Latvia taiteiden risteyksessä: Latvian tasavallan 75-vuotisjuhlanäyttely, 18.11.1993 - 31.1.1994
Kartio, Kai
Helsinki. 1993. 85 S..
ISBN 951-47-8404-9

Latvia today
ÏStamers, Guntis
Riga. Latvian Inst. of International Affairs. 1993. 79 S..
ISBN 9984-90001-0

Latvia travel guide: travel catalogue
[Riga]. Celvedis,. 2001. 192 s..

Latvia writes: one hundred poems from the ethnic diversity of the Soviet Republics
Millers, Reinhold
West Menlo Park, Calif. Echo Publishers. 1985. 100 S..
ISBN 0-912852-30-5 pbk. : v. 1 : $10.00

Latvie\0161u-da\0304n\0327u viltus draugu va\0304rdni\0304ca
Lomholt
Ri\0304ga\0304 . Norden. 1997. 174 s..

Latvie\0161u le\0123ion\0101ri
Br\016Bvelis, Edv\012Bns
[S.l.]. Daugavas Vanagi. [2006]. 431 S..
9984-19-762-3

Latvie\0161u t\0113lniec\012Bbas vecmeistari: reprod. albums
L\0101ce, Rasma ; Balodis, Leons
R\012Bga. Liesma. 1982. ca. 200 S. : überwiegend Ill..

LatvieÏsa stÅasts
Briedis, Emils
Rņga. Avots. 1992. 382 S..
ISBN 5-401-00692-6

LatvieÏsi: statistiski, demogrÅafisks, portretÅejums
ZvidriÐnÏs, PÅeteris ; Vanovska, Inta
RÅiga. ZinÅatne. 1992. 163 p..
ISBN 5-7966-0808-8

LatvieÏsi: GarlÅiba MarÐkeÐla piemiÐnai veltÅitÅa skolÅenu domrakstu konkursa darbi
StrazdiÐna, Velta
[RÅiga]. ApgÅads GarÅa Pupa. 2002. 187 S..
ISBN 9984-53071-X

Latvieési: seviéski Vidzeme, filozofiska gadsimtena beigas
Merkel, Garlieb,
Riga. Zvaigzne ABC,. c1999.. 213 p. ;.

LatvieÏsi ÅArzemnieku LeÐgionÅa
PlÅume, Bruno ; AÐlÐkis, Ivars [Red.]
RÅiga. Junda. 1996. 191, [16] S..
ISBN 9984-01021-X

LatvieÏsi, karÏs ir sÅacies!: AtmiÐnas par liktenÅigajiem gadiem
Treiguts-TÅale, Ernests
RÅiga. ZinÅatne. 1996. 464 S..
ISBN 5-7966-1162-3

LatvieÏsi LatvijÅa: etnodemogrÅafisks apskats
MeÏzs, IlmÅars
Rņga. ZinÅatne. 1994. 64 S..
ISBN 5-7966-0985-8

LatvieÏsi, seviÏsÐki VidzemÅe, filozofiskÅa gadsimteÐna beigÅas
Merkel, Garlieb H.
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1999. 213 S.. VajadzÅiga grÅamata.
ISBN 9984-17570-7

LatvieÏsi ÏStuthofas koncentrÅacijas nometnÅe: 1942 - 1945
SiliÐnÏs, LeonÅids
RÅiga. Fonds Latvijas VÅesture. 2003. 358 S..
ISBN 9984-64346-8

LatvieÏsi tur, latvieÏsi te: stÅasti
Bekmans, Gunars
RÅiga. Enigma. 1998. 188 S..
ISBN 9984-63410-8

LatvieÏsi un Livonija 16. gs.
Spekke, Arnolds
Riga. ZinÅatne. 1995. 264 S..
ISBN 5-7966-1112-7

LatvieÏsu Åabece
Labrence, LÅivija
RÅiga. Zvaigzne. 1988. 124 S. : zahlr. Ill..
ISBN 5-405-00243-7

