Anadolu Aleviliginde Yol Ayrimi
Birdogan, Nejat
1. Aufl.. Istanbul. Mozaik Yayinlari. 1995. 662 S..
ISBN 975-8022-04-0

Anadolu AleviliÆginin sosyal ve coÆgrafi kökenleri
Aksüt, Hamza
1. Bask†. K†z†lay, Ankara. Art Bas†n Yay†n Kültür Hizmatleri. 2002. 447 p..
ISBN 975-700831-1

Anadolu AleviliÆgi'nin tarihsel arka plan†
Ekinci, Mustafa
ÇIstanbul. Beyan Yay†nlar†. 2002. 240 S.. Beyan yay†nlar† ; 345.
ISBN 975-473290-6

Anadolu aleviliÆgi ve Pir Sultan Abdal
Mélikoff, Irène ; Y†ld†r†m, Ali
Ankara. Pir Sultan Abdal Kültür DerneÆgi. 1998. 200 S.. Pir Sultan Abdal Kültür DerneÆgi yay†nlar† ; 4 : Pir Sultan Abdal kitapl†Æg† dizisi ; 1.
ISBN 975-821802-6

Anadolu AlevîliÆginin tarihÆ arka plân†: XI-XIII. as†rlar
Sar†kaya, Mehmet Saffet
BeyoÆglu, ÇIstanbul. Ötüken. 2003. 232 p.. Kültür serisi ; 233.
ISBN 975-437434-1

Anadolu antik camlar†: Yüksel Erimtan koleksiyonu
Lightfoot, Chris S. ; Arslan, Melih
Ankara. C.S. Lightfoot, M. Arslan. 1992. xiii, 251 p..
ISBN 975-953690-0

Anadolu arastirmalari. Helmuth Theodor Bossert' in hatirasina armaÆgan
Bossert, Helmuth Theodor
Istanbul. Edebiyat Fakultesi Basimevi. 1965. 31, 497 S.. Istanbul Üniversite. Edebiyat Fakülte. Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü. Tarafindan çikarilir. Cilt 2. Sayr 1.2.

Anadolu arkeolojisine katklar: 65. yasnda Abdullah Yaylal'ya sunulan yazlar
Takaoæglu, Turan [Hrsg.] ; Yaylali, Abdullah
çIstanbul. Hitit Color. 2006. 378 S..
ISBN 975-7487-96-1

Anadolu beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu devleteri.
Uzuncarsili, Ismail Hakki,
Ankara, . Türk Tarih Kurumu Basimevi,. 1969.. 297 p..

Anadolu camc†l†Æg†
ÖzgümüÐs, Üzlifat
1. bask†. ÇIstanbul. Pera Yay†nc†l†k ve Kitapç†l†k. 2000. 150 S.. Pera Yay†nc†l†k ve Kitapç†l†k A. ÐS yay†n ; 3.
ISBN 975-842103-4

AnadoluÌda alevîler ve tahtac†lar
Yörükân, Yusuf Ziya ; Yörükân, Turhan
1. bask†. Ankara. Kültür Bakanl†Æg†. 1998. XVI, 550 S.. T. C. Kültür Bakanl†Æg† yay†nlar† ; 2104 : Yay†mlar Dairesi BaÐskanl†Æg† baÐsvuru kitaplar† dizisi ; 56.
ISBN 975-171987-9

Anadolu'da bir arada yaÐsama tecrübesi: Türkiye Selçuklular† ve Osmanl†lar'da müslim-gayr-i müslim iliÐskileri
ÐSeker, Mehmet
2. bask†. Ankara. Diyanet ÇIÐsleri BaÐskanl†Æg†. 2002. 191 S.. Diyanet ÇIÐsleri BaÐskanl†Æg† yay†nlar† ; 501.
ISBN 975-192609-2

Anadolu'da bulunan antik t†p aletleri
Uzel, ÇIlter
Ankara. Türk Tarih Kurumu Bas†mevi. 2000. XIX, 318, CXLIII S.. Türk Tarih Kurumu yay†nlar† : Dizi 6 ; 55.
ISBN 975-161224-1

Anadolu'da bulunan suriye kökenli mühürler ve mühür baskilari: (die in Anatolien vorkommenden altsyrischen Siegel und Siegelabdrucke)
Erkanal, ArmaÆgan
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basimevi. 1993. XXX, 209, 76 S.. Türk tarih kurumu yayinlari : 6, Dizi-Sa. 42.
ISBN 975-160569-5

Anadolu'da Caglar Boyu Sikke
Olcay, N. ¬[Bearb.]¬
Istanbul. Istanbul Arkeoloji Müzeleri Sikke Kabinesi. 1983. 26 S. : Ill..

