Analiza dynamiki maszyn roboczych z wykorzystaniem macierzowych metod mechaniki
Grabski, Juliusz
LódÂz. Wydaw. Politech.. 1998. 177 S.. Zeszyty naukowe ; 804.

Analiza dynamiki pola elektromagnetycznego w âsrodowiskach przewodzðacych: (Analyse der Dynamik des elektromagnetischen Feldes im leitenden Medium)
Lipinski, W.
Szczecin . 1976. 81 S..

Analiza dynamiki procesów gospodarczych niemiec w latach 1949 - 1996
LuczyÂnski, Wieslaw
PoznaÂn. Akad. Ekonomiczna w Poznaniu. 1998. 317 S..
ISBN 83-87152-51-X

Analiza dynamiki ukladu z proporcjonalnym zaworem przelewowym
Tomasiak, Edward
Gliwice. Politechnika Slaska. 1989. 90 S.. Mechanika ; 94.

Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dysleksjÑa rozwojowÑa
Borkowska, Aneta
Wroclaw. Wydawn. Uniwersytetu Wroclawskiego. 2004. 181 S.. Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2710.
ISBN 83-229-2569-7

Analiza economico-financiarÆa a exploataÐtiilor agricole Ðsi silvice
Cojocaru, Constantin C.
BucureÐsti. Ed. EconomicÆa. 1997. 576 S..
ISBN 973-590011-4

Analiza efektów wiroprÑadowych w materialach magnetycznie miÑekkich o uporzÑadkowanej strukturze domenowej
Roman, Andrzej
CzÑestochowa. Wydaw. Politech.. 1995. 108 S.. Monografie ; 36.
ISBN 83-85031-48-0

Analiza ekonometryczna ksztaltowania siÑe plac w Polsce w okresie transformacji
Kot, Stanislaw Maciej
Wyd. 1. Warszawa [u.a.]. Wydawn. Naukowe PWN. 1999. 273 S..
ISBN 83-01-12701-5

Analiza ekonomiczna
Bednarski, Lech
Warszawa. PWE. 1979. 152 S.. Wielkie Organizacje Gospodarcze. -WOG-.
ISBN 83-208-0014-5

Analiza ekonomiczna bilansu
Nurowski, Henryk
Warszawa. PWE. 1980. 212 S..
ISBN 83-208-0075-7

Analiza ekonomiczna przedsiÐebiorstw przemyslowych w zarzysie
Kurtys, Edmund
Warszawa ; PoznaÂn. PWN. 1982. 313 S..
ISBN 83-01-03371-1

Analiza ekonomiczna w rolnictwie
Grabowski, Stanislaw
Warszawa. Ludowa Spóldzielnia Wyd.. 1986. 309 S..

Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych: pisma wybrane
ZieliÂnski, Zygmunt
ToruÂn. Wydawn. Uniw. Mikolaja Kopernika. 2002. 326 S..
ISBN 83-231-1468-4

Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz w herbach paÂnstw wspólczesnego Âswiata
Wrona, Jerzy
Kraków. Wydawn. Akad. Ekonomicznej w Krakowie. 2002. 322 S.. Zeszyty naukowe : Seria specjalna: Monografie ; 156.
ISBN 83-7252-151-4

Analiza e situatës financiare të një organizate punuese industriale
Gorani, Hajrullah
1980.

Analiza facjalna i rozwój pulapek litologicznych w utworach miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego miÓedzy Rzeszowem a Pilznem
Zubrzycki, Adam
Wroclaw. Ossolineum. 1986. 43 S.. Prace geologiczne ; 131.
ISBN 83-04-02314-8

Analiza facjalna osadów strefy marginalnej fazy posnanskiej ostatniego zlodowacenia w srodkowej wielkopolsce: ([Mit engl. Zsfassung:] Facies analysis of marginal zone deposits producted by the Poznan phase of the last glaciation in Middle Great Poland)
Kasprzak, Leszek ; Kozarski, Stefan
Poznan. Uniw.. 1984. 54 S.. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria geografia ; 29.

Analiza facjalna osadów strefy marginalnej fazy poznaÂnskiej ostatniego zlodowacenia w Âsrodkowej Wielkopolsce
Kasprzak, Leszek ; Kozarski, Stefan
Wyd. 1. PoznaÂn. Wydawn. Nauk. Uniw. Im. A. Mickiewicza. 1984. 54 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Seria Geografia ; 29.

