Latviesu periodika 1768-1940: bibliografija.
Arajs, E. ; Brempele, A.
Riga, . 1976. 420 s. ;.

Latviesu periodika 1768-1940: bibliografija : 3 sejumos = Latysskaja periodika
Arajs, E.
Riga, . 1966-.

Latvieésu periodika 3 s¯ejumos : 1768-1940: bibliogr¯afisks r¯ad¯it¯ajs
Egle, K¯arlis, ; Ar¯ajs, E.
R¯iga. Zin¯atne,. 1976-1995.. v. <1-4; in 5 > ;.

LatvieÏsu personvÅardu vÅardnÅica
SiliÐnÏs, KlÅavs
RÅiga. ZinÅatne. 1990. 346 S..
ISBN 5-7966-0278-0

LatvieÏsu-poÑlu vÅardnÅica: ap 12000 vÅardu
Parszuta, Józefa
RÅigÅa: Jumava. 1999. 745, 405 S..
ISBN 9984-05-174-9

LatvieÏsu portreta glezniecÅiba: 1850 - 1916
KÐlaviÐnÏs, Eduards
RÅiga. ZinÅatne. 1996. 245 S..
ISBN 5-7966-1087-2

LatvieÏsu rakstainie cimdi
Slava, Mirdza
RÅiga. ZinÅatne. 1990. 174 S. : überw. Ill..
ISBN 5-7966-0190-3

LatvieÏsu rakstainie simdi
Slava, Mirdza
RÅiga. ZinÅatne. 1992. 174 S..
ISBN 5-7966-0190-3

LatvieÏsu rakstniecÅiba biogrÅafijÅas
RoÏzkalne, Anita
2., pÅarstrÅadÅatais un papildinÅatais izdevums. RÅiga. ZinÅatne. 2003. 739 S..
ISBN 9984-69848-3

Latvieésu rakstniec¯ibas r¯ad¯it¯ajs: J. Misiðna "Latvieésu rakstniec¯ibas r¯ad¯it¯aja" 1. un 2. s¯ejuma papildin¯ajumi (1585-1919) 1. s¯ejuma turpin¯ajums (1911-1919)
éSt¯ale, G. ; Misiðnés, J¯anis
R¯iga . Latvijas Akad¯emisk¯a Bibliot¯eka. 1998. 2 Bde..

LatvieÏsu rakstniecÅibas vÅesture
Zeiferts, Teodors
RÅiga. Zvaigzne. 1993. 505 S..
ISBN 5-405-01049-9

LatvieÏsu rakstnieku portreti: 2. komplekts
StripkÅane, KristÅine
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1999. [20] Bl..
ISBN 9984-17013-6

LatvieÏsu rakstnieku portreti: 70. - 90. gadi ; rakstu krÅajums par rakstniekiem un literatÅuru
Cimermane, Beatrise
RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 1998. 127 S..
ISBN 9984-17-071-3

LatvieÏsu rakstnieku portreti: 70. - 90. gadi ; rakstu krÅajums par rakstniekiem un literatÅuru
Cimermane, Beatrise
2. izd. Sankt-Peterburg. Izdat. Russkogo Christianskogo Gumanitarnogo Inst.. 2000. 671 S.. Russkij put½.
ISBN 5-88812-133-9

LatvieÏsu rakstnieku portreti: 70. - 80. gadi
Hausmanis, Viktors
RÅiga. ZinÅatne. 1994. 264 S..
ISBN 5-7966-0187-3

LatvieÏsu rakstnieku portreti: tradicionÅalisti un modernisti ; [JÅanis Steiks, Haralds Eldgasts, Valdis LesiÐnÏs, Alija Baumane, Lucija ZamaiÏca, KÅarlis DiÏslers, Minna DiÏslere, Ansis Gulbis]
SmilktiÐna, Benita
RÅiga. ZinÅatne. 1996. 185 S..
ISBN 5-7966-1155-0

