Aktualizacja kartotek wyrazeniowych
Rzeczkowski, Wiktor
Warszawa. 1983. 47 S.. Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk ; 525.

Aktualizacje encyklopedyczne: sport i rekordy
Drozdowski, Marek ; ZieliÂnska, Anna
Wyd. 1. PoznaÂn. Wydawn. Kurpisz. 1998. 254 S..
ISBN 83-86600-43-8

Aktualle Therapie der Adipositas: Fortbildungskurs an der Dt. Klinik für Diagnostik 1972 ; mit 37 Abb. und 30 Tab.
Stuttgart [u.a.]. Schattauer. 1972. 93 S. ; 8-o.

Aktual'naja gazetnaja leksika: nemecko-russkij slovar'-spravoÏcnik
Gandel½man, Vladimir AronoviÏc
Izd. 2., ispr. i dop. Moskva. VysÏsaja ÏSkola. 1994. 157 S..
ISBN 5-06-002730-9

Aktual½naja obÏsÏcestvenno-politiÏceskaja leksika: nemecko-russkij slovar½-spravoÏcnik
Gandel½man, Vladimir AronoviÏc
Moskva. VysÏsaja Ïskola. 1991. 111 S..
ISBN 5-06-000810-X

Aktual½naja statistika 2000: sbornik nauÏcnych trudov
TamaÏseviÏc, V. N.
Minsk. 2000.
ISBN 985-6385-55-5

Aktualna znanstvena turistiÏcna misel: ob 70 letnici prof. dr. Janeza Planine
SirÏse, Janez ; Novak, MiÏsa ; Planina, Janez
Ljubljana. 1997. 277 S.. Academia turistica ; 4.
ISBN 961-617803-2

Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére: seminarium naukowo-techniczne ; [Seminarium Naukowo-Techniczne "Aktualne Kierunki Technologiczne w PrzemyÂsleyferencemlkre
Fodor, Pál ; Szakály, Ferenc
Budapest. Paulus. 2002. 571 S.. Gazdaság- és társadalomtörténeti Kötetek ; 2.
ISBN 963-508-372-6

Aktualne kierunki traduktologii polskiej: materialy z Konferencji Przekladoznawczej
Plusa, Pawel
CzÑestochowa. Wydawn. WSP. 1999. 131 S..
ISBN 83-7098-728-1

Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego
JaroszyÂnski, Adam
Wyd. 1. Warszawa. PaÂnstw. Wydawn. Nauk.. 1987. 282 S..
ISBN 83-01-07383-7

Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotlów: IX Konferencja Kotlowa 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 12 - 15 listopada 2002 r.
Walewski, Andrzej W.
Gliwice. 2002. Prace naukowe, monografie, konferencje ; 10.
ISBN 83-91098-18-4

Aktualne problemy ekonomiki pracy i polityki spolecznej: materialy z miñedzynarodowego seminarium naukowego (9. III. 1977 r.)
Francik, Anna. ; Piechnik, Anna.
Kraków. Akademia Ekonomiczna w Krakowie,. 1978.. 98 p. ;.

Aktualne problemy gorzelnictwa rolniczego: rolnictwo a Âsrodowisko ; [VII seminarium], Bydgoszcz, czerwiec 2001
CzupryÂnski, Boguslaw
Bydgoszcz. PredsiÑebiorstwo Marketingowe "Logo". 2001. 94 S..
ISBN 83-87586-18-8

Aktualne problemy górnictwa: streszczenia referatów na sympozjum naukowo-techniczne z okazji Zjazdu Absolwentów Wydziatu Górniczego Politechniki Wroclawskiej
Kloza, Marian ; Polak, Witold ; Szwed-Lorenz, Jaroslawa
Wroclaw . Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej. 1977. 106 S..

Aktualne Problemy jakosci w przemysle w ókienniczym: materia y konferencjyne
Cz estochowa. 1987. 90 S..

Aktualne problemy kultury pomorskiej
FudziÂnski, Miroslaw ¬[Red.]¬
GdaÂnsk. Muzeum Archeologiczne. 2005. 413 S..
ISBN 83-85824-24-3

Aktualne problemy naukowo-badawcze i dydaktyczne technologii i organizacji budownictwa: materialy konferencyjne
Stryszowski, Tadeusz
Zielona Góra. 1987. 231 S..

