al-Khadtåabah al-Islåamåiyah: dhaqåiqatuhåa, anwåa°uhåa, asåalåibuhåa, tadtbåiqåatuhåa
Jabr, Jabr Mudhammad dHasan.
[Cairo. s.n.],. 1988 . 207 p. ;.

al-Khadtåib, °Abd al-Karåim.
1973.. 8, 239 p..

al-Khaf¯aj¯iy¯un f¯i al-t¯ar¯ikh
Khaf¯aj¯i, Muòhammad °Abd al-Mun°im
[al-Q¯ahirah, . D¯ar al-òTib¯a°ah al-Muòhammad¯iyah,. 1971]. 256 p..

Al khaima: a publication of the Institute for the Desert Arabian Horse = al-Khaymah.
Lebanon, KY. Institute for the Desert Arabian Horse,. c2004-. v..

al-Khal\012Bl: madinat al-anbiy\0101\02BE
Sa\02BB\0101dah, Ibr\0101h\012Bm.
al-Zarq\0101\02BE, al-Urdun. Maktabat al-Man\0101r,. 1987.. 275 p. ;.

The ALKHAL file: users' manual
Smith, Frederick Gordon,
Toronto. GEOXEM Associates,. [1973]. [79] leaves in various foliations ;.

al-Khalfåiyah al-siyåasåiyah wa-al-ijtimåa°åiyah lil-awddåa° al-latåi kåana yudtabbaq fåi dzillilhåa duståur 1925 fåi al-°Iråaq
Jamåil, Adhlåam dHusayn
Bayråut. al-Dåar al-°Arabåiyah lil-Mawsåu°åat,. 1986.. 109 p. ;.

al-Khal¯ifah al-`¯adil `Umar ibn `Abd al-`Az¯iz, kh¯amis al- Khulaf¯a' al-R¯ashid¯in
Ibn `Abd al-Hakam, `Abd All¯ah, ; Ibn `Abd al-Hakam, Muhammad ibn `Abd All¯ah, ; `Ubayd, Ahmad. ; `Awad, Ahmad `Abd al-Taww¯ab.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Fad¯ilah,. 1994.. 215 p..

al-Khalifah al-muqtafi li-amr Allah,530-555 H/1135-1160 M.
Mashhad¯an¯i, Muòhammad J¯asim òHam¯ad¯i
Baghdad : Dar al-Shu'un al-Thaqafiyah al-Àmmah "Afaq al-Àrabiyah", . 1990.. 159 p..

al-Khal¯ifah al-th¯alith, al-Manòs¯ur bill¯ah
T¯amir, °¯Arif.
Bayr¯ut. D¯ar al-J¯il ;. 1980.. 118, [1] p. ;.

al-Khal¯ifah al-Th¯an¯i, al-Q¯a®im bi-Amr All¯ah
T¯amir, °¯Arif.
Bayr¯ut. D¯ar al-J¯il ;. 1980.. 120 p. ;.

Al-Khalig al-Arabi wa Riyah at-Taghyir
Al-Rayyes, Riad
London. Riad El-Rayyes Books.
ISBN 18698444815 : EUR 15.24

al-Khalåij: tashråidh siyåasåi fåi azmah mustamirrah
Khåulåi, Ludtfåi
[Cairo]. Markaz al-Diråasåat al-Siyåasåiyah wa-al-Istiråatåichåiyah bi-al-Ahråam,. 1992.. 175 p. ;.

al-Khalij al-arabi: ru'yah fi al-waqi al-iqtisadi wa-al-ijtimai wa-al-thaqafi : "marhalat ma qabla al-batrul" 1900-1930 m
Abd al-Rahim, Abd al-Rahim Abd al-Rahman
al-Qahirah. Dar al-Kitab al-jamii,. 1994. 198 s..

al-Khal¯ij al-°Arab¯i ru®á lil-mustaqbal: buòh¯uth wa-mun¯aqash¯at Nadwat Waòhdat al-Dir¯as¯at bi-D¯ar al-Khal¯ij
al-Sh¯ariqah. D¯ar al-Khal¯ij lil-òSiòh¯afah wa-al-òTib¯a°ah wa-al-Nashr,. 2001.. 266 p. ;.

al-Khalåij al-Fåarisåi °abra al-quråun wa-al-a°dsåar.
Måirzåa Mudhammad, °Alåi Riddåa. [from old catalog]
1976.. 3, 263 p..

al-Khal¯ij al-F¯aris¯i `abra al-qur¯un wa-al-a`s¯ar.
M¯irz¯a Muhammad, `Al¯i Rid¯a. [from old catalog]
1976.. 3, 263 p..

