Indonesien 1977: (ÏgÅawÅidÅan Õhirad)
Miskawaih, AÖhmad Ibn-MuÖhammad ; BadawÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan
aÖt-Ötab°a 3. Stuttgart. Kohlhammer,. 1977. 381 S..

¬al-¬ ÖHikma fi 'Ïs-Ïsi°r al-°arabÅi
°Uwais, MuÖhammad
AsyÅuÖt. Maktabat aÖt-ÖTalÅi°a.

¬al-¬ ÖHikma fÅi 'Ïs-Ïsi°r al-MutanabbÅi
SalÅama, YusrÅa M.
al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1982. 298 S..

al-ÖHikma wa-'l-funÅun al-islÅamÅiya al-°arÅiqa: ØdikrÅa IbrÅahÅim TÅitÅus BÅuÕhÅardt
KansÅusÅi, ÏGa°far
ÖTab°a 1. MarrÅakuÏs. DÅar al-Qubba az-ZarqÅa±. 2000. 234, 140 S.. Sislilat Öhikma.
ISBN 9981-18207-9

al-ÖHÅila fi 't-turÅaØt al-°arabÅi
°ÅId, ØTÅabit
ÖTab°a 2. al-QÅahira. Maktabat Wahba. 1998. 76 S..
ISBN 977-19-7815-2

¬al-¬ ÖHilla fi 'l-°ahd al-°uØtmÅanÅi al-muta'aØhØhir: 1869 - 1914. DirÅasa fÅi tÅarÅiØh al-°IrÅaq as-siyÅasÅi wa-'l-iqtiÖsÅadÅi wa-'l-iÏgtimÅa°Åi
MahdÅawÅi, °AlÅi HÅadÅi °AbbÅas ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1. BaÇgdÅad. Bait al-ÖHikma. 2002. 283 S..

al-ÖHimÅaya al-qaÖdÅa±Åiya al-musta°Ïgala li-l-ÖhurrÅiya al-asÅasÅiya: dirÅasa li-daur qÅaÖdÅi al-umÅur al-musta°gala al-idÅarÅiya fÅi ÖhimÅayat al-ÖhurrÅiya al-asÅasÅiya wafqan li-qÅanÅun al-murÅafa°Åat al-idÅarÅiya al-faransÅi al-ÏgadÅid
AbÅu-YÅunus, MuÖhammad BÅahÅi
al-AzÅarÅiÖta, [al-IskandarÅiya]. DÅar al-ÏGÅami°a al-ÏGadÅida. 2008. 198 S..
ISBN 977-328-364-X

al-ÖHimÅaya at-taÏsrÅi°Åiya li-l-mustahlik "fÅi MiÖsr"
QÅura, °ÅAdil ; ÖSiyÅam, Sari
al-QÅahira. al-Markaz al-QaumÅi li-l-BuÖhÅuØt al-IÏgtimÅa°Åiya wa-'l-ÏGinÅa±Åiya. 1999. 3, 165 S..
ISBN 977-309-017-5

"al- ÖHimÅaya wa-'l-°iqÅab": al-Çgarb wa-'l-mas±ala ad-dÅinÅiya fi 'Ïs-ÏSarq al-AusaÖt min qÅanÅun ar-ri°Åaya al-maØdhabÅiya ilÅa qÅanÅun al-ÖhurrÅiya ad-dÅinÅiya wa-dirÅasa ÕhÅaÖsÖsa °an al-aqbÅaÖt
Murqus, SamÅir
al-QÅahira. MÅirÅit li-'n-NaÏsr wa-'l-Ma°lÅumÅat. 2000. S. A-H, 210 S., [17] Bl..
ISBN 977-593-845-7

al-ÖHiÖsÅad al-auwal: iÖhdÅa wa-ØtalÅaØtÅun qiÖsÖsa °irÅaqÅiya
ÏSÅa±ul, Anwar
BaÇgdÅad. al-Mu°allif. 1930. 169 S..

al-ÖHiÖsÅad al-murr: ad-daula wa-ÏgamÅa°Åat ad-dÅinÅiya fÅi MiÖsr ; ØtulØt qarn min al-°unf 1971 -2004
°AlÅi, °Abd-ar-RaÖhÅim
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Markaz al-MaÖhrÅusa li-n-NaÏsr wa-'l-ÕHidmÅat aÖs-ÖSuÖhufÅiya wa-'l-Ma°lÅumÅat. 2005. 421 S.. MausÅu°at al-ÖharakÅat al-islÅamÅiya ; 5.
ISBN 977-313-118-1

¬al-¬ ÖHiÖsÅan al-abyaÖd: qiÖsaÖs qaÖsÅira
YaÖhyÅa, RÅafi' S.
YÅafa an-NÅaÖsira. ManÏsÅurÅat aÖt-ÖTalÅa'i°. 1996. 80 S..

al- ÖHiÖsÅar
RaÏsÅid, FauzÅiya
ÖTab°a 1. al-QÅahira. SÅinÅa li-'n-NaÏsr. 1993. 195 S..
ISBN 977-514-041-2

¬al-¬ ÖHiÖsÅar min ÕtalÅaÕt ÏgihÅat
Qa'Åid, YÅusuf ¬al-¬
aÖt-ÖTaba 1. BairÅut. DÅar al-MasÅira. 1981. 176 S.. Qa'Åid, YÅusuf +al-: +al- A'mÅal al-kÅamila ; 1..

