al-ÖHamÅasa
BuÖhturÅi, al-WalÅid Ibn-°Ubaid al- ; ÖHÅuwar, MuÖhammad IbrÅahÅim
ÖTab°a 1. AbÅu-ÖZabÅi. Hai±at AbÅu-ÖZabÅi li-'Øt-ØTaqÅafa wa-'t-TurÅaØt, al-nalysen, Argumente, Anstösse / Sonderinformation ; 28.

¬al-¬ÖHamÅasa al-baÖsrÅiya
BaÖsrÅi, °AlÅi Ibn-Abi-'l-FaraÏg ¬al-¬ ; AÖhmad, MuÕhtÅar-ad-DÅin ; ÕHÅan, MuÖhammad °Abd-al-Mu°Åid
Hyderabad. Osmania Univ.. 1964. as-Silsila al-ÏGadÅida min MaÖtbÅu°Åat DÅa±irat al-Ma°Åarif al-°UØtmÅanÅiya ; ....

¬al-¬ ÖHamÅasa al-maÇgribÅiya: muhtaÖsar KitÅab Ösafwat al-adab wa-nuØhbat dÅiwÅan al-°Arab
ÏGurÅawÅi, AÖhmad Ibn-°Abd-as-SalÅam ¬al-¬ ; DÅaya, MuÖhammad R. ¬ad-¬
BairÅut. DÅar al-Fikr al-Mu°ÅaÖsir u.a..

¬al-¬ÖHamÅasa aÖs-ÖsuÇgrÅa
ÖTaiyib, 'Abdallah ¬a214t-¬ ; Hunwick, John O.
1 Aufl.. London. Matba'a ÏGÅami'a UksfÅurd. 1964. 326 S..

¬Al-¬ ÖhamÅasa aÏs-ÏsaÏgarÅiya
Ibn-aÏs-ÏSaÏgarÅi, HibatallÅah Ibn-°AlÅi ; MallÅuÖhÅi, 'Abd-al-Mu'Åin ¬al-¬
DimaÏsq. MaÖtba 'at WizÅarat aÕt-ÕTaqÅafa. IÖhyÅa' at-turÅaÕt al-qadÅim ; ....

¬al-¬ ÖHamla al-°almÅanÅiya °alÅa Öhadd ar-ridda wa-ÖhurÅubihÅa
ØHaÖtÅib, AÖhmad Sa°d ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. [al-QÅahira]. MaÖtba°at al-AmÅana. 1997. 167 S..

¬al-¬ ÖHamla al-faransÅiya: tanwÅir am tazwÅir
°AnnÅan, LailÅa
[al-QÅahira]. DÅar al-HilÅal. 1998. 364 S.. KitÅab al-HilÅal ; 567.
ISBN 977-07-0579-9

al-ÖHamla al-faransÅiya °alÅa MiÖsr fÅi Ödau± maÕhÖtÅuÖt °uØtmÅanÅi: maÕhÖtÅuÖtat "ÖDiyÅanÅama" li-d-DÅarandalÅi
DÅarandalÅi, °Izzat ÖHasan ad- ; °Abd-al-ÇGanÅi, ÏGamÅal Sa°Åid
al-QÅahira. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 1999. 518 S.. TÅarÅiÕh al-miÖsrÅiyÅin ; 134.
ISBN 977-01-6021-0

¬al-¬ ÖHamla al-faransÅiya baina 'l-usÖtÅura wa-'l-ÖhaqÅiqa
°AnÅan, LailÅa
[al-QÅahira]. DÅar al-HilÅal. 1992. 128 S. : Ill.. KitÅab al-HilÅal ; 500.
ISBN 977-07-0141-2

¬al-¬ ÖHamla al-faransÅiya fÅi 'l-mÅizÅan
°ImÅara, MuÖhammad
aÖt-ÖTab°a 1.. al-QÅahira. NahÖdat MiÖsr. 1998. 76 S.. FÅi 't-tanwÅir al-islÅamÅi ; 26.
ISBN 977-14-0887-9

¬al-¬ ÖHamla al-faransÅiya fÅi maÖhkamat at-tÅarÅiØh
°InÅan, LailÅa
al-QÅahira. DÅar al-HilÅal.

¬al-¬ ÖHamla aÖs-ÖsalÅibÅiya al-ÅulÅa: nuÖsÅuÖs wa-waØtÅa'iq
QÅasim, QÅasim °Abduh
[al-QÅahira]. °Ain. 2001. 284 S..

¬al-¬ ÖHamla aÖs-ÖsalÅibÅiya ar-rÅabi°a: wa-mas'ÅulÅiyat inÖhirÅafihÅa Ödidda 'l-QusÖtanÖtÅinÅiya
ÇGunaim, Ismat
ÏGidda. DÅar al-MaÏgma° al-°IlmÅi. 1978. 127 S..

¬al-¬ ÖHamla aÖs-ÖsalÅibÅiya ar-rÅabi°a wa-mas'ulÅiyat inÖhirÅafihÅa Ödidda 'l-QusÖtanÖtÅinÅiya
ÇGunaim, Ismat
ÏGidda. al-MaÏgma° al-°IlmÅi. 1978. 127 S. : Ill., Kt..

