Latvijas Republikas komerclikums
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 2000. 150 S..
ISBN 9984-672-23-9

Latvijas Republikas likumi un normatÅivie akti Par grÅamatvedÅibu: [visi dokumenti publicÅeti ar grozÅijumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1995. g.15. decembrim]
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1996. 106 S..
ISBN 9984-56803-2

Latvijas Republikas likumi un normatÅivie akti Par sociÅaliem jautÅajumiem
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1996. 85 S..
ISBN 9984-56806-7

Latvijas Republikas Ministru Kabineta sÅeÏzu protokoli: 1940. gada 16. jÅunijs - 19. jÅulijs
ÏSneidere, IrÅene
RÅiga. ZinÅatne. 1991. 351 S..
ISBN 5-7966-0556-9

Latvijas Republikas muitas kodekss: izraksts no Latvijas Republikas administratÅivo pÅarkÅapumu kodeksa ; [izdevumÅa normÅativie dokumenti ievietoti ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem lÅidz 1995 gada 30. septembrim]
RÅiga. Latvijas Republikas VID Muitas Dep.. 1995. 60 S..
ISBN 9984-52503-1

Latvijas Republikas muitas tarifi: (brosura apkopoti normativie dokumenti par Latvijas Republikas muitas tarifiem, kuri ir speka 1994. gada)
Riga. SIA Komin. 1994. 124 S..
ISBN 9984-525-01-5

Latvijas Republikas normatÅivie akti: grÅamata skolÅeniem
Judins, Andrejs
RÅigÅa. Zvaigzne ABC.

Latvijas Republikas normatÅivie akti Par darba aizsardzÅibu
4., papildinÅatais izd., ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1998. gada 15. janvÅarim. RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1998. 143, VII S..
ISBN 9984-568-55-5

Latvijas Republikas normatÅivie akti Par darba aizsardzÅibu
4., papildinÅatais izd., ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1999. gada 1. martam. RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1999. 106, V S., S. 107 - 211.
ISBN 9984-568-87-3

Latvijas Republikas normatÅivie akti Par Ðgimenes tiesÅibÅam
AtkÅartots, papildinÅats izd., ar visiem grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kaas izsludinÅati lÅidz 1995. gada 30. novembrim. RÅiga. Latvijas InformÅacijas Centrs. 1995. 199 S.. NAIS.
ISBN 9984-541-85-1

Latvijas Republikas normatÅivie akti Par iedzÅivotÅaju ienÅakuma nodokli
5., papildinÅatais izd., ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1998. g. 1. maijam. RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1998. 120 S..
ISBN 9984-568-71-7

Latvijas Republikas normatÅivie akti Par nekustamÅa ÅipaÏsuma nodokli
6. papildinÅatais izd., ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kas izsludinÅati lÅidz 2001. G. 1. aprÅilim. RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 2001. 43 S..
ISBN 9984-672-50-6

Latvijas Republikas normatÅivie akti Par nodokÐlu maksÅaÏsanas kÅartÅibu un nodokÐlu parÅadiem
6. papildinÅatais izd. , ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kas izsludinÅati lÅidz 2001. gada 15. martam. RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 2001. 113 S..
ISBN 9984-672-48-4

Latvijas Republikas normatņvie akti par advokatÅuru
Rņga. Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas TiesiskÅas InformÅacijas Centrs. 1994. 33 S.. NAIS - Normatņvo aktu informÅacijas sistÅema.
ISBN 9984-90136-X

Latvijas Republikas normatņvie akti par autortiesņbÅam un blakustiesņbÅam , par izgudrojumu, preÏcu zņmju un rÅupniecisko paraugu aizsardzÅibu
Rņga. Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas TiesiskÅas InformÅacijas Centrs. 1994. 141 S.. NAIS - Normatņvo aktu informÅacijas sistÅema.
ISBN 9984-90139-4