al-ÖHiÖsrim: qiÖsaÖs
TÅamir, ZakarÅiyÅa
ÖTab°a 1. BairÅut. RiyÅaÖd ar-Rayyis al-Kutub. 2000. 189 S..
ISBN 1-85513-461-6

al-ÖHiraf wa-'l-mihan wa-'l-anÏsiÖta at-tiÏgÅarÅiya al-qadÅima fi 'l-Kuwait
ÏGamÅal, MuÖhammad °Abd-al-HÅadÅi
ÖTab°a 1. al-Kuwait. Markaz al-BuÖhÅuØt wa-'d-DirÅasÅat al-KuwaitÅiya. 2003. 595 S..
ISBN 99906-32-97-9

al-ÖHisÅab al-ÏgafÅaf: qiÖsaÖs qaÖsÅira
NaÖsr, AÖhmad
ÖTab°a 1. MiÖsrÅata. ad-DÅar al-ÏGamÅahÅirÅiya. 1999. 128 S..
ISBN 9959-0-0006-0

¬al-¬ ÖhisÅabÅat al-qaumÅiya fÅi 'l-Urdunn
[Amman]. 1978.

¬al-¬ ÖHisÅabÅat wa-±t-taqrÅir as-sanawÅi
Dubaiy. 2000.

¬al-¬ ÖHisÅar: riwÅaya
MaÖhmÅud, 'AdÅib R.
1 Aufl.. NÅabulus. ManÏsÅurÅat al-WaÖhda. 1975. 141 S..

¬al-¬ ÖHisar: dirÅasa Öhaul al-mumÅarasÅat al-isrÅa'ÅilÅiya Ödidd al-Öharaka aØt-ØtaqÅafÅiya al-filisÖtÅinÅiya fÅi al-waÖtan al-muÖhtall
°AbdallÅah, ÇGassÅan
aÖt-ÖTaba' 1. al-Quds. IttiÖhÅad al-KuttÅab al-FilasÖtÅinÅiyÅin. 1990. 81 S.(arab.), 53 S..

al-ÖHisba fÅi MiÖsr al-islÅamÅiya min al-fatÖh al-°arabÅi ilÅa nihÅayat al-°aÖsr al-mamlÅukÅi
AbÅu-Zaid, SihÅam MuÖsÖtafÅa
[al-QÅahira]. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 1986. 295 S..
ISBN 977-01-1163-5

¬al-¬ÖHiwÅar: waqÅa±i° wa-waØtÅa±iq Mu±tamar al-ÖHiwÅar al-°ArabÅi al-KurdÅi bi-l-QÅahira wa-'l-mu±tamarÅat wa-'l-liqÅa±Åat al-lÅaÖhiqa mÅayÅu 1998m
BÅutÅanÅi, °Umar ; IbrÅahÅim, Sa°d-ad-DÅin
ÖTab°a 1. al-QÅahira. 1999. 233 S..
ISBN 977-19-8306-7

¬al-¬ ÖhiwÅar al-adabÅi Öhaul aÏs-Ïsi°r: qaÖdÅayÅahu al-mauÖdÅu°Åiya, wa-dalÅalatuhu al-fikrÅiya, wa-ÅaØtÅaruhu al-fannÅiya min bidÅayat al-qarn 20. ilÅa qiyÅam al-Öharb al-°ÅalamÅiya 2.
Abu-'l-Anwar, MuÖhammad
aÖt-ÖTab°a 2.. al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1987. 559 S..
ISBN 977-02-2067-1

al-ÖHiwÅar al-°arabÅi ar-rÅusÅi fi 'l-qarn al-ÖhÅadÅi wa-l-°iÏsrÅin: tafÅa°ul ÖhaÖdÅaratain wa-tÅarÅiÕh min al-°alÅaqÅat al-mutabÅadala ; waqÅa±i° Nadwat al-ÖHiwÅar al-°ArabÅi ar-RÅusÅi fi 'l-Qarn al-ÖHÅadÅi wa-'l-°IÏsrÅin, (al-ÖHammÅamÅat/TÅunis: 23-25 yÅunyÅu 2003)
TÅunis. 2004. 354 S..
ISBN 9973-15138-0

¬al-¬ ÖHiwÅar al-islÅamÅi al-°almÅanÅi
BiÏsrÅi, ÖTÅariq ¬al-¬
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1996. 95 S..
ISBN 977-09-0359-0

al-ÖHiwÅar al-islÅamÅi al-masÅiÖhÅi: naÖhw maÏsrÅu° li-n-niÖdÅal al-muÏstarak
ÏSams-ad-DÅin, MuÖhammad MahdÅi
BairÅut. Mu±assasat al-ImÅam ÏSams-ad-DÅin li-l-ÖHiwÅar [u.a.],. 2004.. 196 S..

