Analiza rozmieszczenia oczek wodnych oraz zmian w ich wystñepowaniu na obszarze Polski Pólnocno-Zachodniej
Pieþnkowski, Pawel
Szczecin, . 2003.. 122 S. +.

Analiza rozwoju i moÇzliwoÂsci zastosowaÂn metody emisji akustycznej
Malecki, Ignacy
Warszawa. IPPT PAN. 1993. 41 S.. Prace IPPT ; 1993,23.

Analiza rozwoju póleliptycznych pÑekniÑeÂc zmÑeczeniowych /Krzysztof Werner
Werner, Krzysztof
CzÑestochowa. Wydawn. Politechn.. 2000. 173 S.. Monografie ; 70.
ISBN 83-7193-107-7

Analiza ruchu warstwy sypkiego nosiwa na rynnie przenosnika wibracyjnego: The Analysis of the motion of granular material layer on the trough of vibrating conveyor
Czubak, A.
Kraków. 1966. 144 S.. Rozprawy. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; 67.

Analiza rynku
Glowacki, Roman ; Kramer, Józefa ; ZabiÂnski, Leszek
Warszawa. PWE. 1981. 365 S..
ISBN 83-208-0123-0

Analiza rynków zagranicznych
Skórkowska, Barbara ; Mynarski, Stefan ; Matkowski, Zbigniew
Warszawa. PWE. 1979. 283 S..
ISBN 83-208-0007-2

Analiza ryzyka w projektowaniu przedsiÑewziÑecia budowlanego
Minasowicz, Andrzej
Warszawa. Oficyna Wydawn. Politechn.. 2008. 161 S.. Prace naukowe : Budownictwo ; 150.

Analiza sektorowa konwersji przemyslu zbrojeniowego w Polsce w okresie transformacji gospodarki na system rynkowy: (lata 1989 - 1997)
Daniluk, Marian
Warszawa. 1999. 212 S..
ISBN 83-90655-98-5

Analiza ÷si prognoza numericæa a cãimpurilor de geopoten÷tial
Be÷sleagæa, Nicolae.
Bucure÷sti. Institutul de Meteorologie ÷si Hidrologie,. 1975.. 243 p., [4] folded leaves of plates.

Analiza ÷si prognoza numericæa a cîmpurilor de geopoten÷tial
Be÷sleagæa, Nicolae.
Bucure÷sti. Institutul de Meteorologie ÷si Hidrologie,. 1975.. 243 p., [4] folded leaves of plates.

Analiza Ðsi sinteza semnalului vocal
DrÆagÆanescu, Mihai
BucureÐsti. Ed. Acad. Rep. Socialiste România. 1986. 245 S.. Probleme de microelectronicÆa, informaticÆa, automaticÆa Ðsi telecomunicaÐtii ; 14.

Analiza skladniowa leksykalnych wykladników parametryzacji Âswiata
Chachulska, Beata
Kraków. Wydawn. Naukowe DWN. 2002. 100 S..
ISBN 83-87623-61-X

Analiza skutków oddzialywania legnicko-Glogowskiego okrÐegu miedziowego na organizm i uÇzytkowoÂsÂc krów
Monkiewicz, Jerzy
Wroclaw. 1988. 74 S.. Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu : Rozprawa ; 73.

Analiza specjacyjna metali w próbkach wóellschaft
Siepak, Jerzy
Bonn . HRK. 2005. 194 S..

Analiza spójnosci narodowego planu spoleczno-gospodarczego na lata 1986 - 1990
Juszczak, Wieslaw ; Markowski, Krzysztof ; Welfe, Wladyslaw
Wyd. 1. Lódz. 1987. 20 S.. Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Lódzkiego.
ISBN 83-7016-222-3

Analiza sprÓeÇzysto-plastycznej pracy obciÓaÇzonych zmiennie przestrzennych konstrukcji prÓetowych
Karczewski, Jan A.
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1976. 116 S.. Prace naukowe : Budownictwo ; Nr 46.
: zl10.00

Analiza stanów pracy separatora matrycowego z elektromagnesem nadprzewodnikowym jako âzródlem pola
Cieâsla, Antoni.
Kraków. Wydawnictwa AGH,. 1996.. 128, [1] p..

Analiza stanów pracy specjalnych maszyn indukcyjnych w ujÑeciu polowym
Jagiela, Mariusz
Opole. 2007. 129 S.. Studia i monografie ; 205.

