-00475-5

Lietuviu - vokieÏciÓu: kalbÓu Ïzodynas
KriÏzinauskas, Juozas Algirdas
Vilnius. TEV. 2004. XIV, 504 S..
ISBN 9955-491-59-0

LietuviÑu-vokieÏciÑu kalbÑu verslo ir teisÇes terminÑu Ïzodynas
RakuceviÏcius, Romaldas
Vilnius. Spausdino UAB ÏZygmantÑu SpaustuvÇe. 2001. 218 S..
ISBN 995-542590-3 kart.

LietuviÓu-vokieÏciÓu kalbÓu Ïzodynas
BaneviÏcius, Sigitas
Vilnius. GimtinÇe. 2003. 631 S..
ISBN 9986-867-29-0

Lietuviøu-vokieéciu kalbøu ézodynas: [apie 35000 ézodéziøu]
Kriézinauskas, Juozas
Vilnius. TEV. 2004. 504 S..
ISBN 9955-491-59-0

LietuviÑu-vokieÏciÑu kalbÑu Ïzodynas: apie 100000 ÏzodÏziÑu
BalaiÏsis, Vytautas
Vilnius. ÏZara. 2004.
ISBN 9986-34131-0

LietuviÑu-vokieÏciÑu kalbÑu ÏzodynÇelis: 3500 ÏzodÏziÑu
ÏSimkienÇe, Dalia
Kaunas. Naujasis Lankas. 1999. 292 S..
ISBN 9986-896-85-1

LietuviÑu-vokieÏciÑu, vokieÏciÑu-lietuviÑu kalbÑu Ïzodynas: apie 25000 + 22000 ÏzodÏziÑu ; [naujoji raÏsyba]
MaÏcienÇe, Vilija
Vilnius. Leidykla ÏZodynas. 2000. 542 S..
ISBN 9986-465-45-1

Lietuviu zemdirbystes paprociai ir tikejimai: Lietuviu liades tradicijos = Lithuanian agrarian customs and beliefs : Lithuanian folk traditions
Balys, Jonas
Silver Springs, Md.. Lietuviu tautosakos leidykla,. 1986. 242 s..

Lietuvoje krikÏsÏcionybÓe ÓivedÇe Mindaugas
Marma, Antanas
ÏCikaga. LietuviÓu Tautos GarbÇes GynÇejai. 1986. 285 S..

Lietuvos antropoklimatas
Griciute, A. ; Kavaliauskas, B. ; Tomkus, J.
Vilnius. 1979. 135 S..

Lietuvos apskritys: ekonominÇe ir socialinÇe raida
Vilnius. 1997.

Lietuvos apskritys: ekonomin ir socialin raida = Counties of Lithuania : economic and social development
Vilnius. Departamentas,. [1996?]-.

Lietuvos archeologijos bibliografija: 1782 - 1998
TautaviÏcius, Adolfas
Vilnius. PiliÑu Tyrimo Centras Lietuvos Pilys. 2000. 766 S..
ISBN 9986-9071-1-X

Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.)
Kulikauskas, Pranas ; Zabiela, Gintautas
Vilnius. DiemedÏzio. 1999. 327 S..
ISBN 9986-23-066-7

Lietuvos architektai
MaÏciulis, Algimantas
Vilnius. Vilniaus DailÇes Akademijos Leidykla. 2002. 647 S..
ISBN 9986-57183-9

Lietuvos archyvai: straipsniÓu rinkinys
Vilnius. Mokslas. 1988.

Lietuvos ateitis pasaulio kontekste: specialistÑu Ïzvilgsnis ; [kolektyvinÇe monografija, parengta naudojant specialistÑu rengusiÑu "Lietuvos ateities scenarijus 2001-2020 m.", medÏziagÑa]
JasiuleviÏcius, Vincentas
Vilnius. Mokslo aidai. 2003. 404 S..
ISBN 9986-47996-7

Lietuvos augalija
BaleviÏcienÇe, J~uratÇe
Kaunas [u.a.]. ÏSviesa.

Lietuvos auksakalystÇe: XV - XIX amÏzius
LauceviÏcius, Edmundas ; VitkauskienÇe, BirutÇe RÅuta
Vilnius. Baltos Lankos. 2001. 487 S..
ISBN 9986-86180-2

Lietuvos AukÏsÏciausiojo Teismo Senato nutarimai dÇel teismÑu praktikos civilinÇese ir baudÏziamosiose bylose: 1995 - 2000
Vilnius. 2001. 175 S..
ISBN 995-593870-6

Lietuvos aukÏstasis mokslas: Baltoji knyga
TamoÏsiÅunas, Darius
Vilnius. LRSMM. 1999. 103 S.. Phare programÑa "Lietuvos aukÏstojo mokslo reforma".
ISBN 9986-03432-9

Lietuvos aukÏstasis mokslas ir kvalifikacijÑu pripaÏzinimas
BirmontienÇe, Toma
2., pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius. Justitia. 2000. 109 S.. Phare programÑa.
ISBN 9986-56736-X

Lietuvos aukØstlujlu mokykllu mokslo darbai =: NauØcnye trudy vysØsich uØcebnych zavedenij Litvy = Wissenschaftliche Arbeiten der Hochschulen Litauens
Vilnius. Mokslas,. 1990-1992..

