Lärande i organisationer: professionella yrkesutövares strategier vid organisatorisk förñdring = [Learning in organizations] : [strategies of professionals at organizational changes]
Granberg, Otto,
Stockholm. Univ.,. 1996 ; . 279 s..

Lärande i produktionssystem
Davidson ; Svedin
Linköping . Linköpings universitet, Department of Education and Psychology. 1999. 449, 10 s..

Lärande i teamorganiserad produktion
Kock
Linköping . Filosofiska Fakulteten. 2002. 270 s..

Lärandekulturer: en studie av organisatoriskt lärande under olika institutionella betingelser
Müllern, Tomas ; Östergren, Katarina
Umeå. Umeå universitets tryckeri. 1995. 358 s. Studier i företagsekonomi : Serie B ; 35.
ISBN 91-7191-021-2

Lärande & metod: lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i svensk grammatik
Boström, Lena,
Jönköping. Jönköping University Press,. cop. 2004 . 280 s..

Lärandemiljön i skolan för den yngre punktskriftsläsande eleven
Rönnbäck, Anders,
Stockholm. Lärarhögsk.,. 2003. 75 s..

Lärandemiljö vid callcenters: kartläggning av arbets- och lärandemiljön vid callcenters i Norrbotten v¯ren 2004
Jansson, Anna
Lule¯. Lule¯ tekniska universitet/Arbetsvetenskap/Industriell Produktionsmiljö,. 2006.

Lärande och förñdringsprocesser hos personer med stressutlöst utmattningssyndrom
Elfgren-Zyto, Anna
Stockholm. Lärarhögsk.,. 2003. 62 bl..

Lärande och skolutveckling: ledarskap för demokrati och meningsskapande
Scherp, Hans-Åke ; Scherp, Gun-Britt
Karlstad. Estetisk-filosofiska fakulteten, Pedagogik, Karlstads Universitet. 2007. 373 S.. Karlstad University studies ; 2007:3.
91-7063-105-0

Lärande organisation: vision och verklighet
Gyllinder, Britt
Karlstad. Institutionen för samhällsvetenskap, Högsk. i Karlstad,. 1997. 39 bl..

Lärande organisationer?: krisen på den svenska fastighetsmarknaden
Malmström, Li
Stockholm. Företagsekonomiska Institutionen. 1995. 272, 5 S..
ISBN 91-7153-390-7

Lärande samtal: elevers kollektiva textbygge i samband med diktskrivande
Rooswall Persson, Gun
Uppsala. Inst. för litteraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå univ.. 2000. 199 S..
ISBN 91-88466-35-3

Lärande samtal inom projektet ITis för skolledare: Haparanda 2004-2005
Wikgren, Gretha
Lule. Institutionen för pedagogik och lärande, Lule tekniska universitet,. 2007. 30 s..

Lärande simulering eller simulerat lärande?: en studie av fyra elevers lärande av styrteknik med anvñdning av ett datorbaserat inlärningsprogram p¯ gymnasieskolans elprogram
Berglund, Ingrid
Stockholm. HLS Förlag,. 2005. 213 s..

Lärande simulering eller simulerat lärande?: en studie av fyra elevers lärande av styrteknik med anvñdning av ett datorbaserat inlärningsprogram p¯ gymnasieskolans elprogram
Berglund, Ingrid
Stockholm. Lärarhögsk.,. 2004. 157 s.

Lärande som text: en dramapedagogiskt förankrad läsning av det kroppsliga, rumsliga och retoriska i kunskapsbildande processer
Silius-Ahonen, Ellinor
Åbo. Åbo Akad. Förl.. 2005. 288 S..
ISBN 951-765-253-4

Lärande spel och visuella process-instruktioner: rapport för projekt
Gustafsson, Bertil ; Ohlsson, Per
Göteborg. Chalmers tekniska högsk.,. 2003. 40 bl..

Lärandets skiftande innebörder, uttryckta av förskollärare i vidareutbildning
Mårdsjö, Ann-Charlotte
Göteborg. Acta Univ. Gothoburgensis. 2005. 235, [16] S.. Göteborg studies in educational sciences ; 225.
ISBN 91-7346-522-4

Läranens syn på samundervisning i gymnastik
Eklund, Marita
Åbo. Åbo Akad. Förl.. 1999. 396, [29] S..
ISBN 951-765-016-7

Läran och förbunden: kapitel 1-102 : evangeliets lära, lärarens lektionsbok
Lynge. Distributions centret (distr.),. 1978. xii, 467, [1] s..