Analiza statecznoâsci dynamicznej ukladów mechanicznych modelowanych elementami skoânczonymi: (Application of the finite elements methods to the dynamic stability analysis of mechanical systems)
Ostachowicz, W.
Gdaânsk . 1980. 91 p..

Analiza statystyczna pozycji Polski na tle krajów Unii Europejskiej: (ocena dystansu i wspólzaleÇznoÂsci w sferze gospodarczej i spolecznej w latach 1989 - 1994)
Mika, Jerzy
Katowice. ÂSlÑask. 1995. 134 S. : graph. Darst.
ISBN 83-85831-97-5

Analiza stochastycznych reorientacji molekularnych w fazie II chlorku t-butylu: (Analysis of stochastic molecular reorientations in phase II of t-butyl chloride)
Nawrocik, W.
Poznaân . 1980. 51 p..

Analiza stopnia przydatnoâsci metod interpretacyjnych stacjonarnych profilowaân elektrometrii wiertniczej: Analyse de l'utilité des méthodes d'interprétation des stationnaires procédés électrométriques de diagraphie
Bala, Maria
Wroclaw e.a. . Zaklad Narodowy imienia Ossoliânskich, wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1976. 93 p..

Analiza stopy zwrotu kapitalu zaangaÇzowanego w przetwórstwie rolno-spoÇzywczym
Urban, Roman
Warszawa. 1997. 16 S..
ISBN 83-86815-22-1

Analiza strukturalna bialek za pomocÑa spektroskopii NMR
ÂSlósarek, Genowefa
PoznaÂn. UAM, Wydawn. Naukowe. 1997. 86 S.. Seria Fizyka ; 71.
ISBN 83-232-0836-0

Analiza strukturalno-kinematyczna i waryscyjska ewolucja tektoniczna kompleksu Kaczawskiego
Cymerman, Zbigniew
Wyd. 1. Warszawa. PaÂnstwowy Inst. Geologiczny. 2002. 147 S.. Prace PaÂnstwowego Instytutu Geologicznego ; 175.
ISBN 83-7372-539-3

Analiza struktur spoleczno-ekonomicznych trzeciego Âswiata
Kleer, Jerzy
Warszawa. PaÂnstwowe Wyd. Ekon.. 1965. 199 S.. Problemy Krajów Slabo RozwiniÐetych ; 12.

Analiza struktury fauny
Trojan, Przemyslaw
Warszawa. Muzeum i Inst. Zoologii. 1992. 120 S.. Memorabilia zoologica ; 47.
ISBN 83-85192-18-2

Analiza struktury morfologicznej sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. z "Boru na Czerwonem" w kotlinie Nowotarskiej
Bobowicz, Maria Anna
Wyd. 1. PoznaÂn. Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1990. 92 S.. Seria Biologia / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 41.
ISBN 83-232-0220-6 : zl1,625.00

Analiza struktury przestrzennej przemyslu polski ludowej
Zawadzki, Stanislaw Maciej
Warszawa. 1965. 158 S. ; 8-o. Studia / Komitet przestrzennego zagospodarowania kraju, Polskiej Akademii nauk ; T. 10.

Analiza studialna moÇzliwoÂsci rekultywacji jeziora Jamno
Piecuch, Tadeusz ; Plesiewicz, Tomasz
Wyd. 1. Koszalin. Wydawn. Uczelniane Politechn.. 1996. 194 S.. Monografia Wydzialu Budownictwa i InÇzynierii ÂSrodowiska, Politechnika KoszaliÂnska ; 60.
ISBN 83-86123-77-x

Analiza systemowa - podstawy i metodologia
Findeisen, Wladyslaw [Hrsg.]
Warszawa. PaÂnstw. wydawn. nauk.. 1985. 747 S.. Analiza systemowa i jej zastosowania.
ISBN 83-01-04991-X

Analiza szeregów czasowych na poczÑatku XXI wieku: ksiÑega jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. Dr. hab. Zygmunta ZieliÂnskiego
Kufel, Tadeusz ; Pilatowska, Mariola ; ZieliÂnski, Zygmunt
ToruÂn. Wydawn. Uniw. Mikoaja Kopernika. 2002. 199 S..
ISBN 83-231-1514-1

Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujÑeciu regionów
GrabiÂnski, Tadeusz
Kraków. Wydawn. Akad. Ekonomicznej. 2003. 158 S..
ISBN 83-7252-177-8

Analiza technologii otworów z metalizowanymi âsciankami w laminatach epoksydowo szklanych i wybór optymalnych parametrów obróbki
Ekner, Jerzy.
Warszawa. Zjednoczenie Przemyslu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "MERA". 1978.. 60 p..