Aktualne problemy optymalizacji transportu pionowego w polskich kopalniach: nowe zadania wyÇzszych szkól technicznych zwiÑazane z integracjÑa z UniÑa EuropejskÑa
Kuleczka, Józef
Kraków. Katedra Transportu Linowego AGH. 1999. 146 S.. Zeszyty naukowo-techniczne Katedry Transportu Linowego ; 16.
ISBN 83-909287-5-2

Aktualne problemy patologii trzody chlewnej: Materialy Sesji Naukowej KNR-PAN odbytej 16. VI. 1956 r.
Warszawa. 1956. 103 S.. Zeszyty problemowe postepów nauk rolniczych ; 6.

Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii =: Current problems of the penal law and the criminology
Plywaczewski, Emil.
Bialystok. "Temida 2" ,. 2005.. 455 p. ;.

Aktualne problemy prawa prasowego
Barta, Janusz
Kraków. Wydawn. Uniwersytetu JagielloÂnskiego. 1997. 139 p.. Zeszyty naukowe Uniwersytetu JagielloÂnskiego ; 1203 : Prace z wynalazczoÂsci i ochrony wlasnoÂsci intelektualnej ; 68.
ISBN 83-233-1009-2

Aktualne problemy prawne komunikowania masowego
Dobosz, Izabela
Wyd. 1. Kraków. Nakl. Uniw. JagielloÂnsk.. 1993. 115 S.. Zeszyty naukowe Uniwersytetu JagielloÂnskiego ; 1123 : Prace z wynalazczoÂsci i ochrony wlasnoÂsci intelektualnej ; 62.
ISBN 83-233-0703-2

Aktualne problemy przeplywowe, konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn i urzÑadzeÂn hydraulicznych: XII Seminarium Energetyczne 2003, Gliwice, 1 marzec 2003 ; z okazji: 50-lecia Zakladu Maszyn i UrzÑadzeÂn Hydraulicznych oraz 80-tej rocznicy urodzin prof. zw. dr hab. inÇz. Macieja Zarzyckiego
Rduch, Jan
Gliwice. 2003. 278 S.. Prace naukowe, monografie, konferencje ; 11.

Aktualne problemy rozwoju przestrzennego ZaglÑebia Ruhry
Förster, Horst [Hrsg.]
Kraków. Uniw. JagielloÂnski. 1990. 160 S., 2 Kt.. Zeszyty naukowe Uniwersytetu JagielloÂnskiego ; 941.
ISBN 83-233-0389-4

Aktualne problemy rozwoju rolniczych spóldzielni produkcyjnych w NRD i Polsce
StÑepiÂnska-GalÑeza, Maria
Warszawa. Akad. Nauk Spolecznych PZPR. 1988. 181 S.. Sily napÑedowe, bariery i zagroÇzenia rozwoju socjalizmu w Polsce ; 52.

Aktualne problemy rozwoju ´swiatowego procesu rewolucyjnego
Malinowski, Antoni ¬[Red.]¬
Warszawa. Akad. Nauk Spo±ecznych PZPR. 1988. 369 S.. Si±y napledowe, bariery i zagroçzenia rozwoju socjalizmu w Polsce ; 48.

Aktualne problemy statystyki regionalnej w krajach europejskich. Materialy z Seminarium (United Nations Seminar on Regional Statistics) zorganizowanego przez Europejska Komisje Gospodarcza ONZ i Glowny Urzad Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 30.9. - 8.10. 1969
Warczawa. Glowny Urzad Statystyczny. 1970. 296 S.. Biblioteka WiadomoÂsci Statystycznych ; T. 12.

Aktualne problemy wlasnoÂsci intelektualnej
Barta, Janusz
Wyd. 1. Kraków. Nakl. Uniwersytetu JagielloÂnskiego. 1995. 86 S.. Zeszyty naukowe Uniwersytetu JagielloÂnskiego ; 1158 : Prace z wynalazczoÂsci i ochrony wlasnoÂsci intelektualnej ; 64.
ISBN 83-233-0830-6

Aktualne problemy zarzadzania jednostkami gospodarczymi: materialy konferencyjne z XX seminarium polsko-niemieckiego, zorganizowanego przez Katedre Ekonomiki i Organizacji Przedsiebiorstwa Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, Lasocin, 22-25.05.1986
Haus, Ber. ; Krupski, Rafal. ; Nowosielski, Stanislaw.
Wroclaw. Wydawn. Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu,. 1987.. 117 p..

Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych: materialy z Ogólnopolskich Warsztatów Konserwatorskich Warszawa, 13 - 14 czerwca 2002 r .
Drewniewska-Idziak, Barbara
Wyd. 1. Warszawa. Wydawn. SBP. 2002. 106 S.. Propozycje i materialy ; 53.
ISBN 83-87629-94-4

Aktualne tendencje w Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej, ochrona i uzdatnianie wody, oczyszczanie Âscieków: materialy
Wisla. 1999. 275 S..
ISBN 83-91075-93-1

Aktualne zagadnienia dzialalnoÂsci Polskiej Akademii Nauk: Referat, 27.5.66, Warszawa
Nowacki, Witold
1966.

Aktualne zagadnienia i perspektywy gospodarcze demokratycznej Polski: referat wygloszony na I Zjeâzdzie PPR
Minc, Hilary.
[s.l.]. Ksiñaçzka,. 1945.. 85 p. ;.

Aktualne zagadnienia i perspektywy gospodarcze demokratycznej Polski: referat wygloszony na I Zjeþzdzie PPR
Minc, Hilary.
Katowice. Wydawn. "Literatura Polska",. 1945.. 67 S..

Aktualne Zagadnienia klimatyzacji
Wroc aw.

Aktualne zagadnienia klimatyzacji: (konferencja); Miedzygórze, 28-30 wrzeâsnia 1977
Wroclaw . Wydawnictwo Politechniki Wroclawskiej. 1977. 282 p..

Aktual½ni aspekty mechanizmu modernizaciï ekonomiky Ukraïny: zb. nauk. pr.
Kononenko, Vitalij I.
Kyïv. 2003. 146 S..
ISBN 966-02-9825-2

Aktualni organizacionni i ikonomiÏceski problemi na meÏzdunarodnija loven turizÏum v NR BÏulgarija
VÏulÏcanov, DimitÏur
1966.

Aktual'ni problemi fiziolohiï vodnoho reézymu ta posuchostijkosti roslyn: zbirnyk naukovych prac', prysvjjaécenych pam'jati doktora biologiynich nauk, profesora éSmat'ka Ivana Gryhorovyéca
Morhun, Vladimir V.
Kyïv. Miéznarodna Finansova Agencija,. 1997.. 95 S..

Aktualni problemi i zadachi prez zaklëiìuchitelniëiìa etap na preustroæistvoto na ideologicheskata rabota v stoliëtìsata: [sbornik
Kolev, Konstantin.
Sofiëiìa. [s.n.],. 1980.. 190 p. ;.

Aktualni problemi marksizma
Brglez, Neda
Ljubljana. Delavska Enotnost. 1980. 282 S..

Aktualni problemi na bÆalgaristikata i slavistikata: treta MeÏzdunarodna NauÏcna Sesija Veliko TÆarnovo, 20 - 21 avgust 1997
Charalampiev, Ivan ¬[Red.]¬ ; Ivanova, Cenka
1. izd.. Veliko TÆarnovo. Univ. izdat. "Sv. sv. Kiril i Metodij". 1998. 326 S.. BÆalgaristiÏcni prouÏcvanija ; 3.
ISBN 954-524-192-6

Aktualni problemi na bÆalgaristikata i slavistikata: vtora MeÏzdunarodna NauÏcna Sesija ; Veliko TÆarnovo, 20 - 21 avgust 1996 g.
DanÏcev, Georgi ¬[Hrsg.]¬
Veliko TÆarnovo. Izdat. PIK. 1997. 422 S.. BÆalgaristiÏcni prouÏcvanija ; 2.
ISBN 954-8258-86-2

Aktualni problemi na bÆalgarskoto slovoobrazuvane
Baltova, Julija
1. izd. Sofija. Univ. izdat. Sv. Kliment Ochridski [u.a.]. 1999. 317 S..
ISBN 954-430-634-X

Aktualni problemi na ekologijata
Bliznakov, Georgi
Sofia. Univ. Izdat. Sv. Kliment Ochridski. 1999. 200 S..
ISBN 954-890802-6

Aktualni problemi na farmacijata
Sofija. Medicina i Fizkultura. 1981.

Aktualni problemi na marksistko-leninskata teorija na poznanieto: <PredmetnoteoretiÏcesko i metateoretiÏcesko ravniÏste>
Jankov, Mitrju
Sofija. Izd-vo na BAN. 1974. 223 S..

Aktualni problemi na politiÏceskata ikonomija
Sofija. Izdat. na BÆalgar. Akad. na Naukite. 1986. 211 S.. Sofijski Universitet Kliment Ochridski: GodiÏsnik na Sofijskijat Universitet Kliment Ochridski / Katedra po PolitiÏceska Ikonomija ; 22 = 76 [d. Gesamtw.].