Läran och förbunden: klassmedlemmens studievägledning
[S.l.]. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga,. cop. 1991 ; . 32 s..

Läran om all slags rosodling under glas i bñk.
Andreasson, G.
Göteborg. Förf.,. 1942. 7,(1)s.

Läran om arbetets ekonomi: om arbete och produktivitet i modern produktion
Brulin, Göran, ; Nilsson, Tommy,
Stockholm. Tiden,. 1995 ; . 191, [1] s. ;.

Läran om arbetets ekonomi: om utveckling av arbete och produktion
Brulin, Göran, ; Nilsson, Tommy,
Stockholm. RabØn Prisma,. 1997 ; . 192 s. ;.

Läran om duncla begrepp är af stor vigt: H. G. Porthan och hindren för kommunikation
Mehtonen, Päivi,

Läran om Synden och Försonaren, eller Twiflarens sanna Inwigning
Tholuck, August ; Dunckel, David Wilhelm
Götheborg. Norberg. 1829. XVIII S., [1] Bl., 241 S., [1] Bl..

¬La¬ era Posbrady: balance de la etapa 90/92
[Buenos Aires]. 1993. 108 S..

La era progresista
Garcé García Santos, Adolfo ; Yaffé, Jaime
[S.l.]. Editorial Fin de Siglo. 2004. 146 S..
ISBN 9974-49325-0

Lärarattityder till SISU-materialet
Hagalm, Irene,
Göteborg, . 1973. 100 s..

Lärare-elevrelationen: ett relationistiskt perspektiv
Birnik, Hans
Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis. 1998. 177 S.. Göteborg studies in educational sciences ; 125.
ISBN 91-7346-334-5

Lärare för högskola i utveckling
Stockholm. Fritze. 1996. 181 S.. Statens offentliga utredningar ; 1996,166.
ISBN 91-38-20423-1

Lärare för skola i utveckling: betänkande av 1974 års Lärarutbildningsutredning, (LUT 74), Utbildningsdepartementet
Stockholm. Liber Förl.. 1978. 495 S.. (Statens offentliga utredningar ; 1978,86 : Utbildningsdep.).
ISBN 91-38-04328-9

Lärare i högskolan: förslag till ny arbets- och tjänsteorganisation ; betänkande av Lärartjänstutredningen, Utbildningsdepartementet
Stockholm. 1980. 337 S.. (Statens ofentliga utredningar ; 1980,3 : Utbildningsdep.).
ISBN 91-38-05303-9

Lärare i litteraturen: en antologi till folkskolans 150-årsminne
Isling, Åke [Hrsg.]
[Stockholm]. Sober förl.. 1992. 383 S..
ISBN 91-7296-268-2

Lärare i nytt land: behörighetsbevisets betydelse och mötet med den svenska skolan
Stockholm. Högskoleverket,. 2006. 74 s..

Läraren i kunskapssamhället: i osäkerhetens tidevarv
Hargreaves, Andy ; Wadensjö, Patricia
Lund. Studentlitteratur,. 2004 . 257 s. ;.

Läraren och läsundervisningen: en studie av åldersintegrerad pedagogisk praktik med sex- och sjuåringar
Ahl, Astrid
Umeå . 1998. 301 S., [Anhang, nicht paginiert].

Lärarens guide till Addition - Subtraktion: program för färdighetstrñing
Ahrling, Kerstin,
Gävle. Skolförl. Gävle,. 1977 ; . 55 s. ;.

Lärarens handbok: skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention
Stockholm. Lärarförbundet,. 2004 . 156 s. ;.

Lärarens office-handbok
Envall, Carina,
Stockholm. Liber,. 2001 ; . 123 s..

Lärarens syn på samundervisning i gymnastik
Eklund, Marita
Åbo. Åbo Akademis Förlag. 1999. 396, [29] S..
ISBN 951-765-016-7

Lärare och bibliotekarie - funkar det?: en fenomenografisk studie av gymnasielärares uppfattningar om gymnasiebibliotekariens betydelse i undervisningen= [Teacher and librarian - a partnership that works? : a phenomenographic study of how senior high school teachers apprehend the importance of the school librarian in the context of teaching]
Runevad, Harriet ; Tilander, Christina
Bor¯s. Högsk. i Bor¯s, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap,. 2004. 76 s..

