A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón: (esélyek, lehetÍoségek, kihívások) ; (a VII. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia elÍoadásai Békéscsaba, 2001. október 2-3-4.)
Ando, György
Békéscsaba [u.a.]. 2001. 670 S..
ISBN 963-212-072-8

A nemzetiségi kulturpolitika tíz éve a magyar népköztársaságban
Budapest . Népmüvelési Minisztérium .

A nemzetiségi törvényjavaslat országgyülési vitája 1868
Schlett, István
Budapest. Kortárs. 2002. 208 S.. Magyar nézÍo : Disputák.
ISBN 963-929748-8

A nemzetiségi törvényjavaslat országgyîulési vitája, 1868
Schlett, István.
Budapest, Hungary. Természet- és Társadalombarát Fejlîodésért Közalapítvány,. c2002.. 208 p. ;.

A nemzeti és polgári kultúra felé: tanulmányok a reformkori magyar mÍuvelÍodés történetérÍol
Bényei, Miklós
Debrecen. Csokonai. 1998. 211 S.. Csokonai história könyvek.
ISBN 963-260-124-6

A nemzeti szeretet kapcsa: az "Édes anyanyelvünk" verseny 25 éve
Kováts, Dániel ; Bencédy, József
Sátoraljaújhely. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat. 1997. 158 S..
ISBN 963-03-4439-4

A nemzeti színház
Kerényi, Ferenc [Hrsg.]
[Budapest]. Corvina Kiadó. 1987. 38 S., 12 Beil. Dokumentumok.
ISBN 963-13-2536-9

A Nemzeti Színház 150 éve
Hofer, Miklós [Mitarb.]
Budapest. Gondolat. 1987. 371 S..
ISBN 963-281-860-1

A Nemzeti Színház története a két világháború között <1917-1944>
Magyar, Bálint
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1977. 434 S.. MÍuhely.
ISBN 963-15-0878-1

A nemzeti tudat drámája: [bánk bán-értelmezés]
Lehota, János
[Budapest]. Pannon Tükör. 1997. II, 359 S.. Pannon Tükör könyvek.
ISBN 963-85834-1-x

A Nemzetközi Centenáris Antropológiai Kongresszus elîoadáskivonatai: Budapest, 1981. június 2,3,4 = Abstracts of the International Centennial Anthropological Congress : Budapest, 2nd, 3rd, 4th June, 1981.
Eiben, O. G. ; Pantó, E.
[Budapest]. Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem,. [1981]. 132 p. ;.

A nemzetközi csere céljaira az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ rendelkezésére álló magyar hivatalos és tudományos kiadványok címjegyzéke
Budapest . 1928. 13 S.

A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség (FID).
Balázs, Sándor,
Budapest, . Országos Könyvtárügyi Tanács,. 1961.. 77 p..

A nemzetközi duna-hajózás a Habsburg-monarchia diplomáciájában 1856-1883
Palotás, Emil
Budapest. Akad. Kiadó. 1984. 159 S.. Értekezések a történeti tudományok körébÍol. Új sorozat ; 104.
ISBN 963-05-3535-1

A nemzetközi elszámolási, pénz- és hitelforgalmi kapcsolatok modell-rendszere
Csizmadia, Béla
Budapest. 1979. II,174 S.. Magyar nemzeti Bank közgazdasági fÍoosztály Közleményei ; 90.
ISBN 963-7103-33-3

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
Bánrévy, Gábor
2., jav. és bÍov. kiadás. Budapest. Szent István Társulat. 2001. 232 S.. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei ; 4.
ISBN 963-361-190-3

A nemzetközi huspiac középtávu irányzatai és a magyar exportkilátások
Budavári, János Vilmos
Budapest. 1980. 68 S.. Agrárgazdasági Kutató Intézet, 1980 ; 9.
ISBN 963-491-096-3