Aktual½ni problemy ekonomiky Ukraïny
Zubec', Mychajlo V. ; Panasjuk, Bronislav Ja.
Kyïv. Ahrarna nauka. 2004. 82 S..
ISBN 966-540114-9

Aktual'ni problemy istoriï, teoriï ta praktyky chudoézn'oï kul'tury
Kyïv . Kyïv'skyj Univ. imeni Tarasa éSevécenka .

Aktual½ni problemy mechaniky, matematyky ta informatyky: tezy dopovidej konferenciï za pidsumkamy naukovo-doslidnoï roboty Dnipropetrovs½koho DerÏzuniversytetu za 1997 rik
Mossakovs½kyj, V. I.
Dnipropetrovs½k. Vyd. NavÏcal½na Knyha. 1998. 103 S..
ISBN 966-705687-2

Aktual½ni problemy modernizaciï derÏzavnych finansiv Ukraïny
Kyrylenko, O.
2008.

Aktual§ni problemy pravoznavstva: naukovyæi zbirnyk ëIìUI TANH
Hladun, Z. S.
Ternopil§. Ministerstvo osvity i nauki Ukraïny, Ternopil§s§ka akademiëiìa narodnoho hospodarstva, ëIìUrydychnyæi in-t,. 2000-<2001>. v. <1-2> ;.

Aktual½ni problemy social½no-ekonomiÏcnoho rozvytku rehioniv i mechanizmy ïch vyriÏsennja: dopovidi uÏcasnykiv IX Ukraïns½ko-Pol½s½koho Naukovoho Seminaru (m. Uman½, 25 - 30 veresnja 1999 r.)
TrehobÏcuk, Valentyn MychajlovyÏc
Kyïv ; Uman½ ; Varshava. Inst. Ekonomiky. 1999. 354 p..
ISBN 966-020939-8

Aktual½ni problemy stratehiï rozvytku Ukraïny: rehional½nyj vymir : naukovyj zbirnyk do 5-ï riÏcnyzi zasnuvannja zakarpats½kogo filialy NISD
Varnalij, Z. S.
UÏzhorod: Padjaka. 2003. 91 S..
ISBN 966-783852-8

Aktual½ni problemy teoriï komunikaciï ta vykladannja inozemnych mov
ÏSevÏcenko, Irina S.
Charkiv. Pryvatne Vydavnyctvo Konstanta. 1997. 182 S.. Visnyk Charkivs½koho DerÏzavnoho Universytetu ; 390.
ISBN 966-730905-3

Aktual'ni problemy vitÏcyznjanoï ta vsesvitn'oï istoriï: zbirnyk naukovych prac'
Charkiv. NMC SD. 2001. 201 S..
ISBN 966-544-172-8

Aktual'ni problemy vitÏcyznjanoï ta vsesvitn'oï istoriï: [zbirnyk naukovych prac']
Posochov, Serhij I.
Charkiv. 2000. 280 S..
ISBN 966-7080-88-9

Aktual§ni problemy zakonodavchoï diëiìal§nosti : bibliohrafichnyæi posibnyk =: The actual issues of legislative activity : bibligraphic [sic] directory
Afonin, E. A. ; Horohoëtìs§ka, L. O. ; ëIìAkovlëiìeva, T. O.
Kyïv. Naëtìsional§na parlaments§ka biblioteka Ukraïny,. 1998.. 422 p. ;.

Aktual´ni pytannia proletars´koho, sotsialistychnoho internatsionalizmu: zbirnyk naukovykh prats´
Lavrova, L. F.
Kyïv. Nauk. dumka,. 1982.. 178 p. ;.

Aktual½ni pytannja social½no-polityÏcnoho rozvytku rehionu: materialy naukovo-praktyÏcnoï konferenciï, 24 Ïzovtnja 2003 roku
Jakubovs½kyj, O. P.
Odesa. Vyd. ORIDU NADU. 2004. 270 S..
ISBN 966-779941-7

Aktual'ni Pytannja ukrainskoho chudoznoho perekladu
Koptilov, Viktor Viktorovic
Kyiv. Kyiv Univ.. 1971. 129 S. ; 8-o.

Aktualni vÏuprosi na sÏuzdavaneto i razpredelenieto na nacionalnija dochod pri novata sistema na rÏukovodstvo na narodnoto stopanstvo
MarkoviÏc, Stefan
Varna. DÏurÏzavno Izd.. 1968. 197 S..