Analiza tehnica a nutreturilor
Petrescu, C.
Bucuresti. Ed. Agro-silv.. 1967.

Analiza teksta Klimenta Ochridskoga "Slovo pochvalno svetim archistratizima Michailu i Gavrilu"
Mulic, Malik J. ; Filipovic, Nedim
Sarajevo. Akad. Nauka. 1983. 121 S.. Djela / Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje Drustvenih Nauka ; 57.

Analiza teksta Klimenta Ohridskoga "Slovo pohvalno svetim arhistratizima Mihailu i Gavrilu"
Muliâc, Malik I., ; Filipoviâc, Nedim. ; Kliment,
Sarajevo [Yugoslavia]. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,. 1983.. 121 p., [9] p. of plates.

Analiza teksta Klimenta Ohridskogo: "Slovo pohvalno svetim arhistratizima Mihailu i Gavrilu": ([Mit engl. u. russ. Zsfassung. Engl. Zsfassung:] An analysis of the text "A praiseful homily to the saint archangels Michael and Gabriel" by Clement of Ohrid.)
Mulic, Malik I. ; Filipovic, Nedim ¬[Hrsg.]¬
Sarajevo. 1983. 121 S.,11 S.Abb.. Djela. Odjel'ene drustvenih nauka. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; 32.

Analiza teksturalna i petrologia skal metamorficznych poludniowej czÑeÂsci masywu strzeliÂnskiego
Wojnar, Barbara
Wroclaw. Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego. 1995. 74 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 1633 : Prace geologiczno-mineralogiczne ; 46.
ISBN 83-229-1079-7

Analiza tekstury w oparciu o jej trójwymiarowe przedstawienie: The analysis of texture on the basis presentation of its three-dimensional
Pospiech, Jan
Kraków . 1976. 80 p..

Analiza teoretyczna i modelowanie wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych
Dziopak, Józef
Kraków. 1992. 214 S. : graph. Darst.. Monografia / Politechnika Krakowska Im. Tadeusza KoÂsciuszki ; 125.

Analiza teoretyczno-doâswiadczalna pomiaru natezenia przeplywu plynów za pomoca przeplywomierza petlowego
Gondek, Antoni ; Nowak, Zbigniew
Kraków . Politechnika Krakowska. 1973. 84 S..

Analiza teoretyczno-doâswiadczalna wplywu niesymetrycznego umieszczenia mieszadla na zapotrzebowanie mocy
Bebenek, Bartlomiej ; Nowak, Zbigniew
Kraków . Politechnika Krakowska. 1972. 98 S..

Analiza tworzenia i podzialu dochodu narodwego Polski w ukladzie regionalym: [mit russ. u. engl. Zsfassung.]
Prandecka, Barbara Karolina
Warszawa. 1965. 158 S. ; 8-o. Komitet przestrzennego zagospodarowania kraju Polskiej Akademii nauk. Studia ; T. 9.

Analiza udzialu osób niepelnosprawnych w rynku pracy na przykladzie województwa zachodniopomorskiego
Hozer, Józef
Szczecin. Wydawn. Naukowe Uniwersytetu SzczeciÂnskiego. 2003. 263 S.. Rozprawy i Studia ; 529 = 455.
ISBN 83-7241-297-9

Analiza ukladu przestrzennego i charakteristyka dendroflory parków Walbrzycha i Szczawna Zdroju
Hrynkiewicz-Sudnik, Jerzy ; SkrÑeÇzyna, Janusz
Warszawa u.a.. PaÂnstw. Wydawn. Naukowe. 1989. 101 S.. Prace botaniczne ; 41.
ISBN 83-01-09094-4

Analiza ukladu przestrzennego i charakterystyka dendroflory parków Walbrzycha i Szczawna Zdroju
Hrynkiewicz-Sudnik, Jerzy ; SkrÑeÇzyna, Janusz
Warszawa. PaÂnstwowe Wydawn. Naukowe. 1989. 101 p.. Prace botaniczne ; 41.
ISBN 83-01-09094-4 : zl450.00

Analiza unitaræa a ma÷sinilor electrice
Boldea, I. ; Atanasiu, Gheorghe.
Bucure÷sti. Editura Academiei Republicii Socialiste România,. 1983.. 216 p..

Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku
Dubrovnik. 2004.

Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku =: Annals of the Institute for Scientific Research Work in Osijek.
Osijek. Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium,. v..

Analiza wartoÂsci: sposób na postÐep
Ilczuk, Wieslaw
Warszawa. PWE. 1979. 206 S..
ISBN 83-208-0047-1

Analiza wartoâsci.
Biliânski, Waclaw, ; Ceraficki, Joachim. ; Nowakowski, Andrzej.
Warszawa, . Paânstwowe Wydawn. Ekonomiczne,. 1972.. 163 p..

Analiza wewnÑatrzmolekularnych ruchów stochastycznych: badania za pomocÑa magnetycznej relaksacji jÑadrowej 13 C
SuchaÂnski, Wieslaw
Wyd. 1. PoznaÂn. Wydawn. Naukowe UAM. 1993. 59 S.. Seria Fizyka / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 62.
ISBN 83-232-0213-3

Analiza wplywu kierunku ciÑagnienia drutów na ich wytrzymaloÂsÂc zmÑeczeniowÑa i trwaloÂsÂc zmÑeczeniowÑa lin stalowych
Muskalski, Zbigniew
CzÑestochowa. Wydawn. WIPMiFS. 2004. 137 S.. Politechnika CzÑestochowska, Wydzial InÇzynierii Materialowej Procesowej i Fizyki Stosowanej : Seria Metalurgia ; 43.
ISBN 83-87745-57-X

Analiza wplywu kosztów wdroÇzenia wymagaÂn wybranych Âsrodowiskowych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce
Berbeka, Jadwiga ; Berbeka, Krzysztof
Warszawa. UrzÑad Komitetu Integracji Europejskiej. 2003. 97 S..
ISBN 83-89218-90-9

Analiza wplywu ksztaltu narzedzi na zachowanie statecznosci plastycznego plyniecia podczas wyciskania promieniowego metali: [Mit engl. Zsfassung]
Richert, Jan
Kraków. Akad. Górnico-Hutniczej. 1991. 103 S.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanislawa Staszica ; 1405.

Analiza wplyw ulg podatkowych na inwestycje mieszkaniowe w latach 1994 - 1995
GawrzyÂnski, Janusz ; Rzepka, Krzysztof
Warszawa. IGM. 1995. 57, [2] S.. Zielona Seria IGM ; 102.
ISBN 83-86786-75-2

Analiza wplywu oddzialywaân miedzy ziarnami na efektywnoâsâc separacji magnetycznej: An Analysis of interaction among particles on efficiency of magnetic separation
Siwiec, A.
Kraków . 1979. 73 p..

Analiza wplywu parametrów cyklu jezdnego na energochlonnoÂsÂc ruchu samochodu
Silka, Wojciech
Kraków. 1998. 92 S.. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji ; 14 : Monograph ; 2.
ISBN 83-90647-69-9

Analiza wplywu przyrostu sztywnosci wezlów na wytrzymalosc plaskich spawanych ustrojów kratowych
Blum, Artur
Kraków. 1993. 87 S.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica ; 1503 : Mechanika ; 28.

Analiza wplywu róÇznych modyfikatorów na strukturÑe, wlaÂsciwoÂsci mechaniczne i przewodnoÂsÂc elektrycznÑa siluminów okoloeutektycznych i podeutektycznych odlewanych do kokil
Wasilewski, Przemyslaw
Bielsko-Biala. Wydawn. Politechn. Lódzkiej. 1991. 200 S.. Zeszyty naukowe ; 6 : Budowa i eksploatacja maszyn ; 6.

Analiza wplywu szumów i zaklócen na pomiar fazy sygnalów sinusoidalnych: Vlijanie pomech na izmerenija fazy sinusoidal'nych signalov. Interference Influence on the measurements of the phase of sine signals
Siuzdak, Jerzy
Warszawa. Wyd. Politech.. 1991. 115 S.. Prace naukowe. Politechnika Warszawska. Elektronika ; 93.