al-Khalåijåi: ash°åar wa-mawåaqif min al-båadåiyah
Mudtayråi, Shåahir Mudhsin Farråaj al-Adsqah.
Kuwayt. Sh.M.F.al-A. al-Mudtayråi,. 1985.. 207 p. ;.

al-Khalåij, Iråan, al-°Arab.
Andsåaråi, Mudhammad Jåabir,
1972.. 64 p..

al-Khal¯ij-- wa-al-mas®alah al-°Ir¯aq¯iyah: min ghazw al-Kuwayt ilá iòhtil¯al al-°Ir¯aq, 1990-2003
Sa°¯id, Muòhammad al-Sayyid. ; Maòhm¯ud, Aòhmad Ibr¯ah¯im.
al-Q¯ahirah. Markaz al-Dir¯as¯at al-Siy¯as¯iyah wa-al-Istir¯at¯ij¯iyah, al-Ahr¯am,. 2003.. 281 p..

al-Khal¯ij yataòhaddathu shi°ran wa-nathran
Quòsayb¯i, Gh¯az¯i °Abd al-Raòhm¯an.
Bayr¯ut. al-Mu®assasah al-°Arab¯iyah lil-Dir¯as¯at wa-al-Nashr,. 2003.. 370 p. ;.

al-KhalÅil: mu°Ïgam muÖsÖtalaÖhÅat an-naÖhw al-°arabÅi
°Abd al-MasÅiÖh, ÏGÅurÏg MitrÅi ; TÅabirÅi, HÅanÅi ÏGÅurÏg
al-ÖTab°ah 1. BairÅut. Maktabat LubnÅan. 1990. 535 S..
: $10.00

al-Khal¯il wa-kit¯ab al-`Ayn
Hamm¯ud¯i, H¯ad¯i Hasan.
Landan. [H.H. Hamm¯ud¯i],. 1994.. 117 p. ;.

al-Khansåa®, al-shåa°irah umm al-shuhadåa®: masradhåiyah shi°råiyah min fadslayn
°Abd al-Håadåi, Adhmad ; Khansåa®,
[al-Qåahirah]. [s. n.],. 1975.. 71 p. ;.

al-Khans¯a f¯i mir®¯at °asrib¯a.
Q¯aòd¯i, Ism¯a°¯il
[Baghdad, Matb°at al-Ma°arif, . 1962]. 1 v..

al-Khara°it al-ta°rikhiyah
Salih, Ahmad
Cairo. Matba°at al-Ma°arif,. 1914.. 44 p..

al-Khar¯aj: aòhk¯amuhu wa-maq¯ad¯iruh
Kubays¯i, òHamd¯an °Abd al-Maj¯id.
Bayr¯ut. Sharikat al-Maòtb¯u°¯at lil-Tawz¯i° wa-al-Nashr,. 2004.. 185 p. ;.

al-Kharaj wa-al-nuzum al-maliyah lil-dawlah al-islamiyah
Rayyis, Muhammad Diya' al-Din
al-Qahirah, . 1969. 569 s.

al-Khåaridtah al-ijtimåa°åiyah li-madåinat al-Dawdhah: diråasah susiyåu®anthråubåulåujåiyah
al-Dawdhah. Jåami°at Qadtar, al-Markaz,. 1993.. 790 p. ;.

al-Khåaridtah al-istithmåaråiyah fåi al-bilåad al-°Arabåiyah.
al-Qåahirah. Majlis al-Wadhdah al-Iqtidsåadåiyah al-°Arabåiyah, al-Amåanah al-°åAmmah,. 2002.. 2 v. ;.

al-Kharåidtah al-madrasåiyah: diråasåat wa-namåadhij : al-Dawrah al-Tadråibåiyah al-Iqlåimåiyah °alÐa I°dåad al-Kharåidtah al-Madrasåiyah, Dimashq 2-7/10/1999, al-Jumhåuråiyah al-°Arabåiyah al-Såuråiyah
Tåunis. al-Munadzdzamah, al-Idåarah,. 2000.. 284 p. ;.

al-Khaòsaiòs al-Abbasiyah
Najafi al-Kalbasi, Muòhammad Ibrahim.
Bayrut. Dar al-òHawra,. 2004.. 368 p. ;.

al-Khas¯a'is al-sawt¯iyah f¯i lahjat al-Im¯ar¯at al-`Arab¯iyah: dir¯asah lughaw¯iyah mayd¯an¯iyah
Hamm¯ad, Ahmad `Abd al-Rahm¯an.
al-Iskandar¯iyah. D¯ar al-Ma`rifah al-J¯ami`¯iyah,. 1986.. 57 p. ; 24 cm..