Analiza fizykalnej poprawnoâsci modeli elementów skoânczonych dla zagadnieân wymiany ciepla
Banaszek, Jerzy.
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej,. 1991.. 107 p..

Analiza fluktuacji przewozów w Polsce za pomocða metod spektralnych: (Analyse der Fluktuation der Beförderung in Polen aufgrund von Spektralmethoden)
Talaga, L.
Szczecin . 1976. 75 S..

Analiza fonotaktyczna tekstu polskiego
Jassem, Wiktor ; Lobacz, Piotr
1971.

Analiza functionalÆa
Ghika, Alexandru
1967.

Analiza geometryczna frezów Âslimakowych skladanych
Legutko, Stanislaw ; Nieszporek, Tadeusz
PoznaÂn. Wydawn. PoznaÂnskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk. 1998. 60 p.. Prace Komisji Budowy Maszyn ; 15.
ISBN 83-7063-215-7

Analiza gramaticalÆa a textului: metodÆa Ðsi dificultÆaÐti
Tomescu, DomniÐta
BucureÐsti. Alle Educational. 2003. 192 S..
ISBN 973-684559-1

Analiza historyczno-konserwatorska i studia adaptacyjne warowni spichrzowej Ricetto w Candelo we Wtoszech
Buderaska, Beata ; WroÂnska, Beata
1987. 28 S. : zahlr. Ill., graph. Darst..

Analiza i badanie wplywu niektórych czynników stanu ukladu izolacyjnego prózniowego na jego wytrzymaloâsâc elektryczna przy napieciu przemiennym o czestotliwoâsci elektroenergetycznej: (The Analysis and investigation of the influence of some factors of the condition of a vacuum insulation system upon its electric strength at a power frequency A.C.voltage)
Opydo, W.
Poznaân . 1984. 100 p..

Analiza i modele wplywu czynników spoleczno-gospodarczych na kstaltowanie siÐe sieci transportowej
Ratajczak, Waldemar
Warszawa ; PoznaÂn. PWN. 1980. 140 S.. Seria: Geografia, Polska Akademia Nauk, Oddzial w Poznaniu ; 5.
ISBN 83-01-02613-8

Analiza in perspektive deÏzelnega rizika Republike Slovenije do leta 2000
Gmeiner, Pavle
Ljubljana. ZMAR. 1996. 67 S.. Analize, raziskave in razvoj.
ISBN 961-6031-10-4

Analiza instytucji wlasnoÂsci przedsiÑebiorstw: przyczynek do problematyki efektywnoÂsci i usprawnienia przedsiÑebiorstw publicznych ; rozprawa habilitacyjna
Iwanek, Maciej
Warszawa. Wydzial Nauk Ekonomicznych, Uniw. Warszawskiego. 1996. 203 S..
ISBN 83-90655-90-X

Analiza integracji: przygotowania do czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej
JasiÂnski, Leszek Jerzy
Warszawa. Wydawn. Zigguart. 1998. 149 S..
ISBN 83-91027-40-6

Analiza inwestycji i budownictwa mieszkaniowego w latach 1976 - 1981
Jocz, Edmund ; ÇZarski, Tadeusz
Warszawa. 1983. 140 S. : Tab., graph. Darst.
ISBN 83-00-00777-6

Analiza i ocena gospodarstw ekologicznych, ekologicznych, integrowanych i tradycyjnych w rejonie Polski pólnocno-wschodniej na tle warunków przyrodniczych i ekonomicznych rolnictwa
Krasowicz, Stanislaw
Pulawy. Inst. Uprawy NowoÇzenia i Gleboznawstwa, Dzial Wydawn. Naukowych. 1996. 118 S. : graph. Darst. Rozprawa habilitacyjna : Instytut Uprawy NawoÇzenia i G454 Biblioteca de bolso.
ISBN 972-201998-8

Analiza i ocena procesu przeksztalceÂn wlasnoÂsciowych zasobów mieszkaniowych
Myszkowska, Halina ; ÇZelawski, Tomasz
Wyd. 1. PoznaÂn. Wydawn. Inst. Gospodarki Mieszkaniowej. 2000. 35 S.. Instytut Gospodarki Mieszkaniowej ; 127.
ISBN 83-86451-71-8

