al-Mu°jam al-qåanåunåi,: Inklåizåi - °Arabåi. Tafsåir wa-ta°råif mudsdtaladhåat al-fiqh al-Inklåizåi wa-al-Amåirkåi (al-qadåim wa-al-dhadåith) wa-al-dtibb al-shar°åi wa-al-tijåarah wa-al-bunåuk wa-al-ta®måin wa-al-diblåumåasåiyah wa-qawåanåin al-batråul wa-al-dtayaråan al-madanåi. Taêlåif dHåarith Sulaymåan al-Fåaråuqåi. dTab°ah 2. Munaqqadhah wa-mazåidah.
Fåaråuqåi, dHåarith Sulaymåan
Bayråut, . Maktabat Lubnåan. [pref. 1970].. 758 p..

al-Mu°jam al-q¯an¯un¯i.
[1972]. 288 p..

al-Mu`jam al-saghir lil-Tabarani lil-hafiz Abi al-Qasim Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Tabarani
Tabarani, Sulayman ibn Ahmad ; `Uthman, `Abd al-Rahman Muhammad
al-Madinah, . 1968. 2 vol..

al-Mu`jam al-shamil lil-turath al-`arabi al-matbu`
Salihiyah, Muhammad `Ayni
al-Qahirah. al-Munazzamah al-`arabiyah lil-tarbiyah wa-al-thaqafah wa-al-`ulum, Ma`had al-makhtutat al-`arabiyah,. 1992-.

al-Mu°jam al-was¯iòt
An¯is, Ibr¯ah¯im.
òTihr¯an, ¯Ir¯an. Intish¯ar¯at N¯aòsir Khusraw,. [1972?]. 2 v. (16, 1067 p.).

al-Mu®jam f¯i al-jar¯a®im al-m¯assah bi-amn al-dawlah al-kh¯arij¯i
A°òzam¯i, Sa°d Ibr¯ah¯im.
Baghd¯ad, al-°Ir¯aq. D¯ar al-Shu®¯un al-Thaq¯af¯iyah al-°¯Ammah, ¯Af¯aq °Arab¯iyah,. 2000.. 213 p. ;.

al-Mu°jam f¯i asm¯a® baq¯iyat al-ashy¯a® ma°a al-Dhayl wa-al-takmilah: °alá nasaq òhur¯uf al-mu°jam
°Askar¯i, Ab¯u Hil¯al al-òHasan ibn °Abd All¯ah. ; °Aòt¯iyah, Marw¯an. ; °Askar¯i, Ab¯u Hil¯al al-òHasan ibn °Abd All¯ah.
Dimashq. D¯ar al-Takw¯in,. 2005.. 298 p..

al-Mu°jam fÅi ma°ÅayÅiri ash°Åari 'l-ajam a treatise on the prosody and poetic art of the Persians by Shamsu 'd-DÅin MuÖhammad ibn Qays ar-RÅazÅi
QazwÅin, MÅirzÅa MuÖhammad Ibn °Abdu 'l-WÅahhab of
Leyden. Brill. 1909. XX, 464 S..

al-Måujaz al-i°låamåi al-sanawåi lil-sharikåat wa-al-madsåani° fåi al-manåadtiq al-dsinåa°åiyah
[Kuwait]. Dawlat al-Kuwayt, al-Hay®ah al-°åAmmah lil-dSinåa°ah,. [2000]. 179 p. ;.

al-M¯ujaz al-i°l¯am¯i al-sanaw¯i lil-sharik¯at wa-al-maòs¯ani° f¯i al-man¯aòtiq al-òsin¯a°¯iyah
[Kuwait]. Dawlat al-Kuwayt, al-Hay®ah al-°¯Ammah lil-òSin¯a°ah,. [2000]. 179 p. ;.

al-Måujaz al-sahl fåi al-qawåa°id wa-al-i°råab
°Afåanah, Ibråahåim Khalåil.
[al-Quds]. I. Kh. °Afåanah,. 1984.. 294 p. ;.

al-M¯ujaz f¯i al-adab al-`Arab¯i wa-t¯ar¯ikhih
F¯akh¯ur¯i, Hann¯a.
Bayr¯ut. D¯ar al-J¯il,. 1985.. 4 v. ;.

al-Måujaz fåi al-nadhw.
Ibn al-Sarråaj, Mudhammad ibn al-Saråi,
Bayråut, . Mu®assasat A. Badråan lil-dtibåa°ah wa-al-nashr. [1965]. 266 p..

al-M¯ujaz f¯i al-naòhw.
Ibn al-Sarr¯aj, Muòhammad ibn al-Sar¯i,
Bayr¯ut, . Mu®assasat A. Badr¯an lil-òtib¯a°ah wa-al-nashr. [1965]. 266 p..

al-Måujaz fåi al-nudzum al-Islåamåiyah
Badråi, Mudhammad °Abd Allåah al-Mahdåi
Kuwayt. Dåar al-Qalam,. 1985.. 270 p. ;.

al-M¯ujaz f¯i al-q¯an¯un al-tij¯ar¯i.
`Abb¯as, Muhammad Husn¯i. [from old catalog]
1950-. v. <1 >.

al-Måujaz fåi al-shi°r al-Maghribåi al-mulghaz: jam° wa-diråasah
Bin-Fardhåi, al-Sa°åid.
[Morocco. s.n.],. 1998 . 188 p. ;.

