Latvijas kino: [enciklopÅedija par latvieÏsu filmÅam un to veidotÅajiem]
Kainaizis, Vents
RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 2005. 76 p.. Latvijas mazÅa enciklopÅedija ; 12.
ISBN 9984-36070-9

Latvijas komercbanku aktÅivi-attÅistÅiba, struktÅuras pÅarvaldÅibas iespÅejas
Saksonova, Svetlana
RÅiga. Latvijas ZinÅatÐnu Akad. Ekonomikas Inst.. 2003. 223 S..
ISBN 9984-95742-X

Latvijas Komunistiska Partija Oktobra revolucija 1917: dokumenti un materiali ; <1917. g. marts - 1918. g. februaris>
Riga. Latvijas Valsts Izdevn.. 1957. 621 S..

Latvijas Kooperacijas gada grÅamata
RÅiga. 1923.

Latvijas kreditiestades: 20. gs. sakuma un sodien
Riga. 1994. 72 S..

Latvijas kriminÅalkodekss: [kriminÅalkodekss sagatavots ar grozņjumiem un papildinÅajumiem, kas izdarņti lņdz 1994. gada 20. aprņlim]
Rņga. Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas TiesiskÅas InformÅacijas Centrs. 1994. 132 S.. NAIS - Normatņvo aktu informÅacijas sistÅema.
ISBN 9984-90138-6

Latvijas kriminÅalkodekss: ievietotÅa Kodeksa redakcija stÅajas spÅekÅa ar 1995. gada 1. novembri
Niedre, Aivars
RÅiga. TiesiskÅas InformÅacijas Centrs. 1995. 214 S.. NAIS.
ISBN 9984-541-49-5

Latvijas kriminÅalkodekss un komentÅari pie atseviÏsÐkiem Latvija KriminÅalkodeksa pantiem
Niedre, Aivars
RÅiga. PrivatizÅejamÅa Valsts SIA TIC. 1998. 330 S.. NAIS.
ISBN 9984-541-04-5

Latvijas kriminÅalkodekss un komentÅari pie atseviÏsÐkiem Latvijas KriminÅalkodeksas pantiem
Niedre, Aivars
RÅiga. Valsts SIA TIC. 1997. 303 S.. NAIS.
ISBN 9984-541-03-7

Latvijas kriminÅalprocesa kodekss: redakcija stÅajas spÅekÅa ar 2002. gada 1. novembri
RÅiga. Tiesu Namu AÌgentÅura. 2002. 365 S..
ISBN 9984-67139-9

Latvijas kriminÅalprocesa kodekss
RedakcijÅa, kas stÅajas spÅekÅa 2002. gada 1. novembrÅi. RÅigÅa. Latvijas VÅestnesis. 2002. 280 S..
ISBN 9984-73115-4

Latvijas kriminÅalprocesa kodekss: (redakcija, kas stÅajas vienlaikus ar KriminÅallikumu)
1 izdevums. RÅiga. Tiesu Namu AgentÅura. 1998. 221 S..
ISBN 9984-9309-5-5

Latvijas kriminÅalprocesa kodekss: [sagatavots ar grozÅijumiem, kas izdarÅiti lÅidz 2002. gada 24. oktobrim]
[RÅiga]. Kamene. 2003. 322 S.. SÅerija "JuridiskÅa literatÅura".
ISBN 9984-63648-8

Latvijas KriminÅalprocesa kodekss: un GrozÅijumi Latvijas KriminÅalprocesa kodeksÅa
JÅakobsone, V.
Riga. Firma AFS. 2000. 155 S..
ISBN 9984-658-20-1

Latvijas KriminÅalprocesa kodekss: un GrozÅijumi Latvijas KriminÅalprocesa kodeksÅa 1999. gadÅa
JÅakobsone, V.
Riga. Firma AFS. 1999. 156 S..
ISBN 9984-658-17-1