LatvieÏsu rakstnieku portreti: trimdas rakstnieki
Dombrovska, B. ; Hausmanis, Viktors
RÅiga. ZinÅatne. 1994. 144 S..
ISBN 5-7966-1041-4

LatvieÏsu rakstnieku portreti: pozitÅivisti
SmilktiÐna, Benita
RÅiga. ZinÅatne. 2002. 219 S..
ISBN 9984-69853-X

LatvieÏsu rakstnieku portretu skices: mÅacņbu lņdzeklis
Milzere, MÅarņte
Rņga. ÏZvaigzne. 1994. 207 S..
ISBN 5-405-01317-X

LatvieÏsu rakstnieku rokraksti MisiÐna BibliotÅekÅa
Labrence, Lņvija
Rņga. Latvijas Akad. BibliotÅeka. 1994. 219 S..
ISBN 9984-90086-X

LatvieÏsu rakstnieku stÅasti un noveles ; mÅacÅibu lÅidzeklis
Cimermane, Beatrise
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1996. 110 S.. VajadzÅiga grÅamata : Skolas bibliotÅeka.
ISBN 9984-04-303-7

LatvieÏsu romÅanu rÅadÅitÅajs
Briedis, Raimonds ; HirÏss, Harijs ; RoÏzkalne, Anita
Rņga. Latvijas AkadÅemiskÅa BibliotÅeka. 1997. 260 S..
ISBN 9984-53818-4

LatvieÏsu sadzÅives horeogrÅafija
SÅuna, Harijs
RÅiga. ZinÅatne. 1991. 377 p..
ISBN 5-7966-0290-X

LatvieÏsu sakÅamvÅardi un parunas
Birkerts, PÅeteris
2. izd. RÅiga. ZinÅatne. 1997. 173 S..
ISBN 5-7966-1171-2

LatvieÏsu sapnis /Agnese Bule
Bule, Agnese
RÅiga. Neputns. 2002. 79 S..
ISBN 9984-72924-9

LatvieÏsu saraksti: (1929. - 1938.)
UrÅalietis, ArvÅids
[RÅigÅa]. Austrumu LatvieÏsu BiedrÅiba. 1998. 340 S.. Dokumenti, fakti, liecÅibas.
ISBN 9984-9316-0-9

LatvieÏsu satirs smejas: ieskats Latvijas neatkarņbas gadu humoristiski satņriskÅas preses izdevumos
Zalcmanis, Raimonds
Rņga. Avots. 1994. 182 S..
ISBN 5-401-00878-3

LatvieÏsu seksualitÅates vÅesture: romÅans
Ruks, MÅaris
RÅiga. ApgÅada "Latvis A" izd.. 2000. 147 S..
ISBN 9984-93152-8

LatvieÏsu senÅa dievestÅiba un tÅas atjaunojums-dievturÅiba
GrÅins, MarÏgers
RÅigÅa. MÅara. 1998. 168 S..
ISBN 9984-510-54-9

LatvieÏsu skolotÅaji - rakstnieki (1900 - 1940): monogrÅafija
KaÐlÐke, Baiba
RÅigÅa. RaKa. 2001. 219 S.. Teorija prakse.
ISBN 9984-15330-4

Latviesu-somu-latviesu-vÅardnca
Mattila, Jussi ; Väyrynen, Heino ; Strasnova, Eizenija
2., uud. pain. Helsinki. Finn Lectura. 2005. 338 S..
ISBN 951-792-179-9

LatvieÏsu-somu vÅardnÅica
Väyrynen, Heino ; Mattila, Jussi
Helsinki. Finn Lectura. 1997. 237 S..
ISBN 951-792-024-5

LatvieÏsu strÅelnieki - drÅama un traÐgÅedija
BerziÐnÏs, Valdis
RÅiga. Latvijas VÅestures Inst. ApgÅads. 1995. 287 S..
ISBN 9984-9054-2-X

LatvieÏsu tautas anekdotes: izlase
ArÅajs, KÅarlis
RÅiga. ZinÅatne. 1992. 190 S..
ISBN 5-7966-0959-9

Latvieésu tautas atmoda: kulturvesturisks apskats
Blanks, Ernests
2. iesp.. Grand Rapids, Mich.. Gauja. 1980. 231 S.. Maju un gime,nu biblioteka ; 8.

