ÆAnî ma±Æamîn: °Åeduyyôt °al Öhayyêhem û-môtÅam Ïsel anÏsê ÆemûnÅa b-îmê haÏs-Ïsô±Åa
Elî±Åav, MordÆeØkay
MahÆadûrÅa 2 murÖhevet. YÆerûÏsÅalayim. Môsad hÅa-Rav Qûq. 1968. 272 S.. Mazkeret Nûrôq l-îdî°at Öhayyê tôrÅa wÆe-yahÆadût bÆe-ÊrôpÅa wÆe-ÖhurbanÅam baÏs-Ïsô±Åa ; 1.

A néma barát megszólal: válogatás a karthauzi névtelen beszédeibÍol
Madas, Edit [Hrsg.]
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1985. 602 S.. Magyar hírmondó.
ISBN 963-14-0415-3

A néma barát megszólal: vál. a Karthauzi Névtelen beszédeib\0151l
Karthauzi Névtelen ; Madas, Edit
Budapest. Magvet\0151 Könyvk.. 1985. 602 S. : Ill.. Magyar hírmondó.
963-14-0415-3

Anmache: Roman
Knoppka, Reinhard
1. Aufl. Hamburg. MännerschwarmSkript Verl.. 1995. 108 S..
ISBN 3-928983-31-8

Anmachen - platzanweisen: soziologische Untersuchungen zu sexueller Belästigung an Universitäten und Musikhochschulen
Dupuis, Monique ; Emmenegger, Barbara ; Gisler, Priska
1 Aufl.. Bern[u.a.]. Haupt. 2000. 382 S..
ISBN 3-258-06192-0

Anmachen, platzanweisen: soziologische Untersuchung zu sexueller Belästigung an Universitäten und Musikhochschulen
Dupuis, Monique ; Emmenegger, Barbara ; Gisler, Priska
Bern. P. Haupt. 2000. 382 p..
ISBN 3-258-06192-0

Der Anmacher: Roman
Regenass, René
Basel. Janus-Verl.. 1998. 182 S..
ISBN 3-7185-0170-8 (Gb.) : sfr 32.00

Anmache und Aggressionen gegen Lehrerinnen in Deutschland. Magersucht und Bulimie bei jungen Mädchen
Ortgies, Lisa ; Kohaus, Tina ; Schulz, Birgit
2000.. 1 Videokassette (VHS, 20 Min.)..

Anmälan. Lycksalighets-lära för menniskans fysiska lif; eller Konsten, att nyttja lifvet samt dervid bibeh¯lla och fullkomna helsa, skönhet samt kropps- och själsstyrka; af Ph. K. Hartmann ... Öfversättning, har af trycket utkommit och: säljes i de flesta bokl¯dor samt ¯ boktryckeriet i Johannis grñd, ¿ 2 r:dr b:co häft. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1828.)
Nestius, Fredrik Bogislaus,
Stockholm, . 1828. [04] s. ;.

Anmälan och utredning av sexualbrott: förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv ; promemoria
Stockholm. Fritze. 2005. 163 S.. JU 2004:1.
ISBN 91-38-22457-7

Anmälan. =(Rubr.)=/(Anders NygrØn.) (Hernösand, tryckt hos Jonas Svedbom, 1818.).
Nygren, Anders,
Härnösand, . 1818. [02] s. ;.

Anmälda arbetssjukdomar i Norden 1990 - 1992
Köpenhamn. 1996. 113 S. : graph. Darst. TemaNord ; 1996,545.
ISBN 92-9120-866-3

Anmäld försvunnen
Stevens, Amanda ; Netzell, Eva
Stockholm. Harlequin,. 2004 . 252, [4] s. ;.

Anmälningar enligt 14 kap 2 Socialtjñstlagen: "Lex Sarah" i Västmanlands lñ ¯r 2001
Väster¯s. Lñsstyrelsen Västmanlands lñ, Samhällsbyggnadsenheten,. 2002. 4 s..

Anmälningar enligt 14 kap 2 Socialtjñstlagen: "Lex Sarah" i Västmanlands lñ ¯r 2002
Väster¯s. Lñsstyrelsen Västmanlands lñ, Samhällsbyggnadsenheten,. 2003. 4 s..