¬al-¬ÖHiwÅar al-qaÖsaÖsÅi: tiqniyÅat wa-°alÅaqÅat as-sardÅiya
FÅatiÖh, °Abd-as-SalÅam
ÖTab°a °arabÅiya 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya li-d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 1999. 304 S..

al-ÖHiwÅar baina 'l-adyÅan: al-ÖhÅala al-°arabÅiya wa-'n-namÅuØdaÏg al-lubnÅanÅi /°AbbÅas al-ÖHalabÅi
ÖHalabÅi, °AbbÅas al-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-MaÏsriq. 2006. 300 S.. Silsilat dirÅasÅat wa-waØtÅa±iq islÅamÅiya masÅiÖhÅiya ; 9.
ISBN 2-7214-5032-8

al-ÖHiwÅar baina 'l-ÏgamÅa°Åat al-islÅamÅiya
Musaiyar, MuÖhammad Saiyid AÖhmad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar aÖt-ÖTibÅa°a al-MuÖhammadÅiya. 1997. 163 S..
ISBN 977-19-4297-2

¬al-¬ ÖHiwÅar bain IfrÅiqiyÅa wa-AmrÅikÅa al-LÅatÅinÅiya: al-ma°qÅuda bi-'l-QÅahira 26 - 27 yan. 1982
al-QÅahira. Markaz ad-DirÅasÅat as-SiyÅasÅiya wa-'l-IstrÅatÅiÏgÅiya bi-'l-AhrÅam.

al-ÖHiwÅar wa-'l-waÖhda al-waÖtanÅiya fi 'l-Mamlaka al-°ArabÅiya as-Sa°ÅudÅiya
MaÖhfÅuÖz, MuÖhammad
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar as-SÅaqÅi. 2004. 222 S..
ISBN 1-85516-497-3

al-ÖHiyal fi 'l-ÖhurÅub wa-fatÖh al-madÅa±in wa-ÖhifÖz ad-durÅub
Ibn-MänglÅi, MuÖhammad ; AÖhmad, NabÅil MuÖhammad °Abd-al-°AzÅiz
al-QÅahira. DÅar al-Kutub al-MiÖsrÅiya. 2000. 444 S..
ISBN 977-18-0172-4

al-ÖHizÅam
AbÅu-DahmÅan, AÖhmad
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar as-SÅaqÅi. 2001. 160 S..
ISBN 1-85516-567-8

al-ÖHizb al-WaÖtanÅi ad-DÅimuqrÅaÖtÅi
RabÅi°, °Amr HÅaÏsim
[al-QÅahira]. Markaz ad-DirÅasÅat as-SiyÅasÅiya wa-'l-IstirÅatÅiÏgÅiya bi-'l-AhrÅam. 2004. 181 S.. Silsilat al-aÖhzÅab as-siyÅasÅiya.
ISBN 977-227-283-0

Al- ÖHubb
KaÖhÖhÅala, °Umar RiÖdÅa
BairÅut . Mu±assasat ar-RisÅala .

¬al-¬ÖHubb al-°uØdrÅi °inda 'l-°arab
ÖDaif, ÏSauqÅi
ÖTab°a 1. al-QÅahira. ad-DÅar al-MiÖsrÅiya al-LubnÅanÅiya. 1999. 142 S..
ISBN 977-270-489-7

al-ÖHubb fauqa mustaÖtÅil aÖd-Ödau± aÏs-ÏsÅaÖhib: wa-qiÖsaÖs uÕhrÅa
LabÅib, RamsÅis
al-IskandarÅiya. MaÖtba°at wa-Maktabat aØt-ØTaqÅafa al-ÏGadÅida. 1972. 126 S..

al-ÖHubb fÅi Ösadr al-IslÅam
Baraka, IqbÅal
al-QÅahira. DÅar QibÅa±. 1998. 173 S..
ISBN 977-581-025-6

al-ÖHubb fÅi Ïsi°r Su°Åad aÖs-ÖSabÅaÖh
°ÅIsÅa, FauzÅi ; AbÅu-ÇGÅalÅi, MuÕhtÅar °AlÅi ; ÖHasan, NaÏgwÅa
[al-QÅahira]. MaÖtÅabi° al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 2004. 199 S.. DirÅasÅat fÅi Ïsi°r Su°Åad aÖs-ÖSabÅaÖh.
ISBN 977-01-9179-5

al-ÖHubb fÅi zaman al-iÖhtilÅal
DarÅi°, FauzÅiya ad-
ÖTab°a 1. al-Kuwait ; al-QÅahira. DÅar Su°Åad aÖs-ÖSabÅaÖh. 1992. 316 S..
ISBN 977-534-408-5

al-ÖHubb fÅi zamÅan al-kÅulÅirÅa
García Márquez, Gabriel ; °AlmÅanÅi, ÖSÅaliÖh
ÖTab°a 1. DimaÏsq [u.a.]. DÅar al-MadÅa. 1998. 445 S.. Maktabat NÅubil, 1982.
ISBN 2-8430-5098-7

al-ÖHubb fÅi zaman al-nafÖt: riwÅaya
Sa°dÅawÅi, NawÅal as-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. Maktabat MadbÅulÅi. 2000. 152 S..
ISBN 1-85516-501-5

¬al-¬ ÖHubb huwa
ÖHusain, MuÖsÖtafÅa ; RaÏgab, AÖhmad
[al-QÅahira]. AØhbÅar al-Yaum, IdÅarat al-Kutub wa-'l-MaktabÅat. [1987]. [160] S. : überwiegend Ill..

al- ÖHubb °inda 'l-°arab
TaimÅur, AÖhmad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-ÅAfÅaq al-°ArabÅiya. 2000. 160 S..
ISBN 977-572-751-0

¬al-¬ÖHubb °inda 'l-°arab: al-ÖHubb fi 'l-Qur±Åan al-karÅim - al-ÖHubb fi 'l-muÏgtama° al-islÅamÅi - QiÖsaÖs al-Öhubb fi 'l-Qur±Åan al-karÅim - al-ÖHubb wa-aØtaruhÅu fi 't-taÖsauwuf al-islÅamÅi - al-ÖHubb fÅi ÖhayÅat ar-RasÅul (Ös) - al-ÖHubb al-°uØdrÅi fi 'l-muÏgtama° al-°arabÅi - al-ÖHubb fi 'l-Ïganna - al-ÖHubb wa-aØtaruhÅu fi 'l-ÏgamÅal wa-'l-fann - al-ÖHubb fi 'l-adyÅan as-samÅawÅiya - al-ÖHubb wa-aØtaruhÅu fi 'l-ÇginÅa±
ÅAlÅusÅi, °ÅAdil KÅamil ¬al-¬
ÖTab°a 1. BairÅut. ad-DÅar al-°ArabÅiya li-l-MausÅu°Åat. 1999. 404 S..

