al-Ris¯alah: dawr¯iyah mutakhaòsòsiòsah taòsduru °an al-Markaz al-°Arab¯i lil-Dir¯as¯at al-Istir¯at¯ij¯iyah.
Dimashq, al-Jumh¯ur¯iyah al-°Arab¯iyah al-S¯ur¯iyah. al-Markaz al-°Arab¯i lil-Dir¯as¯at al-Istir¯at¯ij¯iyah. v. ;.

al-Risåalah al-dsalåatåiyah
Badhråanåi, Yåusåuf, ; Badhråanåi, Yåusuf, ; Badhråanåi, dHusayn,
al-Manåamah, al-Badhrayn. Maktabat al-°Ulåum al-°åAmmah ;. 1989.. 135 p. ;.

al-Ris¯alah al-ikhb¯ar¯iyah.
al-Q¯ahirah. Markaz al-Tawth¯iq wa-al-Ma°l¯um¯at bi-al-Am¯anah al-°¯Ammah li-J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah. v. ;.

al-Risåalah al-jadåidah.
Sibåa°åi, Yåusuf.
[al-Qåahirah, . Dåar al-Tadhråir lil-Tab° wa-al-Nashr]. no..

al-Risalah al-laduniyah
Ghazali, ; Ibn al-`Arabi,
Misr, . 1328 [1910]. 64 s..

al-Ris¯alah al-m¯uòdiòhah: f¯i dhikr sariq¯at Ab¯i al-òTayyib al-Mutanabb¯i wa s¯aqiòt shi°rih,
òH¯atim¯i, Ab¯u °Al¯i Muòhammad ibn al-òHasan, ; Najm, Muòhammad Y¯usuf
Bayr¯ut, . D¯ar S¯adir lil-òtib¯a°ah waal-nashr. 1965.. 13, 324 p..

al-Ris¯alah al-m¯uòdiòhah f¯i dhikr sariq¯at Ab¯i al-òTayyib al-Mutanabb¯i wa-s¯aqiòt shi°rih
òH¯atim¯i, Ab¯u °Al¯i Muòhammad ibn al-òHasan, ; Najm, Muòhammad Y¯usuf
Bayr¯ut. D¯ar òS¯adir. 1965.. 13, 324 p., [2] leaves of plates.

al-Risalah al-Muhammadiyah.
Nadvåi, Sayyid Sulaimåan, ; Nadvi, Muhammad Nazim
Dimashq : Maktabat Dar al-Fath, . 1973.. 262 p..

al-Ris¯alah al-musamm¯iyah [sic] bi-al-òH¯awiyah lil-mas¯a®il al-m¯ir¯ath¯iyah wa-al-taq¯ad¯ir al-faròd¯iyah
òDaww¯i, Muòhammad ibn F¯ari°.
[S.l.]. °Uniya bi-nashrih¯a wa-òtab°ih¯a M.F. al-òDaww¯i,. [1975]. 126 p. ;.

al-Risåalah al-Samarqandåiyah fåi al-isti°åaråat: wa-yalåihåa tarjamatuhåa ilÐa al-lughah al-Firansawåiyah ma°a taqråiråat nafsåiyah
Samarqandåi, Abåu al-Qåasim ibn Abåi Bakr, ; Ashraf, °Abd al-Razzåaq.
al-Jazåa®ir. Madtba°at Fåuntåanah al-Sharafåiyah,. 1905.. 8, 14, v p..

al-Risåalah al-sharafåiyah fåi al-nasab al-ta®låifåiyah
Urmawåi, °Abd al-Mu®min ibn Yåusuf, ; Rajab, Håashim Mudhammad.
[Baghdåad]. al-Jumhåuråiyah al-°Iråaqåiyah, Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-I°låam, Dåar al-Rashåid lil-Nashr. 1982.. 248 p..

al-Ris¯alah al-sharq¯iyah f¯i òhaqq al-rusul al-thal¯athah: tab¯inu annah¯um abòt¯al al-sharq al-siy¯as¯iy¯un wa-anna al-d¯in huwa al-siy¯asah wa-al-waòtan¯iyah wa-annahu l¯a khil¯af f¯i al-ady¯an
Qunòs¯uh, Aòhmad al-Sayyid.
S¯an B¯awl¯u. Maòtab°at al-Fayaòh¯a®,. [19--?]. 98 p. ;.