LatvieÏsu ainavu glezniecÅiba gadsimtu mijÅa (1890-1915)
KaÏcalova, Tatjana
RÅiga. ZinÅatne. 2004. 211 p..
ISBN 9984-69881-5

LatvieÏsu aktieri trimdÅa: BiogrÅafijas un apceres
Hausmanis, Viktors
RÅigÅa. Preses Nams. 1996. 542 S..
ISBN 9984-00-250-0

LatvieÏsu-angÐlu, angÐlu-latvieÏsu ilustrÅetÅa bÅuvniecÅibas terminu vÅardnÅica
Killer, Wilhelm Korbinian
RÅiga. Avots. 1999. 202 S..
ISBN 5-401-01058-3

LatvieÏsu-angÐlu, angÐlu-latvieÏsu juridisko terminu vÅardnÅica
Apinis, MÅarcis
RÅiga. Kamene. 2002. 265 S..
ISBN 9984-63633-X

LatvieÏsu-angÐlu, angÐlu-latvieÏsu vÅardnÅica: ap 25000 vÅardu
KalniÐna, Dzintra
RÅigÅa. Avots. 2002. 543 S..
ISBN 9984-70057-7

LatvieÏsu-angÐlu enerÐgÅetikas un elektrotehnikas vÅardnÅica: (aptuveni 14500 vÅardu)
Zviedris, Andrejs
RÅiga. Izd. GANDRS. 1997. 201 S..
ISBN 9984-593-04-5

Latvieésu-ang,lu-latvieésu juridisko terminu v¯ardn¯ica =: A dictionary of legal synonyms Latvian-English-Latvian
Skopi,na, Laine
R¯iga, . 1993.. XV,162,175 S..

LatvieÏsu-angÐlu lauksaimniecÅibas terminu vÅardnÅica: aptuveni 5000 ÏsÐkirkÐlu
Kinna, Nora
RÅiga. Latvijas Valsts AgrÅarÅas Ekonimikas InstitÅuts. 1999. 160 S..
ISBN 9984-93505-1

Latviesu-angélu sarunu vardnica: Latvian-English phrase book
Lipstoone, Vera ; Raskevics, Janis
Riga, . 1973. 196 s..

Latvieésu-angðlu sarunu v¯ardn¯ica.
Lipstsone, V. ; Raéskeviécs, J.
R¯ig¯a, . "Liesma,". 1973.. 197 p..

Latvieésu-ang÷lu sarunu v¯ardn¯ica.
Lipstsone, V. [from old catalog] ; Raéskeviécs, V., [from old catalog]
R¯ig¯a, . Latvijas valsts izdevniec¯iba,. 1963.. 199 p..

LatvieÏsu-angÐlu sarunvÅardnņca
SÅilis, JÅanis
RÅiga. Jumava. 1996. 316 S..
ISBN 9984-50682-7

LatvieÏsu-angÐlu sarunvÅardnÅica
KalniÐna, Dzintra
RÅiga. Avots. 2001. 119 S..
ISBN 9984-70032-1

Latvieésu-ang÷lu sarunv¯ardn¯ica =: Latvian-English phrase-book
S¯ilis, J¯anis.
R¯iga. Jumava,. c1996.. 316 p. ;.

LatvieÏsu-angÐlu vÅardnÅica: ap 45000 vÅardu
KalniÐna, Dzintra
RÅigÅa. Avots. 2002. 975 S..
ISBN 9984-70052-6

LatvieÏsu-angÐlu vÅardnÅica: aptuveni 33000 vÅardu
Veisbergs, Andrejs
RÅiga. Sia Ekonomisko AttiecÅibu InstitÅuts. 1997. 756 S..
ISBN 9984-52003-x

Latviesu arste: jeb isa maciba no tam Vajibam un no sas Zemes Zalem, ar kuram Cilvekus un Lopus var arstet un izzalot
Vilde, Peter E.
Nachdr. Ausg. Ober-Pahlen, 1768. Riga. "Zvaigzne". 1991. 253 S..
ISBN 5-405-00384-0