Latvijas Republikas normatņvie akti Par dabas resursu nodokli: ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1997. g. 1. septembrim
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1997. 59 S..
ISBN 9984-568-48-2

Latvijas Republikas normatņvie akti Par Ðgimenes tiesņbÅam: civillikums, pirmÅa daÐla Ðgimenes tiesņbas, likumi, imstrukcija ; [ar visiem grozņjumiem un papildinÅajumiem pÅec stÅavokÐla uz 1995. gada 15. janvÅari]
Rņga. Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas TiesiskÅas InformÅacijas Centrs. 1995. 141 S.. NAIS - Normatņvo aktu informÅacijas sistÅema.
ISBN 9984-54148-7

Latvijas Republikas normatņvie akti par muitas lietÅam
Rņga. Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas TiesiskÅas InformÅacijas Centrs. 1994. 177 S..
ISBN 9984-90135-1

Latvijas Republikas normatņvie akti Par zemes nodokli: ar izsludinÅatajiem ar grozÅijumiem lÅidz 1997. gada 20. maijam
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1997. 74 S..
ISBN 9984-568-42-3

Latvijas republikas noslegto starptautisko ligumu Saraksts: List of international treaties concluded by the republic of Latvia
[Riga]. NORDIK,. 1996. 109 s..

Latvijas Republikas Pamatlikumi
RÅiga. Kamene. 1995. 39 S..
ISBN 9984-90562-4

Latvijas Republikas pilsonim: dokumenti, domas, dati
Gerts, Oskars
RÅiga. Latvijas VÅestneÏsa ApgÅads. 1995. 32 S..

Latvijas republikas prese: 1918 - 1940
Treija, R.
Riga. Zvaigzne ABC. 1996. 523 S..
ISBN 9984-04-129-8

Latvijas republikas presse 1918-1940
Treijs, Rihards
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1996. 523 S..
ISBN 9984-04129-8

Latvijas Republikas profesiju klasifikators: izstradats saskana ar International Standard Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988 ; apstiprinats ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 1994. gada 12. aprila
Riga. 1994. Losebl.-Ausg..

Latvijas Republikas Satversme
RÅigÅa. Valsts SIA TiesiskÅas InformÅacijas Centrs. 1997. 137 S..

Latvijas Republikas satversme
RÅiga. Firma AFS. 2000. 51 S..
ISBN 9984-658-15-5

Latvijas republikas satversme: Constitution of the Republic of Latvia ...
Stockholm. Latvian national foundation [Lettiska nationella fonden],. 1984 ; . 76 s. ;.

Latvijas republikas satversmes tiesa: Constitutional Court of the Republic of Latvia
Riga. [Latvijas republikas satversmes tiesa],. [1996]. 48 s..

Latvijas Republikas Satversmes Tiesas spriedumi
RÅiga. Tiesu Namu AÂgentÅura. 2001.

Latvijas Republikas satversmes tiesas spriedumi 2002 =: Judgments of the Constitutional Court of the Republic of Latvia 2002 = Resheniëiìa Konstituëtìsionnogo suda Latviæiskoæi Respubliki 2002.
R¯iga. Tiesu namu a÷gent¯ura,. 2004.. 812 p. ;.

Latvijas Republikas skolu politika: (1918 - 1934)
Saleniece, IrÅena
Daugavpils. DU IzdevniecÅiba "Saule". 2002. 191 S..
ISBN 9984-14166-7

Latvijas Republikas Tirdzniecņbas Flote un tÅas traÐgiskais liktenis: 1940 - 1945
Bernsone, Ilze ; BlÅumfelds, Edgars ; MiklÅavs, Aigars
Rņga. ZinÅatne. 1994. 156, [76] S..
ISBN 5-7966-1050-3

Latvijas Republikas uzÐnÅemÅejdarbÅibu reglamentÅejoÏsie likumi: ar grozÅijumiem, kas izdarÅiti lÅidz 1995. gada 1. novembrim
RÅiga. 1996 ISBN 85-7093-002-X.