Latvijas kriminÅalprocesa kodekss: (kodeksa teksts sagatavots ar visiem grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kas izsludinÅati lņdz 1995 gada 25. jÅulijam)
AtkÅartots izd. RÅiga. Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas TiesiskÅas InformÅacijas Centrs. 1995. 224 S.. NAIS - NormatÅivo aktu informÅacijas sistÅema.
ISBN 9984-54137-1

Latvijas kriminÅalprocesa kodekss: kodekss, normatÅivie akti, komentÅars ; [kriminÅalprocesa kodeksa un KrÅajumÅa ievietoto normatÅivo aktu teksts sagatavots ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kas izsludinÅati lņdz 1997. gada 27. martam]
RÅiga. Valsts SIA TIC. 1997. 344 S.. NAIS - NormatÅivo aktu informÅacijas sistÅema.
ISBN 9984-54115-0

Latvijas kriminÅalprocesa kodekss: kodekss, normatÅivie akti, literatÅuras saraksts, komentÅars ; [Latvijas kriminÅalprocesa kodeksa un KrÅajumÅa ievietoto normatÅivo aktu teksts sagatavots ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kas izsludinÅati lņdz 1999. gada 8. martam]
RÅiga. PV SIA TiesiskÅas InformÅacijas Centrs. 1999. 394 S..
ISBN 9984-541-29-0

Latvijas KultÅuras Fonds: 1993 - 96
Daneberga, MÅara
RÅiga. 1996. 79 S..
ISBN 9984-91142-X

Latvijas kultÅuras vÅesture: Åiskurss
Gorkins, Nikolajs ; BlÅuma, Daina
RÅiga. PÅetergailis. 2002. 89 S..
ISBN 9984-67386-3

Latvijas kultÅuras vÅesture: XX gs. 40. - 80. gadi ; mÅacÅibu lÅidzeklis
LapiÐna, MÅarÅite
RÅigÅa. RaKa. 2002. 202 S..
ISBN 9984-15324-X

Latvijas kultÅuras vÅesture: no vissenÅakajiem laikiem lÅidz mÅusdienÅam
PriedÅitis, Arturs
Daugavpils. A.K.A.. 2000. 333, [32] S.. Kolekcija KulturoloÂgija.
ISBN 9984-67085-6

Latvijas labad jeb grÅamata mums visiem
Teteris, JÅanis
[Latvija]. Teteris. 1999. 301 S..
ISBN 9984-19-096-X

Latvijas lauksaimniecņbas vÅesture: no vissenÅakajiem laikiem lņdz XX gs. 90. gadiem ; macņbu lņdzeklis lauksaimniecņbas specialitÅaÏsu studentiem
Strods, Heinrihs
Rņga. Zvaigzne. 1992. 287 S..
ISBN 5-405-00824-9

Latvijas lauksaimniecÅibas kolektivizÅacija: 1944 - 1956
LabsvÅirs, JÅanis
RÅiga. ZinÅatne. 2000. 215 S..
ISBN 5-7966-1246-8

Latvijas LauksaimniecÅibas UniversitÅate raksti
Jelgava. 2002.

Latvijas lauksaimniecÅibas vÅesture: no vissenÅakajiem laikiem lÅidz XX gs. 90. gadiem
Strods, Heinrihs
RÅiga. Zvaigzne. 1992. 287 S. : Ill..
ISBN 5-405-00824-9

Latvijas Lenina Komunistiskas Jaunatnes Savienibas vestures apcerejumi: (1919 - 1986)
Riga. Avots. 1987. 424 S. : Ill..

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirdzniecÅibas - rÅupniecÅibas uzÐnÅemumu saraksts - branÏzu re'gistrs
Riga. EkonomiskÅa Informacija. 1932.

