Latviesu valodas vardnica
Mühlenbach, Karl
Riga. Lett. Bildungsminist.. 1923.

LatvieÏsu valodas vÅardnÅica
BÅaliÐna, Rita
2. izd.. RÅiga. Avots. 1998. 883 S..
ISBN 5-401-01050-8

Latvieésu valodas vardnica
Milenbahs, Karlis ; Endzelins, Janis
Riga. Izglitibas Ministr..

Latviesu valodas vardnica : Lettisch-deutsches Wörterbuch
Mühlenbachs, K.
Riga. 1925-1927. 2. Band.

LatvieÏsu valodas vÅesturiskÅa fonÅetika
RudzÅite, Marta
RÅiga. Zvaigzne. 1993. 381 S. : Kt..
ISBN 5-405-01203-3

LatvieÏsu vÅardu etimoloÂgija
LapiÐnÏs, N.
RÅiga. 1967.

Latviesu zargona vardnica
Mirovics, Ivars
Victoria. Aiva. 1990. 170 S..
ISBN 0-7316-8836-8

LatvieÏsu Ïzargona vÅardnÅica
Mirovics, Ivars ; Dubaus, Aivars
2. ed. Mordialloc, Vic.. AIVA. 1996. 268 S..
ISBN 9984-55904-1

LatvieÏsu Ïzigolo
Lukjanskis, Egils
RÅiga. Lauku AvÅize. 2005. 207 S.. Lata romÅans ; 3 (69).
ISBN 9984-542-30-0

LatvieÏsu zinÅatne un literÅatÅura: periodikÅa iespiesto rakstu sistÅematisks rÅadÅitÅajs
RÅigÅa. Valsts BibliotÅekas Izd.. 1920.

Latviesu zinatne un literatura: periodika iespiesto rakstu raditajs = Latysskaja nauka i literatura = Science et littérature des lettons
Riga. Bibl.,. 1926-.

LatvieÏsu ÏzurnÅalistikas vÅesture: no pirmsÅakumiem lņdz pirmajam pasaules karam ; mÅacņbu lidzeklis ÏzurnÅalistikas specialitÅates studentiem
Grigulis, Arvņds P. ; Treijs, Rihards
Rņga. Zvaigzne. 1992. 517 S..
ISBN 5-405-00400-6

LatvieÏsu-zviedru, zviedru-latvieÏsu vÅardnÅica
KaÏcevska, Ilze ; Balode, Ineta ; GrÅinberga, Maija
RÅigÅa. Norden. 1996. 542 S..
ISBN 9984-90198-X

LatvietÅiba vakar, Ïsodien... un vai bÄus rÅitdien ?: (Åiss sistÅemisks apskats)
Ãbele, AlfrÅeds
RÅiga. Vieda. 1986. IV, 54 S.. Série monografias e estudos sobre a educação ; 10.
ISBN 0-8270-2478-9

LatvieÏu-vÅacu vÅardnÅica: ap 18000 pamatvÅardu
Smiltena, M. ; Veinerte, B.
Riga. Jumava. 2000. 640 S..
ISBN 9984-05-315-6

Latvija
Riga. ApgÅads "JÅaÐna sÅeta". 1997. 1 Kt..
ISBN 9984-07029-8

Latvija: zeme, tauta, valsts
Apinis, PÅeteris
RÅiga. NacionÅalais MedicÅinas ApgÅads. 2000. 376 S..
ISBN 9984-92797-0

Latvija: Latvijas autoceÐlu karte ar RÅigas, Daugavpils, LiepÅajas un Jelgavas pilsÅetu plÅaniem
[Ausg.] 1999/2000. Riga. SIA "ApgÅads JÅana sÅeta". 1999. 1 Kt..
ISBN 9984-07065-4

O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: (autonomia privada, boa-fé, justiça contratual)
São Paulo. Saraiva. 1994. X, 263 S..
ISBN 85-02-01392-0

Latvija 16.-18. gadsimta kartÅes: LNB karÏsu krÅajums
KalniÐna, R.
Riga. Latvijas NacionÅalÅa BibliotÅeka. 2002. 1 CD-ROM.
ISBN 9984-60748-8