Anmälningar enligt 14 kap 2 Socialtjñstlagen: "Lex Sarah" i Västmanlands lñ ¯r 2003
Väster¯s. Lñsstyrelsen Västmanlands lñ, Samhällsbyggnadsenheten,. 2004. 5 bl..

Anmälningar enligt 14 kap 2§ Socialtjñstlagen: "Lex Sarah" i Västmanlands lñ 2004
Väster¯s. Lñsstyrelsen Västmanlands lñ, Samhällsbyggnadsenheten,. 2005. 4 s..

Anmälningar mot polismän: delbetänkande av 1981 års polisberedning
Stockholm. Liber/Allmänna Förl.. 1984. 125 S.. Ds Ju 1984,10.
ISBN 91-38-08510-0

Anmärckningar samlade under en resa til China ...
Reinius
Åbo . [1749]. 47 s..

Anmärkningar öfver den verkan, som afskrädet efter hvalfiske-trans kokning, d¯ det blifvit kastadt i sjöen, haft p¯ fiske.
Bratt, Benjamin H
[Göteborg], . [1785.].

Anmärkningar öfver en vid Åkerbo härads-rätt i Westmanland förehafd och uti october 1809 afdömd rätteg¯ng, emellan secreteraren A.L. Watz och bruks patron H. Ph. Cederborg./(H. Ph. Cederborg.) Wester¯s, Per Kraft, 1810.
Cederborg, Hans Philip,
Väster¯s, . 1810. [20] s. ;.

Anmärkningar öfver och upplysningar i anledning af handlingar rörande Sweriges äldre , nyare, och nyaste historia, samt historiska personer, 7. delen:: jemte ett ord till Swar på skriften: Den okändes sista helsning till recensenten af de historiska handlingarna och hans recensent i Aftonbladet n:o 155 d.å
Montgomery, Gustaf Adolf
Stockholm, . 1832.

Anmärkningar öfwer och upplysningar i anledning af Handlingar rörande Sweriges äldre; nyare och nyaste historia, samt historiska personer, hwaraf under årloppet utkommit i fortsättning IV, V och VI delarne: Aftryck ur Journalen för nov. månad 1831
Montgomery, Gustaf Adolph,
Stockholm, . 1831. 90 s. ;.

Anmärkningar om Ölands fysiska beskaffenhet och vegetation
Ahlqvist, Abraham
Stockholm. 1822. 16 S..

Anmärkningar om saknaden
Evander, Per Gunnar, ; Thorell, Eigil,
Sandviken. Rosenlöfs bok,. 2003 . 71 s..

Anmärkningar rörande en af e. och prof. Ask d. 25 jan. 1894 utdelad obetitlad skrift.
Thyrén, Johan C. W.,
Lund. Gleerupska univ:s bokh.,. 1894. 5 s..

Anmärkningar rörande en af e.o. Prof. Ask den 25 Januari 1894 utdelad obetitlad skrift.
Thyrén, Johan C. W.,
Lund, . 1894.

Anmärkningar vid Daniels prophetior och Johannis uppenbarelse. I tvñne delar. Af herr Isaac Newton. Götheborg, 1760. Tryckt hos Johan Georg Lange, jun. kongl. privil. boktryckare.
Newton, Isaac, ; Beyer, Gabriel Andersson,
Göteborg, . 1760. viii, 328 s. =(s. 325/26, 327/28 blanka)=. ;.

Anmärkningar vid de af f.d. vice amiralen O. Cronstedt till trycket utgifne Sanna upplysningar om orsakerne till Sveaborgs öfverg¯ng d. 3. maj 1808, jemförde med conventionen af den 6 april, och amiralens rap port d. 7 april 1808; författade: af general-majoren friherre v. Döbeln. Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1811.
Döbeln, Georg Carl von,
Stockholm, . 1811. 36 s. ;.

Anmärkningar vid den i veckoskriften Anmärkarne No 29 och 34 för den 19 juli och 23 Augusti 1820, införde artikel: Om nyttan af n¯gon tids fri import af engelska skoarbeten.
Stockholm, . 1820..

Anmärkningar vid en i tidningen Aftonbladet införd artikel, rörande Försvarsverket till sjös
Stockholm, . 1840 ; . 8 s..