Latvijas ligzdojoso putnu atlants: 1980 - 1984
Priednieks, Janis ; Viksnes, J. ¬[Red.]¬
Riga. Zinatne. 1989. 349 S. : Ill., Kt..
ISBN 5-7966-0375-2

Latvijas Ligzdojoso Putnu Atlants 1980-1984
Priednieks, J. ; Strazsds, M. ; Petrins, A.
Riga. Zinatne. 1989. 352 S..
ISBN 5-7966-0375-2

Latvijas luterÅanu dievnamu Ïsodiena
SpÅarÅitis, OjÅars
1 Aufl.. Riga. Nordik. 1999. 290 S..
ISBN 9984-510-63-8

Latvijas M\0101kslas Akad\0113mija: LMA ; 1921 - 1996
R\012Bga. Latvijas M\0101kslas Akad.. 1996. 199 S. : überw. Ill..
9984-07-037-9

Latvijas maksÅajumu bilance: ceturkÏsÐna biÐletens
RÅiga. Latvijas Banka. 1996.

Latvijas maksajumu bilance: ceturks
Riga. Latvijas Banka,. 2000-.

Latvijas mÅaksla 20. gadsimts
Lamberga, Dace
[RÅiga]. Neputns. 2002. 127 S..
ISBN 9984-72918-4

Latvijas MÅakslas AkadÅemija, 1921 - 1996
Riga. JÅana SÅeta. 1996. 199 S..
ISBN 9984-07037-9

Latvijas mÅakslas un mÅakslas vÅestures likteÐngaitas
Kaminska, RÅuta
[RÅiga]. Neputns. 2001. 198 S..
ISBN 9984-72912-5

Latvijas mÅaksla tuvplÅanos
2003.
ISBN 9984-72935-4

Latvijas maksla un arhitektura: gramatu raditajs 18.gs.-2000
Grosmane, Elita
Riga. 2003. 333 S..
ISBN 9984-19448-5

Latvijas marksistiskÅas partijas 85 gadi: 1989. gada 8. jÅunijÅa notikuÏsÅas zinÅatniskÅas konferences materiÅali
ZirnÅitis, A. [Hrsg.]
RÅiga. Avots. 1989. 99 S..
ISBN 5-401-00576-8

Latvijas mediju analÅize
Kruks, Sergejs
RÅiga. Latvijas Univ. KommunikÅacijas studiju nodaÐla. 2001. 162 S.. KomunikÅacijas pÅetÅijumu sÅerija "DaudzveidÅiba" ; 3.
ISBN 9984-66172-5

Latvijas meÏzsaimniecÅibas un meÏzrÅupniecÅibas 30 gadi: 1957 - 1987
Vanags, JÅanis [Mitarb.]
Riga. IzdevniecÅiba "Elpa". 1995. 168 S. : Ill.
ISBN 9984-54302-1

LATVIJAS MEZU PETISANAS STACIJAS RAKSTI
Riga . 1934-.

Latvijas meÏzu vÅesture lÅidz 1940.gadam
Dzintara, Aija
RÅiga. WWF. 1999. 363 S..
ISBN 9984-643-05-0

Latvijas meÏzzinÅatniskie raksti
RÅigÅa. 1930.

Latvijas muzeji
GarjÅans, JÅanis
RÅiga. Latvijas Muzeju AsociÅacija. 1996. 201 S..
ISBN 9984-90760-0

Latvijas muzeji: karte tÅuristiem
Riga. JÅana sÅeta". 2000. 1 Kt..
ISBN 9984-07103-0

Latvijas muzeju celvedis
Grinberga, Ilizane
[Riga]. Latvijas Muzeju Associacija. 2001. 191 S..
ISBN 9984-527-73-5

Latvijas NacionÅalÅa Opera
Zenne, Ivs ; Alksne, Bentita ; Tone, Andris
RÅigÅa. Mantojums [u.a.]. 2000. 302 S..
ISBN 9954-05-358-X

Latvijas nacionÅalo partizÅanu karÏs: 1944 - 1956
Strods, Heinrihs ; SemÅevics, ÐGirts
Rņga. Preses Nams. 1996. 573 S..
ISBN 9984-00-135-0

Latvijas nacionÅalo partizÅanu karÏs: dokumenti un materiÅali ; 1944 - 1956
Strods, Heinrihs
RÅiga. Preses Nams. 1999. 654 S. : Ill., Kt..
ISBN 9984-00-324-8

