A közbevetés és a közbeékelés a Mikszáth-prózában
Raisz, Rózsa V.
Budapest. Nemz. Tankvk.. 2005. 33 p. ; 24 cm. Az alakzatok világa ; 11.
ISBN 963-19-5473-0

A közbülsÍo ítélet: versek, 1981 - 1989
Vörös, István
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1993. 161 S..
ISBN 963-14-1927-4

¬A¬ közbülsÍo világban: versek
Ács, Károly
Újvidék. Forum Könyvk.. 1983. 81 S..

A Közcélú távbeszélîo-forgalom alakulása Magyarországon =: Traffic in the fixed and mobile telephone network in Hungary
Dienes, István.
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal,. 1997.. 42 p..

¬A¬ közcélú távbeszélÍo-forgalom fÍobb jellemzÍoi
Budapest. 1998. Bis 1998: IdÍoszaki tájékoztató.

A közeposztályok nyomában
Róbert, Péter
Budapest. MTA Politikai Tudományok Intézete. 1995. 123 S.. Polgárosodás.
ISBN 963-8300-27-2

<<A>> KözÐep-TiszavidÐek kÐet kÐeziratos tÐerkÐepe (1790, 1845)
SugÐar, IstvÐan ; Lietzner, JÐanos ; SÐandor, JÐozsef ; LÐanyi, SÐamuel
Eger . DobÐo IstvÐan VÐarmÐuzeum. 1989. 160 S..

A közgazdasági szabályozók 1991. évi változásai
Bajánházy, László ; Kerek, Zoltán ; Pintér, József
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvk.. 1991. 118 S..
ISBN 963-222-369-1

A Közgazdasági szabályozó rendszer továbbfejlesztése a tanácsok és szerveik gazdálkodásában s a területfejlesztésben.
Papp, Lajos,
Budapest, . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,. 1970.. 128 p..

A közgazdasági szabályozás és az élelmiszeripari szakágazatok gazdasági eredményeinek összefüggései és problémái az 1977-82 közötti években
Szénay, Lászlóné ; Spekner, Ágnes
Budapest. 1984. 161 S.. Agrárgazdasági Kutató Intézet ; 1984,18.
ISBN 963-491-196-X

A Közgazdasági szemle repertóriuma: 1893-1949
Hernádi, László Mihály
Budapest. Statiszt. Kiadó Váll.. 1983. VI, 763 S..
ISBN 963-340-440-1

¬A¬ közgazdaságtudomány mint erkölcstan
Boulding, Kenneth Ewart
1991.

A köz hasznára - az ég kegyelmével: Fridvaldszky János a jezsuita, tudós és feltaláló (1730 - 1784)
Csetri, Elek
Budapest. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség. 2003. 160 S.. METEM könyvek ; 42.
ISBN 963-8472-80-4

A közigazgatÐas tÐarsadalmi problÐemÐai a mai IndiÐaban
GÐathy, Vera.
Budapest. AkadÐemiai KiadÐo,. 1984.. 278 p. ;.

A közigazgatási bíráskodás Bevezetése, szervezete és hatékonysága Magyarországon (1867 - 1949): [[mit deutscher Zsfassung:] Errichtung, Aufbau und Wirksamkeit von Verwaltungsgerichten in Ungarn (1867 - 1949)]
Martonyi, János
Szeged. 1972. 17 S.. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta juridica et politica ; 20,2.

A közigazgatási bíráskodás témájának magyar kutatója
SzÍucs, István
1980.

A közigazgatási eljárás szabályai: kommentár a gyakorlat számára
Petrik, Ferenc
Budapest. HVG-ORAC. 1995. Losebl.-Ausg.
ISBN 963-8213-19-1

A közigazgatási jog elmélete
Tamás, András
Budapest. Szent István Társulat. 1997. 363 S.. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei ; 3.
ISBN 963-360-879-1

¬A¬ közigazgatás informatikai eszközei es információs tevékenysége: (angol nyelvÍu táblázatokkal)
Budapest. 2004. Tájékoztató : Számítástechnika.