A nemzetközi idegenforgalom és a turisztikai kereslet jellemzÍoi, 2004
Kaszás, Krisztina
Budapest. 2005. 27, [4] S.. Tájékoztató : Turizmus.
ISBN 963-215-801-6

A nemzetközi iparfejlÍodés és munkamegosztás új irányzatai
Kádár, Béla
Budapest. Közgazd. és Jogi Kvk.. 1984. 277 S..
ISBN 963-221-354-8

A nemzetközi jogalkotás mai lehetÍoségei és korlátai
Herczegh, Géza
Budapest. Akademiai Kiadó. 1987. 40 S.. Értekezések, emlékezések.
ISBN 963-05-4433-4

<<A>> nemzetközi jog forrásai és a jog nemzetközi forrásai
Dehaussy, Jacques ; Melichar, Erwin ; Opalek, Kazimierz
Pécs . Janus Pannonius Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. 1970. 74 S..

<<A>> nemzetközi jogi Ðes közigazgatÐasi nyelv kÐezikönyve
München . Bajor KözigazgatÐasi Iskola. 1996-. Kötet 1-.

A nemzetközi jog sajÐatos tÐarsadalmi termÐeszete
Valki, LÐaszlÐo.
Budapest. AkadÐemiai KiadÐo,. 1981.. 128 p. ;.

A nemzetközi jog sajátos társadalmi természete
Valki, László
Budapest. Akad. Kiadó. 1981. 128 S.. (Szociológiai tanulmányok ; 24).
ISBN 963-05-2867-3

A nemzetközi kapcsolatok Ðuj rendszerÐeÐert folyÐo küzdelem: az 1976. oktÐober 8-11. közLott Budapesten tartott FejlîodÐesi VilÐagkonferencia 3. sz. munkabizottsÐagÐanak bevezetîo elîoadÐasa
BognÐar, JÐozsef.
Budapest. Statisztikai KiadÐo,. 1977.. 30 p. ;.

A nemzetközi kereskedelem várható fejlÍodése az ezredfordulóig
Kovács, Zoltán Ákos
Budapest. 1996. 72 S. : graph. Darst. KOPINT-DATORG mÍuhelytanulmányok ; 19.
ISBN 963-7275-17-7

A nemzetközi kölcsöntÍoke-áramlás és a hitelpiacok
LÍorincné Istvánffy, Hajna
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1983. 366 p..
ISBN 963-221-248-7 : 75.00Ft

¬A¬ Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságának kiadványai
Budapest. 1906.

A nemzetközi élet krónikája 1945 - 1997
Pók, Attila
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 1998. 401 p.. História könyvtár : Kronológiák, adattárak ; 6.
ISBN 963-8312-57-2

A nemzetközi magánjog kézikönyve: a polgari, váltó, kereskedelmi és tengerjog, valamint a per-, végrehajtási és csîodjog nemzetközi vonatkozásai, összehasonlitó magánjogi alapon, különön tekintettel a hazai törvényhozásra és birói gyakorlatra.
Ferenczy, Árpád,
Budapest. Benkîo G.,. 1911.. xvi, 532 p. ;.

¬A¬ nemzetközi munkÆsmozgalom az elsö vilÆghÆború Øveiben 1914 - 1917
Jemnitz, Janos
Budapest. Akad. Kiadð. 1975. 607 S..

A nemzetközi munkÆsmozgalom az els´´o vilÆghÆború Øveiben 1914-1917
Jemnitz, JÆnos.
Budapest. AkadØmiai Kiadð,. 1975.. 607 p. ;.