Anadolu'da devrim günleri: ÇIkinci MeÐsrutiyet'in ilan†, Temmuz - AÆgustos 1908
EmiroÆglu, Kudret
1. bask†. K†z†lay, Ankara. ÇImge Kitabevi. 1999. 350 S.. Dün bugün yar†n dizisi.
ISBN 975-533249-9

Anadolu' da Dogdu: 60. Yasinda Fahri Isik'a ArmagÆan
Korkut, Taner ; Isik, Fahri
1 Aufl.. Istanbul. Ege Yayinlari. 2004. 830 S..
ISBN 975-807079-7

Anadolu'da ev ve insan
Sözen, Metin ; Eruzun, Cengiz
[ÇIstanbul]. Creative Yay†nc†l†k u.a.. 1992. 311 S. : zahlr. Ill..

Anadolu daÆglar†nda 50 y†l: bir bitki avc†s†n†n gözlemleri
Baytop, Turhan
Ilaveli 2, baski. Çapa, ÇIstanbul. Nobel T†p Kitabevleri. 2001. 222 S..
ISBN 975-420-073-4

Anadolu daÆglar†nda 50 y†l: bir bitki avc†s†n†n gözlemleri
Baytop, Turhan
Çapa, ÇIstanbul. Nobel T†p Kitabevleri. 2000. 188 p..
ISBN 975-420032-7

Anadolu'daki Amerika: 19. yüly†lda Osmanl† ÇImparatoruluÆgu'ndaki Amerikan misyoner okullar† ; kendi belgeleriyle
KocabaÐsoÆglu, UyÆgur
ÇIstanbul. Arba. 1989. 255 S.. Arba yay†nlar† / Tarih, an† dizisi ; 7 = 29 [d. Gesamtw.].

Anadolu'daki Galatlar ve Galatya tarihi
Kaya, M. Ali
ÇIzmir. Ege Üniversitesi. 2000. iv, 289 p.. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay†nlar† ; no. 112.
ISBN 975-483473-3

Anadoludaki iç kale cami ve mescidleri
Boran, Ali
Ankara. Türk Tarih Kurumu Bas†mevi. 2001. xii, 288 p.. Türk Tarih Kurumu yay†nlar† : VI. dizi ; 61.
ISBN 975-161371-X

Anadoluda'ki kutsal daÆglar, daÆg-tanr†lar: klasik çaÆg
Baydur, Nezahat
ÇIstanbul. Graphis Yay†nlar†. [1994]. 119, [14] S. : zahlr. Ill.. Graphis Yay†nlar† ; 4.
ISBN 975-7783-04-8

Anadolu'dan Isveç'e
Öztürk, Rifat [Hrsg.]
Stockholm. 1989. 72 S.. ÇIsveç Türk ÇIÐsçi Dernekleri Federasyonu yay†nlar† ; 2.
ISBN 91-971391-1-4

Anadolu'dan masallar
Demiray, M. Güner
1. bask†. Ankara. GündoÆgan Yay†nlar†. 1996. 136 S.. GündoÆgan yay†nlar† : 24, Gençlik ve çocuk kitaplar† dizisi ; 4.
ISBN 975-520-018-5

Anadolu'dan yeni dünya'ya: Amerika'ya ilk göç eden Türklerin yaÐsam öyküleri
Bali, Rifat N.
1. bask†. ÇIstanbul. ÇIletiÐsim Yay†nlar†. 2004. 368 S.. ÇIletiÐsim yay†nlar† ; 1020 : Tarih dizisi ; 29.
ISBN 975-050249-3

Anadolu'da Orta Asyal† Ðsairler
Kurnaz, Cemâl
1. bask†. Ankara. 1997. 223 S.. T. C. Kültür Bakanl†Æg† yay†nlar† ; 1978 : Yay†mlar Dairesi BaÐskanl†Æg† kültür eserleri dizisi ; 193.
ISBN 975-171836-8

Anadolu±da Tanin: birinci gezi
Ahmet ÐSerif ; Börekçi, Çetin
ÇIstanbul. Kavram Yay†nlar†. 1977. 344 p.. Tarih-belge-gezi-an† dizisi ; 1.