LatvieÏsu tautas brÅinumpasakas
Tabaka, Maija ; SkrÅivele, KristÅine
RÅiga: Zvaigzne ABC. 1998. 191 S..
ISBN 9984-17-035-7

LatvieÏsu tautas cÅina LielajÅa: tÅevijas karÅa ; (1941 - 1945)
RÅigÅa. Izd. ZinÅatne. 1966. 653 S..

Latviesu tautasdziesmas: parindeni
Civian, Ju.
1 Aufl.. Riga. 1982. 37 S..

LatvieÏsu tautasdziesmas
SÅeja, Gundega
RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 2001. 134 S..
ISBN 9984-22480-5

LatvieÏsu tautasdziesmas: gadskÅartu ieraÏzu dziesmas
DrÅizule, Rita
Vilnius. JÅaÐna Rozes ApgÅads. 1998. 429 S..
ISBN 9984-623-02-5

LatvieÏsu tautasdziesmas
KalniÐnÏs, JÅanis ; Hausmanis, V.
RÅigÅa. "ZinÅatne". 1979.
ISBN 5-7966-0667-0

Latviesu tautasdziesmas un KriÅsjána Barona Dainu Parks Siguldá
Ruke-Dravina, Velta ; Thars, Juris
Stockholm. Artilett. 1985. 73 S..
ISBN 91-7810-351-7

LatvieÏsu tautasdziesmu valoda
Ozols, Arturs
2., labots izd. RÅiga. Zvaigzne. 1993. 430 S..
ISBN 5-405-00659-9

LatvieÏsu tautasdziesmu varianti Kr. Barona "Latvju DainÅas"
RÅuÐke-DraviÐna, Velta
RņgÅa. Nordik. 1993. 78 S..
ISBN 9984-510-13-1

LatvieÏsu tautas mÅiklas
RÅiga. Zvaigzne. 1992. 109 S..
ISBN 5-405-01118-5

LatvieÏsu tautas mÅiklas
Birkerts, PÅeteris
RÅigÅa. JÅaÖna Rozes ApgÅads. 1999. 321 S..
ISBN 9984-623-49-1

LatvieÏsu tautas mņklas, sakÅamvÅardi un parunas
ÏCerÐnevska, Ilze
RņgÅa. Avots. 1998. 484 S..
ISBN 5-401-01040-0

Latvieésu tautas muzika
Riga. Zinatne.

LatvieØsu tautas muzika
R¯ig¯a. Latvijas Valsts Izdevniec¯iba,. 19XX..

LatvieÏsu tautas pasakas: zvÅeru pasakas
ÏSÅenhofs, PÅavils
RņgÅa. Avots. 1998. 61 S..
ISBN 5-401-01035-4

LatvieÏsu tautas pasakas: dzÅivnieku pasakas ; [brÅinumu pasakas ; sadzÅives pasakas]
ÏSÅenhofs, PÅavils
RÅiga. Avots. 2001. 326 S..
ISBN 9984-70004-6

LatvieÆsu tautas pasakas: izlase
AlksnÅites, A.
2. izd. RÅiga. ZinÅatne. 1994. 487 S..
ISBN 5-7966-1067-8

LatvieÏsu tautas pasakas: brņnumu pasakas
ÏSÅenhofs, PÅavils
RņgÅa. Avots. 1998. 93 S..
ISBN 5-401-01041-9

LatvieÏsu tautas pasakas: izlase
AlksnÅites, A.
RÅigÅa. ApgÅads Zvaigzne ABC. 2002. 486 S..
ISBN 9984-22020-6