¬al-¬ ÖHubb lahu Ösuwar
°UØtmÅan, LailÅa ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. al-QÅahira. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1987. 124 S..
ISBN 977-148-074-7

al- ÖHubb ma°a muÇgÅamir murtabik
ÖHilmÅi, MunÅa
[al-QÅahira]. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-'l-KitÅab. 1999. 214 S.. KitÅabÅat ÏgadÅida.
ISBN 977-01-6552-2

al-ÖHubb wa-'l-fulÅus wa-'l-maut wa-anÅa: maqÅalÅat
ManÖsÅur, AnÅis
al-QÅahira. DÅar NahÖdat MiÖsr. 1998. 203 S..
ISBN 977-14-0572-1

Al-Öhubb wa-'l-ÇgaÖdab: maÏgmÅu°a qiÖsaÖsÅiya
AbÅu-RaÕhÅiÖs, RiÖdÅa ; LaÏgamÅi, NaÏgÅib al-
TÅunis. DÅar al-ma°Åarif li-'Öt-ÖtibÅa°a wa-'n-naÏsr. 1988. 95 S..
ISBN 9973-71206-4

¬al-¬ÖHubb wa-'l-i°rÅab: dirÅasa muwÅazana baina naÖhw al-ÏganÅan wa-naÖhw al-lisÅan
KaÏsÏsÅaÏs, MuÖhammad
ÖTab°a 1. BairÅut. al-Maktaba al-°AÖsrÅiya. 1999. 144 S..

¬al-¬ÖHubb wa-'l-maut fÅi Ïsi°r BaÏsÏsÅar Ibn-Burd
Mulhim, IbrÅahÅim AÖhmad
ÖTab°a 1. Irbid. Maktabat al-KittÅanÅi. 1998. 175 S..

¬al-¬ÖHubz al-ÖhafÅi: sÅira _dÅatÅiya riwÅa±Åiya; 1935-1956
ÏSukrÅi, MuÖhammad
aÖt-ÖTab°a 9. BairÅut ; London. DÅar as-SÅaqÅi. 2006. 228 S..
ISBN 1-85516-045-5

al-ÖHudÅud al-barrÅiya
HÅadÅi, MaisalÅun
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya li-d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 2004. 158 S.. RiwÅaya.
ISBN 995-336572-5

al-ÖHudÅud al-miÖsrÅiya as-sÅudÅanÅiya °abra 't-tÅarÅiÕh: a°mÅal nadwat LaÏgnat at-TÅarÅiÕh wa-'l-ÅAØtÅar bi-'l-MaÏglis al-ÅA°lÅa li-Øt-ØTaqÅafa bi-'l-iÏstirÅak ma°a Ma°had al-BuÖhÅuØt wa-'d-DirÅasÅat al-IfrÅiqÅiya bi-ÏGÅami°at al-QÅahira 20 - 21 dÅisimbir 1997
RamaÖdÅan, °Abd-al-°AÖzÅim
[al-QÅahira]. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 1999. 543 S.. TÅarÅiÕh al-miÖsrÅiyÅin ; 164.
ISBN 977-01-6492-5

al-ÖHudÅud as-siyÅasÅiya as-sa°ÅudÅiya: al-baÖhØt °an al-istiqrÅar
Nu°aim, MaÏsÅarÅi °Abd-ar-RaÖhman an-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. DÅar as-SÅaqÅi. 1999. 128 S..
ISBN 1-85516-389-6

¬al-¬ ÖHudÅud fÅi-l-islÅam
BahnasÅi, AÖhmad FatÖhÅi
al-QÅahira. Mu'assasat al-MaÖtbÅu°Åat al-ÖhadÅiØta. [ca. 1975]. 169 S.. Ma°a l-islÅam ; 12.

¬al-¬ ÖHudÅud fi 's-sunna an-nabawÅiya al-muÖtahhara
°Abd-al-°AzÅiz, MaÖhrÅus R.
aÖt-ÖTab°a 1.. [al-QÅahira]. DÅar aÖt-ÖTibÅa°a al-MuÖhammadÅiya. 1986. 240 S..

al-ÖHuÏgaÏg al-bÅahira
DawÅanÅi, ÏGalÅal-ad-DÅin MuÖhammad Ibn-As°ad ad- ; ÇGalÅib, °AbdallÅah ÖHÅaÏgÏg °AlÅi
ÖTab°a 1. [al-QÅahira]. Maktabat ImÅam al-BuÕhÅarÅi. 2000. 496 S..