LatvieÏsu Åarste jeb Åisa mÅacÅiba no tÅam VÅajibÅam un no üsÅas Zemes ZÅalÅem, ar kuÐrÅam CilvÅekus un Lopus var ÅarstÅet un izzÅaÐlot
Vilde, PÅeteris E. ; Lange, Jakob
[Nachdr. der Ausg.] Ober-Pahlen, 1768. RÅiga. Zvaigzne. 1991. 253 S..
ISBN 5-405-00384-0

LatvieÏsu ballÅite: lugu izlase
ÏSÐnore, EgÅils ; ÏCaklais, IngmÅars
RÅigÅa. IzdevniecÅiba AGB. 2001. 526 S..
ISBN 9984-66340-X

LatvieÏsu bÅernu folklora
Greble, Vilma
2. izdevums. RÅigÅa. IzdevniecÅiba ZinÅatne. 1993. 228 S..
ISBN 5-7966-0975-0

LatvieÏsu burinieki
Bernsone, Ilze ; Gradovskis, Ilgvars ; SiliÖna, MÅara
RÅiga. 1998. 71 S..
ISBN 9984-9116-1-6

LatvieÏsu-dÅaÐnu, dÅaÐnu-latvieÏsu vÅardnÅica
Lomholts, Karstens ; LediÐna, Rute
RÅigÅa. Norden. 1995. 512 S..
ISBN 9984-90199-8

LatvieÏsu - dÅaÐnu - norvÅeÐgu - zviedru - somu - krievu sarunvÅardnÅica
Saleniece, Raita
RÅiga. Norden. 1999. 542 S..
ISBN 9984-9838-0-1

Latviesu-danu viltus draugu vardnica: False friends : lumske ligheder, lettisk-dansk
Lomholts, Karstens
Riga. Norden,. cop. 1997. 174 s..

LatvieÏsu dialektoloÏgija
RudzÅite, Marta
RÅigÅa. Latvijas Valsts Izdevn.. 1964. 431 S..

Latviesu etimologijas vardnica: divos sejumos
Karulis, Konstantins
Riga. Avots.
ISBN 5-401-000411

LatvieÏsu folklora: tradicionÅalais un mainÅigais
Darbiniece, J.
RÅiga. ZinÅatne. 1992. 248 S..
ISBN 5-7966-0198-9

LatvieÏsu folklora mÅitu spogulÅi
KursÅite, JanÅina
RÅiga. ZinÅatne. 1996. 431 S..
ISBN 5-7966-1126-7

Latviesu Folkloras Kratuves materiali
2007.

LatvieÏsu Folkloras KrÅatuves materiÅali
RÅiga. Latvju GrÅamata. 1940.

LatvieÏsu folkloras un rakstnieku daiÐldarbu tulkojumi sveÏsvalodÅas: grÅamatu rÅadÅitÅajs
RÅiga. 1978 - 1978.

LatvieÏsu folkloristikas vÅesture: pamatvirzieni un fakti
Ambainis, OjÅars
Rņga. ZinÅatne. 1989. 124 S..
ISBN 5-7966-0284-5

LatvieÏsu-franÏcu vÅardnÅica: ap 20 000 vÅardu
ÏSternberga, LuÅize
RÅiga. Avots. 1998. 550 S..
ISBN 5-401-01048-6

LatvieÏsu frazeoloÐgijas vÅardnņca: divos sÅejumos
Laua, Alise ; EzeriÐna, Aija ; Veinberga, Silvija ; PÅarupe, Anitra [Red.]
RÅigÅa. Avots.
ISBN 5-401-00855-4

Latviesu frazeologijas vardnica
Laua, Alise ; Ezerina, A. ; Veinberga, S.
Riga. Avots.
ISBN 5-401-00855-4

LatvieÏsu gadskÅartu ieraÏzas
Olupe, EdÅite
RÅiga. Avots. 1992. 317 S. : Ill..
ISBN 5-401-00647-0

LatvieÏsu gaisa spÅeku izpalÅigs
ÏZigurs, AlfrÅeds
2., papild. izd.. RÅiga. Zvaigzne. 1994. 181 S. : Ill..
ISBN 5-405-01389-7

LatvieÏsu galvenie mitoloÐgiskie tÅeli folkloras atveidÅe
Kokare, Elza
RÅiga. SIA "MacÅibu ApgÅads NT". 1999. 199 S..
ISBN 9984-61755-6

LatvieÏsu glezniecÅiba burÏzuÅaziski demokrÅatisko revolÅuciju posmÅa: (1900 - 1917)
Cielava, SkaidrÅite
RÅigÅa. ZinÅatne. 1974. 217, 80 S. : zahlr. Ill..