LatvieÏsu tautas piedzņvojumi: 1 - 4
ÐGÅermanis, Uldis
Rņga. Zvaigzne. 1991. 250 S..
ISBN 5-405-00788-9

LatvieÏsu tautas sapÐnu iztulkoÏsana
Aizsils, Arvņds [Hrsg.]
3. izd. Rņga. ZinÅatne. 1992. 149 S.. No mÅusu mantojuma.
ISBN 5-7966-0957-2

LatvieÏsu tautas teikas: IzcelÏsanÅas teikas
AncelÅane, Alma
RÅiga. ZinÅatne. 1991. 494 S..
ISBN 5-7966-0719-7

LatvieÏsu tautas teikas
StrÅelerte, Veronika
RÅigÅa. Roze. 1998. 237 S..
ISBN 5-7966-0719-7

LatvieÏsu tautas teikas
KalniÐna, Inta
RÅiga. Avots. 2001. 331 S..
ISBN 9984-70030-5

LatvieÏsu tautas teikas: vÅesturiskÅas teikas
AncelÅane, A.
RÅiga. ZinÅatne. 1988. 460 p..
ISBN 5-7966-0088-5

LatvieÏsu tautas teikas
SkrÅivele, KristÅine
RÅigÅ. Zvaigzne ABC. 2003. 207 S.. LasÅitprieks!.
ISBN 9984-22636-0

LatvieÏsu tautas tÅerpi: raksti, izÏsÅuÏsana
Grasmane, Maruta
RÅiga. ApgÅads Rasa ABC. 2002. 290 S..
ISBN 9984-65325-0

Latviesu tautas terpi.
Bremze, Zile ; Zingite, Ilze ; Rozenberga, Velta
Riga. Jana seta,. 1995. 317 s., 63 s. mönsterbilaga.

LatvieÏsu tautas ticÅejumi
Streipa, Mirdza
RÅigÅa. Avots. 2000. 437 S..
ISBN 5-401-01092-3

LatvieÏsu teÅatra hronika: 1919 - 1944
Sniedze, Evita
RÅiga. ZinÅatne. 2006. 658 S..
ISBN 9984-69895-5

LatvieÏsu teÅatra hronika, 1909-1912
BÅerziÒna, Ligita ; ZeltiÓna, Guna
RÅiga. ZinÅatne. 1988. 509 p., [16] p. of plates.
ISBN 5-7966-0096-6

LatvieÏsu teÅatris MaskavÅa: 1915 - 1937
Bartele, Tatjana ; ÏSalda, VitÅalijs
Daugavpils. Saule. 1999. 87 S..
ISBN 9984-14102-0

LatvieÏsu techniskÅas terminolÅoÏgijas vÅardnÅica: latviski-angliski-vÅaciski
Dravnieks, E. V. [Hrsg.]
Montreal.
ISBN 0-9690668-1-3

Latvieésu techniskás terminológijas várdníca: latviski - angliski - váciski
Montreal . 1972-. Band 1-2-.

LatvieÏsu teksti ...: mÅacÅibu lÅidzeklis studentiem latvieÏsu valodas un latvieÏsu literatÅuras kursos
Cakars, O.
RÅigÅa. LiepÅajÅa. 1967.

Latviesu telniecibas vecmeistari: reprod. albums
Lace, Rasma ; Balodis, Leons
Riga. Liesma. 1982. ca. 200 S. : überwiegend Ill..

LatvieÏsu terminoloÌgijas izstrÅades principi
SkujiÑna, ValentÅina
Riga. ZinÅatne. 1993. 223 S..
ISBN 5-7966-0196-2

LatvieÏsu terminoloÌgijas izstrÅades principi
SkujiÐna, ValentÅina
2., labotais un papildinÅatais izdevums. RÅiga. LVI. 2002. 223 S..
ISBN 9984-74200-8

LatvieÏsu trimdas izdevumu bibliografija: 1981 - 1991
JÅegers, BenjamiÐnÏs
[RÅiga]. Daugava. 1996. 528 S..
ISBN 9984-53140-6

Latviesu trimdas izdevumu bibliografija 1940-1960.
Jegers, Benjami
Stockholm. Daugava,. 1972 ; . 406, [1] s..