¬al-¬ ÖHuÏgÏga li-l-qirÅaá as-sab°a: aímma al-amÖsÅar bi-l-ÖHiÏgÅaz wa-l-°IrÅaq wa-Ïs-ÏSÅam allaØdÅina Ødakarahum AbÅu Bakr Ibn MuÏgÅahid
FÅarisÅi Ïs-ÏSÅirÅazÅi, a. °A. l-ÖH. b. A. b. °Abd al-ÇGaffÅar al-FasawÅi ¬l-¬ ; HindÅawÅi, KÅamil MuÖsÖtafÅa l- ¬[Hrsg.]¬ ; Ibn MuÏgÅahid at-TamÅimÅi al-BaÖsrÅi, a. Bakr ; Ibn ÕHÅalawayh, a. °Al. al-ÖHu. b. A.
Stuttgart . Klett .

al-ÖHukkÅam al-°arab: kaifa waÖsalÅu li-s-sulÖta?
DuÇgaidÅi, AnÅis ad-
al-QÅahira. KunÅuz li-n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2005. 392 S..
ISBN 977-6185-0-0

al- ÖHukm al-ÏginÅa'Åi
ÏSawÅaribÅi, °Abd-al-ÖHamÅid aÏs-
al-IskandarÅiya. MunÏsa'at al-Ma°Åarif. 1988. 238 S.. al-Kutub al-qÅanÅunÅiya.
ISBN 977-05-718-0

al-ÖHukm al-maÖhallÅi fi 'l-waÖtan al-°arabÅi wa-ittiÏgÅahÅat at-taÖtwÅir
ÖTa°Åamina, MuÖhammad MaÖhmÅud aÖt- ; °Abd-al-WahhÅab, SamÅir MuÖhammad
al-QÅahira. ManÏsÅurÅat al-MunaÖzÖzama al-°ArabÅiya li-t-Tanmiya al-IdÅarÅiya. 2005. 428 S.. BuÖhÅuØt wa-dirÅasÅat.
ISBN 977-567-343-7

Al-Öhukm al-°uØtmÅanÅi fÅi al-yaman: 1872-1918
AbÅaÖza, FÅarÅuq °UØtmÅan
al-QÅahira. [s.n.]. 1979. 524 S..

¬al-¬ ÖHukm wa-qaÖdÅiyat takfÅir al-muslim
BahnasÅawÅi, SÅalim °A. ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1. ¬al-¬ QÅahira. 1977. 374 S..

al-ÖHukÅuma al-iliktrÅunÅiya wa-taÖtbÅiqÅatuhÅa fi 'l-waÖtan al-°arabÅi
ÖTa°Åamina, MuÖhammad MaÖhmÅud aÖt- ; °AllÅuÏs, ÖTÅariq ÏSarÅif al-
al-QÅahira. al-MunaÖzÖzama al-°ArabÅiya li-t-Tanmiya al-IdÅarÅiya. 2004. 201 S.. BuÖhÅuØt wa-dirÅasÅat ; 390.
ISBN 977-567-335-6

¬al-¬ÖHukÅuma al-islÅamÅiya
ÕHumainÅi, RÅuÖhallÅah
1. Aufl. BairÅut. DÅar aÖt-ÖTalÅi°a. 1979. 5, 153 S..

¬al-¬ÖHukÅuma wa-'l-fuqarÅa± wa-'l-intifÅaq al-°Åamm: dirÅasa li-ÖzÅahirat °aÏgz al-muwÅazana wa-ÅaØtÅarihÅa al-iqtiÖsÅadÅiya wa-'l-iÏgtimÅa°Åiya fi 'l-buldÅan al-°arabÅiya
FÅaris, °Abd-ar-RazzÅaq ¬al-¬
ÖTab°a 1. BairÅut. Markaz DirÅasÅat al-WaÖhda al-°ArabÅiya. 1997. 208 S..

¬al-¬ÖHulm al-masrÅuq: riwÅayah
ÖSÅafÅi, ÖSÅafÅi
1 Aufl.. al-Quds. DÅar al-KÅatib. 1992. 28, 66, 8, 6 S..

al-ÖHulm wa-'r-ramz wa-'l-usÖtÅura: (dirÅasÅat fi 'r-riwÅaya wa-'l-qiÖsÖsa al-qaÖsÅira fÅi MiÖsr)
°Abd-al-ÖHamÅid, ÏSÅakir
al-QÅahira. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 2001. X, 544 S.. DirÅasÅat 2 Tuckwell.
ISBN 1-89841-097-6 : £25.00

¬al-¬ÖHuÖdÅur al-masÅiÖhÅi fÅi ÖHalab ÕhilÅala al-alfain al-munÖsarimain
DÅik, IÇgnÅaÖtÅiyus
ÖHalab. MaÖtba°at al-IÖhsÅan. 2004.

¬al-¬ ÖHuÖsrÅi: wa-kitÅabuhu Zahr al-ÅadÅab
ÏSuwai°ir, MuÖhammad Sa°d ¬aÏs-¬
TÅunis u.a.. ad-DÅar al-°ArabÅiya lil-KitÅab. 1981. 607 S..

Al-ÖHuÖsrÅi wa-kitÅabuhÅu Zahr al-ÅadÅab
ÏSuwai°ir, MuÖhammad Sa°d
ÖTarÅabulus. Ad-dÅar al-°arabÅiya li-'l-kitÅab. 1981. 607 S..