LatvieÏsu GlezniecÅiba burÏzuÅaziski demokrÅatisko revolÅuciju posmÅa (1900 - 1917)
Cielava, SkaidrÅite
RÅigÅa. Izd. "ZinÅatne". 1974. 217, [80] S..

LatvieÏsu grÅamata ÅarzemÅes: (1920 - 1940) ; bibliogrÅafiskais rÅadÅitÅajs
FlÅigere, ÅErika ; LÅace, L. ; Ivbule, Dagnija
RÅiga. Latvijas AkadÅemiskÅa BibliotÅeka. 1998. 354 S..
ISBN 9984-538-28-1

LatvieÏsu gramatika
EndzelÅins, JÅanis ; Mühlenbach, Karl
2., pÅarstr. iesp.. RÅigÅa. Valtera un Rapas. 1923. 284 S..

LatvieÏsu grÅamatniecÅiba: 1991 - 2000
Rozenbaha, SkaidrÅite
Riga. Latvijas NacionÅalÅa BibliotÅeka. 2002. 56 S..
ISBN 9984-60746-1

LatvieÏsu ieraÏzu horeogrÅafiskÅa folklora
SÅuna, Harijs
RÅiga. ZinÅatne. 1989. 118 p..
ISBN 5-7966-0149-0

LatvieÏsu immigrÅacijas sÅakumi Albertas ProvincÅe KanadÅa un KÅarÐla PÐlaviÐna sÅeta
KundziÐnÏs, Pauls
[East Lensing, Mich.]. Gauja ApgÅads. 1979. 136 S.. NovÅelÅejums LatvieÏsu jaunajai audzei.

LatvieÏsu-japÅaÐnu vÅardnÅica
KrÅumiÐna, Brigita Baiba
RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 2000. 210 S..
ISBN 9984-17-473-5

LatvieÏsu jaunÅakÅa glezniecÅiba
Nodieva, Aija
RÅigÅa. "Liesma". 1981. 218, [48] S..

LatvieÏsu jaunÅakÅas dzejas izlase: 1980 - 1995 ; mÅacņbu lņdzeklis
ÏCaklÅa, Inta [Hrsg.]
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1996. 207 S.. Skolas bibliotÅeka : Vajadzņga grÅamata.
ISBN 9984-04188-3

LatvieÏsu jaunÅakÅas prozas izlase ; 80. - 90. gadi ; mÅacÅibu lÅidzeklis
JugÅane, Vija
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1995. 215 S.. VajadzÅiga grÅamata : Skolas bibliotÅeka.
ISBN 9984-04-135-2

LatvieÏsu jaunÅako lugu izlase: mÅacņbu lņdzeklis
BÅibers, GunÅars
RņgÅa. Zvaigzne ABC. 1995. 254 S.. Skolas bibliotÅeka.
ISBN 9984-560-67-8

LatvieÏsu karavÅiri zem sveÏsiem karogiem: 1940. - 1945.
KaÏzociÐnÏs, Indulis
RÅiga. Latvijas Univ. ÏZurnala Latvijas VÅesture Fonds. 1999. 222 S..
ISBN 9984-643-08-5

LatvieÏsu karazÅenu stÅasti
Vizulis, Oskars
RÅigÅa. Fonds Latvijas VÅesture. 1999. 406 S..
ISBN 9984-643-11-5

LatvieÏsu karazÅenu un meiteÐnu stÅasti: rakstu krÅajums
LielkÅajs, ArvÅids
RÅigÅa. Fonds Latvijas VÅesture. 2001.
ISBN 9984-64334-4

LatvieÏsu koka celtnes un iedzÅives PriekÏsmeti
Bielenstein, August
RÅiga. Jumava. 2001.