Anadolu'da tarih ve kültür
Ergun OÆguz ; Belli, Oktay ; Atasoy, Sümer ; Ortayl†, ÇIlber ; Renda, Günsel ; Atasoy, Nurhan
ÇIstanbul. Promete. 2000 - 2001. 5 v. Promete kültür dizisi.

Anadolu'da Türk damgas†: koç heykel-mezar taÐslar† ve Türkler'de koç-koyun meselesi
Çay, M. Abdulhalûk
Bahçelievler, Ankara. Türk Kültürünü AraÐst†rma Enstitüsü. 1983. xi, 194 p..

Anadolu'da Türk damgas\0131: koç heykel, mezar ta\015Flar\0131 ve Türkler'de koç, koyun meselesi
Çay, Abdulhalûk M.
Ankara. Türk Kültürünü Ara\015Ft\0131rma Enstitüsü. 1983. XI, 194 S. : Ill.. Türk Kültürünü Ara\015Ft\0131rma Enstitüsü «Ankara»: Türk Kültürünü Ara\015Ft\0131rma Enstitüsü yay\0131nlar\0131 ; [69].

Anadolu'da Türk Damgasi: Koc Heykel - Mezar Taslari ve Türkler'de Koc-Koyun Meselesi
Cay, M. Abdulhalûk
Ankara. Türk Kültürünü Arastirma Enstitüsü. 1983. 194 S..

Anadolu'da Türk çini sanat†n†n geliÐsmesi
Yetkin, ÐSerare
ÇIstanbul. 1972. XI, 230, [56] S. : Ill.. ÇIstanbul Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi: ÇIstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay†nlar† ; 1631.

Anadolu'da Türkler: (Anadolu'ya Türk göçleri)
Dikici, Mehmet
ÇIstanbul. Burak Yay†nevi. 1998. 527 S.. Burak yay†nlar† ; 67.
ISBN 975-764561-3

Anadolu'da Türkmen aÐsiretleri: Bozulus Türkmenleri (1540 - 1640)
Gündüz, Tufan
1. bask†. Ankara. Bilge Yay†nlar†. 1997. 192 S..
ISBN 975-963630-1

Anadolu'da ve Rumeli'de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu bildirileri: Tarsus, 14 May†s 2000
Gündüz, Tufan
1. bask†. Demirtepe, Ankara. Yörtürk Vakf†. 2000. 246 p.. Yörük Türkmen Vakf† yay†nlar† ; 3.
ISBN 975-938022-6

Anadolu'da yaÐsayan dergahlar: S†vas - Samsun - Amasya - Tokat - Çorum - Yozgat çevresi dergahlar† ve tekkeleri
DoÆganay, Eraslan
ÇIstanbul. Can Yay†nlar†. 2000. 252 S.. Can yay†nlar† ; 117.
ISBN 975-679114-4

Anadolu destanlar†
Esen, Ahmet ÐSükrü ; Boratav, Pertev Nailî
[1. bask†]. Ankara. 1991. VII, 328 S.. Türkiye / Kültür Bakanl†Æg†: Kültür Bakanl†Æg† yay†nlar† ; 1305.
ISBN 975-17-0852-4

Anadolu / Ek Dizi
Ankara.

Anadolu ekspres: Anatolien-Express-Zeitung
Mannheim. Anadolu Ekspres. 1984.

Anadolu erenlerinin kaynaÆg† Horasan: (MoÆgol istilâs†na kadar)
Öztürk, Mürsel
1. bask†. Ankara. T.C. Kültür Bakanl†Æg†. 2001. XII, 315 S.. Kültür bakanl†Æg† yay†nlar† ; 2740 : Yay†mlar Dairesi BaÐskanl†Æg† kültür eserleri dizisi ; 234.
ISBN 975-172804-5

Anadolu erenleri ve anma törenleri
Kahraman, Arzu
ÇIstanbul. Arzu Kahraman. 2002. 316 S..
ISBN 975-932380-X

Anadolu fatihi Kutalm†ÐsoÆglu SüleymanÐsah
Sevim, Ali
Ankara. Türk Tarih Kurumu Bas†mevi. 1990. VIII, 57 S.. Türk Tarih Kurumu yay†nlar† : Dizi 24 : 13.
ISBN 975-160239-4

Anadolu Feneri: "Tarihten gelen †s†k"
Soysal, Ali
ÇIstanbul. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf†. 1997. XV, 175 S..
ISBN 975-948181-2

Anadolu Feneri: [Türk ve Rum aðsk Türküleri] = Light of Anatolia : [Turkish and Greek love songs].
Beyoæglu, çIst. [i.e. çIstanbul]. Ada Müzik,. [2001]. 1 sound disc.