al-ÖHuÖsÅun al-manÅi°a fÅi barÅa±at °ÅA±iÏsa aÖs-ÖsiddÅiqa bi-ittifÅaq ahl as-sunna wa-'Ïs-ÏsÅi°a
Munaiyir, MuÖhammad °ÅArif Ibn-AÖhmad Ibn-Sa°Åid al- ; AÖhmad, YÅusuf
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004. 223 S..
ISBN 2-7451-4014-0

al- ÖHuqÅuq as-siyÅasÅiya li-'l-mar±a: ru±ya taÖhlÅilÅiya fiqhÅiya mu°ÅaÖsira
AnÖsÅarÅi, °Abd-al-ÖHamÅid IsmÅa°Åil al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 2000. 94 S..
ISBN 977-10-1340-8

al-ÖHuqÅuq as-siyÅasÅiya li-l-mar±a fi 'Ïs-ÏsarÅi°a al-islÅamÅiya wa-'l-qÅanÅun ad-duwalÅi
YaÖhyÅawÅi, A°mar
al-ÏGazÅa±ir. DÅar HÅuma. 2001. 183 S..
ISBN 9961-66-551-1

al-ÖHuqÅuq at-ta°lÅimÅiya li-l-mar±a fi 'l-IslÅam min wÅaqi° al-Qur±Åan wa-'s-sunna
SÅalÅus, MunÅa °AlÅi as-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar an-NaÏsr li-l-ÏGÅami°Åat. 2003. 271 S.. Silsilat rasÅa±il ÏgÅami°Åiya.
ISBN 977-316-099-1

al-ÖHurrÅiya al-fikrÅiya wa-akÅadÅimÅiya fÅi MiÖsr: (a°mÅal nadwa)
HilÅalÅi, AÖhmad NabÅil al- ; RaÏsÅid, AmÅina
ÖTab°a 1. al-QÅahira [u.a.]. DÅar al-AmÅin. 2000. 358 S..
ISBN 977-279-261-3

al-ÖHurrÅiya fi 'l-Qur±Åan
ÖHiÏgÅazÅi, MuÖhammad °Abd-al-WÅaÖhid
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-ÖHurrÅiya. 1998. 300 S.. KitÅab al-ÖHurrÅiya ; 43.
ISBN 977-506-222-5

al-ÖHurrÅiya °inda Ibn-°ArabÅi
IbrÅahÅim, MaÏgdÅi MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat aØt-ØTaqÅafa ad-DÅinÅiya. 2004. 259 S.. al-Maktaba aÖs-ÖsÅufÅiya.
ISBN 977-341-138-9

al-ÖHurrÅiyÅat al-°Åamma fÅi MÅurÅitÅaniyÅa: ma°a 'l-muqÅarana bi-dasÅatir duwal al-MaÇgrib al-°ArabÅi
IbrÅahÅim, Badr-ÕHÅan
ÖTab°a 1. SÅusa. Mu±assasat Sa°ÅidÅan. 1997. 148 S.. Silsilat fikrinÅa al-mu°ÅaÖsir.
ISBN 9973-25-062-1

¬al-¬ÖHurrÅiyÅat al-°Åamma wa-ÖhuqÅuq al-insÅan
MuÖsaddiq, Ruqaiya ¬al-¬
ÖTab°a 1. ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. MaÖtba°at an-NaÏgÅaÖh al-ÏGadÅida. 1999. 143 S..
ISBN 9981-1607-4-1

al-ÖHurrÅiya wa-'l-murÅawaÇga: musÅahama fi 'l-iÖslÅaÖh wa-naqd ad-daula wa-'s-sulÖta
°Abd-al-FattÅaÖh, NabÅil
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar MÅirÅit. 2005. 344 S..
ISBN 977-351-213-4

al-ÖHurrÅiya wa-'Öt-ÖtÅufÅan: dirÅasa mauÖdÅu°Åiya li-l-ÕhiÖtÅab as-siyÅasÅi aÏs-Ïsar°Åi wa-marÅaÖhilihÅi at-tÅarÅiÕhÅiya
MuÖtairÅi, ÖHÅakim al-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya li-d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 2004. 324 S.. Fikr - SiyÅasa.
ISBN 995-336564-4

al-ÖHurrÅiya wa-'t-tanwÅir: MiÖsr fi 'n-niÖsf al-auwal min al-qarn al-°iÏsrÅin
ZakÅi, YÅasir MuÖsÖtafÅa
al-MiniyÅa. DÅar al-HudÅa li-n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2007. 203 S..
ISBN 977-582-295-5

al-ÖHurÅub al-amrÅikÅiya al-ÏgadÅida: al-ahdÅaf al-mu°lana wa-'l-ÕhafÅiya
KÅamil, al-FÅatiÖh
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-°ArabÅi li-n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2005. 331 S..
ISBN 977-319-066-8

al-ÖHurÅub aÖs-ÖsalÅibÅiya: al-muqaddimÅat as-siyÅasÅiya
ÏGanzÅurÅi, °AlÅiya °Abd-as-SamÅi° al-
al-QÅahira. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-ÅAmma li-l-KitÅab. 1999. 379 S.. TÅarÅiÕh al-miÖsrÅiyÅin ; 153.
ISBN 977-01-6400-3

¬al-¬ ÖHurÅub aÖs-ÖsalÅibÅiya: bad'uhÅa ma'a maÖtla' al-islÅam wa-istimrÅaruhÅa ÖhattÅa 'l-Åan ; 'arÖd li-'l-huÏgumÅat aÖs-ÖsalÅibÅiya 'l-ÇgarbÅiya 'askarÅiya wa-fikrÅiya 'alÅa 'l-'Åalam al-islÅamÅi 'abr al-'uÖsÅur
ÏSalabÅi, AÖhmad
al-QÅahira. Maktabat an-NahÖda al-MiÖsrÅiya. 1986. 222 S..

al-ÖHurÅub aÖs-ÖsalÅibÅiya: al-°alÅaqÅat baina 'Ïs-Ïsarq wa-'l-Çgarb fi 'l-qarnain 12-13 m
°AwaÖd, MuÖhammad Mu'nis AÖhmad
ÖTab°a 1. [al-QÅahira]-al-Haram. °Ain li-d-DirÅasÅat wa-'l-BuÖhÅuØt al-InsÅanÅiya wa-'l-IÏgtimÅa°Åiya. 1999. 446 S..
ISBN 977-322-020-6

¬al-¬ ÖHurÅub aÖs-ÖsalÅibÅiya kamÅa rÅa'aha 'l-°arab: riwÅaya
Ma°lÅuf, AmÅin ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 2.. BairÅut. DÅar al-FÅarÅabÅi. 1993. 352 S..