LatvieÏsu kolÅonijas
Krasnais, Vilberts
MelburnÅa. KÅarÐla ZariÐna Fonds. 1980. 540 S..
ISBN 0-9595896-4-3

Latvieésu komponisti un muzikologi
F¯urmane, Lolita.
[Riga]. Latvijas Komponistu savien¯iba, Latvijas m¯uzikas inform¯acijas centrs,. 1989.. 193 p. ;.

Latvieésu konvers¯acijas v¯ardn¯ica.
Sp. 257 - 512..

Latviesu kordziesmas antologia
Klotins, Arnolds
Riga. Liesma,. 1986. 1 part..

LatvieÏsu kordziesmas antoloÓgija: 1873 - 2000 ; divpadsmit sÅejumos ; dziesmas jauktajiem, sievieÏsu un vÅiru koriem a cappella
Kokars, Imants ; KlotiÐnÏs, Arnolds ; Baumanis, KÅarlis ; VÅitols, JÅazeps
RÅiga. Sia Sol.

LatvieÏsu koru fenomens
KlotiÐnÏs, Arnolds ; PrÅedelis, I.
RÅiga. Latvijas ZinÅatnes un Dialoga Centrs. 1998. 116 S.. Savpatna vÅertÅiba Latvija.
ISBN 9984-9069-2-2

LatvieÏsu-krievu fizikas terminu vÅardnÅica
PaÏskeviÏcs, ValfrÅids
Daugavpils. DPU Saule. 1996. 45 S..
ISBN 9984-54060-X

LatvieÏsu-krievu frazeologiska vardnica
CaubuliÐna, D.
1965.

LatvieÏsu-krievu, krievu-latvieÏsu ÐgeogrÅafijas vÅardnÅica skolai
Pavelko, Irina
RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 2001. 116 S..
ISBN 9984-17755-6

LatvieÏsu-krievu matemÅatisko terminu vÅardnÅica
SakÅartojumÅa, Armanda GricÅana
Daugavpils. Saule. 1996. 66 S..
ISBN 9984-54059-6

LatvieÏsu-krievu un krievu-latvieÏsu ÐgeoloÐgisko terminu vÅardnÅica
DanilÅans, I. ; Gavenas, I.
RÅiga. Latvijas Univ., ÓGeoloÐgijas Inst.. 1995. 278 S..

LatvieÏsu-krievu un krievu-latvieÏsu VÅardnica
GrÅinfelde, M.
1959.

LatvieÏsu-krievu vÅardnņca: SastÅadÅijÅis autorn Kolektivs. Ap 53000 vardu
RņgÅa. Izd.Liesma.

LatvieÏsu-krievu vÅardnņca: 35000 vardu
3. izd.. RņgÅa. Liesma. 1974. 818 S..

LatvieÏsu-krievu vÅardnņca: PÅarstrÅadÅats un papildinÅats otrais izdevums. SastÅadņjis autoru kolektņvs 35000 vÅardu
RņgÅa. Latvijas Valsts Izdevniecņba. 1963. 845 S..

LatvieÏsu-krievu vÅardnica
Auflage: 2. Riga. 1963.

LatvieÏsu-krievu VÅardnÅica
1974.

LatvieÏsu-krievu vÅardnÅica
PlÅesuma, Anda ; Slavinskaja, E.
RÅigÅa. Avots. 1993. 320, 268 S..
ISBN 5-401-00428-1

LatvieÏsu-krievu vÅardnÅica: divos sÅejumos ; ap 53000 vÅardu
RÅiga. SIA Univers. 1996.
ISBN 9984-91620-0

LatvieÏsu-krievu VÅardnÅica (Sast.: P.DÅale [u.a.][A.m.rus.Tit.:] LatyÏssko-russkij slovar'
1963.