Analiza i ocena przebiegu procesu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie wÑegla kamiennego w latach 1990 - 1997
Karbownik, Andrzej
Wyd. 1. Katowice. Glówny Inst. Górnictwa. 1998. 141 S..
ISBN 83-87610-01-1

Analiza i ocena ryzyka zwiÑazanego z uÇzytkowaniem sieci trakcji elektrycznej przewodowej w zakladach górniczych
Gawor, Piotr
Gliwice. Wydawn. Politechn. ÂSlÑaskiej. 2005. 200 S.. Zeszyty naukowe ; 1671 : Górnictwo ; 264.

Analiza i projektowanie asynchronicznych ukladów narñedowych
Kurowski, Tadeusz. ; Ciekot, Jerzy.
Wroclaw. Wydaw. PW,. 1979 . 119 p..

Analiza i projektowanie organizacji systemów produkcyjnych: materialy na miedzynarodowa konferencje naukowa; Lewin Klodzki, 8-9 czerwca 1979
Wroclaw . Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej. 1979. 183 p..

Analiza i projektowanie procesu treningowego w biegu maratoÂnskim kobiet i mÑeÇzczyzn
Maciantowicz, Jerzy ; Kiryk, Wieslaw ; Kowalski, Pawel
Wyd. 1. Wroclaw. Wydawn. Akad. Wychowania Fizycznego. 1999. 106 S.. Studia i monografie ; 57.
ISBN 83-87389-38-2

Analiza i symulacyjne badania liniowych regul decyzyjnych do sterowania rozrzÑadem wody w systemach wielozbiornikowych
Inkielman, Michal
Warszawa. PWN. 1991. 86 S.. Badania systemowe ; 15.
ISBN 83-01-10853-3

Analiza i synteza ochrony informacji w procesach przetwarzania i teletransmisji danych: Analysis and synthesis of protection of data sets in processes of data processing and teleprocessing
Topolewski, Z.
Wroclaw . Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej. 1985. 83 p..

Analiza i synteza sprzÑegiel mechanicznych
Brzuchowski, Eugeniusz
Opole. WyÇzsza Szkola Pedagogiczna Im. PowstaÂnców ÂSlÑaskich. 1987. 57 S.. Studia i monografie / WyÇzsza Szkola Pedagogiczna Im. PowstaÂnców ÂSlÑaskich w Opolu ; 124.
ISBN 83-85012-29-X

Analiza jakoâsci systemów wielodostñepowych
Sobczak, Wojciech
Gdaânsk . 1973. 67 S..

Analiza kombinatoryczna
Lipski, Witold ; Marek, Wiktor ; Jaegermann, Michal [Mitarb.]
Warszawa. PaÂnstw. Wydawn. naukowe. 1986. 463 S.. Biblioteka matematyczna ; 59.
ISBN 83-01-04972-3

Analiza kombinatoryczna
Szamkolowicz, L.
Wroclaw . 1976. 50 p..

Analiza komparatywnych przewag Polski wobec WE w zakresie wybranych produktów rolnych i spoÇzywczych
Guzek, Marian
Warszawa. Real Press. 1993. 28 S.. Biala KsiÑega: Polska- Unia Europejska : Seria: Gospodarka ; 9.
ISBN 83-85878-17-3

Analiza kompozycji wnetrz urbanistycznych w procesie rewaloryzacji malych miast na przykladach rynków wybranych miasteczek województwa poznaânskiego: (Analysis of exterior space composition in the process of small towns revalorization - based on examples of market squares of some selected small towns of the Poznaân province)
Sudol, T.
Poznaân . 1984. 110 p..

Analiza konstruk'cji tekstu dowodu jako Âsrodka przekazu w matematyce
Konior, J.
Katowice. Uniw. ÂSlÑaski. 1983. 111 S.. Prace naukowe Uniwersytetu ÂSlÑaskiego w Katowicach ; 611.
ISBN 83-00-00727-X

Analiza konstrukcji torów tramwajowych na przykladach rozwiðazaân stosowanych w Polsce: Analysis of construction of tram tracks on examples of solutions used in Poland; [English & Russian summary]
Klin, Stanislaw
Wroclaw . 1975. 83 S..