Latvijas nevalstisko organizÅaciju katalogs
RÅiga. NGO Centre. 1997. 547 S..
ISBN 9984-9142-3-2

Latvijas nodokÐli pÅec iestÅaÏsanÅas Eiropas SavienÅibÅa
KodoliÐna-MiglÅane, Ieva
RÅiga. Biznesa Augstskola TurÅiba. 2005. 103 S.. UzÐnÅemÅejdarbÅibas bibliotÅeka ; 42.
ISBN 9984-76655-1

Latvijas Okupacijas Muzeja Gadagramata =: Yearbook of the Occupation Museum of Latvia
Riga. Latvijas 50 gadu okupacijas muzeja fonds,. 2000-.

Latvijas okupåacijas muzejs: Latvija zem Padomju Savienåibas un nacionåalsocialistiskåas Våacijas varas, 1940-1991
Nollendorfs, Valters.
Råiga. Latvijas okupåacijas muzejs,. 2002.. 215 p..

Latvijas Okup¯acijas Muzejs 1940 - 1991: Latvija zem Padomju Savien¯ibas un nacion¯alsoci¯alistisk¯as V¯acijas varas = Museum of the Occupation of Latvia 1940 - 1991 : Latvia under the rule of the Soviet Union and National Socialist Germany
Nollendorfs, Valters
R¯iga, . 2002.. 215 S..

Latvijas okupacija un aneksija: Dokumenti un materiali ; 1939 - 1940
Riga. Ilga Grava-Kreituse. 1995. 606 S..
ISBN 9984-90850--X

Ta'rÅih al-°IrÅaq al-iqtiÖsÅadÅi fÅi 'l-qarn ar-rÅabi° alØ-hiÏgrÅi: 1939 - 1940 ; dokumenti un materiÅali
DÅurÅi, °Abd-al-°AzÅiz ad-
(ÖTab°a 2). BairÅut: DÅar al-MaÏsriq. 1974. 291 S. 8".
ISBN 2-7214-5849-3

Latvijas okupÅacija un aneksija 1939 - 1940: dokumenti un materiÅali
Grava-Kreituse, Ilga
RÅiga. Preses Nams Tip.. 1995. 606 S..
ISBN 9984-9085-0-x

Latvijas okupacija un aneksija 1939-1940
Riga . Preses nams .

Latvijas - padomju Krievijas miera lÅigums 1920. gada 11. augustÅa: Latvijas - padomju Krievijas attiecÅibas 1919 - 1925. gadÅa
Stranga, Aivars
RÅiga. Fonds Latvijas VÅesture. 2000. 258 S..
ISBN 9984-643-20-4

Latvijas Padomju rakstnieku savien¯ibas viz¯itkarte: ar daéz¯am biogr¯afisk¯am zi÷n¯am
Strods, ¯Evalds,
R¯iga. "Liesma",. 1982.. 79 p..

Latvijas Padomju Socialistiskas Republikas civilkodekss: oficials teksts ar pielikumiem, kuros ievietoti pa pantiem sistematizeti materiali
Riga. Avots. 1988. 578 S..
5-401-00181-9

Latvijas Padomju SociÅalistiskÅas Republikas darba civilkodekss: oficiÅalais teksts ar pielikumiem, kuros ievietoti pa pantiem sistematizÅeti materiÅali
RÅiga. Avots. 1988. 578 S..
ISBN 5-401-00181-9

Latvijas Padomju SociÅalistiskÅas Republikas darba likumu kodekss: oficiÅalais teksts ar pielikumiem, kuros ievietoti pa pantiem sistematizÅeti materiÅali
RÅiga. Avots. 1989. 549 S..
ISBN 5-401-00255-6

Latvijas pÅerles: kultÅurvÅesturisks ceÐlvedis pa 40 skaistÅakajÅam Latvijas pilÅm un muiÏzÅam
Zilgalvis, J.
RÅiga. AGB. 2000. 288 S..
ISBN 9984-66321-3

Latvijas Perublikas [Republikas] Muitas tarifi
RÅiga. SIA Komin. 1994. 124 S..
ISBN 9984-52501-5

Latvijas piekraste buvetie burinieki: 1857 - 1929 ; uzzinu krajums
Hartmanis, Janis
Ogre. 1989. 67 S..