LatvieÏsu labirints: romÅans
Bels, Alberts
RņgÅa. "Daugava". 1998. 155 S..
ISBN 9984-531-82-1

LatvieÏsu leÏgionÅari
BrÅuvelis, EdvÅins ¬[Mitarb.]¬
[S.l.]. Daugavas Vanagi. [ca. 2005]. 431 S. : überw. Ill. + CD.
ISBN 9984-19-762-3

LatvieÏsu leÐgions: dibinÅaÏsana, formÅeÏsana un kauju gaitas otrÅa pasaules karÅa
Silgailis, Arturs
RÅiga. Junda. 2001. 356 S..
ISBN 9984-01035-X

LatvieÏsu leÐgions: varoÐni, nacisti vai upuri? ; No Amerikas Savienoto Valstu NacionÅalÅa arhÅiva kara noziegumu izmeklÅeÏsanas materiÅaliem ; 1945 - 1950
Ezergailis, Andrew
RÅiga. Latvijas VÅestures Inst. ApgÅads. 1998. 123 S..
ISBN 9984-601-25-0

Latvieésu legions: varoni, nacisti vai upuri?: no Amerikas Savienoto Valstu Nacionala arhiva kara noziegumu izmekleésanas materialiem, 1945 - 1950
Ezergailis, Andrew [Hrsg.]
Riga. Latvijas Vestures Instituta Apgads. 1998. 123 S..
9984-601-25-0

Latviesu-libiesu-ang: Le
Suvcane, Valda ; Ernstreite, Ieva
Riga. Livõd It,. 1999. 100 s..

Latvieésu--l¯ibieésu--ang÷lu sarunv¯ardn¯ica =: Le÷tk¯iel--l¯ivõk¯iel--engliésk¯iel rõksõn¯ar¯ontõz = Latvian--Livonian--English phrase book
éSuvc¯ane, V. ; Ernéstreite, Ieva.
R¯iga. L¯ivõd ¯It,. 1999.. 100 p. ;.

LatvieÏsu-lÅibieÏsu sarunvÅardnÅica
ÏSuvcÅane, Valde ; ÏZagare, ElfrÅide
RÅiga. Zvaigzne. 1991. 58, [14] S..
ISBN 5-405-00658-0

LatvieÏsu lidotÅaji OtrÅa pasaules karÅa: atmiÐnu krÅajums
OzoliÐnÏs, A. S.
Rņga. Latvijas AviÅacijas Fonds. 1993.
ISBN 9984-50903-6

LatvieÏsu-lietuvieÏsu, lietuvieÏsu-latvieÏsu sarunvÅardnÅica
Malahova, Danute
RÅiga. Avots. 2004. 270 S..
ISBN 9984-75728-5

LatvieÏsu literÅarÅa dzÅive un latvieÏsu literatÅura bÅegÐlu gados VÅacijÅa: 1944 - 1950
Daukste-SilasproÐge, Inguna
RÅigÅa. ZinÅatne. 2002. 421 S..
ISBN 9984-69825-4

Latvieésu literara dzive un literatura ASV un Kanada, 1950 - 1965
Daukste-Silasproge, Inguna
Riga. Valters und Rapa. 2007. 798 S..
ISBN 978-9984-768-99-1

LatvieÏsu literÅarÅas pasakas: mÅacÅibu lÅidzeklis
SkrÅivele, KristÅine
RÅiga. Zvaigzne ABC. 1996. 158 S.. Skolas bibliotÅeka : Vajadzņga grÅamata.
ISBN 9984-04412-2

LatvieÏsu literÅarÅas valodas fonÅetika
Laua, Alise
4., pÅarstrÅadÅatais un papildinÅatais izd. RņgÅa. Zvaigzne ABC. 1997. 160 S..
ISBN 9984-56096-1

LatvieÏsu literÅarÅas valodas vÅardnÅica: 8 sÅejumos
Grabis, RÅudolfs ¬[Hrsg.]¬
RÅigÅa. ZinÅatne.

LatvieÏsu literÅatÅuras chrestomatija: vidusskolu III klasei un paÏsmÅacÅibai
Saulietis, Augusts ; Aistars, Ernests ¬[Hrsg.]¬
[New York]. Amerikas LatvieÏsu ApvienÅiba. 1974. 336 S..