LatvieÏsu trimdas prÅemijas: bibliogrÅafiskais rÅadÅitÅajs
Vanaga, AstrÅida
RÅiga. Latvijas NacionÅalÅa BibliotÅeka. 1995. 178 S..
ISBN 9984-9007-3-8

LatvieÏsu trimdas proza
LÅuse, Dace
RÅigÅa. Jumava. 2000. 179 S..
ISBN 9984-05-357-1

LatvieÏsu un dÅaÐnu literÅarie sakari
StepiÐnÏs, Laimonis
RÅiga. ZinÅatne. 1989. 228 S..
ISBN 5-7966-0353-1

Latviesu un vacu sakamvardu paraleles
Kokare, Elza
Riga. "Zinatne". 1988. 308 S..
ISBN 5-7966-0136-9

Latvieésu-vacu
Sils
Riga . Jumava .

LatvieÏsu - vÅacu juridiskÅa vÅardnÅica
Schaffert, Ingrid ; Niedre, Laila
RÅiga. Latvija Univ.. 2001. X, 286 S..
ISBN 9984-725-10-3

Latvieésu-vacu juridiska vardnica
Schaffert
Riga . EuroFaculty .

Latvieésu-vacu sarunvalodas vardnica
Berzi,nés, Marti,nés ; Hammer, Jürgen
Bremen. 1993. 47 S..

Latvieésu-vacu sarunvardnica
Riga. Vaidelote. 1994. 192 S..
ISBN 9984-507-60-2

LatvieÏsu-vÅacu sarunvÅardnÅica
Sils, Leo
Riga. Juvama. 2001. 268 S..
ISBN 9984-05-421-7

LatvieÏsu-vÅacu sarunvÅardnÅica
Veinerte, Biruta
RÅigÅa. Jumava. 2005. 243 S..
ISBN 9984-38014-9

LatvieÏsu-vÅacu sarunvÅardnÅica
Vjatere, Larisa
RÅiga. Avots. 2000. 187 S..
ISBN 5-401-01104-0

LatvieÏsu-vÅacu sarunvÅardnÅica
Brigzna, Ilga ; Veinerte, Biruta
RÅiga. Avots. 1998. 288 S..
ISBN 5-401-01033-8

Latvieésu, vacu un krievu gramatrupniecibas vardnica: ar vaciski-krievisku un krieviski-vacisku alfabetisku terminu sarakstu un 12 reprodukciju pielikumiem
Auzi,nés, Ansis
Riga. Apgads Latvju Gramata. 1942. 518 S..

LatvieÏsu-vÅacu, vÅacu-latvieÏsu vÅardnÅica: etwa 25000 Stichwörter
Andersone, Indra ¬[Hrsg.]¬
RÅiga. Avots. 2002. 570 S..
ISBN 9984-700-65-8

LatvieÏsu - vÅacu, vÅacu - latvieÏsu vÅardnÅica: ap 25000 vÅardu
Vjatere, Larisa ¬[Hrsg.]¬
Riga. Avots. 2002. 575 S..
ISBN 9984-700-65-8

LatvieÏsu-vÅacu, vÅacu-latvieÏsu vÅardnÅica: ap 20000 vÅardu
Vjatere, Larisa
RÅiga. Avots. 2000. 563 S..
ISBN 5-401-01085-0

LatvieÏsu-vÅacu vÅardnņca: ap 33000 vÅardu
Bisenieks, Valdis J.
2. izd. Rņga. Avots. 1994. 870 S..
ISBN 5-401-01047-8

LatvieÏsu-vÅacu vÅardnica: ap 33 000 vÅardu
Bisenieks, V. ¬[Hrsg.]¬
1 Aufl.. Riga. Latvijas Valsts Izdevnieciba. 1963. 890 S..