al-Risåalah al-shi°råiyah al-Filasdtåinåiyah: måa bayna al-dåin wa-al-qawmåiyah
Salsa°, Jamåal.
al-Quds. Markaz al-Liqåa® lil-Diråasåat al-Turåathåiyah wa-al-Dåinåiyah fåi al-Ardd al-Muqaddasah,. 2000.. 174 p. ;.

al-Ris¯alah al-Shushtar¯iyah, aw al-Ris¯alah al-°ilm¯iyah f¯i al-taòsawwuf
Shushtar¯i, °Al¯i ibn °Abd All¯ah, ; Idr¯is¯i, Muòhammad al-°Adl¯un¯i. ; Ibn Luy¯un al-Tuj¯ib¯i, Sa°d ibn Aòhmad,
al-D¯ar al-Bayòd¯a®. D¯ar al-Thaq¯afah,. 2004.. 222 p. ;.

al-Risåalah al-siyåasåiyah fåi shi°r al-intifåaddah: diråasah naqdåiyah
Tamåimåi, Samåir Shidhåadah.
al-Quds. Dåar al-Da°wah lil-Diråasåat wa-al-Nashr,. 1991.. 123 p. ;.

al-Risåalah fåi tadhqåiq al-mabda® wa-al-ma°åad.
Dawwåanåi, Mudhammad ibn As°ad,
[1286 i.e . 1869]. 62 p..

al-Ris¯alah-- wa-al-òs¯urah: qaòd¯ay¯a mu°¯aòsirah f¯i al-i°l¯am
Jarr¯ar, F¯ar¯uq An¯is,
°Amm¯an. Wiz¯arat al-Thaq¯afah,. 2001.. 232 p. ;.

al-Risåaliyåun: qiråa®ah fåi adsåalat al-dhujjah wa-ta®ammulåat fåi ma°åalim al-ta®wåil wa-dhikmat al-ibtilåa®
Ayyåub, Sa°åid
Bayråut. Dåar al-Håadåi,. 1997.. 230 p. ;.

Al ritmo de la Sonora Santanera
Coral Gables, Fla.. Discos CBS International,. p1981.. 1 sound disc.

al-Riwa'iyun al-misriyun al-judud: naqd
Sharif, Ahmad,
[Kairo]: . al-Majlis al-a`lá lil-thaqafah,. 2003. 113 s..

al-Riwayah al-`arabiyah fi Filastin wa-al-Urdunn fi al-qarn al-`ishrin: ma`a biblujrafiya
Madi, Shukri `Aziz
`Amman. Dar al-Shuruq. 2003. 154 s..

al-Riw¯ayah al-Maghrib¯iyah al-makt¯ubah bi-al-°Arabiyah: al-òhaòs¯ilah wa-al-mas¯ar, 1942-2003
°All¯am, °Abd al-Raòh¯im. ; Q¯asim¯i, Muòhammad.
al-Rab¯aòt. Wiz¯arat al-Thaq¯afah,. 2003.. 123 p. ;.

al-Riwåayah al-niswåiyah fåi bilåad al-Shåam: al-simåat al-nafsåiyah wa-al-fannåiyah, 1950-1985
Qåaddåi, åImåan
Dimashq. al-Ahåalåi,. 1992.. 411, 16 p. ;.

al-Riwayah al-niswiyah fi bilad al-Sham : al-simat al-nafsiyah wa-al-fanniyah.
Qadi, Iyman
Dimashq : al-Ahali lil-TabaÆah wa-al-Nashr wa-al-TawziÆ, . 1992.. 411 p..

al-Riwåayah fåi al-Urdun: awråaq multaqayåat °Ammåan al-ibdåa°åiyah : MultaqÐa al-Riwåayah fåi al-Urdun
Fayyåumåi, Ibråahåim dHusayn °Abd al-Håadåi.
°Ammåan. al-Lajnah al-Wadtanåiyah al-°Ulyåa li-I°låan °Ammåan °åAdsimah lil-Thaqåafah al-°Arabåiyah 2002,. 2002.. 320 p. ;.

al-Riw¯ayah f¯i al-Urdun
M¯aòd¯i, Shukr¯i °Az¯iz. ; Ab¯u al-Sha°r, Hind.
al-Mafraq. J¯ami°at ¯Al al-Bayt,. 2001.. 397 p. ;.