Latvija 1985. - 1996. gadÅa: notikumu hronika
Bleiere, Daina
RÅiga. NIMS. 1996. 136 S..
ISBN 9984-91412-7

Latvija 19. gadsimtÅa: vÅestures apceres
BÅerziÐnÏs, JÅanis ; Apals, Gints
RÅiga. Latvijas VÅestures InstitÅuta ApgÅads. 2000. 575 S..
ISBN 9984-601-03-X

Latvija 20. GS: pamatdokumenti
MÅurnieks, Juris
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1999. 48 S.. VÅestures avoti vidusskolai.
ISBN 9984-17505-7

Latvija arvalstu militaras intervences un pilso,nu kara posma: <1918 - 1920>
Drizulis, Aleksandrs.
Riga. Latvijas Valsts Izdevn.,. 1948.. 24 S..

Latvija ceÐlÅa uz NATO
ÏSics, UÂgis
RÅiga. Latvijas ÅArpolitikas InstitÅuts. 1996. 71 S.. Baltic security studies ; 6.
ISBN 9984-58304-X

Latvija cerÅibu vainagÅa: dzejas izlase
BÅerza, Ilga
CÅesis. Harmonija. 2004. 306 S..
ISBN 9984-95634-2

Latvija divdesmitajÅa gadsimtÅa: mÅacÅibu lÅidzeklis
ÅAbelnieks, Raitis
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1997. 208 S..
ISBN 9984-04-205-7

Latvija divos laikposmos: 1918 - 1928 un 1991 - 2001
ZÅile, ÐLubova
RÅiga. "Latvijas Vesture" Fonds. 2001. 486 S..
ISBN 9984-64338-7

Latvija gadsimtu lokos
ÐKÅeniÐnÏs, Indulis
RÅiga. RaKa. 2003.
ISBN 9984-15513-7

Latvija gadsimtu lokos.: Indulis.
247 S..

Latvijai: patriotiskÅa lirika
Lasenberga, Zaiga [Hrsg.]
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1996. 79 S.. LatvieÏsu patriotiskÅa lirika.
ISBN 9984-04460-2

Latvijai - 80: bibliogrÅafiskais rÅadņtÅajs
TreigÅute, Zane
Rņga. Latvijas NacionÅalÅa BibliotÅeka. 1998. 75 S..
ISBN 9984-607-16-X

Latvija kabatÅa: ilustrÅets enciklopÅedisks ceÐlvedis pa Latviju
Veilands, Valdis
RÅiga. Preses Nams. 1995. 261 S..
ISBN 9984-00088-5

Latvija kartÅes un plÅanos: bibliogrÅafiskais rÅadÅitÅajs
ZÅalÅite, Anda Juta
RÅiga. 1998. 124 p..
ISBN 9984-67-18-6

Latvija nacistiskas okupacijas vara 1941-1945: starptautiskas konferences referati 2003. gada 12.-13. junijs, Riga = [Latvia under nazi German occupation 1941-1945 : materials of an International Conference 12-13 June 2003, Riga]
Caune, Andris, ; Erglis, Dzintars
Riga. Latvijas vestures instituta apgads,. 2004. 229 s..

Latvija nacistiskÅas VÅacijas okupÅacijas varÅa 1941 - 1945: StarptautiskÅas Konferences referÅati 2003. gada 12. - 13. jÅunijs, RÅiga
Caune, Andris
RÅiga. Latvijas VÅestures InstitÅuta ApgÅads. 2004. 229 S.. Latvijas VÅesturnieku Komisijas raksti ; 11.
ISBN 9984-60155-2

Latvija no gadsimta s¯akuma l¯idz neatkar¯ibas pasludin¯aésanai: 1900 - 1918
Berziønés, Valdis
Riga. Latvijas V¯estures Instit¯uta Apg¯ads,. 2000.. 869 S..