Latviesu-vacu vardnica: 7000 vardu
Straube, A.
2. izd.. Riga. &quot;Liesma&quot;. 1966. 447 S..

LatvieÏsu-vÅacu vÅardnÅica: ap 50 000 vÅardu
Burve, Daina
RÅiga. Avots. 2001. 1013 S..
ISBN 9984-700-18-6

LatvieÏsu - vacu Vardnica: sastadijis autoru kolektivs
Bisenieka, V. ; NiseloviÏca, I.
Ap 33 000 vardu. Riga. Latvijas valsts Izd.. 1963. 890 S. ; 8-o.

LatvieÏsu-vacÅu vaÅrdniÅca: ap 33 000 vaÅrdu
Bisenieks, V. ¬[Sonst.]¬
RiÅga. Avots. 1994. 890 S..
ISBN 5-401-01047-8

LatvieÏsu-vÅacu vÅardnÅica: ap 11000 vÅardu
Vjatere, Larisa
RÅiga. Avots. 2001. 735 S..
ISBN 9984-70043-7

LatvieÏsu-vÅacu vÅardnÅica: ap 18000 pamatvÅardu
Smiltena, M. ; Veinerte, Biruta
RÅiga. Jumava. 2000. 640 S..
ISBN 9984-05-315-6

LatvieÏsu-vÅacu vÅardnÅica: ap 7000 vÅardu
Vjatere, Larisa
RÅigÅa. Avots. 1998. 511 S..
ISBN 5-401-01039-7

Latviesu valoda: 6. klasei ; macibu gramata
Paegle, Dzintra
Riga. "Zvaigzne". 1993. 194 S..
ISBN 5-405-01196-7

Latviesu valoda: 7. klasei ; macibu gramata
Paegle, Dzintra
Riga. "Zvaigzne". 1994. 221 S..
ISBN 5-405-01441-9

LatvieÏsu valoda: mÅacÅibu kurss 25 nodarbÅibÅam
Svarinska, Asja
RÅiga. ApgÅads Zvaigzne ABC. 2003. 110 S..
ISBN 9984-22841-X

LatvieÏsu valoda: 10. - 12. klasei ; mÅacņbu lņdzeklis vidusskolÅam
Apinis, M.
3. izd. Rņga. Zvaigzne. 1990. 383 S..
ISBN 5-405-00582-7

LatvieÏsu valoda lietiÏsÐkajos rakstos
SkujiÐna, ValentÅina
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1999. 147 S..
ISBN 9984-04-911-6

LatvieÏsu valoda LietiÏskam cilvÅekam: mÅacņbu lņdzeklis
Jundze, IngÅuna ; LiepiÐna, Intra
Rņga. Zvaigzne ABC. 1976. 103 S..
ISBN 9984-04865-9

LatvieÏsu valodas: praktiskÅa gramatika
CeplÅite, Brigita ; CeplÅitis, Laimdots
MÅacÅibu izd. RÅigÅa. "Zvaigzne". 1991. 239 S..
ISBN 5-405-00575-4

LatvieÏsu valodas augu nosaukumi
ÅEdelmane, Inese ; Ozola, ÅArija
RÅiga. Augsburgas InstitÅuts. 2003. 494 S..
ISBN 9984-62284-3

LatvieÏsu valodas fonÅetika: cittautieÏsiem ievadkurss ; mÅacÅibu lÅidzeklis
Markus, Dace
RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 1999. 38 S..
ISBN 9984-17-091-8

LatvieÏsu valodas frazeoloÏgija: mÅacÅibu grÅamata latvieÏsu valodas specialitÅates studentiem
Laua, Alise
RÅiga. ZinÅatne. 1992. 76 S..
ISBN 5-405-00649-1