[al-Riwåayah wa-al-istishhåad bi-al-lughah, diråasah li-qaddåayåa al-riwåayah wa-al-istishhåad fi daw® °ilm al-lughah al-dhadåith]
°åId, Mudhammad
Cairo. °åAlam al-Kutub,. 1972.. 4, 293, [2] p. ;.

al-Riw¯ay¯at
Zafz¯af, Muhammad.
[Rabat]. Wiz¯arat al-Shu'¯un al-Thaq¯af¯iyah,. 1999.. 2 v. ;.

al-Riy\0101\1E0D, mad\012Bnat al-mustaqbal
[Riyadh, Saudi Arabia]. al-Ma\02BBhad,. [1983]. 24, 394 p..

al-Riyåaddah °inda al-°Arab fåi al-Jåahilåiyah wa-dsadr al-Islåam
Såa°åatåi, Amåin,
Jiddah. Tihåamah,. 1982.. 135 p..

al-Riyåadd al-mustadtåabah fåi jumlat man rawÐa fåi al-dsadhåidhayn min al-dsadhåabah
°åAmiråi al-dHaraddåi, YadhyÐa ibn Abåi Bakr,
Bayråut. Maktabat al-Ma°åarif,. 1974.. 336 p..

al-Riyåadd al-naddirah fåi manåaqib al-°asharah: Abåu Bakr al-dSadåiq, °Umar ibn al-Khadtdtåab, °Uthmåan ibn °Affåan, °Alåi ibn Abåi dTåalib, dTuldhah ibn °Ubayd Allåah, al-Zubayr ibn al-°Awwåam, Sa°d ibn Abåi Waqqåads, Sa°åid ibn Zayd, °Abd al-Radhman ibn °Awf [wa-] Abåu °Ubaydah °åAmir ibn al-Jarråadh
dTabaråi, Mudhibb al-Dåin Adhmad ibn °Abd Allåah, ; Abåu al-°Ilåa, Mudhammad MudsdtafÐa
[al-Qåahirah]. Maktabat al-Jindåi,. [1970-71].. 4 v. ;.

al-Råiyaddåiyåat, lil-dsaff al-thåanåi al-ibtidåa®åi
Salmåan, Salmåan °Abd al-Radhmåan.
Dubayy. Dåar al-Ghurayr lil-Tibåa°ah wa-al-Nashr,. 2003.. 2 v..

al-Riy¯aòdiy¯at: lil-òsaff al-th¯an¯i al-mutawassiòt
al-Mamlakah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah. Wiz¯arat al-Ma°¯arif,. 1994-. v..

al-Riy¯aòd¯iy¯at al-mu°¯aòsirah lil-òsaff al-th¯an¯i al-thanaw¯i (al-qism al-°ilm¯i)
S¯ud¯an, °¯Adil.
[òSan°¯a®]. al-Jumh¯ur¯iyah al-Yaman¯iyah, Wiz¯arat al-Tarbiyah wa-al-Ta°l¯im,. 2001-. v..

al-Riy¯aòdiy¯at al-qad¯imah wa-n aòzariyat al-ilm al-falsaf¯iyah
Marzouki, Abu Yaarub
T¯unis. al-D¯ar al-T¯unis¯iyah,. 1985.. 176 p. ;.

al-R¯iy¯aòd¯iy¯at lil-faq¯ih: istidl¯al¯at r¯iy¯aòd¯iyah mu°ammaqah °alá ba°òd al-mas¯a®il al-fiqh¯iyah wa-al-uòs¯ul¯iyah
Ya°q¯ub¯i, Muòhammad M¯usá.
Bayr¯ut. D¯ar al-Muòhajjah al-Bayòd¯a®,. 2005.. 408 p..

al-R¯iyaòd¯iy¯at, lil-òsaff al-awwal al-i°d¯ad¯i (al-s¯abi°)
Sharq¯aw¯i, °Abd al-Fatt¯ah.
Dubayy. D¯ar al-Ghar¯ir lil-Tib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2002.. 2 v..