Latvija OtrajÅa pasaules karÅa: starptautiskÅas konferences materiÅali, 1999. gada 14. - 15. jÅunijs, RÅiga
Caune, Andris
RÅiga. Latvijas VÅestures InstitÅuta ApgÅads. 2000. 389 S.. Latvijas VÅesturnieku Komisijas raksti ; 1.
ISBN 9984-60198-6

Latvija padomju reÏzÅima varÅa: 1945 - 1986 ; dokumentu krÅajums
ÏSneidere, IrÅene
RÅiga. Latvijas VÅestures InstitÅuta ApgÅads. 2001. 463 S..
ISBN 9984-60187-0

Latvija pa grani ëpoch
Zile, Ljubov' [Red.]
Riga. Avots. 1990. 185 S..
ISBN 5-401-00506-7

Latvija Republikas 6. Saeima
Kanceleja, Seimas
RÅiga. JÅana sÅeta. 1996. 119 S..
ISBN 9984-528-74-X

Latvijas 2000. gada tautas skaitÅiÏsanas rezultÅati: statistikas datu krÅajums
RÅiga. 2002. 288 S..
ISBN 9984-06143-4

Latvijas 2001. gada lauksaimniecÅibas skaitÅiÏsanas rezultÏati
RÅiga. 2003. 416 S..
ISBN 9984-06178-7

Latvijas administratÅivo pÅarkÅapumu kodekss: [kodeksa teksts ar grozÅijumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1996. gada 15. oktobrim]
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1996. 209 S..
ISBN 9984-56829-6

Latvijas administratÅivo pÅarkÅapumu kodekss: ar grozÅijumiem, kas izsludinÅati lÅidz 2004. gada 5. februÅarim
4. izd. RÅiga. Tiesu Namu AÌgentura. 2004. 360 S..
ISBN 9984-67163-1

Latvijas administratÅivo pÅarkÅapumu kodekss: ievietotÅa Kodeksa redakcija stÅajas spÅeka ar 1997. gada 5. novembri
RÅiga. Valsts SIA TIC. 1997. 199 S.. NAIS - NormatÅivo aktu informÅacijas sistÅema.
ISBN 9984-54163-0

Latvijas administratÅivo pÅarkÅapumu kodekss: [kodeksa teksts ar grozÅijumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1999. gada 1. aprÅilim]
RÅiga. Firma AFS. 1999. 140 S..
ISBN 9984-568-05-8

Latvijas administratÅivo pÅarkÅapumu kodekss: [kodeksa teksts ar grozÅijumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1999. gada 1. martam]
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1999. 199 S..
ISBN 9984-568-97-0

Latvijas administratÅivo pÅarkÅapumu kodekss: [kodeksa teksts ar grozÅijumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1998. gada 15. jÅulijam]
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1998. 196 S..
ISBN 9984-568-74-1

Latvijas administratÅivo pÅarkÅapumu kodekss: (Ar grozÅijumiem, kas izsludinÅati lÅidz 2000. gada 13. aprílim)
RÅiga. Tiesu Namu AÂgentÅura. 2000. 216 S..
ISBN 9984-671-03-8

Latvijas aizvÅesture: 8500.g.pr.Kr. - 1200.g.pÅec Kr. ; eksperimentÅals metodisks lÅidzeklis
Vasks, Andrejs ; Vaska, Baiba ; GrÅavere, Rita
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1997. 223 S..
ISBN 9984-04-206-5

Latvijas AkadÅemisko BibliotÅeku AsociÅacija
KrÅumiÐna, LÅiga
Riga. LATABA. 2003. 71 S..
ISBN 9984-538-61-3

KrÅumiÐna, LÅiga
ÇIstanbul. Ege Yay†nlar†. 1997. V, 30 S.. EskiçaÆg bilimeri enstitüsü yay†nlar† ; 9.
ISBN 975-807012-6

Latvijas apdzÅivoto vietu un to iedzÅivotÅaju nosaukumi
Dambe, Vallija
RÅiga. Zinatne. 1990. 185 S..
ISBN 5-7966-0264-0

Latvijas apdzņvotÅas vietas: klasifikÅacija, vÅertÅeÏsanas kritÅeriji, ciemu saraksts, kartes
Turlajs, JÅanis ; MilliÐnÏs, Gints
Rņga. ApgÅads JÅaÐna sÅeta. 1998. 271 S..
ISBN 9984-07-117-0