AlÖhÅan °alÅa autÅar °arabÅiya: masraÖhÅiya siyÅasÅiya isti°rÅaÖdÅiya
FaraÏg, AlfrÅid
[al-QÅahira]. DÅar al-HilÅal. 1988. 118 S.. RiwÅayat al-HilÅal ; 478.
ISBN 977-118-382-6

¬al-¬ ÖHanÅin ila 'n-nisyÅan: maÏgmÅu°a qiÖsaÖsÅiya
QudairÅi, MamdÅuÖh ¬al-¬
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Markaz al-ÖHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 2001. 172 S..
ISBN 977-291-323-2

al-ÖHaÖdÅara al-°arabÅiya al-islÅamÅiya tataÖhaddÅa
°Abd-al-MaulÅa, MuÖhammad °Abd-al-ÖHÅamid
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat an-NahÖda al-MiÖsrÅiya. 2001. 160 S..
ISBN 977-200-293-0

al-ÖHaÖdÅara al-islÅamÅiya: dirÅasa fÅi tÅarÅiÕh al-°ulÅum al-islÅamÅiya ; naÏs±atuhÅa fi 'l-MaÏsriq - intiqÅaluhÅa ilÅa al-Andalus - da°m al-AndalusÅiyÅin lahÅa - ta±ØtÅiruhÅa °alÅa UrÅubbÅa
AbÅu-°Ubaiya, ÖTÅahÅa °Abd-al-MaqÖsÅur °Abd-al-ÖHamÅid
BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004.
ISBN 2-7451-3938-X

al-ÖHaÖdÅara al-islÅamÅiya fi 'l-°uÖsÅur al-wusÖtÅa: "al-°ulÅum al-°aqlÅiya"
AÖhmad, AÖhmad °Abd-ar-RÅaziq
ÖTab°a 2. al-QÅahira. DÅar al-Fikr al-°ArabÅi. 1997. 293 S..
ISBN 977-10-0420-4

al-ÖHaÖdÅara al-islÅamÅiya fÅi TÅunis
Fantar, Muhammad
[ar-RibÅaÖt]. ManÏsÅurÅat al-MunaÖzÖzama al-IslÅamÅiya li-t-Tarbiya wa-'l-°UlÅum wa-'t-ØTaqÅafa, ÅIsÅiskÅu. 1997. 192 S..
ISBN 9981-26069-X

¬al-¬ÖHaÖdÅara al-islÅamÅiya wa-tiÏgÅarat ar-raqÅiq ÕhilÅala 'l-qarnain aØt-ØtÅaliØt wa-'r-rÅabi° li-l-hiÏgra
Ibn-°ÅAmir, TaufÅiq
TÅunis. KullÅiyat al-°UlÅum al-InsÅanÅiya wa-'l-IÏgtimÅa°Åiya. 1998. al-ÅAdÅab silsila ; ....

Al- ÖHaÖdÅara wa'n-niÖzÅam al-°ÅalamÅi
ÏSÅamÅi, °AlÅi aÏs-
BairÅut . DÅar al-InsÅanÅiya .

¬al-¬ÖHaÖdar madÅinat aÏs-ÏSams
FÅu±Åad Safar, MuÖhammad °AlÅi MuÖsÖtafÅa
ÖTab°a 1. BaÇgdÅad. WizÅarat al-A°lÅam MudÅirÅiyat al-ÅAØtÅar al-°ÅAma. 1974. 460 S..

¬al-¬ ÖHaqÅa'iq al-ÇgÅa'iba baina 'Ïs-ÏsÅi°a wa-ahl as-sunna
BahnasÅawÅi, SÅalim °A. ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. al-QÅahira. az-ZahrÅa' lil-I°lÅam al-°ArabÅi. 1989. 97 S..
ISBN 977-1471-13-9

al-ÖHaqÅa±iq al-muØdhila li-iÇgtiyÅal ar-ra±Åis RafÅiq al-ÖHarÅirÅi: kaÏsf al-waqÅa±i° wa-'l-°alÅaqÅat baina aÖhdÅaØt 11 ailÅul wa-°amalÅiyat al-iÇgtiyÅal
ÕHalÅil, °AlÅi °AqÅil ; ÅUbirskÅalskÅi, MÅaykil
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-MaÖhaÏgÏga al-BaiÖdÅa±. 2008. 926 S..

¬al-¬ ÖHaqÅa'iq fÅi maÖhÅasin al-aØhlÅaq
FaiÖd al-KÅaÏsÅi, MuÖhammad MurtaÖdÅa ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-BalÅaÇga. 1989. 535 S..

al- ÖHaqÅiqa al-ÇgÅa'iba
FÅuda, FaraÏg
[al-QÅahira]. al-Hai'a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-'l-KitÅab. 1992. 151 S..
ISBN 977-01-3087-7

al-ÖHaqÅiqa al-ÇgÅa±iba
Fauda, FaraÏg
ÖTab°a 2. al-IskandarÅiya. DÅar wa-MatÅabi° al-Mustaqbal. 2003.
ISBN 977-536-567-8

al-ÖHaqÅiqa al-ÏgauharÅiya fÅi muÏskilat al-akØtarÅiya wa-aqallÅiya: dirÅasa fi 't-tafsÅir al-mauÖdÅu°Åi
RaÖhmÅanÅi, AÖhmad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat Wahba. 2005. 460 S..
ISBN 977-17-1829-0

al-ÖHaqÅiqa al-ÏgauharÅiya fÅi muÏskilat al-akØtarÅiya wa-'l-aqallÅiya: dirÅasa fi 't-tafsÅir al-mauÖdÅu°Åi
RaÖhmÅanÅi, AÖhmad
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat Wahba. 2005. 460 S..
ISBN 977-17-1829-0

al-ÖHaqÅiqa al-ÖgÅa±iba baina ÕHÅalid MuÖhammad ÕHÅalid wa-MuÖhammad al-ÇGazÅalÅi
BasyÅunÅi, MidÖhat al-
al-QÅahira. DÅar at-Ta±Åawun. 1997. 175 S..
ISBN 977-229-061-8

¬al-¬ ÖHaqÅiqa aÖd-ÖdÅa'i°a: riÖhlatÅi naÖhwa maØdhab ÅAl al-Bait
AÖhmad, Mu°taÖsim Saiyid
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-MaÖhabba al-BaiÖdÅa'. 1996. 440 S..

al-ÖHaqÅiqa at-taÅrÅiÕhÅiya Öhaula ÖHarb UktÅubir 1973: al-°ÅaÏsir min ramaÖdÅan 1393h
RamaÖdÅan, °Abd-al-°AÖzÅim
al-QÅahira. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 2002. 571 S..
ISBN 977-01-8229-X

al-ÖHaqÅiqa at-tÅarÅiÕhÅiya Öhaula qarÅar ta±mÅim ÏSirkat QanÅat as-Suwais
RamaÖdÅan, °Abd-al-°AÖzÅim
al-QÅahira. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 2000. 155 S.. TÅarÅiÕh al-miÖsrÅiyÅin ; 180.
ISBN 977-01-6617-6

425 1949
°Izz-ad-DÅin, NiyÅazÅi
64 S.. Frankfurter geographische Hefte ; 1949,1.