Aktualni Le Galès
GospodariÂc, Zlatko
Paris. Presses de sciences po. 2003. 454 S..
ISBN 2-7246-0896-8

Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede: zbornik radova
Zagreb. Zavod. 1995. 279 S..
ISBN 953-613508-6

Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede: zbornik radova 26. Medunarodnog Simpozija iz PodruÏcja Mehanizacije Poljoprovrede, Opatija, 03. - 06. veljaÏce 1998
FilipoviÂc, Dubravko
Zagreb. 1998. 349 S..
ISBN 953-613523-x

Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede: zbornik radova 29. Medunarodnog Simpozija iz PodruÏcja Mehanizacije Poljoprivrede, Opatija, 06. - 09. veljaÏce 2001
FilipoviÂc, Dubravko
Zagreb. 2001. 331 S..
ISBN 953-613532-9

Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede: zbornik radova 27. Medunarodnog Simpozija iz PodruÏcja Mehanizacije Poljoprivrede : Opatija, 02. - 05. veljaÏce 1999
KoÏsutiÂc, Silvio
Zagreb. Zavod za Mehanizaciju Poljoprivrede. 1999. 253 S..
ISBN 953-613526-4

AktualnoÂsci: biuletyn Komitetu Warszawskiego PZPR
1 Aufl.. Warszawa. 1982.

AktualnoÂsÂc marksowskiej koncepcji ekonomicznej
KrzyÇzanowski, Wlodzimierz K.
1 Aufl..

AktualnoÂsÂc polityczna nauki Karola Marksa
Mojsiewicz, Czeslaw
1 Aufl..

Aktual'nost' issledovanija russkoj terminologii nefti i gaza
Hartmann, Helmut
Halle. 1983.

Aktualnost J. M. Keynesa: zbornik razprav
Borak, Neven ; NorÏciÏc, Oto ; Savin, Davor
Ljubljana. Znanstveno in PublicistiÏcno SrediÏsÏce. 1996. 213 S.. Zbirka Sophia ; 1996,10.
ISBN 961-6014-85-4

Aktual§nost§ Kanta: sbornik stateæi
Razeev, D. N.
Sankt-Peterburg. Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta,. 2005.. 333 p. ;.

Aktualnoto Ïclenenie na izreÏcenieto i bÆalgarskijat ezik: predvaritelni materiali
IvanÏcev, Svetomir ¬[Hrsg.]¬
Sofija. 1976. 184 S..

Aktual'nye aspekty strachovanija v sel'skom chozjajstve
BokuÏseva, RauÏsan ; Chajdel'bach, Olaf
Halle (Saale). IAMO. 2004. 31 S.. Discussion paper ; 57.

Aktual½nye ÇekologiÏceskie problemy Respubliki Tatarstan: materialy IV respublikanskoj nauÏcnoj konferencii
Chasanov, M. Ch.
Kazan½. Novoe Znanie. 2000. 330 S..
ISBN 5-89347-073-7

Aktual'nye ekonomiÏceskie i social'nye problemy malych stran Severnoj Evropy: nauÏcno-analitiÏceskij obzor
Moskva. Akad. Nauk SSSR. 1986. 71 S.. Social'no-ekonomiÏceskie problemy razvitych kapitalistiÏceskich stran.

AKTUAL'NYE EKONOMICESKIE I SOCIAL'NYE PROBLEMY MALYCH STRAN SEVERNOJ EVROPY : NAUCNO-ANALIT. OBZOR / INST. NAUCN. INFORM. PO OBSCESTV. NAUKAM
MOSKVA. 1986. 71 S.. (SOCIAL'NO-EKONOMICESKIE PROBLEMY RAZVITYCH KAPITALISTICESKICH STRAN).

Aktual½nye ÇekonomiÏceskie problemy Rossii: [doklady uÏcastnikov 5 Konferencii iz Cikla "Leont½evskie ÏCtenija: Aktual½nye Problemy ÇEkonomiÏceskogo Razvitija Rossii", (10 - 11 fevralja, 2005 g., Sankt-Peterburg)]
Limonov, Leonid ÇE.
Sankt-Peterburg. 2005. 199 S..
ISBN 5-900814-69-6

Aktual'nye istoriografiÏceskie problemy oteÏcestvennoj istorii 17 - 19 vekov: sbornik nauÏcnych trudov
Dnepropetrovsk. DGU. 1982.

Aktualnye istoriografiÏceskie problemy oteÏcestvennoj istorii XVII - XIX vekov: sbornik nauÏcnych trudov
BorÏsÏcevskij, Valentin J. ¬[Red.]¬
Dnepropetrovsk. DGU. 1982. 165 S..