A Nemzetközi munkásmozgalom története 1945-1974
Harsányi, Iván ; Szántó, György
[Budapest]. Kossuth. 1977. 667 S..
ISBN 963-09-0797-6

A Nemzetközi Nyárfa Bizottság (International Poplar Commission)) 20. Ülése és tanulmányútja Magyarországon az IPC.Végrehajtó Bizottság 38. ülése
Budapest. 1998. 400 S.. Erdészeti tudományos intézet kiadványai ; 9.
ISBN 963-7349-17-0

A nemzetközi pénzügyek és a külkereskedelmi fizetések gyakorlata
Szilvássy, Erika ; Hidas, János
Budapest. Közgazd. és. Jogi K.. 1981. 301 S..
ISBN 963-220-997-4

A nemzetközi pénzügyek és a külkereskedelmi fizetések gyakorlata
Szilvássy, Erika ; Hidas, János
2., átdolg. és bÍov. kiad. Budapest. KÈozgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1985. 286 p..
ISBN 963-221-529-X : 59.00Ft

A nemzetközi pénzügyek és a külkereskedelmi fizetések gyakorlata
Szilvássy, Erika ; Hidas, János
3., újonnan átd. és bÍov. kiadás. Budapest. Országos MÍuszaki Információs Központ és Köyvtár. 1986. 326 S..
ISBN 963-592-599-9

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözÍo árfolyamrendszerekben
Darvas, Zsolt M. ; Szapáry, György
Budapest. 1999. 48 S.. MNB füzetek ; 1999,10.
ISBN 963-9057-53-3

A nemzetközi szakszervezeti mozgalom
Gáspár, Sándor
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1980. 312 p..
ISBN 963-09-1711-4 : 30.00Ft

A nemzetközi szakszervezeti mozgalom tendenciái és fejlÍodésének perspektivái, a szakszervezetek és a gazdaság: a Szakszervezeti Munkacsoport szemináriuma: Budapest 1986. augusztus 4 - 8
Kolosai, Zoltánné [Red.]
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1986. 121 S..
ISBN 963-608-095-X

A nemzetközi szerzÍodések és az állam
Bodnár, László
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1987. 273 S..
ISBN 963-221-760-8

A nemzetközi szerzödések és az állam
Bodnár, László
Budapest. Közgazdasági és jogi könyvkiadó. 1987. 273 S..
ISBN 963-221-760-8

A nemzetközi valutáris kapcsolatok fejlÍodésének új tényezÍoi
Lantos, Imre ; LÍorincné Istvánffy, Hajna
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 465 p..
ISBN 963-220-784-X : 73.00Ft

A nemzetközi versenyképesség és a külföldi mÍuködÍotÍoke-beruházások kapcsolatának vizsgálata
Halpern, László
Budapest. 1997. 118 S. : graph. Darst. MÍuhelytanulmányok : MTA Közgazdaságtudományi Intézet ; 45.
ISBN 963-7388-63-X

A nemzetközi viszonyok a mÐasodik vilÐaghÐaborÐu utÐan: (vÐaltozÐasok Ðes elmÐeletek)
KulcsÐar, KÐalmÐan.
Budapest. MTA Politikai TudomÐanyok IntÐezete,. 1997.. 56 p. ;.

A nemzetközi vándorlás idÍosorai 1990 - 2000
Abkarovits, Ildikó
Budapest. 2003. 117 S..
ISBN 963-215-634-X

A nemzetállamiság alternatívái a Balkánon a 19. század végén-20. század elején
Palotás, Emil
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 1999. 36 S.. História könyvtár ; 10.
ISBN 963-8312-63-7

A nemzet napszámosai régen és ma: történetek, elbeszélések
Szántó, Károly
Pécs. Szántó. 1999. 136 p..
ISBN 963-550-730-5

A nemzetîorség és a honvédség szervezése a kisvárdai járásban 1848-49-ben
Bene, János.
Kisvárda. Rétközi Múzeum,. 1990.. 95 p..