¬al-¬ÖHaqÅiqa wa-'Ïs-ÏsarÅi°a fi 'l-fikr aÖs-ÖsÅufÅi: qirÅa°a fÅi nuÖsÅuÖs al-ÖHallÅaÏg wa-'l-ÇGazÅalÅi
NÅur-ad-DÅin, °Abd-as-SalÅam
Nicosia. DÅar SÅumar. 1992. 174 S..

al-ÖHaql as-siyÅasÅi al-maÇgribÅi: al-as±ila al-ÖhÅaÖdira wa-'l-aÏgwiba al-ÇgÅa±iba
ÖDarÅif, MuÖhammad
ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. DÅar al-I°tiÖsÅam. 1998. 197 S..
ISBN 9981-19602-9

al-ÖHaqq al-islÅamÅi fi 'l-iÕhtilÅaf al-fikrÅi
°Abd-ar-RaÖhmÅan, ÖTÅahÅa
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Markaz aØt-ØTaqÅafÅi al-°ArabÅi. 2005. 319 S..
ISBN 995-368028-0

al-ÖHaqq fi 't-ta°bÅir: itinéraire d'un militant de l'économie sociale
°AuwÅa, MuÖhammad SalÅim al-
ÖTab°a 1. Paris. Ed. CIEM. 1985. 118 S..
ISBN 2-903819-10-6

¬al-¬ ÖHaqq qadÅim: waØtÅa±iq ÖhuqÅuq al-insÅan fi 'Øt-ØtaqÅafa al-islÅamÅiya
ÏGawÅad, ÇGÅanim
al-QÅahira. Markaz al-QÅahira li-DirÅasÅat ÖHuqÅuq al-InsÅan. 2000. 176 s. MunÅaÖzarÅat ÖhuqÅuq al-insÅan ; 8.

al-ÖHaqq wa-'n-nahÖda wa-'l-ÏgamÅal fi 'l-adab wa-'t-tarbiya wa-'Øt-ØtaqÅafa
ÏGauharÅi, °Abd-al-LaÖtÅif al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat Wahba. 2000. 335 S.. FÅi wÅaÖhat al-°ilm wa-'l-adab.
ISBN 977-225-193-4

al-ÖHaraka ad-dimuqrÅaÖtÅiya fÅi ±s-SÅudÅan 1943 - 1985
BuÖhairÅi, ZakÅi al-
al-QÅahira. DÅar NahÖdat aÏs-ÏSarq. 1996. 433 S..
ISBN 977-245-108-5

¬al-¬ ÖHaraka al-°arabÅiya al-qaumÅiya fÅi mi'at °Åam: 1875 - 1982
°AllÅuÏs, NÅaÏgÅi
aÖt-ÖTab°a 1.. °AmmÅan. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1997. 639 S..

al-ÖHaraka al-°ilmÅiya wa-'l-adabÅiya fi 'l-FusÖtÅaÖt munØdu 'l-fatÖh al-°arabÅi ilÅa nihÅayat ad-daula al-iÕhÏsÅidÅiya
MuÖhammad, ÖSafÅi °AlÅi
al-QÅahira. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 2000. 705 S.. TÅarÅiÕh al-miÖsrÅiyÅin ; 167.
ISBN 977-01-6454-2

al-ÖHaraka al-islÅamÅiya al-musallaÖha fi 'l-ÏGazÅa±ir: min "al-inqÅaØd" ila "'l-ÏgamÅa°a"
ÖTawÅil, KamÅil aÖt-
ÖTab°a 1. BairÅut. ÏSahÅadÅat an-NahÅar. 1998. 337 S..
ISBN 2-8428-9100-7

al-ÖHaraka al-islÅamÅiya fi 's-SÅudÅan: madÕhal ilÅa fikrihÅa al-istrÅatiÏgÅi wa-'t-tanÖzÅimÅi
ÏSanqÅiÖtÅi, MuÖhammad Ibn-al-MuÕhtÅar aÏs-
ÖTab°a 1. London. DÅar al-ÖHikma. 2002. 5, 415 S..
ISBN 1-89820-919-7

al-ÖHaraka al-islÅamÅiya min al-muwÅaÏgaha ilÅa al-murÅaÏga°a
ÖHabÅib, KamÅal as-Sa°Åid
1. ÖTab°a. al-QÅahira. Maktabat MadbÅulÅi. 2002. 211 S..
ISBN 977-208-345-0

al-ÖHaraka al-masraÖhÅiya bi-WaÏgda: min ta±sÅis ila 'l-ÖhadÅaØta
RamaÖdÅanÅi, MuÖsÖtafÅa
ÖTab°a 1. DÅar al-BaiÖdÅa±. MaÖtba°at an-NaÏgÅaÖh al-ÏGadÅida. 1996. 237 S.. ManÏsÅurÅat KullÅiyat al-ÅAdÅab wa-'l-°UlÅum al-InsÅanÅiya ; 15 : Silsilat BuÖhÅuØt wa-dirÅasÅat ; 3.
ISBN 9981-102-01-6