Analiza kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych w latach 1991 - 1993
DworaÂnczyk, GraÇzyna
Warszawa. Inst. Gospodarki Mieszkaniowej. 1995. 43 S..
ISBN 83-86451-78-5

Analiza kosztów wlasnych w zarzÑadzaniu strategicznym przedsiÑebiorstwem przemyslowym
Kochalski, Cezary
PoznaÂn. Wydawn. Akademii Ekonomicznej. 2000. 139 S..
ISBN 83-87152-94-6

Analiza ksztaltowania siÑe dochodów i wydatków ludnoÂsci w okresie transformacji gospodarczej w Polsce
Podolec, Barbara
Wyd. 1. Kraków [u. a.]. Wydawn. Naukowe PWN. 2000. 111 S..
ISBN 83-01-13117-9

Analiza litofacjalna osadów jeziora Gardno
Wojciechowski, Adam
Wyd. 1. PoznaÂn. Wydawn. Naukowe UAM. 1990. 118 S.. Seria Geografia ; 49.
ISBN 83-232-0267-2

Analiza logiczna funkcji produkcji a rozwój teorii zarzÑadzania produkcjÑa
Koralewski, Mieczyslaw
Wyd. 1. Szczecin. Wydawn. Politechn.. 2000. 195 S.. Prace naukowe Politechniki SzczeciÂnskiej ; 555.
ISBN 83-87423-88-2

AnalizØa matematicØa
Marinescu, Gheorghe
Bucure¸sti. Ed. Acad. Republicii Socialiste RomÐnia.

AnalizÆa matematicÆa: teorie Ðsi aplicaÐtii
Postolache, Mihai
BucureÐsti. Fair Partners. 1998. VIII, 195 S.. Manuale, tratate, monografii ; 1.
ISBN 973-987241-7

Analiza matematyczna: Funkcje wielu zmiennych
Birkholc, Andrzej
Warszawa. PaÂnstw. Wydawn. Nauk.. 1986. 547 S..
ISBN 83-01-05340-2

Analiza matematyczna kinetyki hydrolizy pestycydowych substancji biologicznie czynnych preparatów typu EC
Muli´nski, Zbigniew
Wyd. 1. Szczecin. 2006. 114 S.. Rozprawy ; 232.

Analiza mechanizmu smarowania stawu biodrowego czlowieka
Ryniewicz, Anna Maria
Kraków. Uczelniane Wydawn. Naukowo-Dydaktyczne AGH. 2002. 153 S.. Rozprawy, monografie ; 111.

Analiza medunarodnih tokova robe i putnika u cestovnom prometu u 1996.
Pikec, Danica
Zagreb. 2001. 99 S.. Studije i analize ; 82.
ISBN 953-6667-18-5

Analiza metodelor aplicate in documentare: simpozionul, BucureÐsti 27-29 octombrie 1965 ; rezumate Ðsi program ; Centrul de Documentare ÐStiinÐtifica, Academia Republicii Socialiste România
Avramescu, Aurel
BucureÐsti. 1965. 66 S..

Analiza meðunarodnih tolova robe i putnike u cestovnom prometu u 1996
Zagreb. Drézavni zavod za statistiku,. 2001..

Analiza morfometryczna rzezby terenu nizowego
Zaborski, Bogdan
Kraków. 1931. 39 S. : graph. Darst., Kt.. Instytut Geograficzny <Krákow>: Prace ... ; 12..

Analiza moÇzliwoÂsci wprowadzenia regionalnego systemu zarzÑadzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007 - 2013
Grosse, Tomasz Grzegorz
Warszawa. Instytut Spraw Publicznych. 2005. 134 p.. Ekspertyzy, rekomendacje, raporty z badaÂn.
ISBN 83-89817-45-4

Analiza moÇzliwoÂsci wykorzystania wybranych surowców wtórnych i odpadowych przemyslu papierniczego, drzewnego i energetycznego
Lewowicki, Stanislaw
CzÑestochowa. Wydaw. Politech.. 1997. 141 S.. Monografie ; 45.
ISBN 83-85031-80-4

Analiza moÇzliwoÂsci wyodrÑebniania i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce polskiej
Dziuba, Dariusz Tadeusz
wyd. 1. Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1998. 225 S.. Info.
ISBN 83-230-9959-6

Analiza mozliwoâsci zastosowania wegli aktywnych w adsorpcyjnych ukladach magazynowania paliw gazowych
Czepirski, Leszek
Kraków . Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. 1989. 120 S..