Latvijas pilis
Riga. JÅana sÅeta". 2002. 1 Kt..
ISBN 9984-94260-0

Latvijas pilis un muiÏzas
ZarÅans, Alberts
RÅiga. ZarÅans. 2006. 319 S..
ISBN 9984-78505-X

Latvijas pilsÅetas: enciklopÅedija
Iltnere, AstrÅida
RÅiga. ApgÅads Preses Nams. 1999. 590 S..
ISBN 9984-00-357-4

Latvijas politiskÅa sistÅema: mÅacņbu kursa programma
AÏsmanis, MiÐkelis
Rņga. MÅacņbu ApgÅads NT. 1997. 17 S..
ISBN 9984-617-04-1

Latvijas preÏcu kombinÅetÅa nomenklatÅura: (ar izmaiÐnam un labojumiem lÅidz 1994. gada 1. janvÅarim)
2. izd. RÅiga. SIA KOMIN. 1994. 565 S..
ISBN 9984-52500-7

Latvijas preses hronika: nacionÅalÅas bibliogrÅafijas rÅadÅitÅajs
RÅiga. LNB. 2001.

Latvijas preses hronika: nacionÅalÅas bibliogr. rÅadÅitÅajs
Riga. 1990.

Latvijas prezidenti: dzÅives un vÅestures mirkÐli
ÏSmits, Uldis
RÅiga. Lauku AvÅize. 2003. 294 S..
ISBN 9984-54285-8

Latvijas prezidenti
ZaÐluma, Kristine
RÅiga. Latvijas NacionÅalÅa BibliotÅeka. 1998. 51 S..
ISBN 9984-607-17-8

Latvijas PSR atlants
PÅurinÏs, V. ¬[Red.]¬
MaskavÅa. Ministru Padomes ÓGeodÅezijas un KartogrÅafijas GalvenÅa PÅarvalde. 1988. 38 S..

Latvijas PSR AugstÅakÅas Tiesas PlÅenuma lÅemumu krÅajums: 1965 - 1989
CÅirulis, A. [Hrsg.]
RÅiga. Avots. 1991. 542 S..
ISBN 5-401-00556-3

Latvijas PSR AugstÅakÅas Tiesas PlÅenuma lÅemumu krÅajums: 1990 - 1995
CÅirulis, A. [Hrsg.]
RÅiga. Iespiests A/s "Rota". 1995. 212 S..
ISBN 9984-54173-8

Latvijas PSR bibliogrÅafiskie lÅidzekÐli: bibliogÅafisko lÅidzekÐlu rÅadÅitÅajs
RÅiga. 1976.

Latvijas PSR bibliogrÅafisko lÅidzekÐlu rÅadÅitÅajs
RÅiga. 1981.

Latvijas PSR maksla
Lace, Rasma [Bearb.]
Leningrad. Aurora. 1972. 28 S..

Latvijas PSR MeÏzu PÅetÅiÏsanas Stacijas raksti
Washington, DC. US Gov.Print.Off.. 1981.

Latvijas PSR mãksla
Lãce, Rasma ¬[Bearb.]¬
Leningrada. "Aurora". 1972. 28, 61 S.. PjatÁdesjat let SSR.

Latvijas PSR preses hronika.: Latvijas PSR valsts bibliogr¯afijas izdevums ; latvieØsu un krievu valod¯a reizi m¯enes¯i
R¯ig¯a. Valsts Gr¯amatu Pal¯ata,. 1949-1989..

Latvijas PSR Sarkana gramata: retas un iznikstoésas dzivnieku un augu sugas
Aigare, V. [Bearb.]
Riga. Zinatne. 1985. 525 S..