¬al-¬ÖHurÅuf
Ibn-as-SikkÅit, Ya°qÅub Ibn-IsÖhÅaq ; °Abd-at-TauwÅab, RamaÖdÅan
ÖTab°a 1. al-QÅahira. MaÖtba°at ÏGÅami°a °Ain ÏSams. 1969. 66 S..

al-ÖHurÅufÅi: 33 nÅaqidan yaktubÅuna °an taÏgribat adÅib KamÅal-ad-DiÅn aÏs-Ïsi°rÅiya
RaÖhÅim, MiqdÅad
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya li-d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 2007. 367 S.. Naqd - adab.
ISBN 978-9953-36165-7

al-ÖHurÅufÅiya wa-'l-ÖhurÅufÅiyÅun
SalÅawÅi, MuÖhammad AdÅib as-
ÖTab°a 1. QunaiÖtra. al-BÅukÅilÅi. 1998. 121 S..
ISBN 9981-45039-1

¬al-¬ ÖHusain: ÕtÅa'iran, ÏsahÅidan
ÏSarqÅawÅi, °Abd-ar-RaÖhmÅan ¬aÏs-¬
aÖt-ÖTab'a 2. BairÅut. DÅar alÖHadÅiÕt. 1985 = 1405 [islam.Zeit]. 437 S..

al-ÖHusain al-karÅim fi 'l-Qur±Åan al-°aÖzÅim
KarbÅasÅi, MuÖhammad ÖSÅadiq MuÖhammad al-
Lundun. Markaz al-ÖHusainÅi li-d-DirÅasÅat. 2005. DÅa±irat al-ma°Åarif al-ÖhusainÅiya = Hussaini encyclopedia.

¬al-¬ ÖHusain Ibn-ManÖsÅur al-ÖHallÅaÏg: ÖhayÅatuhu, Ïsi°ruhu, naØtruh
Sa°ÅudÅi, SamÅir ¬as-¬
DimaÏsq. DÅar °AlÅa'-ad-DÅin. 1996. 203 S..

Al-ÖHusayn Ibn ManÖsÅur Al-ÖHallÅaÏg: vom Mißgeschick des "einfachen" ÖSÅufÅi zum Mythos vom Märtyrer Al-ÖHallÅaÏg
DaÖhdal, NaÖser M.
Erlangen. 1979. III, 368, 29 Bl. : Kt..

¬Al-¬ ÖHusayn Ibn ManÖsÅur Al-ÖHallÅaÏg: vom Missgeschick des "einfachen" ÖSÅufÅi zum Mythos vom Märtyrer Al-ÖHallÅaÏg
DaÖhdÅal, NÅaÖsir MÅusÅa
1 Aufl.. Erlangen. Lehrstuhl für Geschichte und Theologie des Christlichen Ostens. 1983. 414, II, 98 S.. Oikonomia ; 17.
ISBN 3-923119-17-8

Al-ÖHusayn Ibn ManÖsÅur Al-ÖHallÅaÏg: vom Mißgeschick d. "einfachen" ÖSÅufÅi zum Mythos vom Märtyrer Al-ÖHallÅaÏg
DaÖhdÅal, NÅaÖsir MÅusÅa
Erlangen. Lehrstuhl für Geschichte u. Theologie d. christl. Ostens. 1983. 98 S.. Oikonomia ; 17.
ISBN 3-923119-17-8

al- Öhusn wa-'l-iÖhsÅan fÅi-mÅa halÅa °anhu 'l-LisÅan
BÅarÅudÅi, °AbdallÅah °U. al-
ÖTab°a 1. BairÅut. °Alam al-Kutub. 1986. 224 S..

al-ÖHuzn yamÅilu li-l-mumÅazaÖha: qiÖsaÖs
MustaÏgÅab, MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. RÅuz al-YÅusuf. 1998. 198 S.. al-KitÅab aØd-ØdahabÅi.
ISBN 977-201-042-9

Alöj lenta: roman
Juhnin, Vasilij
Syktyvkar. Komi nebög lÇedzanín. 2002. 460 S..
ISBN 5-7555-0758-9

Aloe, Kaiserin der Heilpflanzen: [im erfolgreichen Einsatz bei Krebs, AIDS, Akne, Psoriasis, Magengeschwüren, Verbrennungen, Prostataleiden, Fibromyalgie und 50 weiteren Krankheitsbildern]
Peuser, Michael
[Kaiserslautern]. Peuser. 2000. 288 S..
ISBN 3-00-007473-2

Aloe, Kaiserin der Heilpflanzen: Im erfolgreichen Einsatz bei Krebs, Aids, Magengeschwüren, Verbrennungen, Prostataleiden, Fibromyalgie.
Peuser, Michael
Sao Paulo. M. Peuser. 2000. 287 S..
ISBN 3-00-007473-2 : EURO 25,00

Aloe, Kaiserin der Heilpflanzen
Peuser
[Kaiserslautern, Bremer Straße 1 - 5] [u.a.] . M. Peuser .

al-öKöhayyåam
§Ah Dihlavåi, Abunnadsr öGöhulåam Yåasåin, ; Abåu Salmåan Shåahjahåanpåuråi, ; åAzåad, Abåulkalåam,
Karåacåi. Abulkalåam åAzåad Råisarc Insdtåidtiyåudt Påakiståan,. 1997.. 120 p. ;.