Analiza wplywu wprowadzenia w Polsce oplat produktowych i depozytów na koszty funkcjonowania podmiotów gospodarczych i gospdarstw domowych oraz poziom inflacji
Kudelko, Mariusz ; Suwala, Wojciech
Kraków. Wydawn. Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i EnergiÑa PAN. 1999. 87 S.. Studia, rozprawy, monografie ; 69.
ISBN 83-87854-36-0

Analiza wplywu wybranych czynników na wlasciwosci fiziko-mechaniczne niektórych kompozytów polimerowych: ([Mit engl. u. russ. Zsfassung. Engl. Zsfassung:] The analysis of the influence of the selected factors on physical and mechanical properties of some polymer plastics)
Romanowski, Stanislaw J.
Gliwice. Politechnika slaska. 1987. 170 S.. Mechanika. Politechnika slaska ; 84.

Analiza wraÇzliwoÂsci rozwiÑazaÂn zadaÂn optymalizacji dyskretnej
Libura, Marek
Warszawa. Zaklad Wydaw.-Poligraficzny SYNPRESS. 1993. 151 S.. Badania systemowe ; 17.
ISBN 83-85847-10-3

Analiza wspólczesnych metod pomiaru tekstury na podstawie wyników wlasnych badaân: Review of new methods of texture measurements on base of author's experimental results
Szpunar, J.
Kraków . 1978. 89 p..

Analiza wspólzaleznoâsci pomiedzy drganiami walcarki a przebiegiem procesu
âSwiatoniowski, Andrzej
Kraków . Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica. 1991. 183 S..

Analiza wybranych stanów pracy sieci i systemów elektroenergetycznych: Lubiatów, 27-28 wrzeâsnia 1976
Wroclaw . 1976. 216 p..

Analiza wybranych zagadnieÐn oceny pracy mieszalnika mechanicznego do wytwyrzania ukladÐow rozproszonych: (Analysis of selected problems in estimation of a mechanical mixer operation for dispersed systems production)
Dylag, M.
KrakÐow . 1979. 192 p..

Analiza wybranych zagadnieân oceny pracy mieszalnika mechanicznego do wytwyrzania ukladów rozproszonych: (Analysis of selected problems in estimation of a mechanical mixer operation for dispersed systems production)
Dylag, M.
Kraków . 1979. 192 p..

Analiza wykorzystania wód rzeki Odry dla celów gospodarczych
Kowal, Apolinary L. ; Kowalski, Tadeusz
Opole. Inst. Sløaski. 1984. 24 S.. Odra i Nadodrze.

Analiza wyników profilowania predkosci z obszaru Polski przy zastosowaniu matematycznych maszyn cyfrowych: Analysis of the results of velocity logging from the territory of Poland by means of digital computers
Laski, J.
Warszawa, . 1967.

Analiza wyników profilowania predkósci z obszaru polski przy zastosowaniu matematycznych maszyn cyfrowych
Laski, Janusz
Warszawa . Wydawnictwa geologiczne. 1967. 80 S..

Analiza wyplywania wtracen niemetalicznych z cieklego metalu: Analysis of the process of floating up of nonmetallic inclusions to the surface of liquid metals
Chojecki, A.
Köln. 1997. 79 S. : Ill.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica ; 889.
ISBN 3-927396-70-2

Analiza wytrzymaloÂsciowa poddanej dzialaniu obciÐaÇzenia ruchomego stalowej belki ciÐaglej na podporze sprÐeÇzystej
Paprocka-Garlicka, W.
Warszawa. 1982. 23 S.. Prace. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; 1982,7.

Analiza zagadnienia kontaktowego ciala sprezysto-plastyznego(na postawie zasad wariacyjnych i metody elementów skoânczonych): Contact problem analysis of an elasto-plastic body(using variational principles and finite elements method)
Skalski, K.
Warszawa . 1979. 118 p..

Analiza zagrozenia piorunowego obiektów budowlanych: (Lightning danger analysis of building objects)
Flisowski, Z.
Warszawa . 1980. 150 p..

Analiza zastosowania w autobusie hybrydowego ukladu napedowego
Pawelski, Zbigniew
Lódz. 1991. 173 S.. Zeszyty naukowe / Politechnika Lódzka ; 622 : Rozprawy naukowe ; 154.