Anadolu garaj
Baykurt, Fakir
Ankara . Bilgi yaynevi. 1975. 262 S..

Anadolu Garaji
Baykurt, Fakir
Ankara. Bilgi Yayinevi. 1969. 262 S..

Anadolu gerçeÆgi: [gezi, tarih, inceleme]
EyuboÆglu, Ismet Zeki
1. bask†. CaÆgaloÆglu, ÇIstanbul. Pencere Yay†nlar†. 2000. 378 S.. Pencere yay†nlar† ; 125.
ISBN 975-846010-2

Anadolu günlüÆgü
Nar, Ali
CaÆgaloÆglu, ÇIstanbul. Beyan Yay†nlar†. 1998. 445 S..
ISBN 975-473220-5

Anadolu halk kültüründe resim, heykel ve müziÆgin yeri, önemi
Özdemir, Nurdane
1. bas†m. Ankara. Nurol Matbaac†l†k. 1997. 320 S..
ISBN 975-728401-7

Anadolu (Hitit-Luvi) hiyeroglif yazitlarinda geçen tanri, s\0327ahis ve cog\0306rafya adlari
Savas\0327
Istanbul . Eskiçag\0306 Bilimleri Enstitüsü. 1998. lviii, 230 s..

Anadolu (Hitit-Luvi) Hiyeroglif yaz†tlar†nda geÓcen tanr†, Ósahis ve coÆgrafya adlar†
SavaÓs, SavaÓs Özkan
ÇIstanbul. Ege Yay†nlar†. 1998. LVIII, 230 S.. EskiçaÆg Bilimleri Enstitüsü <ÇIstanbul>: Bilimsel dizi ; 1.
ISBN 975-807-021-5

Anadolu (Hitit-Luvi) hiyeroglif yaz¸tlar¸nda geðcen tanr¸, ðsah¸s ve coægrafya adlar¸ =: Divine, personal and geographical names in the Anatolian (Hittite-Luwian) hieroglyphic inscriptions
Savaðs, Savaðs Özkan.
çIstanbul. Eskiðcaæg Bilimleri EnstitüsLu. 1998.. lviii, 230 p. ;.

Anadolu (hitit-luvi) hiyeroglif yaz†tlar†nda geçen tanr†, Ðsah†s ve coÆgrafya adlar†
SavaÐs, SavaÐs Ö.
Istanbul. Ege Yay†nlar†. 1998. LVIII, 230 S..
ISBN 975-807-021-5

Anadolu illeri agizlarindan derlemele
Caferoglu, A.
Istanbul. 1951. 288 S..

Anadolu illeri aÆg†zlar†ndan derlemeler: Van, Bitlis, MuÐs, EskiÐsehir, Bolu ve Zonguldak illeri AÆg†zlar†
CâferoÆglu, Ahmet ¬[Hrsg.]¬
2. bask†. Ankara. Ankara Üniv. Bas†mevi. 1995. XXIII, 288 S.. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yay†nlar† ; 591.
ISBN 975-16-0699-3

Anadolu illeri aÆg†zlar†ndan derlemeler: Van, Bitlis, MuÐs, Karaköse, EskiÐsehir, Bolu ve zonguldak illeri aÆg†zlar†
CaferoÆglu, Ahmet
2. Bask†. Ankara. Üniversitesi Bas†mevi. 1995. XXIII, 288 S.. Türk Dil Kurumu yay†nlar† ; 591.
ISBN 975-160699-3

Anadolu insan bahçesi
Bildirici, Faruk
Ankara. Ümit Yay†nc†l†k. 1999. Ufuk dizisi ; ....