Anmärkningar vid ett af r¯dmannen och stads-fiscalen Qviding...utgifvit svar upp¯ de p¯minnelser, som hos magistraten i Stockholm, ¯ldermannen Timan och bisittaren Sander ingifvit vid Garfvare-och Carduansmakare-embeternes samt bemälte: fiscal Qvidings förklaringar upp¯ de af Timan och Sander anförde besvär öfver Embets-och byggnings-collegii utslag af d.21 majii 1773 : [Undert.Gabriel Timan,Fredr.Sander; ups. af Pehr Rydman.]
Timan, Gabriel ; Sander, Fredr[ik]
Stockholm, . 1773.

Anmärkningar vid skriften Oväldiga tankar om Götha Canal
Lagerheim, Gustaf
S.l.. [s.n.]. 1818. 74 p., [1] folded leaf of plates.

Anmärkningar wed Högloflig i Aminnelse Konung Carl den XII Historia, som Authoren a Part sina Wñner meddelt och under sina Paginer och §§ kommer at intages
Nordberg ; Rothe
Kbh. . 1754. 78 s..

Anmärkningar wid den i weckoskriften Anmärkarne n:o 29 och 34 för den 19 juli och 23 augusti 1820, införde artikel: Om nyttan af n¯gon tids fri import af engelska skoarbeten. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos C.F. Berglund, 1820. /F.d.: Marquardska boktryckeriet./)
Stockholm, . 1820. [04] s. ;.

Anmärkningar wid den utkomna skriften under fr¯gande titel: War Adam den första menniskan? =Anon.= Stockholm, tryckt hos M.G. Lundberg, 1828.
Tybeck, Johan,
Stockholm, . 1828. 24 s. ;.

Anmärkningar wid Förslaget till allmñ Civillag författade wid den af K. Majt i N¯der Presidenten uti k. Götha Hofrätt anbefallde Granskning af berörde Förslag
Stockholm . 1827. 1 bd..

Anmärkninger rörende Martin Aschanei Codex af Saxo Grammaticus i förra hälften af 1600-talet
Schrøder
[S.l.] . [1840]. S. 358-66.

Anmaerkninger til statsregnskabet for finansaaret
København. 1915.

Anmärkning om den förmon, osm specielle solutioner understundom hafva framfö de generale.: A.S.K.
Klingenstierna, Samuel,
[Stockholm], . [1757.].

Anmärkning wid Åtskillige utkomne skrifter, angÅende rättegÅngers förminskning och förkortande
Nordencrantz, Anders
S.l.. s.n. [1756]. 68 p..

Anmärkungen über das erzb. Maynz Rekurspromemoria, welches den 22. Jäner 1782 durch selbst eigenen Dibbatur, der allgemeinen Reichsversammlung mitgetheilet worden; in Sachen Abtes, Priors und Konventualen der Abtey S. am Rhein, Impetranten, eines- und um auch H. August Fürstb. zu Speyer, als abtey. Schwarz. Lehenherrn, Intervenienten, andern- wider H. Karl Friedrich Markgr. zu Baden und die fürstl. Badische Kommissarien, Impetraten, dritten- letztens H. Friedrich Karl Fürst zu Maynz, Intervenienten, vierten Theils; mandati de restituendo Abbatem in administrationem monasterii ejusque redituum ... S. C. als eine Zugabe zu der im Jahr 1781 in dieser Sache, unter der Außschrift: Unstatthaftigkeit des von dem Hochst. Hause Baden an die allgem. Reichsversammlung genommenen Rekurs, zu Wetzlar herausgekommenen Druckschrift
Wetzlar. 1782.

A néma esküje: önéletrajzi regény
HegedÍus, Imre János ; Csiki, László
Budapest. Széphalom KvmÍuhely. 2004. 318 S..
ISBN 963-937394-X

A néma Forradalom: a néma forradalom a parlament és a bíróság elÍott
Kovács, Imre
[s.l.]. Cserépfalvi-Gondolat-Tevan. 1989. 314 S.. Magyarságismeret.
ISBN 963-282-312-5

A néma H
Kemény, István
Budapest. Pesti Szalon Könyvk.. 1996. 58 p..
ISBN 963-605-125-9

Anmahnung zum Caelibate
Wittmann, Georg Michael
Sulzbach. 1834.