al-R¯iy¯aòd¯iy¯at, lil-òsaff al-awwal al-th¯anaw¯i
Qaòtòt¯an, Ibr¯ah¯im òHusayn.
Dubbay. D¯ar al-Ghurayr lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2003.. 2 v..

al-R¯iy¯aòd¯iy¯at, lil-òsaff al-kh¯amis al-ibtid¯a®¯i
Sharq¯aw¯i, °Abd al-Fatt¯ah.
Dubayy. D¯ar al-Ghad¯ir lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2003.. 249 p..

al-R¯iyaòd¯iy¯at, lil-òsaff al-r¯abi° al-ibtid¯a®¯i
Sharq¯aw¯i, °Abd al-Fatt¯ah.
[Dubayy]. Wiz¯arat al-Tarb¯iyah wa-al-Ta°l¯im wa-al-Shab¯ab,. 2003.. 2 v..

al-R¯iyaòd¯iy¯at, lil-òsaff al-s¯adis
Sharq¯aw¯i, °Abd al-Fatt¯ah.
Dubayy. D¯ar al-Ghurayr lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2003.. 217 p..

al-R¯iyaòd¯iy¯at, lil-òsaff al-th¯alith al-ibtid¯a®¯i
Sharq¯aw¯i, °Abd al-Fatt¯ah.
Dubayy. D¯ar al-Ghurayr lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2003.. 2 v..

al-R¯iyaòd¯iy¯at, lil-òsaff al-th¯alith al-i°d¯ad¯i, "al-òsaff al-t¯asi°"
Sharq¯aw¯i, °Abd al-Fatt¯ah.
Dubayy. D¯ar al-Ghurayr lil-Tib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2003.. 285 p..

al-R¯iy¯aòd¯iy¯at, lil-saff al-th¯alith al-thanaw¯i al-adab¯i
°Abd All¯ah, Badr °Abd al-Rahm¯an.
al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah. Wiz¯arat al-Tarb¯iyah wa-al-Ta°l¯im wa-al-Shab¯ab,. 2003.. 144 p..

al-R¯iy¯aòd¯iy¯at, lil-òsaff al-th¯alith al-th¯anaw¯i al-°ilm¯i
Ab¯u Y¯usuf, Aòhmad °Al¯i.
Dubayy. D¯ar al-Ghurayr lil-Tib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2003-. v..

al-R¯iyaòd¯iy¯at, lil-òsaff al-th¯an¯i al-ibtid¯a®¯i
Salm¯an, Salm¯an °Abd al-Raòhm¯an.
Dubayy. D¯ar al-Ghurayr lil-Tib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2003.. 2 v..

al-R¯iyaòd¯iy¯at, lil-òsaff al-th¯an¯i al-i°d¯ad¯i (al-th¯amin)
Sharq¯aw¯i, °Abd al-Fatt¯ah.
Dubayy. D¯ar al-Ghurayr lil-Tib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2003.. 293 p..

al-R¯iy¯ad¯iy¯at, lil-òsaff al-th¯an¯i al-th¯anaw¯i al-°ilm¯i
B¯ar, Muòhammad °Alaw¯i.
al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah al-Muttaòhidah. Wiz¯arat al-Tarb¯iyah wa-al-Ta°l¯im wa-al-Shab¯ab,. 2003.. 2 v..

Al Roberts plays high flying polkas
Roberts, Al.
Sauk City, Wis.. Cuca,. [196-?]. 1 sound disc.

Al rojo vivo
Serna, Ivan.
[S.l.]. Don Mateo,. p1989.. 1 sound disc.

Al romper el alba,: novela de los guerrilleros checoeslovacos.
Weiskopf, F. C. ; Ortiz, Racquel W. de.
Buenos Aires. Editorial Futuro,. [c1944]. 241, [3] p..

Al. Rosetti în evocÆari
Rosetti, Alexandru ; Fianu, Andriana
BucureÐsti. Editura Minerva. 1995. 245, 12 S.
ISBN 973-21-0453-8

Al. Rosetti în evocÆari
Fianu, Andriana
BucureÐsti. Ed. Minerva. 1995. 245, 12 S..
ISBN 973-21-0453-8

Al Ross and the Planets 2
2002.. 1 sound disc.