Anadolu kadinin 9000 yili: çaÆglarboyu Anadolu'da kadin ; 29 kasim 1993 - 28 Ðsubat 1994 Topkapi Sarayi Müzesi
Renda, Günsel
Istanbul. 1994. 63 S..
ISBN 975-171187-8

Anadolu köy dLuægünleri
Bahri, Muallim Hasan.
Ankara. Orta Doægu Teknik Üniversitesi,. 1979.. vi, 24 p..

Anadolu kompozit baÐsl†klar†
BaÐsaran, Cevat
1. bask†. London Methuen Educational. Arkeoloji ve Sanat Yay†nlar†. 1976. 173 S.. Schools Council working paper ; 56.
ISBN 0-423-44500-6

Anadolu konuÐsuyor: Türkiye'nin göbeÆginden beynine
Okay, Vahap
CaÆgaloÆglu - ÇIstanbul. Okay Yay†nevi. Ben feleÆgi nas†l yendim dizisi ; ....

Anadolu kültür mozay¸æg¸: bildiri ve tart¸ðsmalar : 14-15 Kas¸m 1992, Ankara Resim Heykel Müzesi, Ankara 1992.
Ankara. Halkevleri Yay¸nlar¸. 1994.. 269 p. ;.

Anadolu kültür tarihi
Akurgal, Ekrem
6. bas†m. Kavakl†dere, Ankara. TÜBÇITAK Popüler Bilim Kitaplar†. 1998. 417 S.. TÜBITAK popüler bilim kitaplar† ; 67.
ISBN 975-403107-X

Anadolu kültüründe Kürt etkisi
TorÆ
1. bas†m. CaÆgaloÆglu, ÇIstanbul. Berfin Yay†nlar†. 1999. 172 p.. AraÐst†rma-inceleme ; 28.
ISBN 975-735482-1

Anadolulu bir mimar Hermogenes
ÐSahin, Mustafa
Cihangir, ÇIstanbul. Ege Yay†nlar†. 2002. 171 p..
ISBN 975-807059-2

Anadolu manzaralar†
Birand, Hikmet ; Ekipman, Refik
ÇIstanbul. Millî EÆgitim Bas†mevi. 1963. VII, 85 S. : Ill..

Anadolu manzaralar†
Birand, Hikmet
Ankara. Türk Tarih Kurumu Bas†mevi. 1957. XI, 135 S. : Ill.. Türkiye IÐs Bankas† <Ankara>: IÐs Bankas† kültür cep kitaplar† ; 6..

Anadolu Masallar†
Yücel, Tahsin
3. bask†. ÇIstanbul. Yap† Kredi Yay†nlar†. 1995. 108 S.. DoÆgan kardeÐs kitapl†Æg† ; 23 : Okul çaÆg†.
ISBN 975-363021-2

Anadolu Medeniyetleri Müzesi konferanslar†: y†l†
Ankara. 1992.

Anadolu Medeniyetlerini Arastrma ve Tantma Vakf yaynlar
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basmevi.

Anadolu Medreseleri
Kuran, Aptullah
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basimevi. 1969. Yayin ; 9.

Anadolu mimari bezemeleri: Roma çaÆg† yumurta dizisi
KaraosmanoÆglu, Mehmet
Erzurum [Turkey]. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. 1996. 135 p., 51 leaves of plates.
ISBN 975-961310-7

sg. Olaf Zimmermann]:sg.: Galerie Zimmermann und Franken GbR ... Text: Olaf Zimmermann]:
Mönchengladbach. Zimmermann und Franken. 1992. [14] Bl. : überwiegend Ill..
ISBN 3-926141-32-8

Anadolu'nun bütünleÐsmesinde Ahmed Yesevî'nin yeri
Cunbur, Müjgân
1. bask†. Ankara. Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi BaÐskanl†Æg†. 1997. 49 S.. Atatürk Kültür Merkezi yay†n† ; 134 : Türk kültüründen görüntüler dizisi ; 27.
ISBN 975-160934-8

Anadolu'nun dinî sosyal tarihi: (öncüler: Barak Baba, Geyikli Baba, Hac† BektaÐs)
Ülken, Hilmi Ziya ; TaÐsÆg†n, Ahmet
1. bas†m. K†z†lay, Ankara. Kalan Yay†nlar†. 2003. 188 S.. Kalan yay†nlar† ; 35.
ISBN 975-842437-8

Anadolu'nun doÆgu ve güneydoÆgusu: tarih, etnoÆgrafya, folklor
Kop, Kadri K. ; Türközü, Halil K.
Ankara. Türk Kültürünü AraÐst†rma Enstitüsü. 1982. XIV, 69 S..