al-M¯ujaz f¯i al-tur¯ath al-`ilm¯i al-`Arabi al-Isl¯am.
Al-Daff', Ali Abdullah. [from old catalog]
c1979.. p. cm..

al-M¯ujaz f¯i q¯an¯un al-`amal.
`Abd al-Sayyid, Yass¯a. [from old catalog]
[1966?]. 56 p..

al-Måujaz fåi qawåa°id al-lughah al-°Arabåiyah: wafqa minhåaj al-thaqåafah al-°åammah fåi al-Jåami°ah al-Lubnåanåiyah
Afghåanåi, Sa°åid
[Beirut]. Dåar al-Fikr,. [1969]. 381 p. ;.

al-Måujaz fåi shardh Dalåa®il al-i°jåaz fåi °ilm al-ma°åanåi: nadzaråiyat al-imåam al-Jurjåanåi al-lughawåiyah wa-mawqi°uhåa fåi °ilm al-lughah al-°åamm al-dhadåith
Dakk al-Båab, Ja°far
Dimashq. Madtba°at al-Jalåil,. 1980.. 152 p. ;.

al-M¯ujaz f¯i sharh al-q¯an¯un al-madan¯i al-`Ir¯aq¯i.
al-Hak¯im, `Abd al-Maj¯id. [from old catalog]
[1960-]. v..

al-M¯ujaz f¯i sharh "Dal¯a'il al-i`j¯az f¯i `ilm al-ma`¯an¯i": (nazar¯iyat al-Im¯am al-Jurj¯an¯i al-lughaw¯iyah wa-mawqi`uh¯a f¯i `ilm al-lughah al-`¯amm al-had¯ith)
Dakk al-B¯ab, Ja`far.
Dimashq. J. Dakk al-B¯ab,. 1980.. 152 p. ;.

al-Måujaz fåi tafsåir al-Qur®åan al-karåim.
dHammåadåi, Mudhammad Rushdåi
al-Qåahirah. °åIsa al-Båabåi al-dHalabi,. [1973-]. v. ;.

al-Måujaz fåi tåaråikh al-dtibb wa-al-dsaydalah °inda al-°Arab
dHusayn, Mudhammad Kåamil,
[Cairo]. Jåami°at al-Duwal al-°Arabåiyah, al-Munadzdzamah al-°Arabåiyah lil-Tarbåiyah wa-al-Thaqåafah wa-al-°Ulåum, Idåarat al-Thaqåafah,. [197-]. 472 p..

al-M¯ujaz f¯i t¯ar¯ikh al-tibb wa-al-saydalah `inda al-`Arab
Husayn, Muhammad K¯amil,
[Cairo]. J¯ami`at al-Duwal al-`Arab¯iyah, al-Munazzamah al-`Arab¯iyah lil-Tarb¯iyah wa-al-Thaq¯afah wa-al-`Ul¯um, Id¯arat al-Thaq¯afah,. [197-]. 472 p..

al-Måujaz fåi udsåul al-fiqh
As°adåi, Mudhammad °Ubayd Allåah ; Abåu Ghuddah, °Abd al-Fattåadh
[Cairo?]. Dåar al-Salåam,. 1990.. 300 p. ;.

al-Mu°jizåat al-Mudhammadåiyah
A°dzamåi, Walåid.
Baghdåad. Maktabat al-Quds,. 1985.. 209 p. ;.

Al-mujmÅu°Åat aÏs-ÏsaÇgriyati
ÏGabrÅa, ÏGabrÅa IbrÅahÅim
London. RiyÅaÖd ar-Raiyis li-'l-kutub wa-'n-naÏsr. 1990. 160 S..
ISBN 1-85513-310-5

[al-Mujrimun al-ahdath]
Tarabulsi, Muhammad Nabih
[1948?]. 320 p..

al-Mujtama°: budhåuth fåi al-madhhab al-ijtimåa°åi al-Qur®åanåi
°Abd al-Jabbåar, Mudhammad
Bayråut. Dåar al-Addwåa®,. 1987.. 191 p. ;.

al-Mujtama° al-°Abbåasåi min khilåal kitåabåat al-Jåadhidz
°Uways, Mudhammad
al-Qåahirah. Dåar al-Thaqåafah lil-dTibåa°ah wa-al-Nashr,. 1977.. 467 p. ;.

al-Mujtama° al-°Abb¯as¯i min khil¯al kit¯ab¯at al-J¯aòhiòz
°Uways, Muòhammad
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Thaq¯afah lil-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. 1977.. 467 p. ;.

al-Mujtama° al-°Arab¯i.
Fawdah, °Izz al-D¯in,
1966.. 416 p..

al-Mujtama° al-°Arabåi,
Wadsfi, °åAdtif Amåin.
Midsr, . Dåar al-Ma°åarif,. 1969.. 227 p..

al-Mujtama° al-°Arabåi wa-maqåayåis al-sukkåan.
al-Yåafåi, °Abd al-Karåim
[1963]. 150 p..

al-Mujtama° al-Hindåi fåi al-qarnayn al-råabi° wa-al-khåamis al-Hijråiyayn: ka-måa dsawwarahu al-Båiråunåi fåi kitåabihi "Tadhqåiq måa lil-Hind min maqåulah maqbåulah fåi al-°aql aw mardhåulah" al-ma°råuf bi-"Tåaråikh [a]l-Hind"
Mudhammad, Badr °Abd al-Radhmåan
al-Qåahirah. Maktabat al-Anjilåu al-Midsråiyah,. 1990.. 71 p. ;.