al-Khaòs¯a®iòs al-ta°l¯im¯iyah f¯i al-ar¯aòd¯i al-Filasòt¯in¯iyah
R¯am All¯ah. al-Sulòtah al-Waòtan¯iyah al-Filasòt¯in¯iyah, al-Jih¯az al-Markaz¯i lil-Iòhòs¯a® al-Filasòt¯in¯i,. 2000.. 131, 31 p..

al-Khaòs¯a®iòs al-zaw¯aj¯iyah f¯i al-ar¯aòd¯i al-Filasòt¯in¯iyah
R¯am All¯ah. al-Sulòtah al-Waòtan¯iyah al-Filasòt¯in¯iyah, al-Jih¯az al-Markaz¯i lil-Iòhòs¯a® al-Filasòt¯in,. 2000.. 85, 29 p..

al-Khas¯a'is al-zaw¯aj¯iyah f¯i al-ar¯ad¯i al-Filast¯n¯iyah
R¯am All¯ah. al-Sultah, al-Jih¯az,. 2000.. 85, 29 p. ;.

al-Khas¯a'is al-zaw¯aj¯iyah f¯i al-Diffah al-Gharb¯iyah
R¯am All¯ah. al-Sultah, al-Jih¯az,. 2000.. 85, 29 p. ;.

al-Khas¯a'is al-zaw¯aj¯iyah f¯i Qit¯a` Ghazzah
R¯am All¯ah. al-Sultah, al-Jih¯az,. 2000.. 73, 29 p. ;.

al-Khatwah al-ulá: shahadat fi al-tajribah al-ibda`iyah
Madi, Turki ibn Ibrahim
[Riyadh]. T.i.I.al-Madi,. 1423 [2002/03]. 180 s..

al-Khaw¯ass wa-al-lahaz¯at al-mas¯ir¯iyah
Khamenei, Ali.
Bayr¯ut. D¯ar al-H¯ad¯i lil-Tib¯a`ah wa-al-Nashr wa-al-Tawz¯i`,. 2000.. 238 p. ;.

al-Khay¯al al-°ilm¯i ladá aòtf¯al Duwal al-Khal¯ij al-°Arab¯i: dir¯asah mayd¯an¯iyah
Nashw¯an, Ya°q¯ub òHusayn.
al-Riy¯aòd. Maktab al-Tarbiyah al-°Arab¯i li-Duwal al-Khal¯ij,. 1993.. 155 p..

al-Khaydt wa-al-jidåar.
al-Sa°dåawåi, Nawåal. [from old catalog]
1972.. 270 p..

al-Khayl, al-badhr, al-jasad
Abåu dSubaydh, Jamåil
°Ammåan. Dåar al-Karmal lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1993.. 106 p. ;.

al-Khayl, al-baòhr, al-jasad
Ab¯u òSubayòh, Jam¯il
°Amm¯an. D¯ar al-Karmal lil-Nashr wa-al-Tawz¯i°,. 1993.. 106 p. ;.

al-Khayl al-jåamidhah: ka-måa yarsimuhåa adtfåal al-°åashirah fåi madåaris Qadtar
Basyåunåi, Madhmåud
al-Dawdhah. Jåami°at Qadtar, Markaz al-Budhåuth al-Tarbawåiyah,. 1986.. 163 p..

al-Khayl al-j¯amiòhah: ka-m¯a yarsimuh¯a aòtf¯al al-°¯ashirah f¯i mad¯aris Qaòtar
Basy¯un¯i, Maòhm¯ud
al-Dawòhah. J¯ami°at Qaòtar, Markaz al-Buòh¯uth al-Tarbaw¯iyah,. 1986.. 163 p..

al-Khayl fåi qadsåa®id al-Jåahilåiyåin wa-al-Islåamåiyåin
Abåu YadhyÐa, Adhmad Ismåa°åil ; Ayyåubåi, Yåasåin
dSaydåa. al-Maktabah al-°Adsråiyah,. 1997.. 349 p. ;.

al-Khayl f¯i qaòs¯a®id al-J¯ahil¯iy¯in wa-al-Isl¯am¯iy¯in
Ab¯u Yaòhyá, Aòhmad Ism¯a°¯il ; Ayy¯ub¯i, Y¯as¯in
òSayd¯a. al-Maktabah al-°Aòsr¯iyah,. 1997.. 349 p. ;.