al-ÖHaraka al-nisÅa±Åiya fÅi MiÖsr mÅa bain aØt-Øtauratain 1919 wa 1952
SubkÅi, AmÅal KÅamil BayyÅumÅi as-
[Cairo]. al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li'l-KitÅab. 1986. 216 S..
ISBN 977-01-0855-3 : £E2.50

al-ÖHaraka al-°ummÅalÅiya fÅi LÅibiyÅa 1943 - 1969
KarfÅa°, al-MuÕhtÅar aÖt-ÖTÅahir
ÖTab°a 1. [S.l.]. Markaz ÏGihÅad al-LÅibÅiyÅin li-d-DirÅasÅat. 2000. 366 S.. Silsilat ad-dirÅasÅat al-mu°ÅaÖsira ; 5.
ISBN 995-923026-0

al- ÖHaraka al-°ummÅalÅiya fÅi 'l-°IrÅaq: 1945 - 1958
MÅusawÅi, KÅaÖzim al-
ÖTab°a 1. [S.l.]. Mu'assasat al-ÏGisr li-'d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr. 1996. 240 S..
ISBN 91-630-4257-6

al-Öharaka al-wahhÅabÅiya
HarrÅas, MuÖhammad Halil ; BaÖhai, MuÖhammad al-
Mekka. 1976. 79 S..

¬al-¬ ÖHaraka al-waÖtanÅiya fÅi 'l-Yaman: dirÅasa wa-waØtÅa'iq
°AfÅif, AÖhmad ÏG.
aÖt-ÖTab°a 1.. DimaÏsq. DÅar al-Fikr. 1982. 503 S. : Ill..

al-ÖHaraka aÖt-ÖtullÅabÅiya al-filasÖtÅinÅiya: al-mumÅarasa wa-'l-fÅa°ilÅiya
ÇGayÅaÖza, °ImÅad
ÖTab°a 1. RÅamallÅah. MuwÅaÖtin - al-Mu±assasa al-FilasÖtÅinÅiya li-DirÅasat ad-DÅimuqrÅaÖtÅiya. 2000. 229 S..

al-ÖHaraka aÏs-Ïsi°rÅiya fÅi LÅibiyÅa fi 'l-°aÖsr al-ÖhadÅiØt: bidÅayÅatuhÅa - ittiÏgÅahÅatuhÅa - qaÖdÅayÅahÅa - aÏskÅaluhÅa - a°lÅamuhÅa
NaÖsr, Qurairah ZarqÅun
BairÅut. DÅar al-KitÅab al-ÏGadÅid al-MuttaÖhida. 2004.
ISBN 9959-29-117-2

al-ÖHaraka as-siyÅasÅiya as-sÅudÅanÅiya wa-'Ös-ÖsirÅa° al-miÖsrÅi - al-brÅiÖtÅanÅi bi-Ïsa±n as-SÅudÅan 1936-1953
ÖTÅahÅa, FaiÖsal °Abd-ar-RaÖhmÅan
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-AmÅin. 1998. 714 S..
ISBN 977-19-5795-3

al-ÖHaraka at-tÅarÅiÕhÅiya fÅi MiÖsr wa-SÅuriyÅa ÕhilÅala 'l-qarn as-sÅabi° al-hiÏgrÅi
FarÇgalÅi, IbrÅahÅim
ÖTab°a 1. al-QÅahira. al-°ArabÅi. 2000. 182 S..
ISBN 977-504-089-2

¬al-¬ ÖHarakÅat al-°askarÅiya lir-rasÅul al-a°Özam fÅi kaffatai mÅizÅan
ÅAl-YaÖhyÅa, Saif-ad-DÅin S.
BairÅut. ad-DÅar al-°ArabÅiya lil-MausÅu°Åat.

al-ÖHarakÅat al-iÏgtimÅa°Åiya fi 'l-°Åalam al-°arabÅi: dirÅasÅat °an al-ÖharakÅat al-iÏgtimÅa°Åiya fi MiÖsr, as-SÅudÅan, al-ÏGazÅa±ir, TÅunis, SÅuriyÅa, LubnÅan, al-Urdunn
AmÅin, SamÅir ; ÕHalÅil, °Izzah ; °Abd-al-QaiyÅum, Akram
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Maktabat MadbÅulÅi. 2006. 552 S..
ISBN 977-208-554-2

¬al-¬ ÖHarakÅat al-islÅamÅiya fÅi 'l-qarn ar-rÅabi° °aÏsar al-hiÏgrÅi: dirÅasa wa-taÖhlÅil
MuÖtahharÅi, MurtaÖdÅa
[ÖTihrÅan]. 1980. 110 S..

¬al-¬ÖHarakÅat al-islÅamÅiya fi±l-qarn ar-rÅabi° °aÏsarq al-hiÏgrÅi: DirÅasa wa-taÖhlÅil
MuÖtahharÅi, MurtaÖdÅa
ÖTihrÅan. Markaz I°lÅam aØd-ØDikrÅa aØt-ØTÅaliØta li'ntiÖsÅar aØt-ØTaura al-IslÅamÅiya. 19XX. 111 S..

So gründe und führe ich eine GmbH
Waldner, Wolfram ; Wölfel, Erich
4., neubearb. Aufl., Stand: 1. Februar 1996. [München]. Dt. Taschenbuch-Verl. [u.a.]. 1996. 186 S.. dtv ; 5278 : Beck-Rechtsberater.
ISBN 3-423-05278-3 (dtv) kart. : DM 10.90, S 81.00

al- ÖHarakÅat al-islÅamÅiya fÅi TurkÅiyÅa al-mu°ÅaÖsira: dirÅasa fi 'l-fikr wa-'l-mumÅarasa
Saiyid, ÖTÅariq °Abd-al-ÏGalÅil as-
aÖt-ÖTab°a al-°arabÅiya 1. al-QÅahira. ÏGawÅad aÏs-ÏSarq li-'n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2001. 364 S..