Anadolu'nun en eski yemekleri: Hititler ve çaÆgdaÐs† toplumlarda mutfak kültürü
Ünal, Ahmet
1. bas†m. ÇIstanbul. Homer Kitabevi. 2007. 208 S.. Arkeoloji ve eskiçaÆg tarihi ; 51.
ISBN 994-448309-5

Anadolu'nun fethi ve TürkleÐsmesi
Kafal†, Mustafa
Ankara. Atatürk Kültür Merkezi BaÐskanl†Æg†. 1997. 25 S.. Atatürk Kültür Merkezi yay†n† ; 137 : Türk kültüründen görüntüler dizisi ; 30.
ISBN 975-160937-2

Anadolu'nun geleneksel hal† ve dokuma sanat† içinde Hereke Fabrikas†: Saray'dan Hereke'ye giden yol
Küçükerman, Önder
1. bas†m. Ankara. Sümerbank Genel MüdürlüÆgü. 1987. 247 S. : Ill., Kt..

Anadolu'nun gizli kültürü, Alevilik
Birdoægan, Nejat.
çIstanbul. Kaynak Yaynlar,. 2003.. 528 p. ;.

Anadolunun ilk Türk sakinleri Kürtler
SeferoÆglu, ÐSükrü Kaya
Ankara. Türk Kültürünü AraÐst†rma Enstitüsü. 1982. 127 S. : Ill., Kt..

Anadolu'nun öyküsü: [Anadolu uygarl†Æg†n† anlatan yank†lar uyand†ran kitap]
Ohri, ÇIskender
3. bask†. [ÇIstanbul]. Milliyet Yay†nlar†. 1983. 192 S. : Kt.. Milliyet yay†nlar† ; 17.

Anadolu'nun sesi: (tarih ve Hellenizm)
Halikarnas Balkçs
Ankara . Bilgi Yaynevi. 1982. 231 S..

Anadolu'nun tarihi coÆgrafyas†
Sevin, Veli
Ankara. Türk Tarih Kurumu Bas†mevi. 2001. Türk Tarih Kurumu yay†nlar† : Dizi 6 ; ....

Anadolu'nun TürkleÐsmesi sürecinde: Türk soy, boy, oymak ve cemâatleri ile K†rÐsehir
GünÐsen, Ahmet
ÇIstanbul. Ahilik Kültürünü AraÐst†rma ve EÆgitim Vakf† Yay†nlar†. 1997. XVII, 94 S.. Ahilik AraÐst†rma ve Kültür Vakf† yay†nlar† ; 7.
ISBN 975-817500-9

Anadolu'nun türküsünden arabesk'in II. dönemine
Ok, Ak†n
1. bas†m. Kad†köy, ÇIstanbul. DonkiÐsot Yay†nlar†. 2001. 319 p.. DonkiÐsot musica.
ISBN 975-862743-0

Anadolu prototürkleri
Mirsan, Kâzm
Ankara. MMB Yayn. 1985. 197 S. : Ill..

Anadolu sahas† musikiÐsinas divan Ðsairleri
Erdemir, Avni
1. bask†. Bahçelievler, Ankara. Türk Sanat† ve EÆgitimi Vakf†. 1999. XLIX, 541 S.. Türk Sanat† ve EÆgitimi Vakf† yay†nlar† ; 1.
ISBN 975-940880-5

Anadolu sanat yay†nlar†
ÇIstanbul. ASY.

Anadolu Sanat yay†nlar† / Arkeoloji ve sanat tarihi dizisi
ÇIstanbul. ASY.

Anadolu sanayi ve tasar†m tarihinin ayak izlerinde maden döküm sanat†
Küçükerman, Önder
ÇIstanbul. Demirdöküm. 1994. 239 S. : zahlr. Ill..
ISBN 975-95152-0-2

Anadolu Selcuklu mimarisinde tonoz ve kemer
Yavuz, Ay\015F\0131l T.
Ankara. Kelaynak. 1983. IV, 535 S. : Ill., Kt..

Anadolu Selçukileri gününde Mevlevî bitikleri
Istanbul. Sebat Bas†mevi.