Al-Khaylu al-j¯amiòhah kam¯a yarsimuh¯a aòtf¯al al-°¯ashirah fi mad¯aris Qaòtar
Al-Basy¯un¯i, Maòhm¯ud.
Al-Dawòhah. Markaz al-Bu¯òuth al-Tarbawiyah, Jami°at Qaòtar,. 1986.. v. <-15>.

al-Khayl wa-al-fur¯us¯iyah
Sal¯amah, Muòhammad Aòhmad
[Cairo]. D¯ar al-Fikr al-°Arab¯i,. 1993.. 464 p..

al-Khayl wa-al-layl wa-zuh¯ur al-banafsaj: shi°r
Zaq¯al¯i, Muòhammad H¯ashim ; Jayy¯ar, Midòhat
Ramlat Bul¯aq, al-Q¯ahirah. al-Hay®ah al-Miòsr¯iyah al-°¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1989.. 98 p. ;.

al-Khayl wa-al-nis¯a®,: qiòsaòs
°Ujayl¯i, °Abd al-Sal¯am,
Bayr¯ut, . D¯ar al-¯Ad¯ab. [1965]. 142 p..

al-Khayl wa-riy¯aòdat al-fur¯us¯iyah: qad¯iman wa-òhad¯ithan
°As¯ir¯i, M¯usá Mabr¯uk,
[Riyadh?]. al-Ittiòh¯ad al-Sa°¯ud¯i li-Al°¯ab al-Fur¯us¯iyah,. [1412? i.e. 1991 or 1992]. 426 [i.e. 434] p..

al-Khayl wa-riyåaddatuhåa fåi °adsr Salåadtåin al-Mamåalåik.
°Abd al-°Azåiz, Nabåil Mudhammad.
1976.. 248 p..

al-Khaymah al-mathqåubah, wa-qidsads ukhrÐa
Muråad, MudsdtafÐa
Tall Abåib. Dåar al-Nashr al-°Arabåi,. 1970.. 160 p. ;.

al-Khaymah al-mudhåadsarah: majmåu°ah qidsadsåiyah
°Alam, Ibråahåim.
Råam Allåah. Ittidhåad al-Kuttåab al-Filasdtåinåiyåin,. 2002.. 66 p. ;.

al-Khayråat al-åatåiyah: nadzaråat fåi taqåarub al-Masåidhåiyah wa-al-Islåam
Massåudh, Jåurj.
Bayråut. Markaz al-Diråasåat al-Masåidhåiyah al-Islåamåiyah, Jåami°at al-Balamand wa-Ta°åawunåiyat al-Nåur al-Urthåudhuksåiyah lil-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 2003.. 190 p. ;.

al-Khayt wa-al-jid¯ar.
al-Sa`d¯aw¯i, Naw¯al. [from old catalog]
1972.. 270 p..

Al-KhayyÅam mathématicien
°Umar ØHaiyÅam ; Rashed, Roshdi ; Vahabzadeh, Bijan
Paris. Librairie Scientifique et Technique Albert Blanchard. 1999. X, 428 S. : graph. Darst.. Collection sciences dans l'histoire ; 6.
ISBN 2-85367-210-7 kart.

al-Khibrah al-siyåasah al-Midsråiyah fåi mi®at °åam: a°måal al-Mu®tamar al-Sanawåi al-Thåalith °Ashar lil-Budhåuth al-Siyåasåiyah, 4-6 Dåisimbir 1999
Yåasåin, al-Sayyid.
[Giza]. Jåami°at al-Qåahirah, Kullåiyat al-Iqtidsåad wa-al-°Ulåum al-Siyåasåiyah, Markaz al-Budhåuth wa-al-Diråasåat al-Siyåasåiyah,. 2001.. 436 p. ;.

al-Khidmah al-ijtimåa°åiyah al-Islåamåiyah
°Abd al-Håadåi, Mudhammad Adhmad.
°åAbidåin, al-Qåahirah. Yudtlabu min Maktabat Wahbah,. 1988.. 131 p. ;.

al-Khidmah al-ijtimåa°åiyah fåi majåal al-da°wah wa-al-ighåathah al-Islåamåiyah
°Abd al-Håadåi, Mudhammad Adhmad.
°åAbidåin, al-Qåahirah. Maktabat Wahbah,. 1995.. 163 p. ;.

al-Khidmah al-ijtima'iyah fi majal ri'ayat al-musinnin fi al-watan al-'Arabi.
'Abd al-Hamid, 'Abd al-Hamid 'Abd al-Muhsin
al-Qahirah : Maktabat Nahdat al-Sharq, . 1986.. 207 p..