Latvijas arheolo±gija: pÅetÅijumi un problÅemas ; rakstu krÅajums
Virse, IngrÅida
RÅiga. N.I.M.S.. 2002. 237 S.. Latvijas VÅestures Muzeja raksti ; 8 : ArheoloÐgija.
ISBN 9984-94852-8

Latvijas arhitektÅura no senatnes lÅidz mÅusdienÅam
KrastiÐnÏs, JÅanis ; Strautmanis, Ivars ; Dripe, JÅanis ; Holcmane, Velta
[Riga]. IzdevniecÅiba Baltika. 1998. 312 S..
ISBN 9984-91783-5

Latvijas arhitektÅuras meistari
Buka, OÐlÂgerts
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1995. 286 S..
ISBN 9984-04059-3

Latvijas Åarlietas
RÅiga. Rasa ABC. 2000. 190 S..
ISBN 9984-653-22-6

Latvijas Åarlietu dienesta darbinieki 1918 - 1991: biogrÅafiska vÅardnÅica
JÅekabsons, ÅEriks
RÅiga. ZinÅatne. 2003. 436 S.. Latvija starptautiskajÅas attiecÅibÅas.
ISBN 9984-69880-7

Latvijas armija
BÅerziÐnÏs, Valdis ; Bambals, AinÅars
RÅiga. ZinÅatne. 1991. 107 S..
ISBN 5-7966-0706-5

Latvijas armijas augstÅakie virsnieki 1918 - 1940: biogrÅafiska vÅardnÅica
JÅekabsons, ÅEriks
RÅiga. Latvijas Valsts VÅestures ArhÅivs. 1998. 527 S..
ISBN 9984-510-17-4

Latvijas Åarpolitika ANO ietvaros
IndÅans, Ivars ; Gregors, Roberts Valdis
RÅiga. Latvijas AÅrpolitikas InstitÅuts. 1999. 55 S..
ISBN 9984-58325-2

Latvijas Åarpolitika un starptautiskais stÅavoklis: (30. gadu otrÅa puse)
Feldmanis, I. ; Stranga, A. ; Virsis, M.
Riga. Latvijas Arpolitikas institÅuts. 1993. 435 S..
ISBN 9984-90004-5

Latvijas Augstskolas raksti
1 Aufl.. Riga. 1921.

Latvijas autocelu atlants: road atlas, Strassenatlas, atlas avtodorog ; latvijas pilsÅetu un lielÅako ciemu plÅani 1:20.000 , interesantÅako vietu un lielÅako pilsÅetu apkÅartnes kartes 1:100.000
Turlajs, JÅanis
RÅiga. JÅaÖna sÅeta. 2002. 340 S..
ISBN 9984-07267-3

Latvijas auto ce÷lu karte.: Latvijas Republikas auto kluba izdevums.
R¯ig¯a, . A. Oési÷na un P. Mantnieka kartografiskais instit¯uts,. 1930.. 17, xv p..

Latvijas aviÅacijas vÅesture: 1919 - 1940
BrÅuvelis, EdvÅins
RÅiga. Jumava. 2003. 460, [56] S..
ISBN 9984-05580-9

Latvijas aviÅacija un tÅas pionieri
Irbņtis, KÅarlis
Rņga. ZinÅatne. 1997. 157 S..
ISBN 5-7966-1190-9

Latvija's balance of payments
Riga. 2000.

Latvijas balets
Bite, Ija
RÅiga. PÅetergailis. 2002. 609 S..
ISBN 9984-67379-0

Latvijas baptistu vÅesture: faktu mozaÅika
Tervits, JÅanis
RÅigÅa. Latvijas Baptistu DraudÏzu SavienÅiba. 1999. 598 S..
ISBN 9984-59725-3

Latvijas basketbola vÅesture
Keisels, Guntis ; BÅerzzariÐnÏs, GunÅars
RÅigÅa. Jumava. 1998. 319 S..
ISBN 9984-05-187-0

Latvijas BrÅivÅibas cÅiÐnas: 1918 - 1920 ; enciklopÅedija
PÅetersone, Inta
RÅigÅa. Preses Nams. 1999. 446 S..
ISBN 9984-00-395-7

Latvijas burézuaziska diplomatija
Sipols, Vilnis
Riga. Liesma. 1969. 147 S..