al-Mujtama° al-Hind¯i f¯i al-qarnayn al-r¯abi° wa-al-kh¯amis al-Hijr¯iyayn: ka-m¯a òsawwarahu al-B¯ir¯un¯i f¯i kit¯abihi "Taòhq¯iq m¯a lil-Hind min maq¯ulah maqb¯ulah f¯i al-°aql aw mardh¯ulah" al-ma°r¯uf fi-"T¯ar¯ikh [a]l-hind"
Muòhammad, Badr °Abd al-Raòhm¯an.
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Anjil¯u al-Miòsr¯iyah,. 1990.. 71 p. ;.

al-Mujtama' al-`Ir¯aq¯i f¯i shi`r al-qarn al-r¯abi` lil-Hijrah.
[1971]. 399 p..

al-Mujtama° al-Isl¯am¯i kam¯a tunaòzòzimuh S¯urat al-Nis¯a®.
Madan¯i, Muòhammad Muòhammad.
[s.n.] . [1973]. 247 p..

al-Mujtama° al-Isl¯am¯i kam¯a tunaòzòzimuhu S¯urat al-nis¯a®
Madan¯i, Muòhammad Muòhammad.
[al-Q¯ahirah. s.n.,. 1962]. 3, 198 p..

al-Mujtama` al-Isl¯am¯i wa-ahd¯afuh.
al-Bah¯i, Muhammad. [from old catalog]
[196-]. 27 p..

al-Mujtama` al-Isl¯am¯i wa-bin¯a' al-usrah
`Af¯if¯i, Muhammad al-S¯adiq.
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Anjil¯u al-Misr¯iyah,. 1981.. 270 p. ; 24 cm..

al-Mujtama° al-Isl¯am¯i wa-falsafatuhu al-m¯al¯iyah wa-al-iqtiòs¯ad¯iyah
°Af¯if¯i, Muòhammad al-òS¯adiq.
al-Q¯ahirah. Maktabat al-Kh¯anj¯i,. 1980.. 391 p. ;.

al-Mujtama° al-Jaz¯a®ir¯i: f¯i makhbar al-aydiy¯ul¯uj¯iyah al-k¯ul¯uniy¯al¯iyah : muq¯awamat al-qab¯a®il lil-idm¯aj wa-al-tafk¯ik wa-fashal mash¯ar¯i° al-tanòs¯ir wa-al-tajn¯is
Ajr¯un, Sh. R.
al-Jaz¯a®ir. Th¯alah,. c2002.. 159 p. ;.

al-Mujtama° al-madan¯i: ka-m¯a yar¯ahu al-òT¯ahir Lab¯ib ... [et al.].
Djedidi, Tahar Labib.
òSaf¯aqis, T¯unis. òS¯amid lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. [1991]. 63 p. ;.

al-Mujtama° al-madan¯i: nashrah ghayr dawr¯iyah °an Markaz Ibn Khald¯un lil-Dir¯as¯at al-Inm¯a®¯iyah.
al-Q¯ahirah. Markaz Ibn Khald¯un lil-Dir¯as¯at al-Inm¯a®¯iyah. v..

al-Mujtama° al-madan¯i al-°Arab¯i wa-al-taòhadd¯i al-d¯imuqr¯aòt¯i: awr¯aq al-mu®tamar alladh¯i naòzòzamahu Tajammu° al-B¯aòhith¯at al-Lubn¯an¯iy¯at wa-Mu®assasat Fr¯idr¯ish ¯Ibirt f¯i Bayr¯ut bayna 18 wa-20 N¯is¯an (Abr¯il) 2004
Makdisi, Jean Said.
Bayr¯ut. Tajammu° al-B¯aòhith¯at al-Lubn¯an¯iy¯at,. [2004]. 332 p. ;.

al-Mujtama° al-madan¯i wa-ab°¯aduhu al-fikr¯iyah
Junhan¯i, al-òHab¯ib. ; Ism¯a°¯il, Sayf al-D¯in °Abd al-Fatt¯aòh.
Bayr¯ut. D¯ar al-Fikr al-Mu°¯aòsir,. 2003.. 320 p..

al-Mujtama° al-madanåi wa-al-mashråu° al-salafåi: [nadwah wadtanåiyah fikråiyah, 30 Nåufimbir-1 Dåisimbir 1991]
[Tunis. s.n.,. 1992?] . 133 p. ;.

al-Mujtama° al-madan¯i wa-al-taòhawwul al-d¯imuqr¯aòt¯i f¯i al-waòtan al-°Arab¯i.
al-Q¯ahirah. D¯ar Ibn Khald¯un,. 1992-. v..

al-Mujtama° al-madan¯i wa-dawruhu f¯i al-tak¯amul al-Afr¯iq¯i
°Abd al-Raòhm¯an, òHamd¯i. ; Khal¯il, °Azzah Maòhm¯ud Aòhmad.
al-Q¯ahirah. Markaz al-Buòh¯uth al-°Arab¯iyah wa-al-Afr¯iq¯iyah ;. 2004.. 225 p. ;.

al-Mujtama° al-madan¯i wa-siy¯as¯at al-ifq¯ar f¯i al-°¯alam al-°Arab¯i
Baòhr¯aw¯i, Sayyid. ; Muòsòtafá, Yusr¯i.
al-Q¯ahirah. M¯ir¯it lil-Nashr wa-al-Ma°l¯um¯at,. 2002.. 407 p. ;.