A.L. Rowse: an illustrated bibliography
Capstick, Tony
Wokingham. Cornish Connections/Hare's Ear. 1997. 16 p..
ISBN 0-9515686-5-5 (pbk) : £2.75

A. L. Rowse: a bibliophile's extensive bibliography
Cauveren, Sydney
Lanham, Md [u.a.]. Scarecrow Press. 2000. XXXVI, 325 S.. Scarecrow author bibliographies ; no. 103.
ISBN 0-8108-3641-6 alk. paper

A. L. Rowse and Cornwall: a paradoxical patriot
Payton, Philip
Exeter. University of Exeter Press. 2005. XI, 324 S..
ISBN 0-85989-744-3

A. L. Rowse's Cornwall: a journey through Cornwall's past and present
Rowse, Alfred Leslie ; Hedgecoe, John
1. publ.. London. Weidenfeld & Nicolson. 1988. 182 S..
ISBN 0-297-79230-X

ALR quick index.
Rochester, N.Y.. Lawyers Cooperative Pub.,. 1993-. v. ;.

Alrs moriendi Johannis gerson lärdom huru man skal lära dö til siälenne salicthet.: (Ups. 1514.)
Gerson, Jean,
[Stockholm], . [1881.].

ALR table of laws, rules and regulations: also containing annotation history table
Eagan, MN. West Group. 2001.

ALR tables.
[St Paul, MN]. West Group,. [19--?]-. v. ;.

al-Ru®Ða al-mumawwahah: qiråa®åat fåi dåiwåan °Aråar "°Ashåiyåat wåadåi al-yåayis [i.e. al-yabis]"
°Abåabinah, YadhyÐa.
°Ammåan. Amåanat °Ammåan al-KubrÐa,. 2001.. 149 p. ;.

al-Ru®Ða al-muqanna°ah: nadhwa manhaj binyawåi fåi diråasat al-shi°r al-Jåahilåi
Abåu Dåib, Kamåal
[Cairo]. al-Hay®ah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil-Kitåab,. 1986-. v..

al-Ru`Æ al-muqanna`ah: nahwah manhaj binyaw¯i f¯i dir¯as¯at al-shi`r al-j¯ahil¯i
Ab¯u D¯ib, Kam¯al.
[Cairo]. al-Hay'ah al-Misr¯iyah al-`¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1986-. v. <1 >.

al-Rubåa°åi fåi al-dhadåith
Azdåi, °Abd al-Ghanåi ibn Sa°åid, ; °Abd al-dHamåid, °Alåi dHasan °Alåi
°Ammåan. Dåar °Ammåar,. 1988.. 29 p. ;.

al-Ru°b al-°¯a®im.
J¯iz¯aw¯i, Sa°d al-D¯in Muòhammad.
[1962]. 42 p..

al-Råudh al-dSåufåiyah fåi jamåalåiyåat al-fann al-Islåamåi
Abåi Khuzåam, Anwar Fu®åad
Bayråut. Dåar al-dSadåaqah al-°Arabåiyah,. 1995.. 118 p..

al-Råudh al-khåalidah,: nazaråat fåi °ayniyat al-dhakåim al-fåilasåuf al-ra®åis Ibn Sinåa
dTåahir, °Alåi Nadsåudh
[°Ammåan, . Madtba°at al-Jaysh al-°Arabåi al-Urdanåi]. 1379/1960.. 135 p..

al-Rudsåafåi,: åaråa®uhu al-lughawåiyah wa-al-naqdåiyah
Madtlåub, Adhmad.
[al-Qåahirah] . Ma°had al-Budhåuth wa-al-Diråasåat al-°Arabåiyah, Qism al-Budhåuth wa-al-Diråasåat al-Adabåiyah wa-al-Lughawåiyah,. 1970.. 526 p..

al-Rudsåafåi: dhayåatuh, åathåaruh, shi°ruh
Rashåudåi, °Abd al-dHamåid.
Baghdåad, al-°Iråaq. Dåar al-Shu®åun al-Thaqåafåiyah al-°åAmmah "åAfåaq °Arabåiyah".. 1988.. 196 p..

al-Rudsåafåi fåi awjih.
al-dHanafåi, Jalåal. [from old catalog]
[1962-]. v..