Analiza zawodnoÂsci samochodów osobowych
Lewicki, J.
Szczecin. 1985. 222 S.. Zaklad Techniki i Eksploatacji Samochodów. Politechnika SzczeciÂnska ; 6.

Analiza zbioru prostych lñaczñacych rzuty punktów w modelu T. Rachwala
Loskiewicz, Genowefa
Kraków . 1973. 89 S..

Analiza zjawisk towarzyszÑacych odksztalceniu warstwy wierzchniej w procesie nagniatania
Tubielewicz, Krzysztof
CzÑestochowa. Wyd. Politech.. 1990. 193 S.. Monografie / Politechnika CzÑestochowska ; 13.
ISBN 83-85031-13-8

Analiza zmian opornoÂsci elektrycznej górotworu w warunkach eksploatacji górniczej
StopiÂnski, Wojciech
Wyd. 1. Warszawa [u.a.]. PaÂnstw. Wyd. Nauk.. 1986. 122 S.. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences : M, Miscellanea ; 7 = 186.
ISBN 83-01-07539-2

Analiza zmian strukturalnych modeli autoregresyjnych dla wybranych zmiennych ekonomicznych
Kaltenberg-Kwiatkowska, Ewa
Katowice. Wydawn. Akad. Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 2002. 88 S.. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
ISBN 83-7246-224-0

Analiza zmian w regionalnej strukturze zatrudnienia w Âswietle metody shift-share
Malarska, Anna
Wyd. 1. LódÂz. Wydawn. Uniw. Lódzkiego. 1994. 13 S.. Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu ‚Lódzkiego ; 112.
ISBN 83-7016-755-1

Analiza zmiennoÂsci zamka muszli u Pisidium casertanum (Poli) i Pisidium casertanum var. ponderosa Stelfox (Mollusca, Bivalvia, Pisidiidae)
Wlosik-BieÂnczak, Ewa
Wyd. 1. PoznaÂn. Wydawn. Naukowe UAM. 1992. 37 p., 16 p. of plates. Seria Zoologia ; 19.
ISBN 83-232-0428-4

Analiza zuÇzycia frettingowego w polÑaczeniach wciskowych na przykladzie osi zestawów kolowych pojazdów szynowych
Guzowski, Stanislaw
Kraków. Politechn.. 2003. 193 S.. Monografia ; 284 : Seria Mechanika.

Analiza zwiÑazku struktury z odpornoÂsciÑa betonów na pÑekanie
Prokopski, Grzegorz
CzÑestochowa. Wyd. Politech.. 1990. 164 S.. Monografie / Politechnika CzÑestochowska ; 14.
ISBN 83-85031-14-6

Analiz beskoneÏcno malych
Pontrjagin, Lev SemenoviÏc
Izd. 2., stereotip. Moskva. URSS. 2004. 255 S.. Znakomstvo s vysÏsej matematikoj.
ISBN 5-354-00616-3

Analiz biologicheskikh signalov: materialy k seminaru pri Institute matematiki i kibernetiki AN Litovskoæi SSR "Statisticheskie problemy upravleniëiìa"
Gikis, I.
Vil§nëiìus. In-t matematiki i kibernetiki Akademii nauk Litovskoæi SSR,. 1986.. 75 p..

Analiz bora, ego soedineniæi i presskompoziëtìsiæi: prakticheskoe rukovodstvo
Negina, V. R.
Moskva. Atomizdat,. 1978.. 91 p..

Analiz Bora-Fur§e na lokal§no kompaktnykh kommutativnykh gruppakh: uchebnoe posobie
Osipov, V. F.
Leningrad. Leningradskiæi gos. universitet im. A.A. Zhdanova,. 1988.. 103 p. ;.

Analiz Bora I Ego Neorganiéceskich Soedinenij
Baron, E.E.
Moskva . Atomizdat. 1965. 267 str..

Analiz bora i ego neorganicheskikh soedineniæi.
Baroni, E. E., [from old catalog]
1965.. p. cm..

Analiz Ïcasticy bylo v kommunikativnoj situacii, ili Ïcto bylo to bylo
Popova-Bottino, T.L.
2008.