al-Mujtama° al-madan¯i wa-thaq¯afat al-iòsl¯aòh: ru®yah naqd¯iyah lil-fikr al-°Arab¯i
Jal¯al, Shawq¯i.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-°Ayn lil-Nashr,. 2005.. 129 p. ;.

al-Mujtama° al-Maghrib¯i: kam¯a °araftuhu khil¯ala khams¯in sanah 1350-1400h
Ishm¯a°¯u, Muòhammad ibn Aòhmad.
al-Rab¯aòt. Maòtba°at al-Ris¯alah,. 1980.. 334 p..

al-Mujtama° al-Maghrib¯i-- kam¯a °araftuhu khil¯al khams¯in sanah, 1350-1400 H
Ashm¯a°¯u, Muòhammad bin Aòhmad,
al-Rab¯aòt. M. Ashm¯a°¯u,. [1980]. 334 p..

al-Mujtama` al-mith¯al¯i f¯i fikr Jibr¯an wa-Nu`aymah
Ab¯u Jawdah, Na``¯um.
[Beirut?]. D¯ar al-Fikr al-Lubn¯an¯i,. 1981.. 175 p..

al-Mujtama` al-mutak¯afil f¯i al-Isl¯am
al-Khayy¯at, `Abd al-`Az¯iz.
[Bayr¯ut] . Mu`assasat al-risalah,. 1972.. 367 p..

al-Mujtama° al-Sayh¯at¯i: dir¯asah t¯ar¯ikh¯iyah lil-òhay¯ah al-ijtim¯a°¯iyah li-mad¯inat Sayh¯at
¯Al Salh¯am, òHusayn òHasan Makk¯i.
Bayr¯ut. D¯ar al-Majajjah [sic] al-Bayòd¯a® ;. 2002.. 261 p..

al-Mujtama°åat al-dsadhråawåiyah fåi al-wadtan al-°Arabåi: (diråasåat andzaråiyah wa-maydåanåiyah)
dHannåa, Nabåil dSubdhåi
al-Qåahirah, J.M.°A.. Dåar al-Ma°åarif,. 1984.. 423 p. ;.

al-Mujtama°åat al-dsadhråawåiyah fåi Midsr: al-badhth al-awwal : shamåal Såinåa® : diråasah ithnåulåujåiyah lil-nudzum wa-al-ansåaq al-ijtimåa°åiyah
Abåu Zayd, Adhmad
al-Qåahirah. al-Markaz al-Qawmåi lil-Budhåuth al-Ijtimåa°åiyah wa-al-Jinåa®åiyah, Qism Budhåuth al-Mujtama°åat al-Råifåiyah wa-al-dSadhråawåiyah,. 1991-. v..

Al-Mujtama®at al-islamiya fil-dkarn al-awwal.
Faidsal, Shukri
Cairo, . Dar al-kitab al-®arabi,. 1371/1952.. 486 p..

al-Mujtama`¯at al-sahr¯aw¯iyah f¯i al-watan al-`Arab¯i: (dir¯as¯at anzar¯iyah wa-mayd¯an¯iyah)
Hann¯a, Nab¯il Subh¯i.
al-Q¯ahirah, J.M.`A.. D¯ar al-Ma`¯arif,. 1984.. 423 p. ;.

al-Mujtama'at al-sahrawiyah fi Misr : dalil al-'amal al-midani.
Abåu Zayd, Adhmad
al-Qahirah : al-Markaz al-Qawmi lil-Buhuth al-Ijtima'iyah, . 1990.. 109 p..

al-Mujtama°¯at al-°umr¯an¯iyah al-jad¯idah: "dir¯asah mayd¯an¯iyah lil-jaw¯anib al-ijtim¯a°¯iyah li-sukk¯an Mad¯inat al-°¯Ashir min Ramaòd¯an"
òS¯ad¯i, Aòhmad Fawz¯i. ; Jind¯i, Karam Muòhammad. ; Mar°¯i, Ibr¯ah¯im Bayy¯um¯i.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Nahòdah al-°Arab¯iyah,. 1986.. 186 p..

al-Mujtama° f¯i al-°aòsr al-Umaw¯i
°Aòzm, Usaymah
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-°Ilm lil-Mal¯ay¯in,. 1996.. 159 p. ;.

al-Mujtama° wa-al-iqtis¯ad wa-al-ta°l¯im bi-Jumh¯ur¯iyat al-S¯ud¯an al-D¯im¯uqr¯aòt¯iyah
Ghann¯am, Muòhammad Aòhmad
Beirut. al-Markaz al-Iql¯im¯i li-Takhòt¯it al-Tarb¯iyah wa-Id¯aratih¯a lil-Bil¯ad al-°Arab¯iyah,. 1971.. 54 p..

al-Mujtama° wa-mushkilåatuhu wa-khidmat al-båi®ah.
Rustum, Adhmad. [from old catalog]
[1962?]. 180 p..

Al-Mukaffa: Drama von DÏzevad Karahasan ; Bühnenfassung
Karahasan, DÏzevad ; Becker, Katrin ¬[Übers.]¬
1 Aufl.. Klagenfurt [u.a.]. Wieser. 1994. 60 S..
ISBN 3-85129-141-7

al-Mukattamåat min dsuwar al-shi°r al-siyåasåi fåi al-°adsr al-Umawåi
dZawåahiråi, Kåadzim.
al-Qåahirah. Dåar al-dSadhwah,. 1987.. 124 p. ;.