An†, makale ve röportajlarla AÐs†k Veysel antolojisi
Öz, GülaÆg
YeniÐsehir, Ankara. Uyum Yay†nc†l†k Pazarlama Turizm. 1998. 420 S..
ISBN 975-957810-7

A. N. Makarovs Bücher und Aufsätze zum ausländischen und internationalen Privatrecht (einschliesslich Staatsangehörigkeitsrecht)
Makarov, Aleksandr NikolaeviÏc
1958.

A néma levente: öt magyar dráma ; [vígjáték három felvonásban, (1936)]
Heltai, JenÍo ; Ruttkay, Zsófia
Hungarian ed. Budapest. Európa Könyvk.. 1999. 438 S.. Európa diákkönyvtár.
ISBN 963-07-6394-X

An Mamsell Bätge, die Ältere. den 7ten März 1774
Curio, Johann Carl Daniel
[S.l.]. 1774. [2] Bl..

Anmana-Barhufvad
1903. Sp. A 1553-B 320.

An manchen Tagen: Reden, Gedanken u. Zeitbetrachtungen
Graf, Oskar Maria
Neuausg.. Muenchen. Sueddt. Verl.. 1985. 388 S..
ISBN 3-7991-6248-8

An manchen Tagen: Reden, Gedanken u. Zeitbetrachtungen
Graf, Oskar Maria
Frankfurt (Main). Nest-Verl.. 1961. 376 S..

An manchen Tagen: Reden, Gedanken und Zeitbetrachtungen
Graf, Oskar Maria
Frankfurt/M.. Büchergilde Gutenberg. 1989. 340 S.. Graf, Oskar Maria: Werkausgabe ; Bd. 12.
ISBN 3-7632-3566-3

An manchen Tagen: Reden, Gedanken und Zeitbetrachtungen
Graf, Oskar Maria
Ungekürzte Ausg. München. Dt. Taschenbuch-Verl.. 1994. 386 S.. dtv ; 11898.
ISBN 3-423-11898-9 (kart.) : DM 19.90, S 155.00

AN MANCHEN TAGEN : REDEN, GEDANKEN U. ZEITBETRACHTUNGEN / OSKAR MARIA GRAF
Graf, Oskar Maria
FRANKFURT AM MAIN. NEST. 1961. 376 S..

AN MANCHEN TAGEN. REDEN, GEDANKEN UND ZEITBETRACHTUNGEN. VON OSKAR MARIA GRAF. FRANKFURT/M.: NEST 1961. 376 S.
Graf, Oskar Maria
1961.

An. Manl. Sever. Boethi Consolationis philosophiæ libri V: Anglo-Saxonice redditi ab Alfredo, inclyto Anglo-Saxonum rege
Boethius, ; Alfred, ; Rawlinson, Christopher, ; Thwaites, Edward,
Oxoniae. E Theatro Sheldoniano,. 1698. [13], 198, [1] p..

An. Manl. Sever. Boethii Consolationis Philosophiae Libri V.
Boethius, Anicius Manlius Severinus ; Bernaerts, Jean
1 Aufl.. Lugduni Batavorum. Ex Officina Hackiana. 1671. [23] Bl., 324 S., [6] Bl..

An. Manl. Sever. Boetii, Consolationis philosophiae libri V
Boethius, Anicius Manlius Severinus ; Vallin, René ¬[Hrsg.]¬
Lugd. Batavorum. apud Franciscum Hackium. 1656. 214, 117 S. ; 8-o.

¬A¬ néma örült arca: Komlós Aladár versei
Komlós, Aladár
1 Aufl.. Budapest. Selbstverl.. 1931. 78 S..