¬al-¬ ÖHarakÅat wa-'t-tanÖzÅimÅat al-islÅamÅiya fi 'l-Urdunn: mu'allaf ÏgamÅa°Åi
ÖHaurÅanÅi, HÅanÅi
°AmmÅan. DÅar SindibÅad. 1997. 299 S..

Al- ÖHarb ad-diblÅumÅasÅiya baina MiÖsr wa-IsrÅa±Åil
Fu±Åad, ÖHamdÅi ; Haikal, MuÖhammad ÖHasanain
BairÅut . DÅar al-QaÖdÅayÅa .

al-ÖHarb al-°ÅalamÅiya aØt-ØtÅaniya: waqÅa±i° wa-aÖtmÅa± wa-natÅa±iÏg Ïsakkalat al-°Åalam ; aÖhdÅaØt qadÅima min manÖzÅur °aÖsrÅi
FÅallÅuÏgÅi, FarÅid al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-KitÅab al-°ArabÅi. 2007. 416 S.. MausÅu±at al-ÖHarb al-°ÅAlamÅiya aØt-ØTÅaniya ; 1.
ISBN 977-376-262-9

al-ÖHarb al-amÅirikÅiya °ala 'l-°IrÅaq
ÏSakarÏgÅi, ÖTahÅa NÅurÅi YÅasÅin aÏs-
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. ad-DÅar al-°ArabÅiya li-l-°UlÅum [u.a.]. 2004. 175 S..
ISBN 995-329982-X

¬al-¬ ÖHarb al-°arabÅiya al-isrÅa'ÅilÅiya 1948 - 1949 wa-ta'sÅis IsrÅa'Åil
°AlÅi, FalÅaÖh ÕH.
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. al-Mu'assasa al-°ArabÅiya lid-DirÅsÅat wa-'n-NaÏsr. 1982. 460 S..

¬al-¬ ÖHarb al-°irÅaqÅiya al-brÅiÖtÅanÅiya
Durra, MaÖhmÅud ¬ad-¬
aÖt-ÖTab°a 2.. al-QÅahira. DÅar al-Ma°rifa. 1982. 478 S. : Ill., Kt..

¬al-¬ ÖHarb al-isrÅa'ÅilÅi .Åi LubnÅan, al-iÖhtilÅal wa-'l-muwÅaÏgaha 1983
SalmÅan, RiÖdÅa
aÖt-ÖTab°a 1.. NÅiqÅusiyÅa. ÏSarikat al-ØHidamÅat an-NaÏsrÅiya al-Mustaqilla. 1985. 118 S..

al-ÖHarb al-wiqÅa±Åiya al-amÅirikÅiya wa-manÖzÅumat al-BintÅaÇgÅun al-°askarÅiya wa-'t-tiknÅulÅuÏgÅiya
MusÅa°id, KamÅal
BairÅut. [S.n.]. 2004. 239 S..

¬al-¬ ÖHarb an-nafsÅiya Ödidd al-islÅam: fÅi °ahd ar-rasÅul fÅi Makka
KuÖhail, °Abd-al-WahhÅab
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. °ÅAlam al-Kutub. 1986. 334 S..

al-ÖHarb aØt-ØtÅaliØta: riwÅaya
SallÅab, °Abd-al-Mun°im as-
ÖTab°a 1. [al-QÅahira]-az-ZamÅalik. IttiÖhÅad KuttÅab MiÖsr [u.a.]. 1999. 192 S.. AqlÅam miÖsrÅiya : RiwÅaya ; 3.
ISBN 977-590-517-6

¬al-¬ÖHarb fÅi Öhayy aÖt-Ötarab
WÅalÅi, NaÏgm
Budapest. Sahara Press and Publishing House. 1993.

al-ÖHarb .tarÅiq as-salÅam: qirÅa±a ÏgadÅida li-waqÅa±i° wa-asrÅar Öharb UktÅubar ... wa-ma°rakat as-salÅam
KunaiyisÅi, ÖHamdÅi al-
al-QÅahira. IÖsdÅarÅat MaÏgallat an-NahÅar. 1997. 425 S..
ISBN 977-19-4507-6

¬al-¬ÖHarb wa-'l-Öharb al-muÖdÅadda: al-ÖhifÅaÖz °ala 'l-ÖhayÅah fi 'l-qarn al-muqbil
Toffler, Alvin ; Toffler, Heidi
ÖTab°a 1. Sirt. ad-DÅar al-ÏGamÅahÅirÅiya. 1995. 383 S..

al-ÖHarf wa-'Ös-ÖsÅura fÅi °ulÅum QarÖtÅaÏg
Fantar, Muhammad
[TÅunis]. AlÅif. 1999. 373 S..
ISBN 9973-22-148-6

al-ÖHarÅim aiyÅam al-mamÅalÅik
ÏGiddÅawÅi, °Abd-al-Mun°im al-
al-QÅahira. DÅar aÏs-ÏSa°b. 1999. 171 S..
ISBN 977-202-146-3

al-ÖHarÅim fi 'l-qaÖsr al-°uØtmÅanÅi
MaÕhlÅuf, MÅaÏgida ÖSalÅaÖh
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar al-ÅAfÅaq al-°ArabÅiya. 1998. 79 S..
ISBN 977-572-716-2

al-ÖHarÅir: al-qarn as-sÅabi° al-hiÏgrÅi/aØt-ØtÅaliØt °aÏsar al-mÅilÅadÅi ila 'l-qarn aØt-ØtÅanÅi °aÏsar al-hiÏgrÅi/aØt-ØtÅamin °aÏsar al-mÅilÅadÅi
Thompson, Jon ; HauwÅarÅi, MaÖhmÅud
ad-DauÖha. al-MaÏglis al-WaÖtanÅi li-Øt-ØTaqÅafa wa-'l-FunÅun wa-'t-TurÅaØt. 2004. 94 S..
ISBN 99921-5811-5