Analiz choda radikal'noj ÇekonomiÏceskoj reformy v Altaijskom krae: sbornik nauÏcnych trudov
Loginov, A. N.
Novosibirsk. 1995. 153 S..
ISBN 5-7623-0799-9

Analiz choda radikal½noj ÇekonomiÏceskoj reformy v Altajskom krae: sbornik nauÏcnych trudov
Loginov, Aleksandr N.
Novosibirsk. 1995. 153, [3] S..
ISBN 5-7623-0799-9

Analiz chodoÏzestvennogo teksta: sbornik statej
ÏSanskij, Nikolaj M. ¬[Red.]¬
Moskva. Pedagogika.

Analiz chozjajstvenno-finansovoj dejatel½nosti predprijatij (ob·edinenij) promyÏslennosti, rabotajuÏsÏcich v uslovijach polnogo chozjajstvennogo rasÏceta i samofinansirovanija: metodiÏceskie rekomendacii
Antonenko, L. S.
Moskva. Finansy i Statistika. 1990. 79 S..
ISBN 5-279-00531-2

Analiz chozjajstvennoj dejatel'nosti sel'skochozjajstvennych predprijatij: dopuÏsÏceno ... v kaÏcestve uÏcebnika dlja studentov vysÏsich uÏcebnych zavedenij po Çekonom. special'nostjam
Smekalov, Pavel V. ; Oraevskaja, Galina A.
Moskva. Finansy i Statistika. 1991. 303 S..
ISBN 5-279-00567-3

Analiz chudoÏzestvennogo teksta: (russkaja literatura XX veka: 20-e gody) ; uÏcebnoe posobie dlja inostrancev, prodvinutyj Çetap
Rogova, Kira A.
Sankt-Peterburg. Izdat. S.-Peterburgskogo Univ.. 1997. 240 S..
ISBN 5-288-01571-6

Analiz chudoÏzestvennogo teksta: problemy i perspektivy: meÏvuzovskij sbornik
Zolotova, T. A.
Keele. Centre for Local history, University of Keele. 2004. lxiii, 171 p.. Shropshire record series ; 8.
ISBN 0-9536020-6-0

Analiz dannych na ÇEVM <na primere sistemy SITO>
Aleksandrov, Viktor Vasil½eviÏc ; Alekseev, Andrej Igor½eviÏc ; Gorskij, Nikolaj DmitrieviÏc
Moskva. Finansy i statistika. 1990. 191 S..
ISBN 5-279-00300-X

Analiz dannykh, postroenie transliatorov, voprosy programmirovaniia
Amitan, I.
Tallin. TPI,. 1979.. 91 p..

Analiz dinamiki rossijskoj perechodnoj Çekonomiki
Bessonov, Vladimir A. ; Cuchlo, Sergej V.
Moskva. Inst. ÇEkonomiki Perechodnogo Perioda. 2002. 190 S.. NauÏcnye trudy ; 42R.
ISBN 5-932550-88-0

Analiz dochodnych istoÏcnikov i raschodnych objazatel½stv municipal½nych obrazovanij
Glavackaja, N. ; Starodubrovskaja, Irina V.
Moskva. 2003. 283 S..
ISBN 5-932551-09-7

Analiz doÏzdevogo stoka
Korobkova, Galina Vasil½evna
Leningrad. Nauka. 1990. 126 S..
ISBN 5-02-024501-1

Analiz dramatiÏceskogo proizvedenija: meÏzvuzovskij sbornik
MarkoviÏc, Vladimir MarkoviÏc
[NauÏcnoe izd.]. Leningrad. Izdat. Leningradskogo Universiteta. 1988. 366 S..
ISBN 5-288-00126-X

Analiz dramatiÏceskogo proizvedenija. MeÏzvuzovskij sbornik
MarkoviÏc, V.M. [Hrsg.]
Leningrad. Izd. Leningradskogo univ.. 1988. 364 S..
ISBN 5-288-00126-X

Analize empirice ale tranziÐtiei economice în România
IoniÐtÆa, Nicolae ; Andrei, Mihaela
BucureÐsti. Ed. Bren. 1998. 169 S.. Cursuri universitare ; 7.
ISBN 973-986511-9

Analiz Çeffektivnosti meÏzdunarodnogo sotrudniÏcestva predprijatij
Kac, Iosif Ja. ; ÏZeglov, Al½bert N.
Moskva. Finansy i Statistika. 1991. 143 S..
ISBN 5-279-00560-6

Analiz Çeffektivnosti proizvodstva, nauÏcno-techniÏceskogo progressa i chozjajstvennogo mechanizma
Krylov, ÇEduard I.
Moskva. Finansy i Statistika. 1991. 165 S..
ISBN 5-279-00554-1

@Analiz çeffektivnosti sel'skochozjajstvennogo proizvodstva
Jakovlev, Vladimir B. ; Kornev, Grigorij N.
Moskva. Rosagropromizdat,. 1990.. 269 S...