AnmÅaÖt al-madÅiÖh fi 'Ïs-Ïsi°r al-ÏgÅahilÅi: dirÅasa fannÅiya
°Abd-as-SamÅi°, ÖHusna
ÖTab°a 1. al-Haram. °Ain li-d-DirÅasÅat wa-'l-BuÖhÅuØt al-InsÅanÅiya wa-'l-IÏgtimÅa°Åiya. 2005. 342 S..
ISBN 977-322-158-X

AnmÅaÖt at-tauzÅi° al-makÅanÅi li-l-qurÅa wa-'l-ÕhidmÅat at-ta°lÅimÅiya: dirÅasa taÖtbÅiqÅiya °alÅa Markaz al-ÖHusainÅiya
ÏSarÅi°Åi, AÖhmad al-BadawÅi MuÖhammad aÏs-
[al-QÅahira]. Ma°had al-BuÖhÅuØt wa-'d-DirÅasÅat al-°ArabÅiya. 1999. 95 S.. Silsilat ad-dirÅasÅat al-ÕhÅaÖsÖsa ; 68.
ISBN 977-504-217-8

An Maria: Kein Glanz kann dir so dienen (Richard Billinger) ; für 4stg. gem. Chor
Barthelmes, Heinrich
Partitur. Augsburg. Böhm. 2 Bl..

An Maria Anderson: siebsig Briefe
Busch, Wilhelm
Rostosck.

An Maria die Maienkönigin: Lied für 4 gem. Stimmen ; op. 7
Rieder, Pr. J.
Orgel-Stimme. Augsburg. Böhm. (1900). 3 S.. Marienblumen ; 1.

An Maria Taglioni
Ritter, Friedrich
[Stuttgart]. [1826].

An Marie: zehn Gedichte
Appel, Paul
Hamburg. Ellermann,. 1935.. [14] Bl..

An Mari ni an Kisibaga Yesu Christta Lanyiri Kura: [le nouveau testament en Malinké (Maninka)]
[S.l.]. Soc. Bibliques en Afrique Occidentale. 1966. 665 S..

An Mark- und Grenzsteinen: dargestellt nach Begriff, Bedeutung und in der Sage aus Oberfrankens Fluren
Schmidt, Gustav
Bayreuth. Regierung von Oberfranken. 1999. 56 S.. Heimatbeilage zum Oberfränkischen Schulanzeiger ; 260.

A. N. Marquis & co.'s handy business directory of Chicago.
Chicago, . A. N. Marquis & co.,. 1886-88.. p. cm..

A. N. Marquis & Co.'s handy business directory of Cleveland, 1887-8: embracing an alphabetical and a classified list of all firms and individuals engaged in business or professional pursuits and much other useful information : contains all telephone numbers.
Chicago, Ill.. A.N. Marquis & Co.,. 1887.. 443 p..

A. N. Marquis & co's handy business directory of Milwaukee, 1888-9 ...
Milwaukee, . A. N. Marquis & company, l888.. p. cm..

A. N. Marquis & co.'s official street guide to Chicago.
Chicago, . A. N. Marquis & co.,. c1890.. p. cm..

A. N. Marquis & co.'s official street guide to Cleveland ...
Chicago, . A. N. Marquis & co.,. [1891]. p. cm..

A. N. Marquis & co.'s official street guide to Milwaukee ...
Chicago, . A. N. Marquis & co.. [1890]. p. cm..

¬Der¬ Anmarsch des Pöbels
MereÏzkovskij, Dmitrij S. ; Hoerschelmann, Harald ¬von¬
München ; Leipzig. 1907. (VII, 130 S.).

A némaság könyve
Bari, Károly
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1983. 55 S..
ISBN 963-15-2285-7

¬Der¬ anmaßliche Hamburgische Criticus sine Crisi
Meier, Joachim
Lemgo. 1728.

^Die^ Anmassung der negativen Philosophie Theodor W. Adornos
Narskij, Igor Sergeevic
Berlin. Akademie-Verl. 1975. 62 S. Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie ; 65.
ISBN 3-88012-383-7

¬Die¬ Anmaßung der negativen Philosophie Theodor W. Adornos
Narskij, Igor' SergeeviÏc
Frankfurt. Verl. Marxistische Blätter. 1975. 62 S..

<<Die>> Anmassung der negativen Philosophie Theodor W. Adornos
Narskij, Igor' S.
Frankfurt, Main. Verl. Marxistische Blätter. 1975. 62 S.. Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie ; 65.
3-88012-383-7

<<Die>> Anmaßung der negativen Philosophie Theodor W. Adornos
Narskij, Igor' S. |9 103719423
Berlin. Akad.-Verl.. 1975. 62 S.. Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie ; 65.