A nemzet rebellise: írások Csoóri Sándorról
Vasy, Géza
Székesfehérvár. Argus K. [u.a.]. 2000. 149 S..
ISBN 963-910221-0

A nemzet értékrendje: adalék egy nemzetstratégia kidolgozásához
Rókusfalvy, Pál
[Budapest]. Kairosz. 2003. 239 S..
ISBN 963-956810-4

A nemzet szemétdombjai: cikkek, interjúk, riportok cigányokról és más népcsoportokról
Kovács, József Hontalan
[Pécs]. Cigány Kulturális és KözmÍuvelÍodési Egyesület. 1997. 252 S..
ISBN 963-85061-6-4

A Nemzet Színháza építésének 150 éves története
Szekér, László
Budapest. MÍuszaki Könyvkiadó. 1987. 104 S..
ISBN 963-10-7242-8

A nemzet színészei
Jánosi, Zoltán ; Agárdy, Gábor
Pécs. Alexandra K.. 2002. 189, [3] S..
ISBN 963-368-320-3

A nemzet szolgálatában: válogatás az 1990 - 94. évi szabadon választott országgyÍulés jegyzÍokönyveibÍol
Borz, Miklós
Budapest. Vetés. 1994. 345 S..
ISBN 963-8099-01-1

¬An¬ enabling environment for foreign direct investment in Southern African Development Community
Cleary, Seán Michael
2001.

¬An¬ enabling humility: Marianne Moore, Elizabeth Bishop, and the uses of tradition
Merrin, Jeredith
New Brunswick ¬[u.a.]¬. Rutgers Univ. Pr.. 1990. X, 185 S..
ISBN 0-8135-1547-5

An enactment of science: a dynamic balance among curriculum, context, and teacher beliefs
Blake, Robert W.
New York [u.a.]. Peter Lang. 2002. XIV, 210 S.. Counterpoints ; 161.
ISBN 0-8204-5124-X pbk. : alk. paper

An enactment to consolidate and amend the law relating to customs duties.: (Enactment No. 6 of 1923).
[n.p., . n.d.]. 107 p..

¬An¬ enamelled disc from Great Saxham
Evison, Vera Ivy
Ipswich. 1977.

An enantioselective synthesis of vicinal diamines.
Roohi, Azeen H.
[Davis, Calif.] . 1993.. 97 leaves,.

Anencefalia: o pensamento brasileiro em sua pluralidade
Diniz, Debora. ; Paranhos, Fabiana.
Brasília. Anis, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero,. 2004.. 100 p..

Anencefalia e Supremo Tribunal Federal
Brasília. Letras Livres,. 2004.. 151 p. ;.

Anencephalie en spina bifida
Hamersma, Klaas
1966. 168 S..

Anencephalie, Microcephalie und Hydrocephalie bei Zwillingen, dargestellt nach den Veröffentlichungen des Schrifttums
Motzer, Alfred
1980. 139 S..

Anencephaly
Lemire, Ronald J. ; Beckwith, J. Bruce ; Warkany, Josef
New York. Raven Pr.. 1978. VI, 271 S..
ISBN 0-89004-179-2

An Enchanted evening: Jesse Crawford at the pipe organ plays Richard Rodgers melodies.
Rodgers, Richard, ; Crawford, Jesse.
New York, N.Y.. Decca,. [195-?]. 1 sound disc.

An enchanted hair tale
De Veaux, Alexis, ; Hanna, Cheryl.
New York. Harper & Row,. c1987.. 40 p..

An enchanted journey: the letters of the Philadelphian wife of a British officer of the Indian cavalry
Shore, Caroline Perry ; Jones, Alan
Edinburgh (u.a.). Pentland Press. 1994. XIV, 447 S. : Ill., graph. Darst..
ISBN 1-85821-181-6

An enchanted modern: gender and public piety in Shi'i Lebanon
Deeb, Lara,
Princeton. Princeton University Press,. c2006. ix, 263 p..

An Enchanting book of nursery rhymes
Grahame Johnstone, Janet, ; Grahame Johnstone, Anne,
New York. Derrydale Books. 1986, c1980.. [114] p..