Lärare och skolans omstrukturering: ett möte mellan utbildningspolitiska intentioner och grundskollärares perspektiv på förändringar i den svenska skolan
Falkner, Kajsa
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1997. 123 S.. Uppsala studies in education / Acta Universitatis Upsaliensis ; 71.
ISBN 91-554-3935-7

Lärare om språkriktighet
Laurén, Christer
Vaasa. Julkaisuja. 1982. 1982. Vaasan Korkeakoulun Julkaisuja. Tutkimuksia ; 82 : Filologi ; 9.
ISBN 951-683-149-4

Lärares bedömningar av elevers psykolsociala skolsituation: en studiennis-Loge Wahrheit und Einigkeit zu den Sieben Vereinigten Brüdern <Jülich>: Mitglieder-Verzeichnis der zum Verbande der Großen National-Mutterloge Zu den Drei Weltkugeln gehörenden Johannis-Loge "Wahrheit und Einigkeit zu den Sieben Vereinigten Brüdern" und der damit verbundenen Schottenloge "Ludwig zum Felsen" im Orient Jülich
Klasson, Jan-Åke

Lärares levda kunskap
Claesson, Silwa
Göteborg. Acta Univ. Gothoburgensis. 2004. 174 S.. Göteborg studies in educational sciences ; 217.

Lärares liv - vision och verklighet: universitetspedagogisk konferens i Ume¯ 15-16 februari 2001 : konferensrapport
Bylund, Berit,
Ume¯. Universitetspedagogiskt centrum,Univ.. 2001 ; . 253 s. ;.

Lärares och elevers interaktion i klassrummet: betydelsen av kön, ¯lder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen
Einarsson, Charlotta,
Linköping. Univ.,. 2003 . 184, [3] s. ;.

Lärares orsaks- och ¯tgärdstankar om elever med sv¯righeter: [Teachers' cause and measure thinking about pupils with difficulties]
Arvidsson, Maj,
Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis,. 1995 ; . [6], iii, [1], 212, [6] s..

Lärares pedagogiska handlingar: en studie av lärares uppfattningar av att vara pedagogisk i klassrumsarbetet
Eriksson, Inger V.
Uppsala. Uppsala Univ. Library. 1999. 144 S.. Uppsala studies in education ; 82.
ISBN 91-554-4514-4

Lärares planering: under och efter utbildningen
Stukát, Staffan
Göteborg. Acta Univ. Gothoburgensis. 1998. 248 S.. Göteborg studies in educational sciences ; 121.
ISBN 91-7346-327-2

Lärares professionalism: en problematisering i ljuset av aktuell forskning
Wersäll, Britt-Louise,
Kristianstad: . Högskolan Kristianstad ,. 2003. 45 s..

Lärares uppfattning av undervising
Andersson, Egil ; Lawenius, Maria
Göteborg. Univ.. 1983. 345 S.. Göteborg studies in educational sciences ; 44.
ISBN 91-7346-129-6

Lärare tar gestalt: en hermeneutisk studie av texter om lärarblivande på distans
Falk, Else-Maj
Uppsala. Uppsala University Library. 1999. 196 S.. Uppsala studies in education ; 79.
ISBN 91-554-4454-7

Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier: ett könsperspektiv på professionalisering
Berntsson, Paula
Göteborg. Dept. of Sociology, Göteborg University. 2006. 311 S.. Göteborg studies in sociology ; 31.
ISBN 91-975404-7-1

Lärarhandledning: för de spr¯kliga momenten i gymnasieskolans kurs A B C
Gustafsson, Lars, ; Nyström, Ingemar,
Stockholm. Natur och kultur,. 1997 ; . 111 s. ;.

Lärarhandledning: [material om batterier och batteri¯tervinning]
[2002?]. 1 ark ([6] s. : färgill.).

Lärarhandledning till Diamantmysteriet
Widmark, Martin, ; Willis, Helena,
Stockholm. Bonnier utbildning,. 2003 . 50 s..

Lärarinnor utvecklar sin praktik: en studie av åtta utvecklingsarbeten på lågstadiet
Rönnerman, Karin
Umeå. Pedagogiska Inst.. 1993. 207 S.. Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet ; 36.
ISBN 91-7174-813-X

Lärarintentioner och skolverklighet: explorativa studier av uppgiftsutformning och arbetsförhållanden hos lärare på grundskolans högstadium
Naeslund, Lars
Uppsala. HLS Förlag. 1991. 213 S..
ISBN 91-7656-258-1

L' aerarium Saturni et l'aerarium militaire: administration et prosopographie sénatoriale
Corbier, Mireille
Rome. Ecole Française de Rome. 1974. 792 S.. Collection de l'Ecole Française de Rome ; 24.