Aktual§nye napravleniëiìa sovershenstvovaniëiìa i perestroæiki upravleniëiìa v sfere kul§tury: sbornik nauchnykh trudov
Ivanova, E. L. ; Rodionov, V. G. ; Samoæilova, E. ëIìA.
Moskva. Nauch.-issl. in-t kul§tury,. 1988.. 294 p. ;.

Aktual½nye nauÏcno-techniÏceskie i organizacionno-ÇekonomiÏceskie problemy razrabotki i realizacii techniÏceskich reÏsenij w oteÏcestvennom aviapriborostroenii: tezisy dokladov i vystuplenij, III vserossijskaja nauÏcno-techniÏceskaja konferencija Nacional½noj Associacii Aviapriborostroitelej, Sankt-Peterburg, 20 maja 2000 g.
Sankt-Peterburg. 2000. 87 S..
ISBN 5-88143-125-1

Aktual§nye politiko-administrativnye problemy v KNR
Smirnov, D. A. ; Kozhin, P. M.,
Moskva. Rossiæiskaëiìa akademiëiìa nauk, In-t Dal§nego Vostoka, ëTìSentr nauch. informaëtìsii i banka dannykh,. 1997.. 106 p. ;.

Aktual½nye probelmy stanovlenija rynoÏcnoj Çekonomiki: meÏzvuzovskij sbornik nauÏcnych statej
Breusov, Ju. G.
Samara. Izdat. "Samarskij Univ.". 1997. 152 S..
ISBN 5-230-06093-X

Aktualnye probemy lingvistiki: materialy rional'noj konferencii molodych uécenych "Aktual'nye Problemy lingvistiki, literaturovedenija i ézurnalistiki (24 marta 2000 g.).
Tomsk, . 2001.. 206 S..

Aktual§nye problemy amerikanistiki: Problema 9.11 i razvitie rosssiæisko-amerikanskikh otnosheniæi : materialy VIII mezhdunarodnogo nauchnogo seminara, Nizhniæi Novgorod NNGU 27-28 sentëiìabrëiìa 2002 g.
Kolobov, O. A.
Nizhniæi Novgorod. Fakul§tet mezhdunarodnykh otnosheniæi NNGU, Programma amerikanskikh issledovaniæi,. 2003.. 242 p. ;.

Aktual½nye problemy anglistiki: mezhvuzovskiÆi sbornik nauchnykh trudov
Perel½muter, I. S.
Arkhangel½sk. PomorskiÆi gos. pedagog. universitet im. M.V. Lomonosova. 1992. 87 p..
ISBN 5-88086-002-7

Aktual½nye problemy aviastroenija: VIII vserossijskie Tupolevskie Ïctenija studentov, Kazan½, 29 - 30 oktjabrja 1998 goda ; tezisy dokladov
Pavlov, V. G.
Kazan½. 1998. 146 S..
ISBN 5-7579-0219-1

Aktual½nye problemy aviastroenija: tezisy dokladov
Bulygin, A. V.
Kazan½. Izdat. Gos. Techn. Univ.. 1996. 163 S..
ISBN 5-7579-0096-2

Aktual§nye problemy aviaëtìsionnykh i açerokosmicheskikh sistem, proëtìsessy, modeli, çeksperiment
Kazan§. University. v..

Aktual'nye problemy azerbajdÏzanskoj sov'etskoj literatury i Ïzurnal 'AzerbajdÏzan'. -1923-1976 gg.-.
Tagiev, Rasim Gummat ogly
Baku. Elm,. 1977..

Aktual½nye problemy baÏskirskoj leksikologii i leksikografii
Uraksin, Z. G.
Ufa. UNC RAN. 1994. 149 S..
ISBN 5-201-13701-6

Aktual'nye problemy biologii sinezelenykh vodorosleæi
Fedorov, V. D. ; Telitchenko, M. M. ; Polëiìanskiæi, Vladimir Ivanovich,
Moskva (103717 GSP, Moskva, K-62, Podsosenskiæi per., d. 21). Nauka,. 1974.. 135 p., [6] p. of plates.

Aktual§nye problemy bor§by s prestupnost§ëiìu v Dal§nevostochnom regione: sbornik nauchnykh trudov po materialam mezhdunarodnoæi nauchno-prakticheskoæi konferenëtìsii 18-19 maëiìa 2005 g. = Actual Problems of Combating Crime in the Far Eastern Region the collection of Scientifie Works on the Materials of the International Scientific-Practical Conference (May 18-19, 2005)
Nikitenko, I. V.
Khabarovsk. Dal'nevostochnyi iuridicheskii institut MVD Rossii,. 2005.. 431 p. ;.