Analiza moÏznih kakovostnih sprememb Save v akumulaciji HE Vrhovo v povpreÏcnih in ekstremnih hidroloÏskih pogojih s pomoÏcjo matematiÏcnega modela
CvitaniÏc, Irena
Ljubljana. Univ., Hydraulics Division FGG. 1999. 71 S.. Acta hydrotechnica ; 17,25.

Gesichter: ¬das¬ Geheimnis unserer Identität
Cleese, John
1 Aufl.. Grünwald. Komplett-Media.
ISBN 3-8312-0097-1

Analiza nacisków i odksztalcen w niekonwencjonalnych procesach kucia matrycowego na goraco
Sinczak, Jan
Kraków. Akad. Górniczo-Hutnicza. 1992. 89 S.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica ; 1481 : Metalurgia i odlewnictwo ; 144.

Analiza narave rasti slovenskega gospodarstva
Novak, MatjaÏz
2002.

Analiza natury falowej zjawiska lokalizacji odksztalceÂn plastycznych w cialach stalych
Glema, Adam
Wyd. 1. PoznaÂn. Wydawn. Politechn.. 2004. 149 S.. Rozprawy ; 379.
ISBN 83-7143-566-5

Analiza naukowo-techniczna wojskowej klasyfikacji obiektów mostowych promów i tratw oraz pojazdów wedlug umowy standaryzacyjnej NATO STANAG 2021
Rymsza, Janusz
Warszawa. Inst.. 2007. 178 S.. Studia i materialy ; 58.

Analizando el desastre de Guadalajara
Padilla Dieste, Cristina. ; Macías, Jesús Manuel.
México, D.F.. Ciesas,. 1993.. 71 p. ;.

Analizando la reforma a la justicia criminal en Chile: un estudio empírico entre el nuevo y el antiguo sistema penal.
[Chile]. Ministerio Público de Chile,. [2003].. 20 p..

Analiza niedowzbudzenia i stanów niesynchronicznych turbogeneratorów: Analysis of underexcitation and unsynchronous operation of turbogenerators
Kucharski, J.
Wroclaw . 1977. 96 p..

Analiza niektÐorych zagadnieÐn zwiazanych z odbiorem energii slonecznej: An Analysis of some problems connected with the reception of the solar energy
Kaiser, Henryk
KrakÐow . Akademia GÐorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica. 1986. 153 p..

Analiza nieliniowa prÑetowych ustrojów Çzelbetowych obciÑaÇzonych impulsowo
BÑak, Grzegorz ; Stolarski, Adam
Warszawa. 1990. 137 S.. Studia z zakresu inÇzynierii ; 30.
ISBN 83-00-03336-X

Analiza nowoczesnych zdjÑeÂc "reseau" oraz ich zastosowania w aerotriangulacji przestrzennej
Sitek, Z.
Kraków. 1966. 93 S.. Zeszyty naukowe ; 149.

Analiza numericæa
Marinescu, Gheorghe
Bucure¸sti. Ed. Acad. Republicii Socialiste RomÐnia. 1974. 302 S..

AnalizÏa numericÏa: noÖtiuni introductive de calcul aproximativ
Popoviciu, Tiberiu
BucureÐsti. Editura AcÏademiei Republicii Socialiste România. 1975. 233 S.. Seria teoria calculului, analizÏa numericÏa Ðsi informaticÏa ; 1.