Latvijas Republikas uzÐnÅemÅejdarbÅibu reglamentÅejoÏsie normatÅivie akti j: [ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1997. gada 1. oktobrim]
4., papildinÅatais izd. RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1997. 258 S..
ISBN 9984-56847-4

Latvijas retÅas un aizsargÅajamÅas sÅunas
ÅAbolina, Austra
Riga. Lu Ekologiska Centra ApgÅads "Vide". 1994. 24 S.. Vides aizsardziba Latvija ; 6.
ISBN 9984-500-19-5

Latvijas rÅupniecÅiba: statistisko datu krÅajums
RÅiga. 2005.

Latvijas rÅupniecÅibas strÅadnieku dzÅives lÅimenis: 1900 - 1914
BÅerziÐnÏs, JÅanis
RÅiga. Latvijas VÅestures Inst. ApgÅads. 1997. 207 S..
ISBN 9984-601-36-6

Latvijas saimniecÅibas vÅesturiskÅa pieredze: 1918. - 1940.
KrastiÐnÏs, OÐlÏgerts
2., papildinÅatais izdevums. RÅiga. Latvijas Valsts AgrÅarÅas Ekonomikas InstitÅuts. 2001. 222 S..
ISBN 9984-67804-0

Latvijas sarkana gramata: retas un izzudoésas augu un dzivnieku sugas
Andruésaitis, Gunars [Hrsg.]
Riga.

Latvijas senÅakÅa vÅesture: 9. g. t. pr. Kr. - 1200. g.
Apals, JÅanis
RÅiga. Latvijas VÅestures InstitÅuta ApgÅads. 2001. 463 S..
ISBN 9984-60151-X

Latvijas senaka vesture, 9. g. t. pr. Kr.-1200. g.
Mugurevics, Evalds ; Vasks, Andrejs,
Riga. Latvijas vestures instituta apgads,. 2001. 463 s..

Latvijas SenÅata senators Augusts LÅebers: biobibliogrÅafija
KrÅumiÐna, Lņga
Rņga. Latvijas AkadÅemiskÅa BibliotÅeka. 1997. 144 S.. Latvijas zinÅatnieki.
ISBN 9984-538-22-2

Latvijas SenÅata spriedumi: (1918 - 1940)
RÅiga. Latvijas Republikas AugstÅakÅa Tiesa, Senatora Augusta LÅebera Fonds. 1997.
ISBN 9984-616-00-2

Latvijas Sen¯ats, 1918-1940: r¯ad¯it¯aji Latvijas Sen¯ata spriedumu kr¯ajumiem
Loeber, Dietrich André.
R¯iga. [s.n.],. 1995.. 3 v. (1288 p.) ;.

Latvijas sievietes un vÅirieÏsi: statistikas portrets
RÅiga. 1997. 108 S..
ISBN 9984-06021-7

Latvijas sieviete valsts 75 gados: pÅetÅijumi ; statistika ; atmiÐnas
EglÅite, PÅarsla
RÅiga. Zvaigzne. 1994. 215 S..
ISBN 5-405-01415-X

Latvijas sociÅaldemokrÅatija un Valsts dome, 1905-1917
Shalda, V. A. ; ÅUdre, Aurora
RÅiga. Avots. 1988. 207 p..
ISBN 5-401-00174-6

Latvijas speciÅalÅas skolas: (1840 - 1996)
Kravalis, JÅazeps
RÅiga. MÅacÅibu GrÅamata. 1997. 143 S..
ISBN 9984-523-18-7

¬Das¬ Finanzwesen der Bundesrepublik: Die Einwirkungen d. Finanzfunktion auf Gesetzgebung, Verwaltung u. Rechtsprechung im Bonner Grundgesetz
Vilite, V.
Tübingen. Mohr. 1950. 111 S.. Beihefte zur Deutschen Rechtszeitschrift. ; 13..