Latvijas ceÑli neceÑli: rakstu krÅajums
ÏSkapars, JÅanis
RÅiga . Izd VÅermaÑnparks. 1996. 231 S..
ISBN 9984-08002-1

Latvijas ceÑlu karte
[Nachdr. d. Ausg. Riga 1940]. Riga. Vieda. 1991. 72 S..
ISBN 5-85745-003-9

Latvijas CentrÅalÅas padomes vÅestures nezinÅamÅas lappuses
ÅErglis, Dzintars
2. izdevums. RÅiga. Latvijas VÅestures InstitÅuta ApgÅads. 2004. 231 S..
ISBN 9984-60166-8

Latvijas civilprocesa kodekss: [kodeksa teksts ar grozÅijumiem, kas izsludinÅati lņdz 1997 gada. 13. jÅunijam]
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1997. 237 S..
ISBN 9984-56845-8

Latvijas civilprocesa kodekss: ievietotÅa Kodeksa redakcija stÅajas spÅeka ar 1995. gada 15. oktobri ; [ar grozÅijumiem un papidinÅajumiem kas izsludinÅati lņdz 1995 gada 28. septembrim]
AtkÅartots izd. RÅiga. Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas TiesiskÅas InformÅacijas Centrs. 1995. 197 S.. NAIS - NormatÅivo aktu informÅacijas sistÅema.
ISBN 9984-54161-4

Latvijas civilprocesa kodekss: [kodeksa teksts ar grozÅijumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1998 gada. 15. septembrim]
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1998. 300 S..
ISBN 9984-568-75-X

Latvijas daba un laudis
Riga. "Zvaigzne". 1991. 111 S..
ISBN 5-405-00975-X

Latvijas darba likumu kodekss: [kodeksa teksts ar grozÅijumiem, kas izsludinÅati lÅidz 1996. gada 1. jÅunijam]
RÅiga. KIF Biznesa Komplekss. 1996. 86 S..
ISBN 9984-56811-3

Latvijas darba likumu kodekss: teksts ar grozÅijumiem un papildinÅajumiem ; [kas izdarÅiti lÅidz 2000. gada 15. februÅarim]
RÅiga. Firma AFS. 2000. 63 S..
ISBN 9984-65812-0

Latvijas delegÅacijas referÅati XII Starptautiskajam SlÅavistu Kongresam: (Krakova, 27.08.1998. - 2.09.1998.)
RÅiga. 1998. 129 p..
ISBN 9984-92662-1

Latvijas diplomÅatija un diplomÅati: (1918 - 1940)
Treijs, Rihards
RÅigÅa. Latvijas VÅestnesis. 2003. 416 S..
ISBN 9984-73129-4

Latvijas diÏzkoki un retie koki
Salin', Stanislav KristapoviÏc
Riga. Izdevnieciba 'Zinatne'. 1974. 115 S. ; 8-o.

Latvijas droÏsņba un aizsardzņba
Jundzis, TÅalavs
Rņga. Junda. 1995. 572 S..
ISBN 9984-01012-0

Latvijas droÏsÅibas politikas reÐgionÅalie aspekti
Ozolina, Zaneta
RÅiga. IzglÅitÅiba. 2000. 256 S..
ISBN 9984-57613-2

Latvijas dzelzceÐlam - 80
Zanders, MÅaris ; ÅAbiÐke, Biruta
RÅiga. IzdevniecÅiba AGB. 1999. 184 S..
ISBN 9984-663-02-7

Latvijas ebreju kopiena: vÅesture, traÐgÅedija, atdzimÏsana
Dribins, Leo ; GÅutmanis, Armands ; Vestermanis, MarÂgers
RÅiga. Latvijas VÅestures Inst. ApgÅads. 2001. 104 S., [16] Bl..
ISBN 9984-60116-1

Latvijas ebreju vÅesture
ÏSteimanis, Josifs
Daugavpils. DPU Saule. 1995. 161 S..
ISBN 9984-54026-X

Latvijas ekonomika laikmetu grieÏzos: rakstu izlase
GuÐlÅans, Peteris
RÅigÅa. Latvijas ZinÅatÐnu AkadÅemijas Ekonomikas Inst.. 2003. 219 S..
ISBN 9984-95744-6

Latvijas enciklopÅedija: 5 sÅejumos ar rÅadÅitÅaju
Jubels, Heinrihs
RÅiga. SIA ValÅerija BelokoÐna IzdevniecÅiba. 2002.
ISBN 9984-94820-X

Latvijas etnogrÅafiskais brÅivdabas muzejs
Nesterova, Ausma ; Guseva, Maiga
RÅiga. Izd. Liesma. 1974. [46] S. : überw. Ill..