Anadolu Selçuklular†'n†n büyük veziri Sahib Ata Fahreddin Ali'nin hayat† ve eserleri
Efe, Ahmet
Konya. T.C. Konya ValiliÆgi ÇIl Kültür MüdürlüÆgü. 2003. 58 S.. T.C. Konya ValiliÆgi ÇIl Kültür MüdürlüÆgü ; 42.
ISBN 975-585335-9

Anadolu Selçuklu Mimarl†Æg†nda Tipoloji Üzerine DüÐsünceler.
Ar†k, M. OluÐs
2001.

Anadolu Selçuklu sanat†nda gezegen ve burç tasvirleri
Çayc†, Ahmet
1. bask†. Ankara. Kültür Bakanl†Æg†. 2002. XIII, 242 S.. T.C. Kültür Bakanl†Æg† yay†nlar† ; 2911 : Yay†mlar Dairesi BaÐskanl†Æg† sanat eserleri dizisi ; 420.
ISBN 975-172832-0

Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Bitkisel Bezemeler Rumi ve Palmet Motifleri
Parlar, Gündegül
2001.

Anadolu Selçuklu sikkelerinde yaz† d†Ðs† figüratif ögeler
Parlar, Gündegün
1. bask†. Ankara. Kültür Bakanl†Æg†. 2001. XII, 220 S. : Ill.. Kültür Bakanl†Æg† yay†nlar† ; 2597.
ISBN 975-17-2566-6

Anadolu söylenceleri
PüsküllüoÏglu, Ali
Birinci baski. Istanbul. Milliyet-Yayinlari. 1983. 122 S.. Cocuk kitaplari dizisi.

Anadolu solu: uygarl†Æg†m†z†n geliÐsimi içinde ÇIslamiyet ve sosyalizm, Cumhuriyet düÐsüncesi, demokrasi ve sosyal demokrasi
ToprakoÆglu, Celâl
Bak†rköy, ÇIstanbul. Demos Bas†m Yay†n. 2001. 419 p..
ISBN 975-932110-9

Anadolu tanrilari
Balikçisi, Halikarnas
Yeniden gözden geçirilmiÐs ve sadeleÐstirilmiÐs 3. baski. Istanbul. Yeditepe Yayinlari. 1975. [Ca. 100] S..

Anadolu tanrlar: yeniden gözden gecirilmiðs ve sadeleðstrilmiðs üçüncü baski
Halikarnas Balkçs,
Istanbul. Yeditepe Yaynlar,. [1975]. 1 v. (unpaged) ;.

Anadolu Türkleri Milliyetðciliægi.
TekgLuðc, Hüseyin Remzi.
[Istanbul, . ðC¸nar Matbaas¸,. 1969]. xxii, 410 p..

Anadolu Türklerine 'ai'd tarîhi menb'alar†
Istanbul.

Anadolu türküleri: [CD]
Pinazoglu, Necat ; Kolcak, Nurten Tezmen
Istanbul. Kalan Müzik. 1998. 1 CD.

Anadolu Türküleri
Esen, Ahmet ÐSükrü ; Boratav, Pertev Nailî
1. bask†. [Ankara]. Türkiye ÇIÐs Bankas† Kültür Yay†nlar†. 1986. 384 S.. Türkiye ÇIÐs Bankas† <Ankara>: Türkiye ÇIÐs Bankas† Kültür Yay†nlar† / Genel yay†n ; 279.

Anadolu Üniversitesi, EskiÐsehir Meslek Yüksekokulu öÆgrencilerinin sosyo-kültürel nitelikleri
Güler, Zeki ; Öztürk BaÐsp†nar, Nuran ; Bayraml†, Ünver
EskiÐsehir [Turkey]. Anadolu Üniversitesi Bas†mevi. 2000. xx, 154 p.. T.C. Anadolu Üniversitesi yay†nlar† ; no. 1207 : EskiÐsehir Meslek Yüksekokulu yay†nlar† ; no. 9.
ISBN 975-492959-9

Anadolu Üniversitesi'nin ocaktan iletiÐsimcileri: "ÇIBF'liler": ÇIletiÐsim Bilimleri Fakültesi mezunlar araÐst†rmas†
Demiray, UÆgur
ÇIstanbul [u.a.]. Turkuaz Yay†nc†l†k. 1995. 133 S.. Turkuaz yay†nlar† : AraÐst†rma dizisi ; 94, 1/4.
ISBN 975-796503-0

Anadolu Üniversitesi öÆgrencilerinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik özellikleri ile beklenti ve sorunlar†
Karasar, Niyazi
EskiÐsehir. 1999. XXI, 409 S.. TC Anadolu Üniversitesi yay†nlar†; 1097 : Aç†köÆgretim Fakültesi yay†nlar†; 602.
ISBN 975-492-854-1

Anadolu Üniversitesi yay†nlar†
EskiÐsehir. 1983.