¬L'¬ aerarium saturni et l'aerarium militare: administration et prosopographie sénatoriale
Corbier, Mireille
Rome. Ecole Française de Rome. 1974. 792 S.. Collection de l'Ecole Française de Rome ; 24.

¬L'¬ aerarium Saturni et l'aerarium militare: administration et prosopographie senatoriale
Corbier, Mireille
Rome. École Française de Rome. 1974. 792 S.. Collection de l'École Française de Rome ; 24.

L'AERARIUM SATURNI ET L'AERARIUM MILITARE : ADMINISTRATION ET PROSOPOGRAPHIE SENATORIALE / MIREILLE CORBIER
Corbier, Mireille
ROME. ECOLE FRANC. DE ROME. 1974. 792 S.. COLLECTION DE L'ECOLE FRANCAISE DE ROME ; 24.

Lärarlag och elevdemokrati: ett försök att förverkliga skolans övergripande mål
Faire, Ewa de,
Stockholm. PAN/Norstedt,. 1977.. 141 p. ;.

Lärarnas Riksförbund 1884-2000: ett stycke svensk skolhistoria ur fackligt perspektiv
Carle, Torbjörn ; Kinnander, Sven ; Salin, Sven
Stockholm. Informationsförl.. 2000. 285 S..
ISBN 91-7736-477-5

Lärarrollen i arbetet med elever som har läs- och skrivsv¯righeter: en intervjustudie med 10 lärare om kunskapsförmedlaren, stimulansgivaren, föräldern och m¯ngsysslaren
Krüger, Marianne
Stockholm. Institutionen för specialpedagogik, Lärarhögsk.,. 1998. 52, [6] s..

Lärarrollen i bildkommunikationsundervisningen: The teaching role in video conference training
Dahlén, Siv, ; Hudner, Tor,
Uppsala. Institutionen för lärarutbildning, Univ,. 1996. 27 bl..

Lärarrollen i verkligheten: ¯tta grundskollärare berättar
Wersäll, Britt-Louise
Kristianstad: . Högskolan Kristianstad ,. 2005. 84 s..

Lärarrollens olika skepnader; estradör, regissör och illuminatör: en longitudinell studie av blivande lärares föreställningar
Säll, Evelyn
Uppsala. Uppsala Univ. Library. 2000. 171 S.. Uppsala studies in education ; 90.
ISBN 91-554-4758-9

Lärarstudenten som subjekt och objekt: kritiskt tñkande och disciplinering i lärarutbildning
Emsheimer, Peter,
Stockholm. HLS,. 2000 ; . 222, [4] s. ;.

Lärarstuderande talar om jämställdhet
Mattson, Siv
Kalmar, . 1991. 29 s..

Lärarutbildarens roll i distansutbildning: motsägelser och konflikter
Dippe, Günther
Göteborg. IT-universitetet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet,. 2005. viii, 76 s..

Lärarutbildning i Eskilstuna: enkät- och intervjustudie av studenter i ¯k 4
Löwenhielm, Kerstin
Stockholm. Lärarhögskolan,. 1994. 7 s..

Lärarutbildning p¯ Gotland: en uppföljning av utlokaliserad grundskollärarutbildning
Löwenhielm, Kerstin ; Sjögrund, Birgitta
Stockholm. Lärarhögskolan,. 1994. 15 bl..

Läraryrkets tillfredsställelse och påfrestning: en empir. metodstudie för klassificering av kritiska situationer i lärares yrkesutövning
Ellmin, Roger
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1988. Getr. Zählung. Stockholm studies in psychology ; 5.
ISBN 91-22-01212-5

Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800 - 2000
Persson, Sofia
Göteborg. Dept. of Sociology, Göteborg University. 2008. 456 S.. Göteborg studies in sociology ; 33.
ISBN 978-91-628-7428-5

Läras för skolan eller skolas att lära: tankemodeller i lärarutbildning
Andersson, Catharina
Uppsala. 1995. 231 S.. Uppsala Studies in Education ; 63.
ISBN 91-554-3631-5

"Lära sig att bli den mñniska man m¯ste bli": en studie av hur mñniskor som har diabetes först¯r och lär sig behandla sin sjukdom
Jonsson, Anne-Kristine
Stockholm. Pedagogiska inst., Stockholms universitet,. 1997. 79 bl..