Latvieésu literaturas klasikis Rudolfs Blaumanis
Vilsons, Alfons
Riga. Latvijas Valsts Izdevnieciba. 1956. 339 S..

LatvieÏsu literatÅuras konspekti
Lasenberga, Zaiga ; Soma, Lolija
RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 1998. 240 S.. Pirms eksÅamena.
ISBN 9984-17-101-9

LatvieÏsu literatÅuras vÅesture: no pirmsÅakumiem lidz XIX gadsimta 80. gadiem
ÏCakars, Oto K. ; Grigulis, Arvids PÅetera ; Losberga, Milda JÅana
2., pÅarlabots un papildinÅats izdevums. Riga. Zvaigzne. 1990. 457 S..
ISBN 5-405-00403-0

LatvieÏsu literatÅuras vÅesture: no pirmajiem rakstiem lÅidz 1999, gadam
Berelis, Guntis
RÅigÅa. Zvaigzne ABC. 1999. 335 S..
ISBN 9984-17004-7

LatvieÏsu mÅakslinieki AustrÅalijÅa
Gauja, MÅartiÐnÏs [Hrsg.]
Strathfield. Izdevusi AustrÅalijas latvieÏsu mÅakslinieku apvienÅiba. 1979. 276 p..
ISBN 0-908551-00-2

Latviesu meitene apgust savu pirmo valodu
Ruke-Dravina, Velta
Riga. Dio Nordik. 1993. 111 S..
ISBN 9984-51000-X

LatvieÏsu metodikas vÅesture: (aizsÅakums un attÅistÅiba) ; no 19. gs. 70. gadiem lÅidz 20. gs. 40. gadiem
Laiveniece, Diana
LiepÅaja. LPA. 1999. 78 S..
ISBN 9984-65414-1

Latvieésu m¯ilas lirikas antoloþgija
R¯ig¯a. Jumava,. c1999.. 2 v. ;.

LatvieÏsu modernisma aizsÅakumi un krievu literatÅuras "sudraba laikmets"
SproÐge, Ludmila ; VÅavere, Vera
RÅigÅa. ZinÅatne. 2002. 284 S..
ISBN 9984-69841-6

Latvieésu musdienu akvarelis
Riga. Liesma. 1984. [160] S..

Latvieésu muzika: LM ; raksti par musiku
Riga. Liesma. 1958-1990.

LatvieÏsu nÅacijas izredzes: 1990. gada 28. septembra konference
RÅiga. ZinÅatne. 1990. 142 S.. NeatkarÅibas cikls.
ISBN 5-7966-0881-9

LatvieÏsu nationÅalie Åedieni
MasiÐlÅune, ÐNina
RÅiga. Jumava. 2002. 132, [32] S..
ISBN 9984-05533-7

LatvieÏsu-norvÅegu, norvÅegu-latvieÏsu vÅardnica
Dannemark, Nils ; Bærug, Richard ; KaÏcevska, Ilze
RÅigÅa. Norden. 1998. 693 S..
ISBN 9984-9019-4-7

LatvieØsu padomju glezniecåiba: reprodukciju albums
Ivanovs, Mi÷kelis. ; Låace, Rasma.
Riga. "Liesma",. c1985. 318 p..

Lat vieÏsu padomju valodnieciba 30 gados: bibliografisks raditajs 1945 - 1975
Barbare, Dzidra
Riga. Izd. 'Zin#atne'. 1976. 286 S..

LatvieÏsu periodika: bibliogrÅafisks rÅadÅitÅajs
ArÅajs, E. ¬[Red.]¬
Riga. Izdevnieciba 'ZinÅatne'.

LatvieÏsu periodika: 1768 - 1919 ; bibliogrÅafija
Egle, K.
RÅigÅa. ZinÅatne. 1966. 524 S..

LatvieÏsu Periodika, 1768 - 1919: bibliogrÅafija
Egle, KÆarlis
RÅigÅa. Izd. 'ZinÅatne'. 1966. 524 S. ; 4-o.