al-R¯uòh
Ibn Qayyim al-Jawz¯iyah, Muòhammad ibn Ab¯i Bakr,
[S.l.]. Maktabat naòs¯ir,. [1979]. 3, 436 p. ; 25 cm..

al-Ruh al-akhdar.
Bakr, Madhmåud Muflidh
Bayrut : Dar al-Hadarah al-Jadidah, . 1992.. 208 p..

al-R¯uh al-`ilm¯iyah `inda al-J¯ahiz f¯i Kit¯ab al-hayaw¯an.
`Abd al-Shah¯id, Sam¯u'¯il.
1975.. 93 p. ;.

al-R¯uòh al-ma°naw¯iyah lil-jaysh al-°Arab¯i al-Isl¯am¯i f¯i òsadr al-Isl¯am
R¯aw¯i, òH¯azim °Abd al-Qahh¯ar.
Baghd¯ad. D¯ar al-Shu®¯un al-Thaq¯af¯iyah al-°¯Ammah,. 1998.. 205 p. ;.

al-Ru®åiyah al-råumåansåiyah lil-madsåir al-insåanåi ladåa al-shåa°ir al-°Arabåi al-dhadåith
Abåu al-°Azm, dTal°at °Abd al-°Azåiz
al-Iskandariyah. al-Hay®ah al-Misriyah al-°åAmmah lil-kitåab,. 1981.. 463 p. ;.

al-Ru®¯iyah al-r¯um¯ans¯iyah lil-maòs¯ir al-ins¯an¯i lad¯a al-sh¯a°ir al-°Arab¯i al-òhad¯ith
Ab¯u al-°Azm, òTal°at °Abd al-°Az¯iz
al-Iskandariyah. al-Hay®ah al-Misriyah al-°¯Ammah lil-kit¯ab,. 1981.. 463 p. ;.

al-R¯um¯ans¯iyah f¯i al-shi°r al-Gharb¯i wa-al-°Arab¯i
òH¯aw¯i, ¯Il¯iy¯a Sal¯im.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Thaq¯afah,. 1980.. 275 p. ;.

Al rumor de las olas: novela vasca
Madinaveitia, Herminio
Madrid [u.a.]. Ed. Internacional. 1924. 327 S..

Alruna
Ewers, Hanns Heinz
Paris [u.a.]. Aldor. 1932=[1932]. 366 S. ; 8-o. Aldors Romaner ; 7.

Alruna
Machiavelli, Niccolò
Stockholm. Italica ,. <s.a.>. S. 7-18, 125-178.

Alruna, Markgräfin von Camb: eine sehr schöne und lehrreiche Geschichte aus dem eilften Jahrhunderte als Lese- und Andachts-Büchlein für alle fromme Christen
Schuegraf, Joseph R.
München. Lindauer. 1819. [4] Bl., VIII, 51 S..

Alrune
Heide
Kbh. . Alrune. 1933.

al-Ru'y¯a
al-Jaz¯a'ir. al-Ittih¯ad,. [1982-. v. ;.

al-Ru®y¯a al-muqayyadah: dir¯as¯at f¯i al-tafs¯ir al-òhaòdar¯i lil-adab
°Ayy¯ad, Shukr¯i Muòhammad
[al-Q¯ahirah]. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°Ammah lil-Kit¯ab,. 1978.. 202 p. ;.

al-R¯u®y¯a al-òS¯uf¯iyah f¯i al-shi°r wa-alw¯anuh¯a
òDayqah, òHus¯am.
[Bayr¯ut?]. òHarakat al-R¯if al-Thaq¯af¯iyah,. 2002.. 112 p. ;.

al-Ru®yah al-Amråikåiyah lil-dsiråa° al-Midsråi-al-Baråidtåanåi: min dharåq al-Qåahirah dhattÐa qiyåam al-thawrah
dHasnåawåi, dZåahir Mudhammad dSakr.
Abåu dZaby. Markaz al-Imåaråat lil-Diråasåat wa-al-Budhåuth al-Istiråatåijåiyah,. 1999.. 101 p. ;.

al-Ru'yah al-baritaniyah lil-harakah al-wataniyah al-misriyah 1936-1952
`Abd al-Nasir, Hudá Jamal
al-Qahirah. Dar al-Mustaqbal al-`arabi,. 1987. 425 s..