Anmaßung in Demut: erst forschen, dann handeln ; eine Erwiderung auf Ernst Klee
Markl, Hubert
2000..

Anmaßungisvolle: die Irrtümer des Sozialismus
¬¬ von¬riedrich
Tübingen. Mohr. 1996. X, 186 S.. Wirtschaftswissenschaftliche und wirtschaftsrechtliche Untersuchungen ; 34.
ISBN 3-16-146674-8 Gewebe : DM 98.00, sfr 89.00, S 715.00

Die Anmaßung von von Unwissen
Willgerodt, Hans ; Kirsch, Guy
2004..

<<Die>> Anmassung von Wissen: neue Freiburger Studien
Hayek, Friedrich August von
Tübingen . Mohr. 1996. XVI, 348 S..

Die Anmaßung von Wissen: neue Freiburger Studien
Hayek, Friedrich A. von
1 Aufl.. Tübingen. Mohr. 1996. XVI, 348 S.. Wirtschaftswissenschaftliche und wirtschaftsrechtliche Untersuchungen ; 32.
ISBN 3-16-146402-8

Die Anmaßung von Wissen und Glauben: Anmerkungen zu dem Essay von Guy Kirsch aus der Sicht des kritischen Rationalismus
Meyer, Wilhelm ; Kirsch, Guy
2004..

Anm¯aòt al-takayyuf al-ijtim¯a°¯i lil-°¯a®id¯in min al-mahjar bi-mad¯inat Sabh¯a
òHasn¯aw¯i, °Abd al-Jal¯il Qurayrah.
[Sabh¯a] al-Jam¯ah¯ir¯iyah al-°Arab¯iyah al-L¯ib¯iyah al-Sha°b¯iyah al-Ishtir¯ak¯iyah al-°Uòzmá. J¯ami°at Sabh¯a, Kull¯iyat al-¯Ad¯ab wa-al-Tarbiyah,. c1994.. 232 p..

Anm¯aòt al-ta°l¯im al-°¯al¯i f¯i al-waòtan al-°Arab¯i.
Dimashq. al-Markaz al-°Arab¯i li-Buòh¯uth al-Ta°l¯im al-°¯Al¯i,. 1986.. 215 p..

Anm¯aòt al-tawz¯i° al-mak¯an¯i lil-qurá wa-al-khidm¯at al-ta°l¯im¯iyah: dir¯asah taòtb¯iq¯iyah °alá Markaz al-òHusayn¯iyah
Shar¯i°¯i, Aòhmad al-Badaw¯i Muòhammad,
al-Q¯ahirah. J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah, al-Munaòzòzamah al-°Arab¯iyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaq¯afah wa-al-°Ul¯um, Ma°had al-Buòh¯uth wa-al-Dir¯as¯at al-°Arab¯iyah,. 1998.. 95 p. ;.

<<A>> néma tanú
Christie, Agatha ; Nagy, Kornél V.
Budapest . Nova Irodalmi Intézet. 1940. 192 S..

An Mathilde: cantate per voce femminile e orchestra su poemi di Heinrich Heine
Dallapiccola, Luigi ; Heine, Heinrich
Milano . Edizioni Suvini Zerboni. [1995?]. 1 Partitur.

An Mathilde: cantata per voce femminile e orchestra, su poemi di Heinrich Heine
Dallapiccola, Luigi, ; Heine, Heinrich,
Milano. Edizioni Suvini Zerboni,. c1966.. miniature score (58 p.) ;.

An Mathilde Wesendonk: Tagebuchblätter und Briefe ; 1853 - 1871
Wagner, Richard
31., durchges. Aufl.. Berlin. Duncker. 1908. XXXVI, 367 S. : Ill., Faks..

An matrimonio mixto, cujus ante conjugationem cautiones pollicitae sunt ecclesiasticae, parochus catholicus benedicere possit etiam tunc, quando nupturientes modo coram ministro protestantico matrimonialter contraxerunt?
Binterim, Anton Joseph
Dusseldorphii. Selbstverl.. 1846. 44 S. ; 8-o.