Analiza numeryczna procesu hartowania indukcyjnego z uwzglÑednieniem wzajemnych wplywów zjawisk elektromagnetycznych, termicznych i mechanicznych
Iskierka, Slawomir
CzÑestochowa. Wydaw. Politech.. 1997. 121 S.. Monografie ; 44.
ISBN 83-85031-72-3

Analiza obiektowa i projektowanie: przyk·lady zastosowaÂn
Yourdon, Edward ; Argila, Carl
Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczene. 2000. 354 S. : graph. Darst..
ISBN 83-204-2408-9

Analiza obrazu falowego zarejestrowanego przy profilowaniu akustycznym w odwiercie pod kÓatem oceny parametrów sprÓeÇzystych i zbiornikowych skal
Bala, Maria
Wyd. 1. Kraków. Akad.. 1989. 165 p.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanislawa Staszica ; 1247 : Geofizyka stosowana ; 3.
: zl473.00

Analiza obwodów magnetycznych
DÐabroski, M.
Warszawa. 1981. 103 S.. Oddzial w Poznaniu. Polska Akademia Nauk. Seria: Elektrotechnika ; 3.
ISBN 83-01-02830-0

Analiza parametrycznych obwodów elektrycznych zawierajacych elementy zmienne prawie okresowo
Bogucki, Marian
Wroclaw . Wydawnictwa Politechniki Wroclawskiej. 1973. 114 S..

Analiza pe corpuri ultrametrice: Analyse sur les corps ultramétriques
Isac, George ; Marinescu, G.
Bucureðsti . Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1976. 192 p..

Analiza pobudzenia termicznego w zbiorowisku czastek (Sb(BCo w stopie Cu-1%Co
Krop, Karol
Kraków . 1974. 95 S..

Analiza podatków od nieruchomoÂsci, w tym od lokali mieszkalnych i uslugowych
Wierzchowski, Maciej ; SroczyÂnski, Andrzej ; Michalak, Barbara
Warszawa. Inst. Gospodarki Mieszkaniowej. 1994. 85 S. : graph. Darst.
ISBN 83-86451-80-7

Analiza pola elektromagnetycznego quasi-stacjonarnego metodami iteracyjnymi: (Methods of iterative quasi-stationary electromagnetic field analysis)
Poltz, J.
Poznaân . 1979. 91 p..

Analiza pola fal sprÓeÇzystych w otworze wiertniczym i naturalnym oÂsrodku skalnym w metodzie profilowaÂn akustycznych
Jarzyna, Jadwiga
Kraków. 1989. 143 S.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanislawa Staszica ; 1246 : Geofizyka stosowana ; 2.

Analiza pola odksztalcen i struktury materialu podczas wyciskania stopow aluminium
Libura, Wojciech
Krakow. Wydaw. AGH. 1994. 89 S. : ill., graph. Darst.. Rozprawy, monografie / Akademia Gorniczo-Hutnicza Im. S. Staszica ; 17.

Analiza pola odksztalceÂn i struktury materialu podczas wyciskania stopów aluminium
Libura, Wojciech
Kraków. Wydaw. AGH. 1994. 89 S.. Rozprawy, monografie ; 17.

Analiza politik
Fink Hafner, Danica, ; Lajh, Damjan.
Ljubljana. Fakulteta za druézbene vede,. 2002.. 221 p..

Analiza porówanawcza kopalân wegla kamiennego i stosowanej w nich technologii rpocesu wydobywczegó: Comparative analysis of hard coal mines and of the mining process technologies used in them
Zajac, E.
Kraków . 1977. 80 p..

Analiza porównawcza regionalnych procesów rozwoju w wybranych krajach
Gorzelak, Grzegorz ; WyÇznikiewicz, Bohdan
Warszawa. PaÂnstwowe Wydawn. Nauk. 1981. 73 p., [1] folded leaf. Biuletyn / Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; zesz. 113.
ISBN 83-01-03205-7 : zl20.00

Analiza porównawcza teorii cyklu koniunkturalnego w ujÑeciu J. M. Keynesa i P. A. Samuelsona
Jakimowicz, Aleksander
ToruÂn. Marszalek. 1991. 78 S. : graph. Darst.
ISBN 83-85263-25-X

Analiza porównawcza wyników badania koniunktury i statystyki iloÂsciowej w przemyÂsle przetwórczym
KokociÂnska, Malgorzata
Warszawa. ZWS. 1995. 52 S. : graph. Darst. Studia i analizy statystyczne / Glówny UrzÑad Statystyczny, Departament PrzedsiÑebiorstw.
ISBN 83-7027-080-8

Analiza potrzeb informacyjnych przedsiÑebiorstwa: podstawy metodologiczne
Kolbusz, Edward
Wyd. 1. Szczecin. Wydawn. Naukowe Uniwersytetu SzczeciÂnskiego. 1993. 256 S.. Rozprawy i studia / Uniwersytet SzczeciÂnski ; 207 = 133.
ISBN 83-85798-03-X

Analiza povrÏsja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Perko, Drago
Ljubljana. ZaloÏzba ZRC. 2001. 229 S.. Geografija Slovenije ; 3.
ISBN 961-618294-3

Analiza problematike delovnopravne zakonodaje in analiza izvajanja Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Domajnko, Danilo.
Ljubljana. Delavska enotnost,. 1987.. 158 p. ;.