Latvijas suverenitÅates ideja likteÐngrieÏzos: vÅacu okupÅacijas laika dokumenti 1941 - 1945
Rņga. Zinatne. 1990. 198 S..
ISBN 5-7966-0671-9

Latvija - star
Janaus, Mara
Riga. Latvijas Zinatnes un dialoga centrs,. 1999. 119 s..

Latvijas Tautas Fronte: 1988 - 1991 ; VeltÅijums TreÏsajai Atmodai un Latvijas Tautas Frontes dibinÅaÏsanas desmitgadei
ÏSkapars, J.
RÅiga. ApgÅads JÅaÐna SÅeta. 1998. 399 S..
ISBN 9984-07-125-1

Latvijas Tautas Frontes programma
Vaitmane, Inna
2. izd. RÅiga. Avots. 1989. 22 S..
ISBN 5-401-00536-9

Latvijas tektonika
Brangulis, Arnis JÅanis ; KaÐnevs, Sergjs
RÅiga. Valsts ÐGeoloÐgijas Dienests. 2002. 50 S..
ISBN 9984-70411-4

Latvijas tiesÅibu vÅesture (1914-2000): mÅacÅibu grÅamata juridiskajÅam augstskolÅam un fakultÅatÅem
Loeber, Dietrich André
RÅiga. Fonds Latvijas VÅesture. 2000. 528 S.. JuridiskÅa mÅacÅibu un izlÅitojoÏsÅa literatÅura.
ISBN 9984-64314-X

Latvijas transporta vÅesture: 19. gs. otrÅa puse - 20. gs. sÅakums
Malahovska, Lidija
RņgÅa. LV Fonds. 1998. XXVII, 266 S..
ISBN 9984-643-04-2

Latvijas ÅudeÐnu putni
Strazds, MÅaris
RÅiga. Latvijas OrnitoloÂgijas BiedrÅiba. 1999. 208 S.. SÅerija "Latvijas putni".
ISBN 9984-91804-1

Latvijas UniversitÅatei - 80
ZaÐkis, Juris
RÅiga. Univ.. 1999. 305 S..
ISBN 9984-661-09-1

Latvijas UniversitÅatei un KonservÅatorijai 1919 - 1940 un latvieÏsu pÅeckaÐra izglÅitiÅbai LatvijÅa un Rietumos veltÅits rakstu krÅajums
Priedkalns, JÅanis
RÅigÅa. Elpa. 2004. 331 S..
ISBN 9984-74329-2

Latvijas ÅUniversitÅates AstronomiskÅas ObservÅatÅorijas raksti
Riga. 1932.

Latvijas ÅUniversitÅates raksti
1 Aufl.. RÅigÅa. 1923.

Latvijas Universitates raksti. Matematikas un dabas zinatnu Fakultates serija
Riga.

Latvijas UniversitÅates studiju ceÐlvedis
SpruÌge, L.
RÅiga. Latvijas UniversitÅate. 1999. 84 S..
ISBN 9984-66102-4

Latvijas UniversitÅates TautsaimniecÅibas un TiesÅibu ZinÅatÑnu FakultÅates TiesÅibu ZinÅatÑnu NodaÑlas absolventu dzÅives un darba gaitas: (1919 - 1944)
LapiÑnÏs, Leonards
RÅiga. Senatora Augusta LÅebera Fonds. 1999. 504 S..
ISBN 9984-64309-3

Latvijas UniversitÅates, TiesÅibu ZinÅatÐnu NodaÐlas, absolventu saraksts 1920 - 1944
Loeber, Dietrich André
Hamburga. Loeber. 1990. V, 103 S. : Ill.
ISBN 3-9801393-5-2 (brosch.) : DM 20.00

Latvijas UniversitÅates tiesÅibzinÅatnieki: tiesiskÅa doma LatvijÅa XX gadsimtÅa
BirziÐna, LÅina
RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 1999. 319 S..
ISBN 9984-17-336-4

Latvijas Universitates zinatniskie raksti
Riga. Latvijskij Univ..