LatvieÏsu valodas frazeoloÐgija: macņbu grÅamata latvieÏsu valodas specialitÅates studentiem
Laua, Alise
Rņga. Zvaigzne. 1992. 76 S..
ISBN 5-405-00649-1

LatvieÏsu valodas gramatika: skolai un paÏsmÅacÅibai
BÅerziÐna-BaltiÐna, ValÅerija
RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 1994. 294 S..
ISBN 5-405-01322-6

LatvieÏsu valodas inversÅa vÅardnÅica: 41179 vÅardi
Soida, EmÅilija ; KÐlaviÐna, Sarma
2., papild912 |CD.

Latviesu valodas maciba
Endzelins, Janis ; Mühlenbach, Karl
14. izd. Riga. Zvaigzne. 1993. 188 S..
ISBN 5-405-01207-6

LatvieÏsu valodas mÅacÅibgrÅamatu paaudzes: otrÅa paaudze 1907 - 1922 ; teorija un prakse
Paegle, Dzintra
RÅiga. Zvaigzne ABC. 2001. 163 S..
ISBN 9984-17978-8

LatvieÏsu valodas pareizrakstņba
Apinis, Margonis ; KoluÏza, RÅuta
RņgÅa. Zvaigzne ABC. 1995. 63 S..
ISBN 5-405-01486-9

LatvieÏsu valodas pareizrakstÅibas rokasgrÅamata
CeplÅitis, Laimdots
RÅigÅa. Avots. 1996. 334 S..
ISBN 5-401-01009-5

LatvieÏsu valodas pareizrakstÅibas un pareizrunas vÅardnÅica: ap 80.000 vÅardu
Ceplitis, Laimdots
RÅiga. Avots. 1995. 942 S..
ISBN 5-401-00569-5

LatvieÏsu valodas praktiskÅa fonoloÂgija
MuiÏzniece, Lalita
RÅiga. ApgÅads Rasa ABC. 2002. 168 S..
ISBN 9984-65356-0

LatvieÏsu valodas praktiskÅa gramatika
CeplÅite, Brigita ; Ceplitis, Laimdots
RÅiga. Zvagzne. 1991. 239 S..
ISBN 5-405-00575-4

LatvieÏsu valodas praktiskÅa gramatika
CeplÅite, Brigita ; CeplÅitis, Laimdots
PÅarstrÅadÅats izd. RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 1997. 231 S..
ISBN 9984-04641-9

LatvieÏsu valodas praktiskÅa gramatika tabulÅas: mÅacÅibu lÅidzeklis skolÅenam (5.-12. kl.)
ÏSalme, Arvils ; ÅUdris, P.
Riga. SI. 1999. 56 S..
ISBN 9984-630-24-2

LatvieÏsu valodas rokasgrÅamata: tabulas un shÅemas
Romane, Anita
RÅigã. Zvaigzne ABC. 2000. 144 S..
ISBN 9984-17-102-7

LatvieÏsu valodas saÅisinÅajumu Åisa vÅardnÅica
Bankavs, Andrejs
2. papid. izd.. RÅiga. LatvieÏsu Valodas Inst.. 2002. 66 S..
ISBN 9984-725-16-2

LatvieÏsu valodas saÅisinÅajumu vÅardnÅica
Bankavs, Andrejs
RÅigÅa. Avots. 2003. 222 S..
ISBN 9984-70086-0

LatvieÏsu valodas sinonÅimu vÅardnÅica
GrÅinberga, E.
3. papild. un pÅarstrÅad. izd.. RÅiga. Avots. 1998. 878 S..
ISBN 5-401-01023-0

Latviesu valodas sintakse
Ceplitis, Laimdots ; Rozenbergs, Janis ; Valdmanis, Janis
Riga. Zvaigzne. 1989. 271 S. : graph. Darst..
ISBN 5-405-00254-2