Al-MukhÅa: profile of a Yemeni seaport as sketched by servants of the Dutch East India Company (VOC) 1615 - 1640
Brouwer, Cornelis Gerardus
Amsterdam. D'Fluyte Rarob. 1997. 508 S..
ISBN 90-800267-6-X

al-Mukhaddiråat fåi Dawlat al-Imåaråat al-°Arabåiyah al-Muttadhidah
Bilåal, Bilåal Mudhammad. ; Shaykh, dHusayn Sa°åid. ; dHasan, dTåahåa dHusayn.
Dubayy, al-Imåaråat al-°Arabåiyah al-Muttadhidah. al-Qiråa®ah lil-Jamåi° lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1990.. 215 p. ;.

al-Mukhaddiråat wa-al-shabåab fåi Midsr: budhåuth maydåanåiyah fåi madÐa intishåar al-mawåadd al-mu®athirah fåi al-dhåalah al-nafsåiyah dåakhil qidtåa° al-dtullåab
Suwayf, MudsdtafÐa, ; Sayyid, °Abd al-dHalåim.
al-Qåahirah. al-Markaz al-Qawmåi lil-Budhåuth al-Ijtimåa°åiyah wa-al-Jinåa®åiyah,. 1987.. 117 p..

al-Mukhalliòs wa-al-òdaòh¯iyah: ru®á al-°¯alam ladá Maòhm¯ud Diy¯ab wa-òSal¯aòh °Abd al-òSab¯ur
Nas¯im, Maòhm¯ud.
al-Q¯ahirah. al-Hay®ah al-°¯Ammah li-Quòs¯ur al-Thaq¯afah,. 1996.. 389 p. ;.

al-Mukh¯aòtarah f¯i i°tib¯ar kullu man iòhtajja bi-hi al-Bukh¯ar¯i wa-Muslim thiqah j¯aza al-qanòtarah: wa-yal¯ihi Ikm¯al al-am¯an¯i min takhr¯ij Fiqh al-s¯irah lil-°all¯amah al-Alb¯an¯i
Ab¯u Salm¯an, al-Zubayr Daòhòh¯an.
al-Qunayòtirah [Morocco]. Ma°had al-Gharb al-Isl¯am¯i lil-Takw¯in wa-al-Baòhth al-°Ilm¯i,. 2004.. 130 p. ;.

al-Mukhayyam unshåudat al-i°dsåar: shi°r
Faraj, Samåidh.
[Jerusalem?]. Dåar al-Kåatib,. 1985.. 104 p..

al-Mukhtadsar
Qudåuråi, Adhmad ibn Mudhammad, ; I°zåaz °Alåi, Mudhammad.
Multåan, Båakiståan. Maktabah-i Imdåa[d]åiyah,. [1980]. 248 p. ;.

al-Mukhtadsar al-Nåafi°.
al-dHillåi al-Mudhaqqiq al-Awwal, Ja°far ibn al-dHasan,
[1957?]. v..

al-Mukhtadsar min kitåab Nashr al-nawr wa-al-zahr fåi taråajim afåaddil Makkah min al-qarn al-°åashir ilÐa al-qarn al-råabi° °ashir
Abåu al-Khayr, °Abd Allåah Murdåad,
Jiddah. °åAlam al-Ma°rifah,. 1986.. 641 p. ;.

al-Mukhtalif wa-al-mu'talif
Q¯asim, Jam¯il.
Bayr¯ut. Mansh¯ur¯at al-¯An,. 2001.. 304 p. ;.

al-Mukhtåar
Bishråi, °Abd al-°Azåiz ibn Såalim,
Midsr. Dåar al-Ma°åarif,. [1959]. 2 v. in 1..

al-Mukht¯ar al-an¯is min kit¯ab °Uddat al-jal¯is wa-mu®¯anasat al-waz¯ir wa-al-ra®¯is
Agharn¯aòt¯i, °Al¯i ibn Bishr¯i. ; ¯Al òTu°mah, °Adn¯an Muòhammad.
Miòsr¯atah, al-Jam¯ah¯ir¯iyah al-°Arab¯iyah al-L¯ib¯iyah al-Sha°b¯iyah al-Ishtir¯ak¯iyah al-°Uòzmá. al-D¯ar al-Jam¯ah¯ir¯iyah lil-Nashr wa-al-Tawz¯i° wa-al-I°l¯an,. 1987.. 232 p. ;.

al-Mukhtåar al-madsåun min a°låam al-quråun: mukhtåaråat tis°at °ashar kitåaban, min al-qarn al-thåamin dhattÐa al-qarn al-thåalith °ashar : 1000 tarjamah min adsl 28000 tarjamah
MåusÐa, Mudhammad dHasan °Aqåil.
Jiddah. Dåar al-Andalus al-Khaddråa®,. 1995.. 3 v. (2084 p.) ;.

al-Mukht¯ar al-mas¯un min a`l¯am al-qur¯un: mukht¯ar¯at tis`at `ashar kit¯aban, min al-qarn al-th¯amin hattÆ al-qarn al-th¯alith `ashar : 1000 tarjamah min asl 28000 tarjamah
M¯usÆ, Muhammad Hasan `Aq¯il.
Jiddah. D¯ar al-Andalus al-Khadr¯a',. 1995.. 3 v. (2084 p.) ;.

al-Mukht¯ar¯at
Mutr¯an, Khal¯il,
[Har¯is¯a?] . 1951-1952.. 2 v. (525 p.).