Analize gramaticale
Nicolescu, Aurel
Ed. 4. BucureÐsti. Ed. Ion CreangÆa. 1990. 250 S..
ISBN 973-250181-2

Analiz Çekologo-ÇekonomiÏceskich vzaimodejstvij
Rjumina, Elena Viktorovna
Moskva. Nauka. 2000. 158 S..
ISBN 5-02-008347-X

Analiz ÇekonomiÏceskich otnoÏsenij socializma
ÏSuchov, Nikolaj SergeeviÏc ; KalendÏzjan, Sergej O.
Moskva. Nauka. 1988. 222 S..
ISBN 5-02-011912-1

Analiz ÇekonomiÏceskich pokazatelej Rossii i stran VostoÏchnoj Evropy v gody reform
GuÏsÏcin, N. N.
Moskva. ÇEkonomiÏceskoe obrazovanie. 1999. 95 S..
ISBN 5-7425-0077-7

Analiz ÇekonomiÏceskoj cennosti
LeiaÏsvili, Paata RobertoviÏc
Moskva. ÇEkonomika. 1990. 192 S..
ISBN 5-282-01013-5

Analiz ÇepiÏceskogo proizvedenija: problemy poÇetiki
Vetlovskaja, Valentina E.
Sankt-Peterburg. Nauka. 2002. 211 S..
ISBN 5-02-028264-9

Analize Ðsi sinteze de literaturÆa românÆa
Alexandrescu, Emil
Ed. a II-a revÆazutÆa Ðsi completatÆa. IaÐsi. Moldova. 1996. 496 S.. Biblioteca ÐScoala Moldova.
ISBN 973-572-071-X

Analiz ÇestetiÏceskoj reakcii: sobranie trudov
Vygotskij, Lev Semenovic
Moskva. Izdat. Labirint. 2001. 477 S..
ISBN 5-87604-130-0

Analiz finansirovanija defizita plateÏznogo balansa Rossii v 90-ch godach proÏslogo veka
Borisova, I. Ju. ; Zamaraev, B. A.
2006.

Analiz finansovo-ÇekonomiÏceskich otnoÏsenij v regione
MarÏsalova, A. S. ; MarÏcuk, E. A.
Novosibirsk. 1995. 123 S..
ISBN 5-7623-1047-7

Analiz flory Kolymskogo nagor½ja
Chochrjakov, Andrej PavloviÏc ; Pavlov, Vadim NikolaeviÏc
NauÏcnoe izd. Moskva. Nauka. 1989. 152 S..
ISBN 5-02-004621-3 : 2.20rub

Analiz flory Ïsirokolistvennych lesov evropejskoj Ïcasti SSSR
Kleopov, Jurij DmitrieviÏc ; DobroÏcaeva, D. N.
Kiev. Nauk. Dumka. 1990. 350 S..
ISBN 5-12-000800-3

Analiz gazov metodami gazovoj chromatografii
Jeffery, P. G. ; Kipping, P. J.
Moskva. Izd. Mir. 1976. 256 S..

Sm-Nd and Rb-Sr isotope systematics of rare-element pegmatites from the New Consort Gold Mines Barberton Mountain Land, South Africa: sbornik nauÏcnych trudov
Harris, P. D.
Johannesburg. Univ. of the Witwatersrand. 1993. 20 Bl.. Information circular ; 265.
ISBN 1-86838-072-6

Analiz germetiÏcnogo teksta: vozmoÏznosti prostranstvennogo modelirovanija smysla tekstov: Velimir Chlebnikov
ArlauskaitÇe, Natalija
Viln½jus. Vilniaus Univ. Leidykla. 2005. 163 S..
ISBN 9986-19742-2

Analiz hospodars½koi dijal½nosti sil½s½kohospodars½kych pidpryjemstv
LeÏsÏcenko, H. T.
KyÏiv. Vyd. UroÏzaj. 1968. 291 S..