¬An¬ enchanting darkness: the American vision of Africa in the twentieth century
Hickey, Dennis VanVranken ; Wylie, Kenneth C.
East Lansing, Mich.. Michigan State Univ. Press. 1993. 352 S. : Ill..
ISBN 0-87013-321-7

An enchantment
Kavanagh, Patrick Joseph
Manchester. Carcanet. 1991. 47 p..
ISBN 0-85635-961-0

An enchiridion of faith
Davenport, Christopher
Douay. 1654.

<<An>> Encke method applied to element equations
Bryan, H.R.
Austin - Tex. . 1976. 2 Microfiches..

<<An>> enclosing object based automatic NC code generation system
Su, Chuan-Jun
Ann Arbor, MI . University Microfilms International. 1989. 2 Microfiches.

An encoder for a grade II braille typewriter
Dirkman, Robert J.
1960.. 72 leaves.

¬An¬ encoding technique for the efficient implementation of type inheritance
Aït-Kaci, Hassan ; Boyer, Robert ; Nasr, Roger
Austin, Tex.. Microelectronics and Computer Technology Corp.. 1985. 16 S.. MCC technical report.

¬An¬ encomium, or, Congratulatory poem occasionally written, upon the happy successes of Capt. Thomas Harman, Commander of His Majestie's friggate, the Tiger: with an exact relation of his late signal victory off Cadis
T. G
London. Printed by H. Bruges. 1674. 1 sheet(2 columns).

An encomium upon that most accomplished gentleman, Stephen Mosdel ...: as also a short narrative or anatomie of the Fleet-prison, Newgate, and both the compters
Knap, J.
[London. s.n.],. 1671.. [6], 38 p..

An encompassing approach to conditional mean tests with applications to testing nonnested hypotheses
Wooldridge, Jeffrey M.,
Cambridge, Mass.. Dept. of Economics, Massachusetts Institute of Technology,. 1989.. 28 p. ;.

An encompassing framework for evaluating simple monetary policy rules
Barrell, Ray ; Dury, Karen ; Hurst, Ian
London. NIESR. 1999. 39 S.. Discussion papers.

An encompassing test of real interest rate equalization
Smallwood, Aaron ; Norrbin, Stefan C.
2008.

¬An¬ encore for reform: the old progressives and the New Deal
Graham, Otis L.
Repr.. London [u.a.]. Oxford Univ. Pr.. 1968. VIII, 256 S.. A Galaxy book.

An encounter
Frost, Robert,
p. [623] ;.

An encounter and the boarding house
Joyce, James,
København. Gjellerup,. 1968.. 48 p. ;.

An encounter of two worlds: the book of Chilam Balam of Kaua
Bricker, Victoria Reifler ; Miriam, Helga-Maria
New Orleans, La.. Middle American Research Institute, Tulane Univ.. 2002. XVIII, 548 S.. Publication ; 68.
ISBN 0-939238-98-5

An encounter with awareness
Puligandla, B.,
Wheaton, Ill.. Theosophical Pub. House,. 1981.. 146 p. ;.

An encounter with convolutional codes over rings
Wittenmark, Emma,
Lund. Univ.,. 1998 ; . x, 148 s..

An encounter with Fidel: an interview
Castro, Fidel, ; Min¿, Gianni
Melbourne, Vic.. Ocean Press ;. 1991.. 273 p..

An encounter with Flannery O'Connor and "Parker's back"
Corn, Alfred
Tulsa. University of Tulsa,. 1992. [10] s..

An encounter with higher education: my years at LSE
Patel, Indraprasad Gordhanbhai
New Delhi [u.a.]. Oxford Univ. Press. 2004. XIV, 200 S..
ISBN 0-19-566612-7

An encounter with sociology
Faulkner, Gary L.
New York. MSS Information Corp.. 1973. 185 S..
ISBN 0-8422-5073-5

¬An¬ encouragement ot colonies
Alexander, William
[Mikrofilm-Ausg.]. London. Stansby. 1624.

¬An¬ encouragement to colonies
Alexander, William
Amsterdam. Theatrum Orbis Terrarum. 1968. 47 S., 1 Faltkt.. The English experience ; 63.