al-Mukht¯ar¯at al-shi`r¯iyah wa-ajhizat talaqq¯ih¯a `inda al-`Arab: min khil¯al al-Mufaddal¯iy¯at wa-Ham¯asat Ab¯i Tamm¯am
Bilmal¯ih, Idr¯is.
[al-Rab¯at]. al-Mamlakah al-Maghrib¯iyah, J¯ami`at Muhammad al-Kh¯amis, Kull¯iyat al-¯Ad¯ab wa-al-`Ul¯um al-Ins¯an¯iyah bi-al-Rab¯at,. 1995.. 563 p..

al-Mukhtåaråat al-shi°råiyah wa-ajhizat talaqqåihåa °inda al-°Arab: min khilåal al-Mufaddddalåiyåat wa-dHamåasat Abåi Tammåam
Bilmalåidh, Idråis
[al-Rabåadt]. al-Mamlakah al-Maghribåiyah, Jåami°at Mudhammad al-Khåamis, Kullåiyat al-åAdåab wa-al-°Ulåum al-Insåanåiyah bi-al-Rabåadt,. 1995.. 563 p..

al-Mukht¯ar¯at min al-ras¯a®il: majm¯u°ah-®i munshi®¯at va faram¯in va aòhk¯am-i div¯an¯i va shar°¯i va °arf¯i az qur¯un panjum va shishum va haftum hijr¯i az r¯u-yi nuskhah-i kit¯abkhanah Vaz¯ir¯i-yi Yazd
Afsh¯ar, ¯Iraj
Tihr¯an. Anjuman-i ¯Aös¯ar-i Mill¯i,. 2535 [1976]. 43, 341, 8 p..

al-Mukhtåaråat min Majallat al-muhandisåin.
[1946?]. 256 p..

al-Mukhtåar min al-adab al-°Arabåi.
Abåu al-Nadsr, °Umar. [from old catalog]
[1970]. 240 p..

al-Mukhtåar min al-makhdtåudtåat al-°arabåiyah fåi al-Iståanah, nasharahåa wa-°allaqa °alayhåa dSalåadh al-Dåin al-Munajjid.
Taymåur, Adhmad, ; Munajjid, dSalåadh al-Dåin
[Beirut] . Dåar al-Kitåab al-Jadåid. [1968]. 72 p. ;.

al-Mukht¯ar min al-makhòt¯uòt¯at al-°arab¯iyah f¯i al-Ist¯anah, nasharah¯a wa-°allaqa °alayh¯a òSal¯aòh al-D¯in al-Munajjid.
Taym¯ur, Aòhmad, ; Munajjid, òSal¯aòh al-D¯in
[Beirut] . D¯ar al-Kit¯ab al-Jad¯id. [1968]. 72 p. ;.

al-Mukhtåar min dSadhåidh Muslim,
Adhmad, Shåakir Madhmåud ; dHakåim, al-Sayyid Mudhammad ; Muslim ibn al-dHajjåaj al-Qushayråi,
Midsr, . Jåami°at al-Azhar, Kullåiyat Udsåul al-Dåin,. 1971.. 179 p..

al-Mukhtåar min dSadhåih Muslim.
Adhmad, Shåakir Madhmåud ; dHakåim, al-Sayyid Mudhammad ; Muslim ibn al-dHajjåaj al-Qushayråi,
Midsr. Jåami°at al-Azhar,. 1971.. 179 p. ;.

al-Mukhtåar min dsidhåadh al-lughah
°Abd al-dHamåid, Mudhammad Mudhyåi al-Dåin ; Subkåi, Mudhammad °Abd al-Ladtåif, ; Råazåi, Mudhammad ibn Abåi Bakr,
dTihråan, åIråan. Intishåaråat-i Nåadsir Khusraw,. 1363 [1984 or 1985]. 16, 591 p..

al-Mukhtåar min kitåab dHayåat al-dhayawåan al-kubrÐa,
Damåiråi, Mudhammad ibn MåusÐa, ; dHåadhiq, Mudhammad
[al-Qåahirah] . Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-Irshåad al-Qawmåi -- al-Iqlåim al-Janåubåi -- al-Idåarah al-°åAmmah lil-Thaqåafah. [1960]. 550 p..

al-Mukht¯ar min kit¯ab `Uy¯un al-akhb¯ar
Ibn Qutaybah, `Abd All¯ah ibn Muslim,
[al-Qahirah]. Wiz¯arat al-Thaq¯afah wa-al-Irsh¯ad al-Qawm¯i, al-Id¯arah al-`¯Ammah lil-Thaq¯afah,. [tarikh al-muqaddimah:1960]. 367 p. ;.

al-Mukht¯ar min shi`r Ibn al-Dumaynah,
Ibn al-Dumaynah, `Abd All¯ah ibn `Ubayd All¯ah, ; Kh¯alid¯i, Muhammad ibn H¯ashim, ; Kh¯alid¯i, Sa`¯id ibn H¯ashim, ; Mukht¯ar al-D¯in, Ahmad,
[`Al¯igarh] . Ma`had al-Dir¯as¯at al-Isl¯am¯iyah bi-J¯ami`at `Al¯igarh. [1963]. 3, 19, 78 p..

al-Mukht¯ar min òtar¯a®if al-amth¯al wa-al-akhb¯ar
D¯am¯ur¯i, Nab¯ih.
Bayr¯ut, Lubn¯an. D¯ar al-Kit¯ab al-Lubn¯an¯i,. 1982.. 225 p..