Analiza procesow poznawczych jednostki w swietle idealizacyjnej teorii nauki.
Maruszewski, Tomasz
Poznan. Wyd. Naukowe Unis.. 1983. 238 S. : Literaturangaben 280, Tabellen, Grafiken.

Analiza procesu reformy gospodarczej: 1986 - 1987 ; problemy teoretyczne i procesy realne
Pajestka, Józef
Wroclaw [u.a.]. Zaklad Narodowy Im. OssoliÂnskich. 1988. 324 S.. Studia ekonomiczne ; 19.
ISBN 83-04-03054-3

Analiza procesu reformy gospodarczej 1986 - [tysiÑacdziewiÑeÂcsetosiemdziesiÑatyszusty do] 1987: problemy teoretyczne i procesy realne
Pajestka, Józef [Red.]
Wroclaw [u.a.]. Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1988. 324 S.. Studia ekonomiczne / Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych ; 19.
ISBN 83-04-03054-3

Analiza procesu technologicznego zachodzacego na dziewiarskich maszynach osnowowych: An Analysis of technological process occuring on warp knitting machines
Kopias, K.
Lodz . 1978. 117 p..

Analiza procesu zarysowania betonowej walcowej konstrukcji oslony biologicznej reaktora w zmiennych warunkach eksploatacyjnych.
Pluta, Jerzy. [from old catalog]
Warszawa, . Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej,. 1971.. p. cm..

Analiza procesów produkcyjnych za pomoca funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa
Chmiel, Józef
Warszawa. PWN. 1983. 272 S..
ISBN 83-01-04346-6

Analiza procesów prywatyzacji w Euroregionie "Nysa": studium komparanbogen]
Sokolowski, Jerzy
Berlin. Urania-Verl.. 2002. 64 S.. Ravensburger Ratgeber im Urania-Verlag.
ISBN 3-332-01326-2 Pp. : EUR 12.90, sfr 23.90

Analiza procesów prywatyzacji w Euroregionie "Nysa": studium komparastyczne
Krawczewski, Andrzej
Wroclaw. Wydawn. Akad. Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu. 1997. 169 S..
ISBN 83-7011-304-4

Analiza procesðw prywatyzacji w Euroregionie "Nysa": studium komparatystyczne
Sokolowski, Jerzy.
Wroclaw. Wydawn. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu,. 1999.. 268 p..

Analiza procesów stacjonarnych maszyn elektrycznych: Analysis of stationary processes of electric machines
Sobczyk, T.
Kraków. 1977. 64 S.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica ; 654.

Analiza procesów wysokotemperaturowego odksztalcania stopów miedzi z niklem
WierzbiÂnski, Stanislaw
Kraków. 1993. 88 S.. Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanislawa Staszica ; 1518 : Metalurgia i odlewnictwo ; 147.

Analiza, projektowanie i mozliwoâsâc realizacji technologicznej hybrydowych filtrów aktywnych RC o stalych skupiono-rozlozonych: (Analysis, design and technological realizability of hybrid RC lumped distributed active filteruxembourg
Guzinski, A.
[Office for Official Publications of the European Communities]. 1980. 9 bl..

Analiza promieniowania gamma z wychwytu radiacyjnego do oceny wartosci zlóz surowców stalych
Chrusciel, Edward
Kraków. 1981. 101 S.. Prace miedzyresortowego Instytutu fizyki i techniki jadrowej ; 22.

Analiza przemian chemicznych w procesie hydrorafinacji oleju: (Analysis of chemical changes in oil hydrorefining process)
Grzechowiak, J. ; Sztuba, Z.
Wroclaw . Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej. 1978. 61 p..