Latvijas un latviesu tautas vesture
Balodis, Agnis
Riga. Neatkariga Teatra Kabata Gramatu Apgads. 1991. 429 S. : Ill., Kt., Notenbeispiele.

Latvijas un LielbritÅanijas attiecÅibas 1930 - 1940: realitÅate un ilÅuzijas
Zunda, Antonijs
Rņga. Latvijas VÅesture. 1998. 267 S..
ISBN 9984-9085-9-3

Latvijas un Padomju Krievijas miera ligums 11.VIII.1920.: Treaty of peace between Latvia and Soviet Russia 11.VIII.1920. = Friedensvertre Mittelamerikas.
Berlin-Nikolassee, . Gebr. Borntraeger,. 1961.. xv, 226 p..

Latvijas uz,nÅemumu katalogs
RÅiga. 1993.

Latvijas valsts apvalvojumi un lÅaÏcplÅeÏsi
Priedņtis, ÅErichs ÅEriks
Rņga. Junda. 1996. 368.
ISBN 9984-01-020-1

Latvijas valsts pasludinÅaÏsana: 1918.gada 18. novembrÅi
RÅiga. Madris. 1998. 173 S..
ISBN 9984-592-51-0

Latvijas valsts un etniskÅas minoritÅates
VÅebers, ElmÅars
RÅiga. Latvijas ZinÅatÐnu Akad. Filozofijas un SocioloÏgijas Inst.. 1997. 164 S..
ISBN 9984-90023-1

Latvijas Valsts UniversitÅates vÅesture: 1940-1990
Strods, Heinrihs
RÅiga. 1999. 562 S..
ISBN 9984-643-10-7

Latvijas valsts un tÅas vÅiri: Latvijas Republikas ValdÅibas ; Ministri savos darbos ; 1918 - 1940 ; ar PirmÅas Republikas un OtrÅas Republikas Saeimas un ValdÅibas locekÐlu sarakstiem pielikumÅa
Treijs, Rihards
RÅiga. Latvijas VÅestnesis. 1998. 544 S..
ISBN 9984-92374-6

Latvijas valsts varas orgÅani un viÐnu funkcijas
DiÏslers, KÅarlis
RÅiga. Tiesu Namu A°gentÅura. 2004. 204 S..
ISBN 9984-67166-6

Latvijas Valsts vÅestures arhÅivs
PÅetersone, Valda
Jubilejas izdevums. RÅiga. Latvijas Valsts veÅstures ArhÅivs. 1999. 122 S..
ISBN 9984-91843-2

Latvijas vaskul¯aro augu flora: Neðlðku Dzimta (Caryophyllaceae)
ðGavrilova, Gertr¯ude ; éSulcs, V.
Riga . [S.n.]. 1999. 103 S..

Latvijas v¯estnesis: Latvijas Republikas ofici¯alais laikraksts = The @Latvian Herald.
R¯iga, . 1993-.

Latvijas vÅestnesis: Latvijas Republikas oficiÅalais laikraksts
RÅiga. 1994.

Latvijas vesture: macibu gramata visparizglitojosam skolam
Kenins, Indulis
3. izd. Riga. "Zvaigzne". 1992. 197 S..
ISBN 5-405-01052-9

Latvijas vÅesture: skolÅam un paÏsmÅacÅibai
Dunsdorfs, Edgars
[Lincoln, Nebr.]. Amerikas LatvieÏsu ApvienÅiba. 1980. 367 S..
ISBN 0-935582-24-X

Latvijas VÅesture: 5. klasei
KurloviÏcs, GunÅars ; TomaÏsÅuns, Andris
Riga. Zvaigzne. 1991. 145 S..
ISBN 5-405-00580-0

Latvijas vÅesture
Dunsdorfs, Edgars ; Spekke, Arnolds
[Stockholm]. Daugava. 1962.