An matrimonio mixto, cujus ante conjugationem cautiones pollicitae sunt ecclesiasticae, parochus catholicus (salva conscientia) benedicere possit etiam tunc, quando nupturientes modo coram ministro protestantico matrimonialiter contraxerunt?: Dissertatio theologico-pastoralis
Binterim, Anton Joseph
Dusseldorpii. Auctor. 1846. 44 S..

Anmatyerr ayey arnang-akert =: Anmatyerr plant stories
Green, Jennifer Anne
Alice Springs, NT. IAD Press,. 2003.. XI, 104 S..

¬Der¬ an ... Maximilian ... neuvermählten Prinzessin von Parma Carolinen Marien Theresien K. H. bezeugte bey ... deroselben durch Zwickau erfolgten Reise nach ... Dresden ... seine ... Devotion das Lyceum
Caroline Marie Theresia <Parma, Prinzessin>
Zwickau. [1792].

An MBA's guide to self-assessment and career development
Clawson, James G. ; Ward, David D.
Englewood Cliffs. Prentice-Hall. 1986. 19, 265 S..
ISBN 0-13-566811-5

An MBO approach to long-range planning
Migliore, R. Henry
Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall. 1983. IX, 241 S.. A Spectrum book.
ISBN 0-13-566679-1 : $21.95

An MCMC approach to classical estimation
Chernozhukov, Victor. ; Hong, Han.
Cambridge, MA. Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Economics,. [2002]. 49, [5] p..

An MDL algorithm for counting ion events in mass spectrometry
Picciotto, Carl Edward.
1993.. v, 46 leaves, bound..

Anmeckungen über den Staat von Engelland, welchen beygefüget die zwischen dem schwed. Envoyé Grafen von Gyllenburg, dem Frhrn von Görtz, Sparre und andern gewechselte Briefe betr. den Anschlag einer in Groß-Britannien anzustifftenden und durch schwed. Macht zu unterstützenden Rebellion.
Fyhn, Paul
Franckfurth, . 1717..

¬An¬ medieval treasury: an exhibition of medieval art from the third to the sixteenth century ; Andrew Dickson White Museum of Art, Cornell University, Ithaca, New York, October 8 - November 3, 1968 ; Munson-Williams-Proctor Institute, Utica, New York, November 10 - December 8, 1968
Calkins, Robert G.
Ithaca, NY. 1968. VIII, 200 S. : zahlr. Ill..

An meine 80000 Kinder in Deutschland.: Erlebnisse von einer Missionsreise durch Süd-und Ostafrika ; den deutschen Kindern in Reisebriefen erzählt
Trittelvitz, Walter
Bethel b. Bielefeld. Evang. Missions-Ges. für Deutsch-Ostafrika,. 1906.. IV, 116 S..

An meine deutschen Freunde: die politischen Reden Paul Tillichs während des Zweiten Weltkriegs über die "Stimme Amerikas"
Tillich, Paul
Stuttgart. Evang. Verlagswerk. 1973. 367 S.. Gesammelte Werke / Paul Tillich ; E,3 $$ Ergänzungs- und Nachlassbände zu den gesammelten Werken von Paul Tillich ; 3.
ISBN ISBN 3-7715-0147-4

An meine Eltern - ein Jugendlicher schreibt an seine Eltern: ein illustriertes Verständigungsbuch für Eltern und Jugendliche
Kaut, Barbara ; Melletat, Andrea
Orig.-Ausg., 1. Aufl. Berlin. Frieling. 2004. 31 S..
ISBN 3-8280-2027-5 geh. : EUR 9.80

An meine Freunde
Hoffmann von Fallersleben, August H. ; Gerstenberg, Heinrich
Berlin. DVA. 1907. XVI, 370 S. : Ill..

An meine Freunde im Frankenland!
Rein, W.
1922.

An meine gläubige Schwester ...: 33 Briefe über Seele und Paradies
ÕHafÅaÏgÅi, °Abd-al-ÖHalÅim
München. SKD Bavaria, Verl. und Handel. 1995. 144, 135 S..
ISBN 3-926575-35-2 (kart.) : DM 26.00

An meine Kritiker: nebst Erg. u. Erl. zu d. 3 ersten Bänden meiner Geschichte d. dt. Volkes
Janssen, Johannes
15. Tsd.. Freiburg im Breisgau. Herder. 1884. XI, 227 S..