al-Khidmah al-madan¯iyah f¯i al-Mamlakah al-`Arab¯iyah al-Sa`¯ud¯iyah.
al-Ghal¯ay¯in¯i, Khal¯il. [from old catalog]
[1962/63]. 104 p..

al-Khidtåabah
Aristotle ; Badawåi, °Abd al-Radhmåan
al-Qåahirah, . Maktabat al-Nahddah al-Midsråiyah,. 1959.. 12, 267 p..

al-Khidtåab al-dåinåi: ru®yah naqdåiyah : nadhwa intåaj wa°y °ilmåi bi-dalåalat al-nudsåuds al-dåinåiyah
Abåu Zayd, Nadsr dHåamid.
Bayråut. Dåar al-Muntakhab al-°Arabåi lil-Didåasåat wa-al-Nashr wa-al-Tawzåi°,. 1992.. 158 p. ;.

al-Khidtåab al-Qur®åanåi: muqåarabah tawdsåifåiyah li-jamåalåiyat al-sard al-i°jåazåi
°Ashråatåi, Sulaymåan.
Bin °Aknåun, al-Jazåa®ir. Dåiwåan al-Madtbåu°åat al-Jåami°åiyah,. c1998.. 225 p. ;.

al-Khidtåab al-riwåa®åi fåi al-Badhr yanshuru alwåadhah
Madtwåi, Mudhammad al-Håadåi.
Tåunis. Mudhammad al-Håadåi al-dTåahir al-Madtwåi,. 2003.. 196 p. ;.

al-Khidtdtah al-°Arabåiyah lil-tadsnåif: al-usus wa-al-idtåar al-°åAmm
Abåu al-Nåur, °Abd al-Wahhåab °Abd al-Salåam.
al-Qåahirah. Jåami°at al-Duwal al-°Arabåiyah, al-Munadzdzamah al-°Arabåiyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqåafah wa-al-°Ulåum, Idåarat al-Tawthåiq wa-al-I°låam,. 1976.. 3, 116 p. ;.

al-Khidtdtah al-°Arabåiyah lil-tadsnåif bayna mu®tamarayn, al-Riyåadd (1393 H-1973 M) wa-Baghdåad (1397 H-1977 M)
Abåu al-Nåur, °Abd al-Wahhåab °Abd al-Salåam
al-Riyåadd, al-Mamlakah al-°Arabåiyah al-Sa°åudåiyah. Dåar al-°Ulåum,. 1978.. 653 p. ;.

al-Khil¯afah al-°Abb¯as¯iyah (132 H/749 M-170 H/786 M): dir¯asah f¯i al-t¯ar¯ikh al-siy¯as¯i lil-fatrah mundhu bad® al-da°wah al-°Abb¯as¯iyah òhattá bid¯ayat °ahd al-Rash¯id
°Umar, F¯ar¯uq,
Dubayy, al-Im¯ar¯at al-°Arab¯iyah. D¯ar al-Qalam,. 1984.. 264 p. ;.

al-Khilåafah al-°Abbåasåiyah fåi °adsr al-fawddåa al-°askaråiyah, 247/334 H.-861/946 M.: diråasah tåaråikhåiyah li-bawåadir al-tasallåudt al-°askaråi °alÐa al-khilåafah al-°Abbåasåiyah
Omar, Farouk,
Baghdåad. Maktabat al-MuthannÐa,. 1977.. 271 p..

al-Khilåafah al-°Abbåasåiyah fåi °adsr al-fawddÐa al-°askaråiyah, 247/334 H-861/946 M: diråasah tåaråikhåiyah li-bawåadir al-tasalludt al-°askaråi °alÐa al-khilåafah al-°Abbåasåiyah
°Umar, Fåaråuq,
Baghdåad, al-°Iråaq. Maktabat al-MuthannÐa,. 1977.. 270 p. ; 25 cm..

al-Khilåafah al-°Abbåasåiyah fåi °ahd tasalludt al-Buwayhåiyåin
°Alåi, Wafåa® Mudhammad.
Madhadtdtat al-Raml, al-Iskandaråiyah. al-Maktab al-Jåami°åi al-dHadåith,. 1991..

al-Khilf¯iyah al-Tawr¯at¯iyah lil-mawqif al-Amr¯ik¯i
K¯il¯an¯i, Ism¯a°¯il.
al-Dawòhah, Qaòtar. Tawz¯i° Maktabat al-Aqòsá,. 1986.. 168 p..