Al-ököhulafá ar-ráshidún, or, The four rightly-guided ököhalífas
Sell, Edward,
London. Christian Literature Society for India,. 1913.. 69 p. ;.

Aloen
Fugard, Athol ; Dyck, Jörn van
Berlin. Henschelverl.. 1985. 179 S.. dialog.

Aloes: dzienniki i male szkice
Kott, Jan
Wyd. 2., przejrzane przez Autora. Warszawa. Czytelnik. 1997. 143 S..
ISBN 83-07-02566-4

Aloes: the genus aloe
Reynolds, Tom
Boca Raton [u.a.]. CRC Press. 2004. XVI, 386 S.. Medicinal and aromatic plants - industrial profiles ; 35.
ISBN 0-415-30672-8 hardback : alk. paper

Al-ÖSÅaliÖhiyya complex through time
Hampikian, Nairi
Heidelberg. Heidelberger Orientverl.. 2004. 227, 35 S.. Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo : Islamische Reihe ; 9.
ISBN 3-927552-39-9 : EUR 65.00

Aloe semi-secularis, Jubel-Prædiken 1766. den 3o. Nov. holden, da det 50 Embedsaar [var] vel fuldendet
Muus ; Zarth
Kbh. . 1766. 1 bd..

The Aloes of South Africa
Reynolds, Gilbert Westacott
4. ed. Rotterdam. Balkema. 1982. 616 S..
ISBN 90-6191-230-X

The Aloes of South Africa
Reynolds, Gilbert Westacott
3rd. ed. Rotterdam. Balkema. 1974. XVIII, 534 S..
ISBN 0-86961-064-3

Aloes of Zimbabwe
West, Oliver
2. ed. Harare. Longman Zimbabwe. 1992. 107 S..
ISBN 0-582-64163-2

Aloe splash jingle
2001.. 2 sound discs.

Al oeste de Babilonia
Garrigues, Eduardo
1. ed.. Barcelona. Plaza & Janés. 1999. 381 S..
ISBN 84-01-32750-4

Al oeste del Eden: las primeras sociedades agrícolas en la Europa mediterránea
Bernabeu, Joan ; Aura, J. Emili ; Badal, Enestina
Madrid. Sintesis. 1993. 336 S..
ISBN 84-7738-182-8

Al oeste del lago Kivú, los gorilas se suicidaban en manadas numerosísimas
Gómez Fraile, Julio Antonio ; Pérez Lasheras, Antonio
Zaragoza. Institución "Fernando el Católico". 1993. 67 S.. Colección San Jorge ; 66.
ISBN 84-7820-148-3

Alo est vera: Gender, Medien, Kunst ; ein Rollenspiel zum Verhältnis von künstlerischer Praxis und Theorie ; [im Rahmen von Gendersenses - Zentrum für Genderforschung in den Künsten, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main]
Huber, Eva ; Kuni, Verena
Frankfurt am Main ; Basel. Stroemfeld. 2004. 171 S..
ISBN 3-87877-480-X kart. : EUR 18.00, sfr 31.00

Alo est vera + Gender, Medien, Kunst: ein Rollenspiel zum Verhältnis von künstlerischer Praxis und Theorie ; [Gender, Medien, Kunst ; im Rahmen von Gendersenses - Zentrum für Genderforschung in den Künsten, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main]
Huber, Eva ¬[Hrsg.]¬
Frankfurt am Main [u.a.]. Stroemfeld. 2004. 171 S..
ISBN 3-87877-480-X

AlÖte ÏsrifÖten in a neiem levuÏs
Katz, David S.
Tel Aviv. PereÖs. 2000. 375 S..
ISBN 965-701-235-X

°Al Öteva° ha-elîm
Cicero, Marcus Tullius ; QaÖsîr, Avîva
Ramat-Gan. Bar-Ilan Univ.. 1992. 192 S..
ISBN 965-226-141-6

AlÖte wegen: lider
Heller, Selig ; Geller, Todros ; Marmor, Kalman
ÏSikago. L. M. ÏSÖtein. 1926. 208 S. : Ill..

Aloe vera: d. Geschenk d. Natur an uns alle
Finnegan, John
21. Aufl.. Inning am Ammersee. Verl. Ernährung & Gesundheit. 2002. 80 S..
ISBN 3-927676-10-1

Aloe Vera: das Geschenk der Natur an uns alle
Finnegan, John
22. Aufl.. Inning. Verlag Ernährung & Gesundheit. 2002. 80 S..
ISBN 3-927676-10-1 kt. : E 9,10

Aloe vera: the health and healing plant
Maykut, Ed ; Schweizer, Marc
Paris. Apophtegme. 1995. 63 S..
ISBN 2-9508531-1-0

Aloe Vera: Heilen. Pflegen. Bewusster leben
Eick, Elke van
1. Aufl.. Krummwisch. Bürger, Evelin, u. Johannes Fiebig. 2003. 160 S..
ISBN 3-89875-062-0 : EUR 12.90