al-Mukhtasar fi al-fiqh `alá madhhab al-imam Malik ibn Anas
Khalil ibn Ishaq al-Jundi,
Bariz [Paris], . [185-?]. 234 s..

al-Mukhtaòsar min al-K¯amil f¯i al-t¯ar¯ikh wa-takmilatih, 594-636 H
Khayy¯aòt, °Alam al-D¯in Sanjar, ; Tadmur¯i, °Umar.
òSayd¯a. al-Maktabah al-°Aòsr¯iyah,. 2002.. 248 p..

al-Mukhtaòsar min kit¯ab Nashr al-nawr wa-al-zahr f¯i tar¯ajim af¯aòdil Makkah min al-qarn al-°¯ashir ilá al-qarn al-r¯abi° °ashir
Ab¯u al-Khayr, °Abd All¯ah Murd¯ad,
Jiddah. °¯Alam al-Ma°rifah,. 1986.. 641 p. ;.

al- MukÖhila: qiÖsaÖs qaÖsÅira
Nu°aimÅi, HudÅa an-
[al-QÅahira]. AmÅun. 1997. 127 S..
ISBN 977-19-3803-7

al-Mukthir¯un min al-taòsn¯if f¯i al-qad¯im wa-al-òhad¯ith: man òsannafa mi®at kit¯ab-- fa-alfan-- fa-akthar
Y¯usuf, Muòhammad Khayr Ramaòd¯an.
Bayr¯ut. D¯ar Ibn òHazm,. 2000.. 175 p. ;.

al-MulaÕhÕhaÖsÅat as-sÅusiyÅulÅuÏgÅiya al-°arabÅiya
ZÅayid, AÖhmad
al-ÏGÅiza. 1997.
ISBN 977-223-292-8 (Bde 1-2)

al-Mulakhkhads fåi ddabdt qawåanåin al-°Arabåiyah
Ibn Abåi al-Rabåi°, °Ubayd Allåah ibn Adhmad, ; dHakamåi, °Alåi ibn Suldtåan
[Beirut]. °A.b.S. al-dHakamåi,. 1985-. v. <1 > ;.

al-MulaÖhÖhinÅun at-tÅunisÅiyÅun
BÅuØdÅina, MuÖhammad
ÖTab°a 1. al-ÖHammÅamÅat. ManÏsÅurÅat MuÖhammad BÅuØdÅina. 1998. 311 S..
ISBN 9973-26-140-2

al-Muldhaqåat fåi al-°alåamah al-i°råabåiyah
Budhayråi, dHammåad dHamzah.
[Cairo]. dH.dH. al-Budhayråi,. 1988 . 96 p. ;.

al-Muldhidåun al-judud: wathåa®iq khadtåirah, ma°låumåat muthåirah °an ahamm qaddåayåa izdiråa® al-adyåan
°Abd al-Radhåim, Jamåal.
[Egypt. s.n.],. 2001. 175 p. ;.

al-Mu°lim bi-ÏsuyÅuÕh al-BuÕhÅarÅi wa-Muslim
Ibn-ØHalfÅun, MuÖhammad Ibn-IsmÅa°Åil ; Ibn-Sa°d, °ÅAdil
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-Kutub al-°IlmÅiya. 2000. 638 S..
ISBN 2-7451-3108-7

al-MultaqÅa ad-duwalÅi li-l-imÅam MuÖhammad al-BaÏsÅir al-IbrÅahÅimÅi: bi-munÅasabat aØd-ØdikrÅa al-arba°Åin li-wafÅatihÅi ; al-ÏGazÅa±ir - QaÖsr aØt-ØTaqÅafa fÅi 13 wa-14 rabÅi° aØt-ØtÅanÅi 1426, al-muwÅafiq li-22 - 23 mÅayÅu 2005 m
ÖTab°a 1. BairÅut. DÅar al-ÇGarb al-IslÅamÅi. 2006. 399,43 S..

al-MultaqÐa al-Khalåijåi al-Awwal lil-Turåath wa-al-Tåaråikh al-Shafahåi: al-fa°åalåiyåat wa-al-budhåuth, 4-6 Dhåu al-dHajjah 1419 H/21-23 Måars 1999 M, al-°Ayn
Nåabåudah, dHasan Mudhammad.
al-°Ayn. Markaz Zåayid lil-Turåath wa-al-Tåaråikh,. 2000.. 486 p. ;.

al-MultaqÅa aØt-ØTÅanÅi li-l-QiÖsÖsa al-QaÖsÅira bi-l-IskandarÅiya: (AbrÅil 1999)
NadÅa, NÅadÅiya
al-IskandarÅiya. 1999.

al-Multaqá al-th¯an¯i lil-jughr¯af¯iy¯in al-°Arab =: The second meeting of Arab geographers : al-waòhdah al-°Arab¯iyah min khil¯al al-tanawwu° al-jughr¯af¯i : al-Q¯ahirah 20-23 N¯ufimbir 2000
°Ubayd, °¯Aòtif.
[Cairo]. al-Jam°¯iyah al-Jughr¯af¯iyah al-Miòsr¯iyah,. 2002.. 3 v..