Latvijas vÅesture: 20. gadsimts
Bleiere, Daina
RÅigÅa. Jumava. 2005. 443, [26] S..
ISBN 9984-05865-4

Latvijas vÅesture: okupÅacijas gadi : eksperimentÅals mÅacÅibu lÅidzeklis
KurloviÏcs, GunÅars ; TomaÏsÅuns, Andris
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1998. 277 S..
ISBN 9984-04510-2

Latvijas vÅesture: Latvju tautas likteÐncÅiÐnas Eiropas krustceÐlos
Spekke, Arnolds ; ÏSalkevica, Iveta
RÅigÅa. Jumava. 2003. 381 S..
ISBN 9984-05667-8

Latvijas vÅesture 1920 - 1940: ÅarpolÅitika
Andersons, Edgars
Stockholm. Daugava. Latvijas vÅestures sÅerijÅa ; ....

Latvijas vÅesture PalÅigÅa: tiem, kas vÅelas naturalizÅeties
Andersone, ValentÅina ; BeleviÏca, MudÅite ; Pelcmane, Inga
RÅiga. LVAVP [u.a.]. 2002. 152 S.. LAT2 mÅacÅibu metodisko izdevumu sÅerija ; 14.
ISBN 9984-68059-2

Latvijas vÅesture pamatskolÅam: eksperimentÅala mÅacņbu grÅamata
KurloviÏcs, GunÅars ; TomaÏsÅuns, Andris
Rņga. Zvaigzne ABC. 1996. 268 S..
ISBN 9984-56061-9

Latvijas vÅestures atlants: izdevums veltÅits Latvijas neatkarÅibas pasludinÅaÏsanas 80. gadadienai
Turlajs, JÅanis
1. izd. RÅiga. ApgÅads "JÅaÐna sÅeta". 1998. 88 S..
ISBN 9984-07-122-7

Latvijas VÅestures muzeja zinÅatniskie lasÄijumi 2001 - 2003 ; rakstu krÅajums
Balode, Una
RÅiga. Latvijas VÅestures Muzejs. 2004. 157 S.. Latvijas VÅestures Muzeja raksti ; 9 : ArheoloÐgija, etnogrÅafija, numusmÅatika, vÅesture, mÅakslas vÅesture.
ISBN 9984-74702-6

Latvijas vÅestures pamatjautÅajumi: eksperimentÅals mÅacÅibu lÅidzeklis
Baumerts, Ivars ; KurloviÏcs, GunÅars ; TomaÏsÅuns, Andris
RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 1998. 176 S..
ISBN 9984-04788-1

Latvijas vÅestures pamatjautÅajumi un valsts konstitucionÅalie principi: mÅacÅibu lÅidzeklis Latvijas pilsonÅibas pretendentam
TaurÅens, JÅanis
RÅiga. Latvijas Republikas NaturalizÅacijas PÅarvalde. 1996. 239 S..
ISBN 9984-50963-X

Latvijas vÅesture vidusskolÅam
ZÅalitņs, Frņdis
RņgÅa. Zvaigzne ABC. 1996. 356 S.. Skolas maize.
ISBN 9984-04511-0

Latvijas Werdegang: 10 Jahre unabhängige Republik 1918 - 1928
BÅilmanis, AlfrÅeds
Riga. Lamey. 1928. III, 102 S..

Latvijas Werdegang: vom Bischofsstaat "Terra Mariana" bis zur freien Volksrepublik
Bilmanis, Alfreds
5. - 7. Tsd.. Riga [u.a.]. Lamey. 1929. 268 S. : Kt..