¬al-¬ ÖHarÅirÅi: ÖsÅaÖhib al-maqÅamÅat
ÏGannÅan, Ma'mÅun I. ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 1994. 144 S.. al-A°lÅam min al-udabÅa'.

al-ÖHasad fÅi'l-Qur±Åan al-karÅim bain al-ÖhaqÅiqa wa'l-usÖtÅura
ÏSÅama, MuÖhammad
Kairo. Maktabat ÏSÅama. 1992. 207 S..
ISBN 977-00-2906-8

al-ÖHasan as-SÅa±iÖh: ar-raÏgul wa-'l-°aÖtÅa± : aÏs-ÏsahÅadÅat wa-dirÅasÅat
ÖTab°a 1. ad-DÅar al-BaiÖdÅa±. MaÖtba°at an-NaÏgÅaÖh al-ÏGadÅida. 1997. 153 S..
ISBN 9981-98881-2

al-ÖHasan aØt-ØTÅanÅi: dirÅasa fi 'l-°abqarÅiya
MÅusÅa, MuÖhammad al-AmÅin
ÖTab°a 1. ar-RibÅaÖt. Mu±allif. 1999. 171 S..
ISBN 9981-17112-3

Al- ÖHasÅasÅiya al-ÏgadÅida
ÕHarrÅaÖt, IdwÅar al-
BairÅut . DÅar al-ÅAdÅab .

al-ÖHÅaÏsiya °alÅa kitÅab Man lÅa yaÖhÖduruhÅu al-faqÅih
BahÅa±-ad-DÅin al-°ÅAmilÅi, MuÖhammad Ibn-ÖHusain ; KarÅim, FÅaris ÖHassÅun ; Mar°aÏsÅi an-NaÏgafÅi, MaÖhmÅud al-
ÖTab°a 1. Qum. Maktabat ÅAyatallÅah al-°UÖzmÅa al-Mar°aÏsÅi an-NaÏgafÅi, al-ÕHizÅana al-°ÅAlamÅiya li-l-MaÕhÖtÅuÖtÅat al-IslÅamÅiya. 2003. 200 S..
ISBN 964-612196-9

al-ÖHaØtØt °alÅa Ötalab al-°ilm wa-'l-iÏgtihÅad fÅi Ïgam°ihÅi
AbÅu-HilÅal al-°AskarÅi, al-ÖHasan Ibn-°AbdallÅah ; DiyÅab, °Abd-al-MaÏgÅid
al-QÅahira. DÅar al-FaÖdÅila. 1998. 119 S..

al- ÖhaulÅiyÅat al-aØtÅarÅiya as-SÅurÅiya: maÏgalla °ilmÅiya tabÖhaØtu fÅi-ÅaØtÅar al-waÖtan al-°arabÅi wa-ta'riÕhihÅi
DimaÏsq. 1951 - 1965.

al-ÖHawÅadiØt al-ÏgÅami°a wa-'t-taÏgÅarib an-nÅafi°a fi-'l-mi±a as-sÅabi°a
Ibn-al-FuwaÖtÅi, °Abd-ar-RazzÅaq Ibn-AÖhmad
BairÅut. DÅar al-Fikr al-ÖHadÅiØt. 1987. 240 S..

¬al-¬ ÖHawÅadiØt al-yawmÅiya min tÅarÅiÕh iÖhdÅa °aÏsar wa-alf mÅiya
Ibn-KannÅan, MuÖhammad Ibn-°ÅIsÅa
Berlin.

¬al-¬ ÖHÅawÅi lil-FatÅawÅa: fÅi l-fiqh wa-°ulÅum at-tafsÅir wal-ÖhadÅiØt wal-uÖsÅul wan-naÖhw wal-i°rÅab wa-sÅa'ir al-funÅun
SuyÅuÖtÅi, ÏGalÅal-ad-DÅin °Abd-ar-RaÖhmÅan Ibn-AbÅi-Bakr as-
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-ÏGÅil. 1992. 400, 355 S..

¬al-¬ ÖHÅawÅi l-kabÅir fÅi fiqh maØdhab al-imÅam aÏs-ÏSÅafi°Åi: wa-huwa ÏsarÖh muÕhtaÖsar al-MuzanÅi
MuzanÅi, a. Ibr. Ism. b. Ya. al- ; Mu°awwaÖd, °AlÅi MuÖhammad ¬[Hrsg.]¬ ; MÅawardÅi, a. l-ÖH. °A. b. M. b. ÖHabÅib al-
BayrÅut. DÅar al-kutub al-°ilmiyya.
ISBN 2-7451-0713-5

¬al-¬ÖHawwÅar as-surÇgÅanÅi: First Non-Official Consultation on Dialogue within the Syriac tradition
TarÅaqÏgÅi ØHÅurÅi, MÅarsÅil ¬[Übers.]¬
Horn. Berger. 1994. 437 S.. Pro Oriente ; 1.
ISBN 3-901188-05-3

al-ÖHayÅah °alÅa ÖhÅaffat ad-dunyÅa: qiÖsaÖs qaÖsÅira
ÏSÅarinÅi, RaÏsÅida aÏs-
SÅusa. DÅar al-Ma°Åarif. 1997. 158 s.
ISBN 9973-16494-6

al-ÖHayÅah al-°ilmÅiya fÅi MiÖsr al-fÅaÖtimÅiya: 466h-1074m/567h-1171m
QÅaÖdÅi, ÕHÅalid Ibn-°Abd-ar-RaÖhmÅan al-
ÖTab°a 1. BairÅut. ad-DÅar al-°ArabÅiya li-l-MausÅu°Åat. 2008. 376 S..