Analiza przyczyn zmian wlasnoÂsci drutów ciÑagnionych konwencjonalnie i w ciÑagadlach ciÂsnieniowych
Pilarczyk, Jan W.
CzÑestochowa. Wydaw. Politech.. 1996. 152 S..
ISBN 2-251-00369-X

Analiza przydatnoÂsci róÇznych sposobów oceny czynników i wyników produkcyjnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Woch, Franciszek
Pulawy. Inst. Uprawy NowoÇzenia i Gleboznawstwa. 1995. 48 S. : graph. Darst.
ISBN 83-85725-07-5

Analiza przypadku Âsredniego w optymalizacji dyskretnej: wielowymiarowe zadanie zaladunku oraz zadanie szeregowana prac
Szkatula, Krzysztof
Warszawa. Polska Akademia Nauk, Instytut BadaÂn Systemowych. 1999. 198 S.. Badania systemowe ; 23.
ISBN 83-85847-39-1

Analiza quasistacjonarnego pola elektromagnetycznego metod a równaân calkowych w zagadnieniach elektrodynamiki technicznej: (Analysis of quasi-stationary electromagnetic field by means of integral equation method in electrodynamic problems)
Krason, P.
Szczecin . Politechnika Szczeciânska. 1985. 110 p..

Analiz archeologiÏceskich istoÏcnikov mogil'nika Ïcernjachovskoj kul½tury u sela Oselivka
Nikitina, Galina Fedorovna
Moskva. Nauka. 1995. 226 S..
ISBN 5-02-009569-9

Analiz archivnych istoÏcnikov po istorii Ukrainy XVI-XVII vv.: UtverÏzdeno redakcionno-izdatel½skim sovetom universiteta v kaÏcestve uÏcebnogo posobija
Koval½skyj, Mykola PavlovyÏc ; Mycyk, Ju. A.
Dnepropetrovsk. Dnepropetrovskij ordena Trudovogo Krasnogo Znameni gos. universitet. 1984. 81 S..

Analiza realizacije programa iz srpskohrvatskog jezika i matematike u prvoj fazi srednjeg usmerenog obrazovanja
ÐordeviÂc, Bosiljka ; HrkaloviÂc, Radmila ; BoÏzanoviÂc, NadeÏzda
Beograd. Prosveta. 1985. 141 S.. Biblioteka IstraÏzivaÏcki radovi ; 59.

Analiza realizacije programma iz srpskohrvatskog jezioka i matematike u prvoj fazi srednjeg usmerenog obrazovanja
Dordevic, Bosilka ; Hrkalovc, Radmila ; Bozanovic, Nadezda
Beograd. Prosveta. 1985. 141 S.. Biblioteka strazivacki radovi ; 59.

Analiza regionalnych róÇznic w rozwoju gospodarki narodowej w latach 1990 - 1991
CzyÇzewski, Adam B.
Warszawa. Real Press. 1993. 133 S. : graph. Darst. Biala KsiÑega: Polska- Unia Europejska : Seria: Gospodarka ; 38.
ISBN 83-85878-43-2

Analiza regresji w geografii: praca zbiorowa
Chojnicki, Zbyszko
Warszawa. PaÂnstwowe Wydawn. Nauk. 1980. 127, [2] p.. Seria Geografia ; t. 3.
ISBN 83-01-01211-0

Analizar el pasado para renovar el proyecto: cuatro conferencias conmemorativas en 1988
Pujol i Soley, Jordi
1. ed.. [Barcelona]. Generalitat de Catalunya. 1994. 106 S.. Col.lecció missatges ; 5.
ISBN 84-393-3096-0

Analiza rozkladu mocy obciÑaÇzeÂn dynamicznych w systemach mechanicznych
KaÂzmierczak, Henryk
Wyd. 1. PoznaÂn. Wydawn. Politechn.. 2001. 139 S.. Rozprawy ; 363.
ISBN 83-7143-586-x

Analiza rozkladu warstwy skrawanej w procesie dlutowania kól zÑebatych
Uniejewski, Jan
Wyd. 1. PoznaÂn. Wydaw. PTPN. 1994. 51 S.. Prace Komisji Budowy Maszyn ; 11.
ISBN 83-7063-097-9