¬An¬ encouragement to colonies: The mapp and description of New-England ; together with a discourse of Plantation
Alexander, William
[Mikrofilm-Ausg.]. London. Butter. 1630.

An encyclopaedia of annual and biennial garden plants: a guide for the amateur, professional and commercial grower to the more common and rarer species of ornamental plants grown in gardensas annuals and biennials, with notes on their cultivation both in the open and under glass, together : with preliminary chapters describingtheir general characteristic
Booth, Charles Orrell
London. Faber,. 1957. 488p.,ill.,27cm.

¬An¬ encyclopaedia of Australian film
Stewart, John
1. publ.. Frenchs Forest, NSW. Reed. 1984. 304 S. : Ill..
ISBN 0-7301-0059-6

¬An¬ encyclopaedia of Buddhist deities, demigods, godlings, saints and demons: with special focus on iconographic attributes
Bunce, Fredrick W.
New Delhi. Printworld. Emerging perceptions in Buddhist studies ; ....
ISBN 81-246-0020-1

An encyclopaedia of Buddhist, deities, demigoods, godlings, saints and demons: with special focus on iconographic attributes
Bunce, Fredrick W.
New Delhi. D. K. Printworld.
81-246-0020-1

An encyclopaedia of cleaning technology and terminology
Brown, Eric M.
Otley. Cleaning Research International. 2001. 160 S..
ISBN 0-9528610-2-X (pbk.) : No price

An encyclopaedia of colour decoration from the earliest times to the middle of the XIXth century,
Bossert, Helmuth Theodor,
New York, . E. Weyhe,. 1928.. 34, [1] p. illus., CXX col. pl..

¬An¬ Encyclopaedia of cottage, farm, and villa architecture and furniture: containing numerous designs for dwellings, from the cottage to the villa ... ; Illustrated by nearly one hundred lithographs, and above two hundred engravings on wood
Loudon, J. C.
London. 1833.

¬An¬ Encyclopaedia of cottage, farm, and villa architecture and furniture: cont. numerous designs for dwellings, from the cottage to the villa, incl. farm houses, farmeries, and other agricultural buildings ... ; with a suppl. cont. above 160 pages of letter-press ... bringing down the work to 1842
Loudon, John C.
New ed.. London. Longman, Brown, Green, and Longmans. 1842. XX, 1306 S. : zahlr. Ill., graph. Darst..

An encyclopaedia of English furniture: a pictorial review of English furniture from Gothic times to the mid-nineteenth century
Brackett, Oliver
London. Benn. 1927. VII, 14, 310 S..

An encyclopaedia of European sports and GT cars from 1961
Yeovil. Haynes. 1980. 471 S..
ISBN 0-85429-256-X

An encyclopaedia of gardening: comprising the theory and practice of horticulture, floriculture, arboriculture, and landscapegardening
Loudon, John C. ; Branston, Allen Robert
2. ed. London. Longman [u.a.]. 1830. XII, 1233 S..

An encyclopaedia of gardening: comprising the theory and practice of horticulture, floriculture, arboriculture, and landscape-gardening ; incl. all the latest improvements ; a general history of gardening in all countries
Loudon, John C.
A new [6.] ed., considerably impr. and enl., repr. in 2 vol. New York [u.a.]. Garland Publ.. 1982. The English landscape garden ; 28.

¬An¬ encyclopaedia of gay and lesbian recordings
Macären, Jay
Limited ed.. Amsterdam. 1992. 102 S..

An encyclopaedia of Hindu architecture
Acharya, Prasanna Kumar
Reprinted [der Ausg. London, Oxford Univ. Press], 1946. Delhi. Low Price Publ.. 1998. XXXI, 684, 18 S..
ISBN 81-7536125-5

¬An¬ encyclopaedia of Hindu architecture
Acharya, Prasanna Kumar
2. ed., [Nachdr. der Ausg.] London 1946. New Delhi. Oriental Books Reprint Corp.. 1979. XXXI, 684, 18 S. : Ill., Kt.. Manasara series ; 7.