Lära Svenska: om språkbruk och modersmålundervisning
Teleman, Ulf
Uppsala. Almqvist & Wiksell. 1991. 126 S.. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden ; 75.
ISBN 91-21-11396-3

Laer at tale dansk
Salling, Aage
Ny rev. udg. = 3. udg., 1. opl.. [København]. Grafisk. 1978. 200 S..
ISBN 87-429-9032-7

Lär av 60-talet: konst och arkitektur i samklang
Stensman, Mailis,

Die Lärche: ein intimes Baumporträt
Schloeth, Robert
2. Aufl. Aarau, Schweiz. AT-Verl.. 1998. 112 S..
ISBN 3-85502-563-0

Die Lärche: eine ertragskundlich-biologische untersuchung
Schober, Reinhard
Hannover. Schaper,. 1949. 285, 79 s..

Lärche aus Krain, aus Oberösterreich-Steiermark, aus dem Erzgebirge und Böhmerwalde, aus Mähren und Galizien
Janka, Gabriel
Wien . Wilhelm Frick. 1918. 88 S..

Der Lärchenanbau im südlichen Frankenjura.
Plochmann, Richard,
München, . 1951.. 164 l..

Lärchenau: Roman
Hensel, Kerstin
München. Luchterhand Literaturverlag. 2008. 320 S..
ISBN 978-3-630-87275-9 Gb. : sfr 34.90 (freier Pr.)

¬Die¬ Lärchengespinstblattwespe Cephaleia alpina Klug: Untersuchungen bei einer Massenvermehrung in Schleswig-Holstein
Röhrig, Ernst
1950. 69 gez. Bl..

Lärche und Strobe im Spessart
Bibelriether, Hans ; Sperber, Georg
Hamburg [u.a.]. Parey. 1962. 100 S.. Forstwissenschaftliche Forschungen ; 16.

[Laercio Redondo]: I need you ; [anlässlich der Ausstellung Laercio Redondo, Listen to Me, Kunsthalle Göppingen, 20.02. - 28.03.2005]
Redondo, Laercio ; Meyer, Werner
Göppingen. Kunsthalle. 2005. 61 S..
ISBN 3-927791-55-5

Laercio Redondo, I need You
Göppingen . Kunsthalle .

Lär där du bor: om skolan i glesbygden
Thelin, Annika Andræ
Vällingby. Liber utbildningsförlaget ,. 1981. 123 s..

Laer dansk: Hverdagsdansk for udlaendinge
Hildeman, Nils-Gustav ; Hedbäck, Ann-Mari
Kobenhavn. Gjellerup.

Laer dansk: dansk for udlaendige ; Tekstbog.
Hildemann, Nils-Gustav ; Hedbäck, Ann-Mari
13. Aufl. Kopenhagen. 1987. 69 S..
ISBN 87-13-00080-2

Lärda sällskap: de regionala lärda sällskapen inför ett nytt millennium
Meurling, Patrick,
Lund. Kungl. Fysiografiska sällsk. i Lund,. 2000 ; . 144 s..

Lärda sällskap, Johan Ihre & Co.: spr¯kbruk och spr¯ksyn i 1700-talets Sverige
Ralph, Bo,

La°Erd¯at¯a m¯astab¯abariy¯an¯a m¯aqw¯aqw¯amiy¯a komiésen kaweçci ®agar yatasaòtu °erd¯at¯awoéc =: International contributions to relief and rehabilitation
[Addis Ababa]. Komiésenu,. [1967? i.e. 1975?]. 24 p. ;.

Laerde Brev fraa ¬og til P. A. Munch¬: bandet
Munch, Peter Andreas ; KNUDSEN, TRYGVE ; Seip, Jens Arup
Oslo. Aschehoug i. Komm.. 1955. 4-o.

Lär dig Adobe Photoshop 7 p¯ 24 timmar
Rose, Carla ; Sundström, Sten ; Formgren, Elsie
Sundbyberg. Pagina,. 2002 . xvi, [2], 452, [10] s..

Lär dig Adobe Photoshop Elements 2 p¯ 24 timmar
Rose, Carla ; Thorell, Jerker,
Sundbyberg. Pagina,. 2003 . xviii, 490, [20] s., [8] pl.-bl. i färg.

Lär dig Allmñ IT-kunskap: datakunskap p¯ CD-ROM
Knivsta. Aktiv,. cop. 1998. 1 CD.