al-Khiòt¯ab al-Isl¯am¯i f¯i °¯alam mutajaddad
Huwayd¯i, Fahm¯i. ; Faròh¯an, Isòh¯aq Aòhmad.
°Amm¯an. Muntadá °Abd al-òHam¯id Sh¯um¯an al-Thaq¯af¯i,. 1998.. 84 p. ;.

al-Khiòt¯ab al-tarbaw¯i wa-al-falsaf¯i °inda Muòhammad °Abduh
Zay°¯ur, °Al¯i.
Bayr¯ut. D¯ar al-òTal¯i°ah,. 1988.. 235 p. ;.

al-khiòtòtah al-khams¯iyah lil-maj¯alis al-naw°¯iyah, 1983-1987
[ ]. al-Ak¯adim¯iyah,. 1982.. 414 p. ;.

al-Khittah al-khams¯iyah lil-mashr¯u°¯at al-baòhth¯iyah bayna al-i°d¯ad wa-al-tanf¯idh: dir¯asah taòhl¯il¯iyah, Yul¯iy¯u 1983-Yunniy¯u 1984.
[ ]. al-Akadam¯iyah,. [1985]. 163 p. : ill. ; 24 cm..

[al-Khiy¯am al-s¯ud]: Black tents.
Beirut. Spectrum Co.,. [between 1990 and 1994].. 1 sound disc.

al-Khu\1E6D\1E6Dat al-khams\012Byah al-th\0101n\012Byah lil-tanm\012Byah al-iqti\1E63ad\012Byah wa-al-ijtim\0101\02BB\012Byah, 1966-1970.
Dimashq. al-Jumhur\012Byah al-\02BBArab\012Byah al-S\016Br\012Byah, Hay\02BEat Takh\1E6D\012B\1E6D al-Dawlah,. 1967.. 473 p..

al-Khubar
Shabb\0101\1E6D, \02BBAbd All\0101h A\1E25mad.
[al-Riy\0101\1E0Di], al-Mamlakah al-\02BBArab\012Byah al-Sa\02BBud\012Byah. al-Ri\02BEs\0304ah al-\02BB\0100mmah li-Ri\02BB\0233at al-Shab\0101b, al-Shu\02BE\016Bn al-Thaq\0101f\012Byah, al-Qism al-Adab\012B,. 1982.. 136 p..

al-Khubar¯a® ladá al-maòh¯akim f¯i Lubn¯an.
Sam¯aòhah, Kam¯al Mulòhim. [from old catalog]
[1977?]. 130 p..

al-Khud°ah al-shayòt¯an¯iyah: bid°at al-òtal¯aq f¯i al-Mas¯iòh¯iyah : dir¯asah kit¯ab¯iyah ijtim¯a°¯iyah
S¯im¯ur, Manòs¯ur.
[Cairo]. M. S¯im¯ur,. [1985]. 171 p. ;.

al-Khulafåa® al-Råashidåun,: Abåu Bakr, °Umar, °Uthmåan, °Alåi,
dTalas, Mudhammad As°ad
Bayråut, . Dåar al-Andalus,. [1969]. 303 p..

Al-Khulafa' ar-Rashidun: the rightly-guided khalifs
Hulus†, Safa'-ad-D†n ; Dabbag, Sab†ha ¬ad-¬
London. TaHa Publ. ¬[u.a.]¬. 1990. I, 44 S. : Ill..
ISBN 0-907461-74-3

Al-khulafa Ar-Rashidun, or the 4 rightly-guided Khalifas
Sell, Edward
London. Christ. Lit. Soc. for India. 1913. 69 S.. The Islam-Series.

al-Khumaynåiyåun wa-al-istikhdåam al-siyåasåi lil-dhåajj: wåaqi° al-dHaramayn al-Sharåifayn wa-iddi°åa®åat al-tadwåil.
dSåadiq, dHaydar.
Båaråis. al-dSalåadh lil-Diråasåat wa-al-Intåaj al-I°låamåi,. 1990.. 179 p. ;.

al-Khuruj.
°Abd al-Fattåadh, Fatdhåi
al-Qahirah : Sina lil-Nashr, . 1990.. 250 p..

al-Khuråuj.
[Egypt. s.n.,. 1982-. v..

al-Khuråuj °alÐa al-nadsds: tadhaddiyåat al-thaqåafah wa-al- dåimuqråadtåiyah
Shukråi, Ghåalåi
al-Qåahirah. Såinåa lil-Nashr,. 1994.. 253 p. ;.

al-Khuråuj ilÐa al-dHamråa®: °an Abåi °Abd Allåah al-dSaghåir wa-taslåim Gharnåadtah : shi°r
dTåahåa, al-Mutawakkil.
Råam Allåah. Dåar al-Zåahirah lil-Nashr wa-al-Tawzåi°, Bayt al-Shi°r,. 2002.. 125 p. ;.