Latvijas etnogrÅafiskais brÅivdabas Muzejs
Cimermanis, Saulvedis
1978.

Latvijas evaÐnÐgÅeliski LuteriskÅas Baznņcas bņskaps Dr. theol. KÅarlis Irbe
Mesters, ÅEriks
RņgÅa. SvÅetdienas Rņts. 1994. 158 S..
ISBN 9984-90310-9

Latvijas fiziogeográfiska karta
Riga. Jana Seta. 2000. 1 Kt..
ISBN 9984-07088-3

Latvijas fiziskÅa ÐgeogrÅafija: 8. klasei ; eksperimentÅala mÅacÅibu grÅamata
Rudovics, Andris ; Rudovica, Teika
RÅiga. Zvaigzne. 1993. 109 S..
ISBN 5-405-01022-7

Latvijas fiziskÅa ÐgeogrÅafija: mÅacÅibu grÅamata 9. klasei
Rudovics, Andris ; Rudovica, Teika
3. izdevums. RÅiga. Zvaigzne ABC. 1996. 198 S..
ISBN 9984-56080-5

Latvijas futbola vÅesture
Rubenis, MiÐkelis
RÅiga. JÅana sÅeta ApgÅads. 2000. 495 S..
ISBN 9984-07218-5

Latvijas ÐgeogrÅafija: kartes un kartoshÅemas skolai
ÏStrauhmanis, J.
[RÅiga]. Zvaigzne ABC. 1998. 16 S..
ISBN 9984-17-066-7

Latvijas ÏgeogrÅafija: bibliogrÅafiskais rÅadņtÅajs
TreigÅute, Zane
Rņga. Latvijas NacionÅalÅa BibliotÅeka. 1997. 80 S..
ISBN 9984-607-12-7

Latvijas ÐgeogrÅafijas atlants
Turlajs, JÅanis
1. izd. RÅiga. KarÏsu izdevniecÅiba JÅaÐna sÅeta. 1999. 39 S..
ISBN 9984-07-163-4

Latvijas geografijas hrestomatija: teritorija ; macibu lidzeklis skoleniem
Kasparovica, Marija [Hrsg.]
Riga. Zvaigzne. 1992. 155 S..
ISBN 5-405-00897-4

Latvijas ÐgeoloÐgija: 1:500.000 mÅeroga ÐgeoloÐgiskÅa karte un pirmskvartÅara nogulumu apraksts
Brangulis, Arnis Janis
RÅiga. Valts ÐGeoloÐgijas Dienests. 1998. 70 S..
ISBN 9984-9229-1-4

Latvijas glezniecÅiba 1945 - 1985 plus: katalogs : izstÅades atklÅaÏsana 20000. gada 15. maijÅa Valsts MÅaklas MuzejÅa
Konstante, Ilze Al½fredovna
RÅiga. Doma. 2000. 79 S..
ISBN 9984-9262-9-X

Latvijas grÅamata 2002
ZÅigure, Anna
RÅiga. Jumava. 2002. 263 S..
ISBN 9984-05509-4

Latvijas grÅamata 2003
ZÅigure, Anna
RÅiga. Jumava. 2003. 247 S..
ISBN 9984-05608-2

Latvijas identitÅate: pedagoÐgiskais aspekts
Dirba, MÅara
RÅiga. RaKa. 2003. 137 S.. PedagoÐgiskÅa bibliotÅeka.
ISBN 9984-15519-6

Latvijas iedzÅivotÅaju laika izlietojums: statistiko datu krÅajums
RÅiga. 2005. 161 S..
ISBN 9984-06248-1