Latvijas PSR Tautu Foruma materiÅali: 1988. gada; 10. un 11. decembrÅi
RÅiga. "Avots". 1989. 91 S..
ISBN 5-401-00431-1

Latvijas PSR Valst makslas akademija
Burane, Ingrida [Bearb.]
Riga. Avots. 1989. 279 S..
ISBN 5-401-00529-0

Latvijas PSR valsts m\0101kslas nkad\0113mija
L\0101ce, Rasma ; Ka\010Dalova, Tatjana ; Zari\FFFFn\0161, Indulis
1969.

Latvijas PSR Valsts Makslas Akademija
Lace, Rasma [Bearb.]
Riga. Liesma. 1969. 142 S..

Latvijas PSR valsts prÅemiju laureÅati literatÅurÅa un mÅakslÅa: atgÅadne lasitÅajiem
RÅiga. 1965.

Latvijas PSR za TerminoloÐgijas Komisijas pieÐnemtie ekonomiskÅas ÐgeogrÅafijas terminu projekti
Alksnis, J.
[Riga]. 1978. S. 112-155. Latvijas PSR ZinÅatÐnu AkadÅemijas TerminoloÐgijas Komisijas biÐletens ; 46.

Latvijas PSR Zinat: biobibliografiskais raditajs = Akademik Akademii nauk Latvijskoj SSR R. A. Kukajn
Kocere, V.
Riga. Zinatne,. 1982. 129 s..

Latvijas PSR Zinatnu Akademijas akademike Rita Kukaine: biobibliogr. raditajs
Riga. Zinatne. 1982. 129 S. : Ill.. Padomju Latvijas zinatnieki.

Latvijas PSR Zin¯at÷nu akad¯emijas akad¯emi÷kis Bruno Puri÷nés: biobibliogr¯afiskais r¯ad¯it¯ajs
Andersone, Ilze.
R¯iga. "Zin¯atne",. 1988.. 126 p..

Latvijas PSR Zinatnu akademijas akademikis Bruno Purins : biobibliografiskais raditajs.
Riga : Zinatne, . 1988.. 126 p..

Latvijas PSR ZinÅatÐnu AkadÅemijas akadÅemiÐkis Eduards Jakubaitis: biobibliogr. rÅadÅitÅajs
Andersone, Ilze
RÅiga. ZinÅatne. 1984. 138 S. : Ill.. Padomju Latvijas zinÅatnieki.

Latvijas PSR zinatnu akademijas vestis
Riga.

Latvijas PSR ZinÅatnu AkadÅemijas vÅestis
RÅigÅa. 1961.

Latvijas PSR ZinÅatnu AkadÅemijas VÅestures Instituta publikacijas: ... g.
Riga. 1973 - 1979.

Latvijas publiskÅa pÅarvalde: mÅacÅibu lÅidzeklis
Jansone, Dace ; Reinholde, Iveta ; UlnicÅane, Inga
RÅiga. EuroFaculty. 2002. 291 S..
ISBN 9984-72541-3

Latvijas rajoni un lielÅakÅas pilsÅetas: statistikas gadagrÅamata
RÅiga. 1998. Latvijas statistika.

Latvijas rajoni un lielåakåas pilsåetas: statistiko datu kråajums
Råiga. Komiteja,. 1996-1999.. 4 v. ;.

Latvijas rajonu pilsÅetas un pagasti 1998: statistisko datu krÅajums
RÅiga. 1998.
ISBN 9984-06032-2

Latvijas Rakstnieku Savieniba divos gados: 1990. - 1991 ; informativs parskats par nozimigakajam literarajam publikacijam
Kluce, Ruta ; Zvirbule, Helga
Riga. Latvijas Rakstnieku Savieniba. 1992. 88 S..

Latvijas rakstnieku savieniba divos gados, 1990-1991: informativs parskats par nozimigakajam literarajam publikacijam
Kluce, Ruta. ; Zvirbule, Helga.
Riiga. Latvijas rakstnieku savieniba,. 1992.. 88 p. ;.