al-Ru'yah al-dhaddåaråiyah wa-al-naqdåiyah fåi adab dTåahåa dHusayn
°Awadd, Yåusuf Nåur
Beirut. Dåar al-Qalam,. [197-?]. 272 p. ;.

al-Ru°yah al-fannåiyah fåi shi'r al-Shåi°ah wa-al-khawåarij fåi al-°Adsr al-Umawåi /°Abd al-Båaqåi dTulbah Mudhammad.
Mudhammad, °Abd al-Båaqåi dTulbah
[Cairo. s.n.],. 1991 . 159 p..

al-Ru°yah al-fann¯iyah f¯i shi'r al-Sh¯i°ah wa-al-khaw¯arij f¯i al-°Aòsr al-Umaw¯i /°Abd al-B¯aq¯i òTulbah Muòhany ... (eds.)
Muòhammad, °Abd al-B¯aq¯i òTulbah
1 Aufl.. Berlin [u.a.]. Springer. 1993. XIII, 436 S.. Springer series in solid state sciences ; 117.
ISBN 3-540-57415-8

al-Ru®yah al-fikr¯iyah f¯i al-òh¯akim wa-al-ra°¯iyah: ladá Ibn al-Muqaffa°, wa-Ibn al-°Inn¯ab¯i, wa-al-Kaw¯akib¯i
Bin Qaynah, °Umar.
°Amm¯an. D¯ar Us¯amah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 2000.. 88 p. ;.

al-Ru®yah al-òhaòd¯ar¯iyah lil-t¯ar¯ikh °inda al-°Arab wa-al-Muslim¯in
Q¯asim, Q¯asim °Abduh.
al-Q¯ahirah, J.M.°A.. D¯ar al-Ma°¯arif,. [1982]. 285 p. ;.

al-Ru®yah al-jadåidah li-måusåiqÐa al-shi°r al-°Arabåi: qadåimuhu wa-dhadåithuhu, fadsåidhuhu wa-sha°båiyuh
Abåu Nahåar, dSåalidh °Abd Rabbih,
[Yemen. s.n.,. 199-] . 279 p. ;.

al-Ru®yah al-jad¯idah li-m¯us¯iqá al-shi°r al-°Arab¯i: qad¯imuhu wa-òhad¯ithuhu, faòs¯iòhuhu wa-sha°b¯iyuh
Ab¯u Nah¯ar, òS¯aliòh °Abd Rabbih,
[Yemen. s.n.,. 199-] . 279 p. ;.

al-Ru®yah al-råumåansåiyah lil-madsåir al-insåanåi ladÐa al-shåa°ir al-°Arabåi al-dhadåith
Abåu al-°Azm, dTal°at °Abd al-°Azåiz
[al-Iskandaråiyah]. al-Hay®ah al-Midsråiyah al-°åAmmah lil-Kitåab, Far° al-Iskandaråiyah,. 1981.. 463 p. ;.

al-Ru®yah al-r¯um¯ans¯iyah lil-maòs¯ir al-ins¯an¯i ladá al-sh¯a°ir al-°Arab¯i al-òhad¯ith
Ab¯u al-°Azm, òTal°at °Abd al-°Az¯iz
[al-Iskandar¯iyah]. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab, Far° al-Iskandar¯iyah,. 1981.. 463 p. ;.

al-Ru'yah al-shum¯ul¯iyah f¯i t¯ar¯ikh al-adab `inda Shawq¯i Dayf
Budayr, Hilm¯i.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Thaq¯afah lil-Tib¯a`ah wa-al-Nashr,. 1985.. 38 p. ;.

al-Ru®yah al-Shumåulåiyah fåi tåaråikh al- adab °inda Shawqåi dDayf
Budayr, dHilmåi ; dDayf, Shawqåi
al-Qåahirah. Dåar al-Thaqåafah,. 1985.. 38 p. ;.

al-Ru'y¯a wa-al-kalim¯at: qir¯a'ah f¯i shi`r al-T¯ij¯an¯i Y¯usuf Bash¯ir
`Abd al-Hayy, Muhammad.
Bayr¯ut. D¯ar Ibn Zayd¯un,. 1985.. 147 p. ;.