al-ÖHayÅah as-sirrÅiya li-l-aÏsyÅa±
ÕHÅalid, MuÖhsin
ÖTab°a 1. BairÅut [u.a.]. al-Mu±assasa al-°ArabÅiya li-d-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr [u.a.]. 2005. 240 S.. RiwÅaya.
ISBN 995-336705-1

al-ÖHayÅah ba°da 'l-maut: ÖhaqÅiqa am ÕhayÅal?
Zahr-ad-DÅin, NÅayif
ÖTab°a 1. BairÅut. RiyÅaÖd ar-Raiyis li-l-Kutub wa-'n-NaÏsr. 2008. 323 S..
ISBN 995-321324-0

al-ÖHayÅah ba°da 'l-maut: kitÅab fÅihÅi Ødikr al-ÖhayÅah wa-'l-maut, al-Ïganna wa-'l-tarÇgÅib fÅihÅa, wa-'n-nÅar wa-'t-tarhÅib minhÅa, wa-'l-qabr wa-°aØdÅabihÅi min al-Qur±Åan al-karÅim wa-'s-sunna an-nabawÅiya aÏs-ÏsarÅifa wa-'l-ÅaØtÅar
ÖTahÖtÅawÅi, °AlÅi AÖhmad °Abd-al-°ÅAl aÖt-
BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2004.
ISBN 2-7451-3879-0

al- ÖHayÅat aØd-Ødurwa: riwÅaya
ÏSarÅif, MuÖhammad Na°Åim
ÖTab°a 1. al-QÅahira. Markaz al-ÖHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 2001. 619 S..
ISBN 977-291-282-1

al-ÖHayÅat al-adabÅiya al-ÖhadÅiØta fÅi FilasÖtÅin wa-'l-Urdunn ÖhattÅa sanat 1950: (dirÅasa - tÅarÅiÕh adab)
Asad, NÅaÖsir-ad-DÅin al-
ÖTab°a °arabÅiya 1. °AmmÅan [u.a.]. Mu°assasat °Abd-al-ÖHamÅid ÏSÅumÅan [u.a.]. 2000. 643 S..

al- ÖHayÅat al-fikrÅiya fÅi 'l-maÏsriq al-°arabÅi: 1890 - 1939
BuÖhairÅi, MarwÅan
ÖTab°a 1. BairÅut. 1983. 236 S..

¬al-¬ ÖHayÅat al-iÏgtimÅa°Åiya fÅi Makka: munØdu ÖzuhÅur al-islÅam ÖhattÅa nihÅayat al-°aÖsr al-umawÅi
BÅabÖtÅin, IlhÅam AÖhmad ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. ar-RiyÅaÖd. Maktabat al-Malik Fahd al-WaÖtaniya. 1999 = 1419 h.. 542 S..
ISBN 9960-34-659-5

al-ÖHayÅat al-ÅulÅa: dÅiwÅan Ïsi°r
ÇGazzÅalÅi, MuÖhammad al-
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 1998. 166 S..
ISBN 977-09-0448-1

¬al-¬ÖHayÅat as-siyÅasÅiya fÅi TurkiyÅa al-ÖhadÅiØta 1919 - 1938: sÅa°adat ÏGÅami°at BaÇgdÅad °alÅa naÏsrihÅi tusalsilu at-taqÖsÅid (3) li-sanat 1979 - 1990
Nu°aimÅi, AÖhmad NÅuzÅi ¬an-¬
BaÇgdÅad. DÅar al-ÖHurrÅiya li-Öt-ÖTibÅa°a. 1999. 234 S..

¬al-¬ ÖHayÅat as-siyÅasÅiya wa'l-ÖhizbÅiya fÅi KÅurdistÅan
MauÖsilÅi, MunØdir ¬al-¬
London. Riad el-Rayyes Books. 1991.
ISBN 1-85513-096-3

Al-ÖhayÅat aØt-ØtaqÅafÅiyÅa fÅi 'l-madÅina al-munauwarÅa °aÖsr as-salÅaÖtÅin al-mamÅalÅik, 642-923 h.
°AlÅi, °AlÅi al-Sayyid
aÖt-Ötab°a ÅulÅa. Al-QÅahira. °Ain li-'l-dirÅasÅat wa-'l-buÖhÅuØt al-insÅanÅiya wa-'l-iÏgtimÅa°Åiya. 1994. 304 S..
ISBN 977-5487-06-4

al- ÖHayÅat mufrad mu±annaØt: riwÅaya
QÅasim, MaÖhmÅud
ÖTab°a °arabÅiya 1. al-QÅahira. Markaz al-ÖHaÖdÅara al-°ArabÅiya. 2003. 143 S..
ISBN 977-291-414-X

¬al-¬ ÖHayawan fÅi 'l-adab al-°arabÅi
ÏSakar, ÏSÅakir H.
aÖt-Tab°a 1.. BairÅut. Maktabat an NahÖda al-°ArabÅiya.

al-ÖHayawÅan fi 'l-amØtÅal wa-'l-ÖhikÅayÅat al-amÅazÅiÇgÅiya
ÖHusain, RaÏsÅid al-
ÖTab°a 1. al-QunaiÖtira. al-BÅukailÅi li-Öt-ÖTibÅa°a wa-'n-NaÏsr wa-'t-TauzÅi°. 2000. 162 S..
ISBN 9981-86107-3

¬al-¬ÖHayawÅan fi 'Ïs-Ïsi°r al-°arabÅi
ÖHasan, ÖHasan MuÖsÖtafÅa
ÖTab°a 1. ar-RiyÅaÖd. DÅar al-Mi°rÅaÏg. 1998. 402 S..