Latvijas reÐgionu makroekonomiskais raksturojums: statistikas biÐletens
RÅiga. 2000. 85 S..
ISBN 9984-06099-3

Latvijas rekordu grÅamata: '97 - 98
Hazovs, Andrejs ; Frolovs, Dmitrijs
Rņga. Petits. 1997. 228 S..
ISBN 9984-509-98-2

Latvijas republika: vestures kartes
Kurlovics, Gunars
2. papild. izd. Riga. Zvaigzne. 1995. 45 S..
ISBN 5-405-01361-7

Latvijas Republika
RÅiga. JÅaÐna sÅeta". 2002. 1 Kt..
ISBN 9984-07272-X

Latvijas Republikas 5. saeimas vÅelÅeÆsanas
RÅiga. 1993.
ISBN 9984-52800-6

Latvijas Republikas budÏzets: vakar, Ïsodien, rÅit
ReÏsina, Ganna
Riga. TurÅiba Biznesa Augstskola. 2003. 263 S.. UzÐnÅemÅejdarbÅibas bibliotÅeka ; 36.
ISBN 9984-60983-9

Latvijas Republikas bÅuvmÅaksla
KrastiÐnÏs, JÅanis
Rņga. ZinÅatne. 1992. 235 S..
ISBN 5-7966-0849-5

Latvijas Republikas Civillikuma komentÅari: ÅipaÏsums (927. - 1129. p.)
GrÅutups, Andris
RÅiga. Mans ÅIpaÏsums. 1996. 231 S..
ISBN 9984-57404-0

Latvijas Republikas Civillikuma komentÅari: Ðgimenes tiesÅibas (26. - 51.,114 - 125.,140 - 176. p.)
VÅebers, JÅanis
RÅiga. Mans ÅIpaÏsums. 2000. 174 S..
ISBN 9984-574-22-9

Latvijas Republikas Civillikuma komentÅari: SaistÅibu tiesÅibas (1401. - 2400.p.)
TorgÅans, Kalvis
RÅiga. Mans ÅIpaÏsums. 1998. 687 S..
ISBN 9984-574-12-1

Latvijas Republikas Civillikuma komentÅari: Lietas, ValdÅijums, TiesÅibas uz sveÏsu lietu (841. - 926., 1130. - 1400.p.)
ViÏsÐnakova, Gunta ; Balodis, Kaspars
RÅiga. Mans ÅIpaÏsums. 1998. 255 S..
ISBN 9984-574-13-X

Latvijas Republikas Civillikuma komentÅari: mantojuma tiesÅibas (382. - 840.p.)
Krauze, Rolands ; Gencs, Zigmants
RÅiga. Mans ÅIpaÏsums. 1997. 390 S..
ISBN 9984-574-06-7

Latvijas Republikas Civillikuma terminu vÅardnÅica: latvieÏsu-angÐlu, angÐlu-latvieÏsu
RÅiga. TulkoÏsanas un TerminoloÏgijas Centrs. 2001. 109 S..
ISBN 9984-65706-X

Latvijas Republikas civillikums
(with amendments to 17.9.1998). Riga. Translation and Terminology Centre [u. a.]. 2001. 495 S..
ISBN 9984-657-05-1

Latvijas Republikas civillikums: [civillikums, alfabÅetiskais rÅadÅitÅajs, normatÅivie akti, literatÅuras saraksts]
RÅiga. PV SIA TiesiskÅas InformÅacijas Centrs. 1998. 673 S..
ISBN 9984-541-76-2

Latvijas Republikas civillikums.
[R¯iga], . 19XX..

Latvijas Republikas civilprocesa likums: [likuma teksts ar grozÅijumiem, kas stÅajuÏsies spÅekÅa no 2003. gada 1. janvÅara]
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 2003. 236 S..
ISBN 9984-67297-2

Latvijas Republikas darba likumdoÏsanas akti
RÅigÅa. PoligrÅafists. 1995.
ISBN 9984-54160-6

Latvijas Republikas grÅamatvedÅibu reglamentÅejoÏsie normatÅivie akti: [ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1998. gada 1. februÅarim]
4. papildinÅatais izd. RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1998. 237 S..
ISBN 9984-56857-1