Anadolu uygarliklari
Akurgal, Ekrem
Istanbul. NET Turistik Yayinlar. 1988. 573 S. : zahlr. Ill., Kt..
ISBN 975-479-031-0

Anadolu Varsaklar†nda inanç ve adetler
Gökbel, Ahmet
1. bask†. Ankara. AYK Atatürk Kültür Merkezi BaÐskanl†Æg†. 1998. 194 S.. Atatürk Kültür Merkezi yay†n† ; 158.
ISBN 975-161016-8

Anadolu ve Avrupa'da Türk damgas†: Koçu Baba
Ulusoy, Müslüm
Ankara. EÐS & KA. 2002. v. <1>.
ISBN 975-979980-4

Anadolu ve Balkanlarda Alevi Yerlesmesi
Birdogan, Nejat
2. Aufl.. Istanbul. Mozaik Yayinlari. 1995. 292 S..
ISBN 975-8022-03-2

Anadolu ve Rum göcmenlerin kökeni
Nakracas, Georgios ; Onsunoglu, Ibram ¬[Übers.]¬
Istanbul. Kitabevi. 2005. 303 S..
ISBN 975-9173-09-3

Anadolu ve Rum göçmenlerin kökeni: 1922 emperyalist Yunan politikas† ve Anadolu felaketi
Nakratzas, GeÅorgios ; OnsunoÆglu, ÇIbram
1. bask†. Sultanahmet, ÇIstanbul. Belge Yay†nlar†. 2003. 305. Marenostrum/inceleme.
ISBN 975-344271-8

Anadolu'ya aÆgl†yordu Niobe: tüm yönleriyle Rum tehciri ve tehcirin tarihsel kaynaklar†
Erbil, Pervin
1. bask†. CaÆgaloÆglu, ÇIstanbul. Sorun Yay†nlar†. 2001. 203 S.. Halklar†n tarih ve kültür dizisi ; 11.
ISBN 975-431117-X

Anadolu Yakas† Bayburt Kültür ve Yard†mlaÐsma DerneÆgi yay†nlar†
ÇIstanbul. Üçler Matbaas†. 1975.

Anadolu yaylas†nda bin y†l Karakeçililer: K†r†kkale ÇIli Karakeçili ÇIlçesinde yerleÐsik Karakeçili Türkmenleri'nin k†sa tarihçesi, ekonomisi, halk edebiyat†, inançlar† ve yaÐsam†
Deral, Erkut
1. bask†. Taksim, ÇIstanbul. Ant Yay†nlar†. 1998. 87 S..
ISBN 975-695409-4

An adopted woman
Maxtone-Graham, Katrina.
New York. Rémi Books,. c1983.. 365 p. ;.

An adoration
Huston, Nancy
Toronto. McArthur. 2003. 309 S..
ISBN 1-552-78373-1

An Adoration to the violet flame
United States. Saint Germain Press,. 1984.. 1 videocassette of 1 (VHS).

¬An¬ adress delivered at Fairfield. VII. Dec. 1813- at the inauguration of the officers of the college of Physicans [and] Surgeons of the western distritofthe State of New York
New York. 1814.

¬An¬ adress delivered to the inhabitants of New Lanark, of the 1. of January 1816, at the opening of the institution established for the formation of Character
Owen, Robert
4. ed.. London. 1819. 27 S..

¬An¬ adress from the roman catholic nobility, clergy and gentry of Ireland: presented to his Excellency the Lord Lieutenend May 30, 1798 with his Excellency's answer
London. 1798.

Anadromes: diÅegÅemata
GkritsÅe-Milliex, Tatiana
2. ekd. AthÅena. KastaniÅotÅes. 1989. 152 S..
ISBN 960-030250-2