Lär dig Allt om Internet: hur du blir rik p¯ kunskap, tid och pengar ; datakunskap p¯ CD
Knivsta. Aktiv,. cop. 2004. 1 CD-ROM.

Lär dig anvñda din Macintosh
Ekström, Claus-Göran, ; Hellmér, Jonas,
Kista. Docendo läromedel,. cop. 1993 ; . [4], 51 s..

Lär dig anvñda din Macintosh - fr¯n grunden!
Peronius, Harry,
Sundbyberg. Docendo ;. 2005.

Lär dig anvñda DOS 5
Engback, Per, ; Gratte, Ingvar,
Stockholm. Almqvist & Wiksell dataförl.,. 1992 ; . 389 s..

Lär dig anvñda Dragon 32
Knight, George ; Johansson, Geije
Lund. Studentlitt.,. 1983 ; . 100 s..

Lär dig anvñda Lotus 1-2-3: [version 3]
Gratte, Ingvar,
Stockholm. Liber,. 1990 ; . 291 s. ;.

Lär dig anvñda Macintosh: systemversion 7.5 : bilaga med grundläggande funktioner i Excel och Word
Nordström Åkesson, Ann-Marie,
Lund. Accuratus,. 1996 ; . [2], 182 s..

Lär dig anvñda Macintosh med system 7.1
Nordström Åkesson, Ann-Marie,
Lund. Accuratus,. 1990. 132 s..

Lär dig anvñda MS-DOS och MS-Windows
Engback, Per, ; Gratte, Ingvar,
Stockholm. Liber,. 1989 ; . 332 s. ;.

Lär dig anvñda MS Excel för Macintosh
Gratte, Ingvar,
Stockholm. Liber ;. 1988 ; . [2], vii, [1], 162 s..

Lär dig anvñda MS Word för Macintosh
Gratte, Ingvar,
Stockholm. Liber ;. 1988 ; . [2], vi, 123 s..

Lär dig anvñda MS Works för Macintosh
Gratte, Ingvar,
Sto, 2 S..

Lär dig anvñda Office 2003 - fr¯n grunden!
Ansell, Eva,
Sundbyberg. Docendo Sverige,. 2006 . 408 s..

Lär dig anvñda Quattro Pro
Gratte, Ingvar,
Stockholm. Liber,. 1989 ; . 188 s..

Lär dig anvñda RapidFile för PC
Engback, Per, ; Gratte, Ingvar,
Stockholm. Liber,. 1989 ; . 136 s. ;.

Lär dig anvñda Royal Base 2
Gratte, Ingvar,
Stockholm. Liber ;. 1989 ; . 275 s. ;.

Lär dig dynamisk HTML p¯ 1 vecka
Campbell, Bruce ; Darnell, Rick ; Gustafsson, Eva ; Mattsson, Björn
Sundbyberg. Pagina,. cop. 1999 ; . xv, [9], 486, [18] s..

Lär dig engelska med Disney
M¯rtensson, Reine
Malmö. Richter,. 2002 . 111, [1] s..

Lär dig engelska med Walt Disney
Bartosch, Carin
Malmö. Richter,. 1993 ; . 111, [1] s..

Lär dig färger
Malmö. Egmont Richter,. 2000 ; . [13] uppslag.

Lär dig färger med Barbapapa
Talus, Taylor ; Tison, Anette
Damm Förlag AB,. 2006. 26 s..

Lär dig först¯ och lösa konflikter
Esbjörnsdotter, Barbro, ; Rönnblom, Eva,
Lund. 2005 . 274 s..

Lär dig först¯ och tala med din katt
Bessant, Claire ; Danielsson, Ulla ; Jonsson, Stefan
Väster¯s. Ica,. 1995 ; . 134 s..

Lär dig former med Kalle Anka: läs, lek och lär med fästisar
Wall, Gunilla
Malmö. Richter,. 1997 ; . [24] s..

Lär dig golf: [grunderna för golfslagen] : [teknik, utrustning och banor]
Fehring, Heinz
Stockholm. Wahlström & Widstrand,. 1972 ; . 79 s..

Lär dig HTML 4 p¯ 24 timmar
Oliver, Dick ; Holzschlag, Molly E. ; Mattsson, Björn
Sundbyberg. Pagina,. 1998 ; . xxii, 397, [13] s..

Lär dig hur man lär sig
Hubbard, L. Ron,
St. Louis. Effective Education Publishing,. 2005.