¬al-¬ ÖHayawÅan fi 'Ïs-Ïsi°r al-ÏgÅahilÅi
ÏGum°a, ÖHusain
aÖt-ÖTab°a 1.. DimaÏsq u.a.. DÅaniya. 1989. 279 S..

¬al-¬ ÖHayawÅan fÅi tafsÅir al-aÖhlÅam
°Abd-ar-RaÖhÅim, MuÖhammad
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar al-Fikr. 1997. 576 S..

°Al Öheres we-gômê: ketôvôt arÅamiyyôt we-°ivriyyôt m-îmê bayit ÏsÅenî, ham-miÏsnÅa we-hat-talmûd
NÅawe, YôsÅef
YerûÏsÅalayim. Mâgnes. 1992. 239 S. : Ill..
ISBN 965-223-785-x

°Al Öheres we-gômê: ketôvôt aramayyôt we-°ivriyyôt m-îmê bayit Ïsenî, ham-misna we-hat-talmûd
Naveh, Joseph
Jerusalem. Magnes Press. 1992. 239 S..
ISBN 965-223-785-x

°Al Öheres we-gôme±: ketûvôt ±arÅamiyyôt we-°ivriyyôt mi-yemê bêt, ham-miÏsnÅa we-hat-talmûd
Nawe, YôsÅef
YerûÏsÅalayim. Magnes [u.a.]. 1992. 239 S..
ISBN 965-223-785-X

¬al-¬ÖHiÏgÅab
MannÅa°, HaiØtam
Köln. al-Kamel. 1990.

al-ÖHiÏgÅab wa-'l-ÕhitÅan wa-'l-°iffa baina 'l-adyÅan wa-'l-qawÅanÅin wa-du°Åat at-taÖharrur
AbÅu-ÇGaÖdÖda, ZÅakÅiy °AlÅi as-Saiyid
ÖTab°a 1. [al-QÅahira]. 2004. 311 S..
ISBN 977-15-0458-4

al-ÖHiÏgÅaÏg fi 'l-maqÅam al-madrasÅi: mulÅaÖhaÖzÅat Öhaula ta°lÅim al-ÖhiÏgÅaÏg fi 'l-marÖhala aØt-ØtÅanÅiya fi 't-ta°lÅim al-asÅasÅi
Rad-ÖSakÅuÖhÅi, Cornelia von ; ÖSumÅud, ÖHammÅadÅi
TÅunis. 2003. 240 S..
ISBN 9973-93655-8

Al- ÖHiÏgÅara al-mulhima
ÖTalÅas, MuÖsÖtafÅa
DimaÏsq . DÅar ÖTalÅas .

¬al-¬ ÖHiÏgÅaz fÅi Ösadr al-islÅam: dirÅasÅat fÅi aÖhwÅalihi al-°umrÅanÅiya wa-'l-idÅarÅiya
°AlÅi, ÖSÅaliÖh A. ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. Mu'assasat ar-RisÅala. 1990. 696 S..

¬al-¬ ÖHiÏgÅaz wa-'d-daula al-islÅamÅiya: dirÅasa fÅi iÏskÅalÅiyat al-°lÅaqa ma°a 's-sulÖta al-markazÅiya fÅi 'l-qarn al-auwal al-hiÏgrÅi
BaiÖdÅun, IbrÅahÅim
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. al-Mu'assasat al-ÏGÅami°Åiya lid-DirÅasÅat wa-'n-NaÏsr wa't-TauzÅi°. 1983. 416 S..

Revision of some Chesteran inadunate crinoids: dirÅasa fÅi iÏskÅalÅiyat al-°lÅaqa ma°a 's-sulÖta al-markazÅiya fÅi 'l-qarn al-auw, Harrell LeRoy,
BaiÖdÅun, IbrÅahÅim
[Lawrence] . University of Kansas Paleontological Institute,. 1969.. 14 p..

al-ÖHikam al-°aÖtÅa±Åiya: ÏsarÖh wa-taÖhlÅil
BÅuÖtÅi, MuÖhammad Sa°Åid RamaÖdÅan al-
DimaÏsq [u.a.]. DÅar al-Fikr [u.a.]. 2004.

¬al-¬ ÖHikam wa-'l-amØtÅal
FÅaÕhÅurÅi, ÖHannÅa ¬al-¬
aÖt-ÖTab°a 4.. al-QÅahira. DÅar al-Ma°Åarif. 1980. 88 S.. FunÅun al-adab al-°arabÅi / al-Fann at-ta°lÅimÅi ; 3.

¬al-¬ ÖHikÅaya fÅi 'l-maØtal aÏs-Ïsa°bÅi al-filasÖtÅinÅi
AbÅu-FaÕhÅida, °AlÅi M. ; AbÅu-FaÕhÅida, ÏGum°a B.
ÖTab°a 1. °AkkÅa. Mu'assasat aØt-ØTaqÅafa al-FilasÖtÅinÅiya. 1990. 139 S..

¬al-¬ ÖHikÅayÅat al-ØhurÅafÅiya lil-MaÇgrib al-°ArabÅi: dirÅasa taÖhlÅilÅiya fÅi "Ma°na 'l-ma°nÅa" li-maÏgmÅu°a min al-ÖhikÅayÅat
BÅurÅayÅu, °Abd-al-ÖHamÅid
aÖt-ÖTab°a 1.. BairÅut. DÅar aÖt-ÖTalÅi°a. 1992. 127 S..

¬al-¬ÖHikÅayÅat wa-'l-amØtÅal al-°ÅammÅiya al-baÇgdÅadÅiya fÅi Ïsi°r al-MullÅa °AbbÅud al-KarÕhÅi
ÖHuÏgÏgÅiya, °AzÅiz ÏGÅasim ¬al-¬
ÖTab°a 1. BairÅut. ad-DÅar al-°ArabÅiya li-l-MausÅu°Åat. 2004. 448 S..