Latvijas Werdegang: Vom Bischofsstaat Terra Mariana bis zur Freien Volksrepublik. Ein Handbuch über Lettlands Geschichte u. Gegenwart
Bilmanis, Alfreds
Nachdr. d. 4. Aufl. Leipzig 1934. Nendeln. Kraus. 1982. 223 S. : Ill., Kt.. Seeds of conflict. 10: Economic depression and political expansion. Europe and Japan between the wars. 04. ; 21..
3-262-02487-2

Latvijas Werdegang vom Bischofsstadt Terra, Mariana bis zur freien Volksrepublik
Bi\0304lmanis
Leipzig . 1934. 223 s..

Latvijas Werdegang vom Bischofstaat Terra Mariana bis zur freien Volksrepublik: ein Handbuch über Lettlands Geschichte und Gegenwart
BÅilmanis, AlfrÅeds
Leipzig. Lamey. 1934. III, 223 S..

Latvijas zemes ce÷li 1918-1938 =: Les routes de Lettonie de 1918 à 1938
[R¯ig¯a]. éSoseju un zemes ce÷lu departaments,. [1938?]. 164 p., [4] leaves of plates.

Latvijas zeme un zemnieki zem sveØsåam varåam: rakstu kråajums
ZuØsåevics, Juris Andrejs.
[S.l.]. Amåerikas LatvieØsu Apvienåibas, LatvieØsu Institåuts,. 1988.. 387 p..

Latvijas zemju robeÏzas 1000 gados
Caune, Andris
RÅiga. Latvijas VÅestures Inst. ApgÅads. 1999. 282 S..
ISBN 9984-601-61-7

Latvijas zili zaÐlÅa rota
ÏZukova, ZinaÅida
[RÅiga]. Jumava. 2001. 324, [72] S..
ISBN 9984-05403-9

Latvijas Zin\0101tnu Akad\0113mijas v\0113stis

Latvijas zinÅatne un literÅatÅura: periodikÅa iespiesto rakstu sistÅematisks rÅadÅitÅajs
RÅigÅa. Valsts BibliotÅekas Izd.. 1928.

Latvijas ZinÅatÑnu AkadÅemijai 50 gadi: divÅas daÑlÅas
Rņga. ZinÅatne. 1998.
ISBN 5-7966-1178-X

Latvijas ZinÅatÑnu AkadÅemijas akadeÅemiÑkis Edgars SiliÑnÏs: biobibliogrÅafija
Taure, Lidija Feliksovna
RÅiga. Latvijas Akad. BibliotÅeka. 1997. 147 S.. Latvijas zinÅatnieki.
ISBN 9984-538-16-8

Latvijas Zin¯at¸nu Akad¯emijas akad¯emi¸kis Edmunds Lukevics: biobibliogr¯afija
Ivbule, Dagnija. ; Kr¯umi¸na, L¯iga
R¯iga. Latvijas Akad¯emisk¯a Bibliot¯eka,. 2001.. 379 S..

Latvijas ZinÅatÐnu akadÅemijas akadÅemiÐkis Egons Lavendelis: biobibliogrÅafija
KrÅumiÐna, I.
Riga. 1994. 151 S.. LZ, Latvijas zinÅatnieki.
ISBN 9984-53801-X

Latvijas ZinÅatÐnu akadÅemijas akadÅemiÐkis ElmÅars GrÅens: BiobibliogrÅafija
EglÅite, I.
RÅiga. Latvijas AkadÅemiskÅa bibliotÅeka. 1995. 116 S.. Latvijas ZinÅatnieki : LZ.
ISBN 9984-53804-4

Latvijas ZinÅatÐnu akadÅemijas akadÅemiÐkis GunÅars ÏCipÅens: biobibliogrÅafija
ÏStÅale, G.
RÅiga. Latvijas akadÅemiskÅa bibliotÅeka. 1993. 193 p.. Latvijas zinÅatnieki : LZ.
ISBN 9984-90082-7

Latvijas ZinÅatÐnu akadÅemijas akadÅemiÐkis GunÅars Duburs: BiobibliogrÅafija
SausiÐnÏs, A.
RÅiga. Latvijas AkadÅemiskÅa bibliotÅeka. 1994. 216 S.. Latvijas ZinÅatnieki : LZ.
ISBN 9984-90089-4