Aktual'nye problemy bor'by s retsidivnoi prestupnost'iu.
Riga : Zinatne, . 1989.. 175 p..

Aktual'nye problemy Ïcastnoj genetiki sel'skochozjajstvennych Ïzivotnych
Muchamedgaliev, Fazul M.
Alma-Ata. Izd. Nauka. 1985. 214 S..

Aktual'nye problemy Ïcastnoj genetiki sel'skochozjajstvennych Ïzivotnych
Muchamedgaliev, Fazul M.
Alma-Ata. Nauka. 1981. 159 S..

Aktual½nye problemy chimii, biologii i Çekologii v Kabardino-Balkarii (Central½nyj Kavkaz): tezisy dokladov respublikanskoj nauÏcno-praktiÏceskoj konferencii, posvjaÏsÏcennoj 40-letiju KBGU
ÏSchagapsoev, S. Ch.
Nal½Ïcik. 1997. 118 S..
ISBN 5-7558-0235-1

Aktual'nye problemy dialektiÏceskogo materializma
Kedrovskij, Oleg I.
Kiev. VyÏsÏca ÏSkola. 1988. 132 S.. Problemy filosofii ; 75.
ISBN 5-11-000388-2

Aktual§nye problemy distanëtìsionnogo obrazovaniëiìa: sbornik dokladov uchastnikov 50-æi ëiìubileæinoæi nauchno-technicheskoæi konferenëtìsii
Gorshenin, V. P.
Chelëiìabinsk. Izd-vo ëIìUUrGU,. 1998-. v. <1- >.

London . Longman. 1972. 546 S..

Aktual½nye problemy ÇekonomiÏceskoj nauki
Digilina, O. B.
Vladimir. Sobor. 2008. 143 S.. MeÏzvuzovskij sbornik nauÏcnych trudov ; 2.
ISBN 5-94002-733-6

Aktual½nye problemy ÇekonomiÏceskoj teorii i praktiki
Digilina, O. B.
Vladimir. Sobor. 2008. 118, [1] S.. MeÏzvuzovskij sbornik nauÏcnych trudov ; 3.
ISBN 5-94002-721-8

Aktual½nye problemy ÇekonomiÏceskoj teorii i praktiki: materialy meÏzvuzovskoj nauÏcno-praktiÏceskoj konferencii (19 - 20 maja 1998 goda)
Gutman, G. V.
Vladimir. Izdat. VGPU. 1998. 39 S..
ISBN 5-87846-183-8

Aktual½nye problemy Çekonomiki chimiÏceskoj promyÏslennosti socialistiÏceskich stran
Klimenko, Vladimir L.
Leningrad. Chimija. 1989. 334 S..
ISBN 5-7245-0284-4

Aktual½nye problemy Çekonomiki i transporta: sbornik nauÏcnych trudov
KloÏckov, V. N.
Saratov. 2001. 140 S..
ISBN 5-7433-0912-4

Aktual½nye problemy Çekonomiki khimicheskoÆi promyshlennosti socialistiÆceskich stran
Klimenko, Vladimir Leonidovich ; Trepte, G.
Leningrad. Chimija," Leningradskoe otd-nie. 1989. 334 p..
ISBN 5-7245-0284-4

Aktual½nye problemy Çekonomiki Rossii: meÏzvuzovskij nauÏcnyj sbornik
GriÏsunina, L. A.
Saratov. Izdat. NauÏcnaja kn.. 2005. 188 S..
ISBN 5-93888-717-9

Aktual½nye problemy Çekonomiki truda v novych uslovijach chozjajstvovanija: meÆzvuzovskij sbornik nauÆcnych trudov
Kosov, P. I.
Ivanovo. Univ.. 1991. 166 S..
ISBN 5-230-02162-4

Aktual½nye problemy ÇelektrochimiÏceskoj technologii: sbornik statej molodych uÏcenych
Saratov. SGTU. 2000. 305 S..
ISBN 5-7433-0777-6

Aktual§nye problemy çelektronnogo priborostroeniëiìa, APçEP-2002: materialy mezhdunarodnoæi nauchno-tekhnicheskoæi konferenëtìsii, 18-19 sentëiìabrëiìa 2002 g.
Zakharov, A. A.,
Saratov. Ministerstvo obrazovaniëiìa Rossiæiskoæi Federaëtìsii, Saratovskiæi gosudarstvennyæi tekhnicheskiæi universitet,. 2002. 435 p..