al-Mumahhadåat li-tåaråikh al-Jaysh al-Midsråi fåi °ahd Mudhammad °Alåi Båashåa al-Kabåir: dsafdhah min tåaråikh al-åAlåay al-Mushåah al-Thåamin, 1252 H, 1836 M
Rustum, Asad, ; Zakåi, °Abd al-Radhmåan.
al-Qåahirah. Wizåarat al-Difåa° al-Wadtanåi, al-Matdhaf al-dHarbåi,. 1943.. 128 p..

al-Mumahhad¯at li-t¯ar¯ikh al-jaysh al-Misr¯i f¯i `ahd Muhammad `Al¯i B¯ash¯a al-kab¯ir: safhah min t¯ar¯ikh al-¯Al¯ay al-Mush¯ah al-Th¯amin, 1252 H, 1836 M
Rustum, Asad,
[ ]. Wiz¯arat al-Dif¯a` al-Watan¯i, al-Mathaf al-Harb¯i,. [1943]. 128 p., [2] leaves of plates : ill. ; 20 cm..

al-MumÅarasa al-ibdÅa°Åiya fÅi taÏgribat Su°Åad aÖs-ÖSabÅaÖh aÏs-Ïsi°rÅiya
ÕHalaf, FÅaÖdil ; °ÅIsÅa, FauzÅi ; NassÅur, TaisÅir RaÏgab an-
[al-QÅahira]. MaÖtÅabi° al-Hai±a al-MiÖsrÅiya al-°ÅAmma li-l-KitÅab. 2004. 156 S.. DirÅasÅat fÅi Ïsi°r Su°Åad aÖs-ÖSabÅaÖh.
ISBN 977-01-9183-3

al-Mum¯arasah al-d¯imuqr¯aòt¯iyah lil-sulòtah: b NFL.
Benhamouda, Boualem.
United States. [s.n.],. 1990.. 1 videocassette of 1.

al-Mumåarasah al-ibdåa°åiyah fåi al-jam°åiyåat wa-al-mu®assasåat: a°måal al-Dawrah al-Takwåinåiyah al-Thåalithah li-Fåa®idat Udtur al-Jam°åiyåat al-mun°aqidah bi-al-Rabåadt yawmayy al-Sabt wa-al-Adhad 28 wa-29 Dhåi al-dHajjah 1421 al-muwåafiq li-24 wa-25 Måars 2001
[Rabat]. al-Nåadåi,. 2001.. 160 p. ;.

¬Al-¬ Muminun kama wasafahum Allah fi 'l-Quran al-kar†m
Umair, Abu-Taha Muhammad Mahmud Mustafa
Al-Qahira. Matabi Dar at-Tibaa wa'n-Nasr al-Islam†ya. 1990. 250 S..
ISBN 977-00-0088-4

al-Mumthilah, al-shahirah
Muyal, Esther.
Cairo. [s.n.,. 19--]. 241 p. ;.

al-Mumti° fåi al-tadsråif
Ibn °Udsfåur, °Alåi ibn Mu®min, ; Qabåawah, Fakhr al-Dåin
dHalab. al-Maktabah al-°Arabåihay,. 1970.. 2 v. (885 p.).

al-Mumti° fåi al-tadsråif
Ibn °Udsfåur, °Alåi ibn Mu®min, ; Qabåawah, Fakhr al-Dåin
dTaråabulus, al-Jamåahåiråiyah al-°Arabåiyah al-Låibåiyah ; . al-Dåar al-°Arabåiyah lil-Kitåab,. 1983.. 2 v. (859 p.).

al-Munabbih¯at °alá al-isti°d¯ad li-yawm al-ma°¯ad lil-nuòsòh wa-al-wid¯ad
Ibn òHajar al-°Asqal¯an¯i, Aòhmad ibn °Al¯i, ; J¯adir, Muòhammad Ad¯ib.
Dimashq. D¯ar Iqr¯a®,. 2003.. 115 p. ;.

al-Mun¯aòdil al-Ust¯adh Muòhammad al-Rash¯id Mul¯in: aòs¯alat fikr mutajaddid : a°m¯al al-nadwah al-°ilm¯iyah allat¯i naòzòzamat§h¯a Jam°¯iyat Rab¯aòt al-Fatòh yawm al-Jum°ah 22 Shaww¯al 1418 H, muw¯afiq 20 Yabr¯ayir 1998 takr¯iman lil-waòtan¯i al-Mun¯aòdil Muòhammad al-Rash¯id Mul¯in.
Jawhar¯i, Muòsòtafá.
al-Rab¯aòt. Jam°¯iyat Rab¯aòt al-Fatòh,. 2002.. 95 p..

al-Mun°adtaf al-kabåir
Diyåab, Mudhammad Zuhayr ; Khåulåi, °Amåid
Dimashq. Mu'assasat Tishråin lil-dSidhåafah wa-al-Nashr,. 1979.. 279 p..

al-Munåadzaråat bayna fuqahåa® al-Sunnah wa-fuqahåa® al-Shåi®ah
Wardåanåi, dSåalidh.
Bayråut. al-Ghadåir,. 1999.. 165 p. ;.

al- MunaÏgÏgad fi 'l-luÇga: (aqdam mu°Ïgam ÏsÅamil li-'l-muÏstarak al-lafÖzÅi)
KurÅa° an-Naml, °AlÅi Ibn-al-ÖHasan ; °Umar, AÖhmad MuÕhtÅar ; °Abd-al-BÅaqÅi, ÖDÅaÖhÅi
ÖTab°a 2. al-QÅahira. °ÅAlam al-Kutub. 1988. 414 S..
ISBN 977-373-089-1