Lietuvos aukÏstÓujÓu mokyklÓu mokslo darbai
Vilnius. Mokslas. 1991.

Lietuvos aukstuju mokyklu mokslo darbai / Psichologija
Vilnius. Mokslas.

Lietuvos autokeliÑu atlasas: road atlas ; Strassenatlas ; atlas avtodorog
1:200.000. RÅiga. JÅaÐna sÅeta. 2004. 226 S..
ISBN 9984-07370-X

Lietuvos ba\017Eny\010Di\0173 menas
Minkevi\010Dius, Jonas ; Balt\0117nas, Ar\016Bnas
Vilnius. Paknio. 1993. 306 S..
9986-9000-0-x

Lietuvos bajorÑu palikuoniai
Stankus, Jonas
Vilnius. Danielius. 2000. 286 S..
ISBN 9986-442-78-8

Lietuvos bajoru savivalda: XIX a. pirmojoje puseje
Bairasauskaite, Tamara.
Vilnius. LII leidykla,. 2003.. 374 p., [16] p. of plates.

Lietuvos bajorÐu savivalda XIX a. pirmojoje pusÇeje
BairaÏsauskaitÇe, Tamara
Vilnius. Lietuvos Istorijos Instituto Leidykla. 2003. 374, (16] S..
ISBN 9986-78055-1

Lietuvos bankai: Ïzinynas
Vilnius. 1994.

Lietuvos Bankas 1922 - 1943 metais: kÅurimo ir veiklos studija
Terleckas, Vladas
Vilnius. 1997. 263 S. : Ill., graph. Darst.
ISBN 9986-65115-8

Lietuvos bankas ketvirtinis biuletenis.
Vilnius. Bank of Lithuania,. 1996-.

Lietuvos bankininkai: gyvenimÑu ir darbÑu pÇedsakai 1918 - 1940
Terleckas, Vladas
Vilnius. Lietuvos Banko leidybos ir poligrafijos skyrius. 2001. 526 p..
ISBN 9986-65127-1

Lietuvos bankininkystÇes istorija: 1918 - 1941
Terleckas, Vladas
Vilnius. Lietuvos Banko Leidybos ir Poligrafijos Skyrius. 2000. 444 S..
ISBN 9986-651-26-3

Lietuvos Banko biuletenis
Vilnius. 1994.

Lietuvos banko biuletenis.
Kaunas. Bankas,. [1928-1940]. 48 v. ;.

Lietuvos banks (Bank of Lithuania)
[London, . Printed by Eyre and Spottiswoode,. 1922]. 23 p..

Lietuvos bankui ir litui - 75
KulnytÇe, BirutÇe
Vilnius: Paroda. 1997. 71 S..
ISBN 9986-9047-8-1

Lietuvos baroko literatÅura
UlÏcinaitÇe, Eugenija
Vilnius. Baltos Lankos. 1997. 52 S.. LietuviÑu literatÅuros istorijos sÑasiuviniai ; 4.
ISBN 9986-40356-1

Lietuvos baz\030Cnyc\030Ciu\0328 menas
Minkevic\030Cius ; Balte\0307nas ; Paknys
Vilnius . R. Paknio. 1993. 306 s..

Lietuvos baéznyécios
Kviklys, Bronius.
Chicago, Ill.. Amerikos lietuviñu bibliotekos leidykla,. 1980-1987.. 6 v. in 7.

Lietuvos baéznyécios keliu: Karaliaus Mindaugo krikésto 700 metøu ir Lietuvos baéznytinçes provincijos 25 metøu sukaktims paminçeti = Lithuania after seven hundred years of Christianity
Ivinskis, Zenonas.
Brooklyn, N.Y.. A.L.R.K. Kunigøu Vienybçe,. 1951.. 30 S..

Lietuvos baéznyéciøu menas
Minkeviécius, Jonas ; Baltçenas, Jonas
Vilnius. Paknius. 1993. 306 S..
9986-9000-0-X

Lietuvos bei lietuvilu krikØstas ir 1387-ji metai
Dainauskas, Jonas
Chicago. Vyd¯uno Fondas,. 1991.. 352 S..

Lietuvos bibliografija
Vilniaus. Univ. Leidykla. 1994.
ISBN 9986-530-02-4

Lietuvos bibliografija
Tumelis ; Bulavas
Kaunas . Kauno apskrities vie\0161oji biblioteka. 1997-. bd..