Aktual½nye problemy Çelektronnogo priborostroenija: APÇEP-2000 ; materialy meÏzdunarodnoj nauÏcno-techniÏceskoj konferencii, 20 - 22 sentjabrja 2000 g.
Zacharov, A. A.
Saratov. 2000. 518 S..
ISBN 5-7433-0776-8

Aktual½nye problemy Çelektronnogo priborostroenija: tezisy dokladov sekcij Çelektroniki i Çelektrodinamiki SVÏC meÏzdunarodnoj nauÏcno-techniÏceskoj konferencii, 4-7 oktjabrja 1994 g.
Zacharov, A. A.
Saratov. SGTU. 1994. 152 S..
ISBN 5-7433-0057-7

Aktual½nye problemy Çelektronnogo priborostroenija: APÇEP-2002 ; materialy meÏzdunarodnoj nauÏcno-techniÏceskoj konferencii, 18 - 19 sentjabrja 2002 g.
Zacharov, A. A.
Saratov. 2002. 435 S..
ISBN 5-7433-1065-3

Aktual½nye problemy Çelektronnogo priborostroenija: materialy meÏzdunarodnoj nauÏcno-techniÏceskoj konferencii ; APÇEP-2004, 15 - 16 sentjabrja 2004 g., [Saratov]
Carev, V. A.
Saratov. 2004. 535 S..
ISBN 5-7433-1405-5

Aktual½nye problemy Çelektronnogo priborostroenija, APÇEP-2002: materialy meÏzdunarodnoj nauÏcno-techniÏceskoj konferencii, 18 - 19 sentjabrja 2002 g.
Zacharov, A. A.
Saratov. 2002. 435 S..
ISBN 5-7433-1065-3

Aktual½nye problemy estestvennych i gumanitarnych nauk: fizika ; tezisy jubilejnoj konferencii
Jaroslavl½. 1995. 125 S..
ISBN 5-230-20428-1

Aktual½nye problemy estestvennych i gumanitarnych nauk: ÇekonomiÏceskie nauki ; tezisy jubilejnoj konferencii k 190-letiju obrazovanija i 25-letiju vossozdanija Jaroslavskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. P. G. Demidova
Jaroslavl½. JarGU. 1995. 145 S..
ISBN 5-230-20434-6

Aktual½nye problemy estestvoznanija naÏcala veka: materialy meÏzdunarodnoj konferencii, 21 - 25 avgusta 2000 g., Sankt-Peterburg, Rossija
AldoÏsin, G. T.
Sankt-Peterburg. Izdat. "Anatolija". 2001. 494 S..
ISBN 5-7452-0053-7

Aktual'nye problemy Evropy: çekonomika, politika, ideologija ; referativnyj sbornik
Moskva.

Aktualnye problemy farmakologii i farmacii: Vsesojuz. nauc. konferencij posvjasc. pamjati M. P. Nikolaeva i V. V. Nikolaeva ; Aprel 1971 g
Kudrin, A. N.
Moskva. 1971. 197 S..

Aktual'nye problemy farmakologii retikuljar noj formacii i sinapticeskoj peredaÏci
Val'dmana, A. V.
Leningrad. Inst.. 1963. 414 S. ; 8-o.

Aktual½nye problemy federativnogo ustrojstva Rossii
Liverovskij, Aleksej AlekseeviÏc
NauÏcnoe izd. Sankt-Peterburg. Izdat. Sankt-Peterburgskogo Univ.. 2002. 163 S..
ISBN 5-288-03073-1

Aktual'nye problemy filosofskoj mysli v sovremennom Egipte: (na primere tvorÏcestva M. A. al'-Alima)
Abdulazizov, Aziz S.
Moskva. Nauka. 1991. 95 S..
ISBN 5-02-016925-0

Aktual½nye problemy finno-ugorskoj filologii: materialy MeÏzdunarodnoj nauÏcnoj konferencii, posvjaÏsÏcetnnoj 70-letiju professora I. S. Galkina
Sokolova, G. L. ; Galkin, Ivan StepanoviÏc
JoÏskar-Ola. Mar. gos. univ.. 2003. 362 S..
ISBN 5-948080-80-3

Aktual½nye problemy fiziki: sbornik nauÏcnych trudov molodych uÏcenych, aspirantov i studentov
Jaroslavl½ JaGU. 1997. 179 S..
ISBN 5-230-20521-0