An meine Kritiker: nebst Ergänzungen und Erläuterungen zu den drei ersten Bänden meiner Geschichte des deutschen Volkes
Janssen, Johannes
5. Tsd.. Freiburg im Breisgau. Herder. 1882. XI, 227 S..

An meine Kritiker: nebst Ergänzungen u. Erläuterungen zu d. 3 ersten Bänden meiner Geschichte d. dt. Volkes
Janssen, Johannes
2. Tsd. Freiburg im Breisgau. Herder. 1882. XI, 144 S..

An meine Kritiker: nebst Ergänzungen und Erläuterungen zu den ersten drei Bänden meiner Geschichte des deutschen Volkes
Janssen, Johannes
Neue Aufl.. Freiburg im Breisgau. Herder. 1891. XI, 227 S..

<<Das>> Watt: Nebst Ergänzungen u. Erläuterungen zu den 3 ersten Bänden meiner 1200024 h
Maywald, Armin ; Heers, Karl-Eberhard
Ravensburg . Maier. 1991. 200 S..

An meine lieben Berliner! Durch mein Einberufungs-Patent vom heutigen Tage habt Ihr das Pfand der treuen Gesinnung Eures Königs zu Euch und zum gesammten teutschen Vaterlande empfangen ...
Friedrich Wilhelm,
[Berlin]. Lessing,. 18.03.1848[18./19.03.1848]. 1 Flugbl. ;.

An meine lieben Deutschen!: Lutherworte an unsere Zeit ; eine Gabe der Volksmission an unsere Gemeinden
Luther, Martin
Neudettelsau. Freimund-Verl.. 1933. 14 S.. Freimundhefte ; 1.

An meine Lieben in der Heimat: Reisebriefe aus Nord-Amerika von 25. Juli bis 28. November 1893
Berg, Gustav von
Wien. Frick. 1894. 201 S..

An meine Lieben in der Heimat;: Reisebriefe aus Nord-Amerika vom 25. Juli bis 28. November 1893.
Berg, Gustav von,
Wien. W. Frick,. 1894.. 201 p..

An meinem Ende steht mein Anfang: ein jüdisches Leben in Bulgarien
Arditti, Leontina
Wien. Milena-Verl.. 2002. 303 S..
ISBN 3-85286-107-1 Pp.

Die an meinem Feuer sitzen: Familienerinnerungen vom Biedermeier bis zum Fall der Mauer
Buddenböhmer, Ingeborg
Orig.-Ausg., 1. Aufl. Berlin. Frieling. 1998. 95 S..
ISBN 3-8280-0539-X (kart.) : DM 12.80, sfr 12.80, S 93.00

An meinem Herzen, an meiner Brust: op. 60, 7
Loewe, Carl ; Burkert, Dorothée ¬[Sopran]¬ ; Chestnut, Patrick Francis ¬[Klavier]¬
2007.

An meinem Herzen, an meiner Brust: op. 42, 7
Schumann, Robert ; Burkert, Dorothée ¬[Sopran]¬ ; Chestnut, Patrick Francis ¬[Klavier]¬
2007.

An meine Mitbürger: Nach den Tagen der Bewegung ist wieder Ruhe eingetreten, aber es können sich auch wieder Stürme erheben; benutzen wir deßhalb die gegönnte Frist, uns umzuschauen und zu besinnen, damit wir erkennen, wo wir jetzt stehen und von welcher Seite uns jetzt Gefahr droht, von welcher verschwunden sie verschwunden ist ...
Frommann, Friedrich Johannes
Jena. 1848. [1] Bl..

An meine Mitbürger auf der rechten Seite des Rheinufers über die Frage: Besitzen denn die Franzosen die Freiheit, welche sie uns anbieten?
Willemer, Johann Jacob ; Traxut, Hermann [Hrsg.]
Frankfurt a. M.. Diesterweg. 1924. 22 S.. Historisch-politische Bücherei ; 5.

An meine Mitbürger auf der Seite des Rheinufers, über die Frage: Besitzen denn die Franzosen die Freiheit welche sie uns anbieten?
Willemer, Johann Jakob von ; Traut, Hermann
Frankfurt am Main. Diesterweg. 1924. Historisch-politische Bücherei ; 5.