al-Khur¯uj ilá al-nab`: riw¯ayah
Qutb, Muhammad.
al-Q¯ahirah. D¯ar al-Hurr¯iyah,. [198-]. 158 p. ;.

al-Khuruj min al-bab al-kabir.
'Abidin, Nazzar
Dimashq : Nazzar 'Abidin, . 1992.. 121 p..

al-Khuråuj min al-dåa®irah.
Fahåim, Makram
al-Qåahirah: . [Dåar al-°Ilm lil-tibåa°ah]. 1972.. 78 p..

al-Khuråuj min al-dåa®irah: majmåu°ah qidsadsåiyah
Tamåimåi, Samåir Shidhåadah.
al-Quds. Ittidhåad al-Kuttåab al-Filasdtåinåiyåin,. 1989.. 137 p..

al-Khuråuj min al-dåa®irah: qidsads qadsåirah
°åAdsåi, Jåasim
[s.l.. s.n.],. 1974 . 112 p. ;.

al-Khuråuj min al-ddabåab
Darwåish, Zakåi.
°Akkåa. Mu®assasat al-Aswåar : Mu®assasat al-Thaqåafah al-Filasdtåinåiyah,. 1991.. 87 p. ;.

al-Khuråuj min al-dhåat al-adhåadåiyah: shi°r
Qarshulåi, °åAdil
[Dimashq]. Ittidhåad al-Kuttåab al-°Arab,. 1985.. 80 p. ;.

al-Khuråuj min al-°Iråaq: dhikrayåat 1945-1950
Bar-Mosheh, Yitsdhadk
al-Quds. Manshåuråat Majlis al-dTåaþifah al-Safåaråadåiyah,. 1975.. 597 p..

al-Khur¯uj min al-t¯ar¯ikh: `Abd al-Rahm¯an Mun¯if wa-Mudun al-milh
`Abd al-Ghan¯i, MustafÆ.
[Cairo]. al-Hay'ah al-Misr¯iyah al-`¯Ammah lil-Kit¯ab,. 1993.. 168 p. ;.

al-KhuGrote'sche Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller ; 73
Abåu al-Hayjåa®, Nawwåaf,

al-Khuråuj min jawf al-dhåut: riwåayah
Abåu al-Hayjåa®, Nawwåaf,
Baghdåad, al-°Iråaq. Dåar al-Shu®åun al-Thaqåafåiyah al-°åAmmah "åAfåaq °Arabåiyah",. 1988.. 259 p. ;.

al-Khuråuj min jazåirat al-ddabåab
Fazzåa°, °Alåi.
°Ammåan, al-Urdun. Shuqayr wa-°Ukshah,. 1986.. 59 p..

al-Khuråuj min Marj Ibn °åAmir: qidsdsah
Darwåish, Zakåi.
al-Jadåidah. Dåar al-Mashriq,. 1983.. 83 p. ;.

al-Khuråuj min nafaq al-dtåa®ifåiyah: humåum al-Aqbåadt
Fawzåi, Såamidh ; Ibrahim, Saad Eddin
al-Qåahirah. Markaz Ibn Khaldåun,. [1998]. 344 p. ;.

al-Khuòs¯uòs¯iyah al-°Arab¯iyah wa-al-°aql al-as¯ir: naòhwa s¯ik¯ul¯ujiy¯a °Arab¯iyah
N¯abulus¯i, Muòhammad Aòhmad.
òTar¯abulus. Markaz al-Dir¯as¯at al-Nafs¯iyah wa-al-Nafs¯iyah - al-Jasad¯iyah,. 2004.. 164 p. ;.

al-Khuòs¯uòs¯iyah al-òhaòd¯ar¯iyah wa-al-taòsn¯if al-°¯amil¯i lil-inbis¯aòt wa-al-°aòs¯ab¯iyah: dir¯asah °alá °ayyinah Sa°¯ud¯iyah
Faraj, òSafwat. ; òH¯afiòz, Aòhmad Khayr¯i.
[Cairo]. Maktabat At¯un,. 1986.. 60 p. ;.

al-Khutab =: Islamic religious addresses
Sakr, Ahmad Hussein,
Lombard, Ill.. Foundation for Islamic Knowledge,. c1989-. v..

al-Khuòtab al-minbar¯iyah wa-òhuq¯uq al-ins¯an.
Burgh¯uth¯i, Iy¯ad. ; òSulayb¯i, Muòhammad. ; òHamad, °Al¯i Khal¯il.
R¯am All¯ah. Markaz R¯am All¯ah li-Dir¯as¯at òHuq¯uq al-Ins¯an,. 2003.. 94 p. ;.