Latvijas iedzÅivotÅaju laika izlietojums: statistikas biÐletens
RÅiga. 1998. 82 S..
ISBN 9984-06059-4

Latvijas iedzivotaju sastavs, izvietojums un ta parmainu izredzes XXI gadsimta 1. ceturksni: petnieciska darba rezultati
çEglite, Parsla
Riga. LZA EI. 2003. 139 S.. Apcerejumi par Latvijas iedzivotajiem ; 10.
ISBN 9984-9574-8-9

Latvijas iedzņvotÅaju un saimniecņbas ÐgeogrÅafija: ar vispÅarņgÅas sociÅalekonomiskÅas ÂgeogrÅafijas pamatiem ; 9. klasei
MelbÅarde, Zinaida ; Rozņte, Maija
Rņga. Zvaigzne ABC. 1997. 142 S.. EksperimetÅala mÅacņbu grÅamata.
ISBN 9984-04-669-9

Latvija - sinagogoas un rabÅini: 1918 - 1940
Bogdanova, Rita
RÅiga. Shamir. 2004. 292 S..
ISBN 9984-19616-X

Latvijas industriÅalÅa mantojuma ceÐlvedis
BiedriÐnÏs, Andris ; LiepiÐnÏs, EdvÅins
RÅiga. Latvijas IndustriÅalÅa Mantojuma Fonds. 2002. 107 S..
ISBN 9984-19350-0

Latvijas integrÅacija Eiropas SavienÅibÅa - par un pret: pÅetÅijumu programmas "Ekonomiskie, kultÅuras un sociÅalie aspekti Latvijas integrÅacijai Eiropas SavienÅibÅa" rezultÅati
PopÅena, Ineta
Riga. BO SIA LZA EI. 2002. 126 S..
ISBN 9984-95740-3

Latvijas i OlimpiÅade VentspilÅi
Jumava. 2005. 104 S..
ISBN 9984-05954-5

Latvijas izlÅukdienesti: 1919 - 1940 ; 664 likteÐni
KaÐnepe, Vija
RÅiga. Latvijas Univ. ÏZurnÅala Latvijas VÅesture Fonds [u.a.]. 2001. 295 S..
ISBN 9984-643-29-8

Latvijas jaunatnes socioloÏgisks portrets
KoroÐleva, Ilze
RÅiga. LU Filozofijas un SocioloÂgijas Inst.. 1999. 251 S..
ISBN 9984-62410-2

Latvijas jÅuras tirdzniecÅibas flote
Riga. 1926.

Latvijas jÅurniecÅibas vÅesture: 1950 - 2000 ; enciklopÅedija
Bernsone, Ilze
RÅigÅa. RÅigas VÅestures un KuÂgniecÅibas Muzejs. 2003. 388 S..
ISBN 9984-91168-3

Latvijas Kara flote: 1919 - 1940
PriedÅitis, ÅErichs ÅEriks
RÅiga. MilitÅarÅas LiteratÅuras ApgÅades Fonds. 2004. 230 S..
ISBN 9984-01042-2

Latvijas karalis: jeb silveks, kam visi parada ; fantastisks deku romans
Gregri, V.J. ; Grevins, Valdis ; Grins, Janis
Riga. Zinatne. 1989. 217 S.. Romans : pagatnes liecinieks.
ISBN 5-7966-0355-8

Latvijas karalis jeb CilvÅeks, kam visi parÅadÅa ; fantastisks dÅeku romÅans
Gregri, V. J. ; KirÏsentÅale, IngrÅida [Hrsg.]
Romana teksts publ. pÅec 1928 g. izd. , [RÅigÅa]. RÅiga. ZinÅatne. 1989. 219 S.. RomÅans - pagÅatnes liecinieks.
ISBN 5-7966-0355-8

Latvijas kartogrÅafijas vÅesture: bibliogrÅafiskais rÅadÅitÅajs
ÏStrauhmanis, JÅanis
RÅiga. 1999. 48 S..
ISBN 9984-93451-9

Latvijas KatoÐlu BaznÅicas vÅesture: 1075. - 1995.
Strods, Heinrihs
Rņga. 1996. 387 S..
ISBN 9984-90853-4