Latvijas ZinÅatÐnu AkadÅemijas akadÅemiÐkis JÅanis Freimanis: biobibliogrÅafija
ÏStÅale, G.
Rņga. Latvijas AkadÅemiskÅa BibliotÅeka. 1995. 194 S.. Latvijas zinÅatnieki: LZ.
ISBN 9984-53802-8

Latvijas ZinÅatÐnu AkadÅemijas akadÅemiÐkis JÅanis StradiÐnÏs: biobibliogrÅafija
Andersone, Ilze ; ÏStÅale, G. ; ZaÐke, Dz.
Rņga. Latvijas Akad. BibliotÅeka. 1993. 299 S. : Ill.. Latvijas zinÅatnieki : LZ.
ISBN 9984-9008-3-5

Latvijas ZinÅatÐnu akadÅemijas akadÅemiÐkis PÅeteris Prokofjevs: BiobibliogrÅafija
Krasta, TamÅara ; Ivbule, Dagnija
RÅiga. Latvijas AkadÅemiskÅa bibliotÅeka. 2000. 122 S.. Latvijas ZinÅatnieki : LZ.
ISBN 9984-53840-0

Latvijas Zinatnu Akademijas akademikis Talis Millers: biobibliografija
Ivbule, Dagnija ; Kleba, J.
Riga. Latvijas Akademiska Biblioteka. 2000. 171 S.. Latvijas zinatnieki.
ISBN 9984-538-43-5

Latvijas ZinÅatÐnu AkadÅemijas Åarzemju loceklis DÅitrihs Andrejs LÅebers: biobibliogrÅafija
KadiÐke, MÅara
2., labotais un papildinÅatais izdevums. RÅiga. 2002. 334 S.. Latvijas zinÅatnieki.
ISBN 9984-53858-3

Latvijas Zin¯at¸nu Akad¯emijas ¯arzemju loceklis D¯itrihs Andrejs L¯ebers: biobibliogr¯afia
Kadi¸ke, M¯ara
Riga. Latvijas Akad¯emisk¯a bibliot¯eka,. 1997.. 274 S..

Latvijas ZinÅatÐnu AkadÅemijas Åarzemju loceklis Dņtrihs Andrejs LÅebers: biobibliogrÅafija
KrÅumiÐna, L.
Rņga. 1997. 274 S.. Latvijas zinÅatnieki.
ISBN 9984-538-23-0

Latvijas ZinÅatÐnu AkadÅemijas Åarzemju loceklis Nikolajs Balabkins: biobibliogrÅafija
Ivbule, Dagnija
RÅiga. Latvijas AkadÅemiskÅa BibliotÅeka. 2001. 132 S.. Latvijas zinÅatnieki.
ISBN 9984-53848-6

Latvijas ZinÅatÐnu akadÅemijas goda doktors OjÅars Zanders: biobibliogrÅafija
KrÅumiÐna, L.
RÅiga. Latvijas AkadÅemiskÅa BibliotÅeka. 2001. 141 S.. Latvijas zinÅatnieki.
ISBN 9984-53846-X

Latvijas Zinatnu Akademijas vestis
Riga. 1990.

Latvijas ZinÅatnu AkadÅemijas vÅestis
RÅigÅa. 1992.

Latvijas ZinãtÐnu akadÅemijas akadÄemiÐke Aina Blinkena: biobibliogrÅafija
Druviete, Ina ; MiÐkelsone, Aina
RÅigÅa. Latvijas AkadÅemiskÅa BibliotÅeka. 1999. 79 S.. Latvijas zinÅatnieki.
ISBN 9984-538-35-4

Latvija un Eiropas SavienÅibas valstis
RÅiga. 1999. 121 S..
ISBN 9984-06053-5