°Alá khuòt¯a òhass¯an
°Aòzm, Y¯usuf
Bayr¯ut. al-Maktab al-Isl¯am¯i,. 1990.. 140 p. ;.

al-Khuòt¯uòt al-f¯aòsilah: yawm¯iy¯at al-qalb al-maft¯uòh
Gh¯iòt¯an¯i, Jam¯al
al-Q¯ahirah. al-D¯ar al-Miòsr¯iyah al-Lubn¯an¯iyah,. 1997.. 218 p. ;.

al-Khuòt¯uòt al-òhamr¯a®: muqawwim¯at al-sal¯am al-Isr¯a®¯il¯i
°Aww¯ad, °Im¯ad.
[Cairo]. J¯ami°at al-Duwal al-°Arab¯iyah, al-Munaòzòzamah al-°Arab¯iyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaq¯afah wa-al-°Ul¯um, Ma°had al-Buòh¯uth wa-al-Dir¯as¯at al-°Arab¯iyah,. 2000.. 190, [1] p. ;.

al-Khuòt¯uòt al-Jaww¯iyah al-°Arab¯iyah al-Sa°¯ud¯iyah wa-al-riòhl¯at al-dhahab¯iyah.
[s.l.. s.n.]. 1386 [1966 or 1967]. 47, 49 p..

al-Khuyåul: riwåayah
Dåawåud, Adhmad Yåusuf
Damascus. Wizåarat al-Thaqåafah wa-al-Irshåad al-Qawmåi,. 1976.. 344 p. ;.

al-Khuyåul °alÐa mashåarif al-madåinah: shi°r
Nadsr Allåah, Ibråahåim
Bayråut. al-Mu®assasah al-°Arabåiyah lil-Diråasåat wa-al-Nashr,. 1980.. 87 p. ;.

al-Khuy¯ul al-°Arab¯iyah al-aòs¯ilah f¯i al-Im¯ar¯at al-°arab¯iyah al-Muttaòhidah: Mu®tamar al-Munaòzòzamah al-°¯Alam¯iyah lil-Khuy¯ul al-°Arab¯iyah, Ab¯u òZab¯i 1996.
[Ab¯u òZaby. s.n.,. 1997?]. 1 v. (unpaged) ;.

al-Khuyåul al-båidd: qidsads
°Aqåilah, Adhmad Yåusuf,
Midsråatah. al-Dåar al-Jamåahåiråiyah lil-Nashr wa-al- Tawzåi° wa-al-I°låan,. 1999.. 175 p. ;.

al-Khuyul al-musåafirah: qidsads
dHåuråanåi, Jirjis
Dimashq. Manshåuråat Wizåarat al-Thaqåafah,. 1996.. 133 p. ;.

al-Khuyåul al-shåaridah: riwåayah
°Awadd, Bahåi al-Dåin.
al-Qåahirah. Markaz al-dHaddåarah al-°Arabåiyah,. 2000.. 104 p. ;.

Alki?: Ich doch nicht!
Stewart, Maureen
6. Aufl.. Ravensburg. Ravensburger Buchverl.. 2001. 95 S.. Reality ; Ravenburger Taschenbücher ; 8023.
ISBN 3-473-58023-6 4,95 EUR

Alki: a version of Ibsen's Peer Gynt set in the Pacific Northwest and points south, drawn freehand and writ large
Overmyer, Eric ; Ibsen, Henrik,
NY, NY. Broadway Play Pub.,. c1997. 120 p. ;.

Alki: the Washington Library Association journal.
[Bellevue, Wash.]. The Association,. [1985-. v..

al-Kib¯ar yaòdòhak¯una ayòdan
Manòs¯ur, An¯is.
Mad¯inat Naòsr, al-Q¯ahirah. D¯ar al-Shur¯uq,. 2004.. 791 p. ;.

al- KibÅar yaÖdÖhakÅuna aiÖdan: al-ÖhÅa±iz °alÅa ÏgÅa±iza mubÅarak fi 'l-ÅadÅab
ManÖsÅur, AnÅis
ÖTab°a 1. al-QÅahira. DÅar aÏs-ÏSurÅuq. 2004. 791 S..
ISBN 977-09-1003-1

AlkibiadÅe G. CharalampidÅe
CharalampidÅes, AlkibiadÅes G.
1978.

Alkibiades
Taeger, Fritz
1 Aufl.. München. Bruckmann. 1943. 255 S..