Books of passage: 27 North Carolina writers on the books that changed their lives
Perkins, David,
Asheboro, N.C.. Down Home Press,. c1997.. 204 p..

¬An¬ encyclopaedia of Hindu deities, demi-gods, godlings, demons and heroes: with special focus on iconographic attributes
Bunce, Fredrick W.
New Delhi. D. K. Printworld. 2000.
ISBN 81-246-0145-3

An encyclopaedia of Indian archaeology
Ghosh, A.
Leiden. Brill.
ISBN 90-04-09264-1

<<An>> encyclopaedia of Indian archaeology
Ghosh, A.
New Delhi . Manoharlal. 1989. 2 Bd..

¬An¬ encyclopaelopment <1970, Yerûsalayim>: proceedings of the Truman International Conference on Technical Assistance and Development, held at The Harry S. Truman Research Institute, the Hebrew University of Jerusalem, May 1970
Ghosh, A.
Jerusalem. [1971]. 291 S.. Truman Research Institute publication.

¬An¬ encyclopaedia of Indian literature
Garg, Ganga Ram
New Delhi. Mittal. 1982. XLV, 516 S..

An encyclopaedia of Jainism
Nahar, P. C. ; Ghosh, K. C.
Reprint ed. Delhi. Sri Satguru Publ.. 1996. XXX, 705, LXXVIII S.. Sri Garib Dass oriental series ; 40.
ISBN 81-7030032-0

Proceedings
PÅurÖnacandra NÅahÅara ; KÖrÖsÖnacandra GhoÖsa
Reprint [der Ausg.] Calcutta : Gulabkumar Library, 1917 u.d.T.: An epitome of Jainism. Piscataway, NJ. IEEE Service Center. 1996. 507 S.. Sri Garib Dass Oriental series ; 40.
ISBN 0-7803-3221-0 pbk.

¬An¬ encyclopaedia of language
Collinge, Neville E. ¬[Hrsg.]¬
London ¬[u.a.]¬. Routledge. 1990.
ISBN 0-415-02064-6

¬An¬ encyclopaedia of metallurgy and materials
Tottle, Charles R.
Plymouth. Macdonald & Evans. 1984. CI, 380 S..
ISBN 0-7121-0571-9

AN ENCYCLOPAEDIA OF METALLURGY AND MATERIALS / C. R. TOTTLE. THE METALS SOCIETY
Tottle, Charles R.
PLYMOUTH. MACDONALD AND EVANS. 1984. CI, 380 S. : 210 ILL. U. GRAPH. DARST..
ISBN 0-7121-0571-9

An encyclopaedia of Napoleon's Europe
Palmer, Alan Warwick
London. Weidenfeld and Nicolson. 1984. XXIV, 300 S..
ISBN 0-297-78394-7

An encyclopaedia of North and South America: 1786
Fenning, Daniel ; Collyer, Joseph ; Crone, Gerald Roe
Surrey, Engl.. Unwin. 1976. 158 S..
ISBN 0-9502121-6-4

An encyclopaedia of North and South America 1786
Fenning, Daniel ; Collyer, Joseph
Repr. [d. Ausg.] 1786 u.d.T.: Fenning, Daniel: A new system of geography or, a general description of the world. Old Woking. Unwin. 1976. 158 S..
ISBN 0-905418-02-6

¬An¬ Encyclopaedia of pacifism
Huxley, Aldous ¬[Hrsg.]¬
London. Chatto & Windus. 1937. 125 S..

An encyclopaedia of parliament
Wilding, Norman ; Laundy, Philip
London. Cassell. 1958. X, 705 S..

An encyclopaedia of philosophy
Parkinson, G. H. R. [Hrsg.]
1.publ., reprint. London. Routledge. 1989.
ISBN 0-415-00323-7