A közigazgatás kutatásának tudományos irányzatai
Lörincz, Lajos ; Nagy, Endre ; Szamel, Lajos
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1976. 471 S..
ISBN 963-220-264-3

A közigazgatás személyi állománya (Tanulmányok az összetétel, az anyagi és erkölcsi megbecsülés körébÍol)
Fonyó, Gyula
Budapest. Közgazd. és Jogi K.. 1980. 479 S..
ISBN 963-220-807-2

A közigazgatás személyzeti rendszere - közszolgálat: a reform és a jogi szabályozás idÍoszerÍu kérdései összehasonlító közigazgatástudományi megközelítésben
Berényi, Sándor
[Budapest]. 1992. 172 S.. ELTE Államigazgatási Jogi Tanszék : B, Az államigazgatási rendszerek a világ országaiban ; 3.
ISBN 963-462-728-5

A közigazgatás szerepe a jogalkotásban: tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez ; [... 1994. december 9-én Pécsett ... tudományos konferencia ...]
[Budapest]. Unió. 1996. 143 S.. Párbeszéd elmélet és gyakorlat között ; 2.
ISBN 963-388-095-5

A közjegyzÍokrÍol szóló 1991. évi XLI. törvény ; a törvényjavaslat országgyÍulési vitája
Politzer, Tamásné
Budapest. IKVA. 1991. 156 p.. Törvénykönyv sorozat.
ISBN 963-7757-00-7 : 240.00Ft

A közjó szolgálatában: A jozefinizmus igazgatási és jogi reformjairól
Hajdu, Lajos
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1983. 398 S.. Nemzet és emlékezet.
ISBN 963-271-851-8

A közkereseti és a betéti társaság alapítása és mÍuködésének beindítása
San Diego. 1979. 697 S.. Társas vállalkozások.
ISBN 0-89163-048-1

A közlekedési rendszer mÍuködése hatékonyabbá tételének, ezen belül a közlekedési házlózatok elmaradottsága és szÍuk keresztmetszetei fokozatos felszámolásának lehetÍoségei
HegedÍus, Ágoston [Bearb.] ; Buna, Béla [Mitarb.]
Budapest. 1985. 158 S..
ISBN 963-601-142-7

A közlekedésstatisztika módszerei
Kádas, Kálmán
2. kiad. Budapest. Tankönyvk. 1977. 231 S..
ISBN 963-17-2258-9

A közmondást nem hiába mondják: vizsgálatok a proverbiumok természetérÍol és használatáról
Tóthné Litovkina, Anna ; Mieder, Wolfgang
Budapest. Tinta Könyvkiadó. 2005. 204 S.. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához ; 41.
ISBN 963-7094-24-5

A közmÍuvelÍodési és könyvtáros oktatók és kutatók nemzetközi konferenciája
Szalay, László [Hrsg.]
Szombathely. Szombathelyi Berzsenyi Dániel TanárképzÍo FÍoiskola. 1988. 389 S..
ISBN 963-7173-06-4

A köznapi lét szakadéka: versek
Parancs, János
Budapest. MagvetÍo Könyvkiadó. 1988. 149 S..
ISBN 963-14-1188-5

A köznevelés a Horthy-korszakban;: (alsó- és középfokú oktatás).
Jóború, Magda
Budapest, . Kossuth Könyvkiado,. c1972.. 225 p..

A Közös Piac agrárpolitikájának néhány idöszerü kérdÂse
Gulyás, József
1967.

A közösségek közötti csere
Sárkány, Mihály
Budapest. MTA Néprajzi Kutatóintézet. 1998. IX, 117 S.. Magyar etnológia ; 2.
ISBN 963-567-010-9

A közösségi mÍuvelÍodés szinterei
Andrássy, Mária
Budapest. Vita. 1991. 51 S.. Kulturális modell kutatÂsok.
ISBN 963-521-225-9

A közösségi nevelés funkciói és a tevékenységrendszer fejlesztési lehetÍoségei
Debrecen. Kossuth Lajos Tudomanyegyetem. 1980. 192 S.. A KLTE a JovÍo Iskolájáért. Tanulmányok a 6.sz. fÍoirány kutatási körébÍol ; 1.
ISBN 963-471-135-9

A közös tanácsú községek
Pálné Kovács, Ilona
Pécs. MTA Regionális Kutatások Központja. 1989. 159 S..
ISBN 963-8371-439

A "közös ügyek", 1867 - 1914: abszolutista és alkotmányos elemek a közösügyes politikában
Somogyi, Éva
Budapest. História, MTA Történettudományi Intézete. 1995. 28 S.. História könyvtára : ElÍoadások a történettudomány mÍuhelyeibÍol ; 7.
ISBN 963-8312-29-7

A közös vagyon védelme a mezÍogazdasági termelÍoszovetkezetekben
Diczig, István
Budapest. MezÍogazdasági K.. 1978. 181 S..
ISBN 963-230-392-X

A közös vállalat alapítása és mÍuködésének beindítása
[Budapest]. 1989. Getr. Zählung. Társas vállalkozások.
ISBN 963-7325-38-7

A közöttünk élÍo turulmadár
Dúcz, László
Lakitelek. Antológia Kiadó. 1993. 111 S..
ISBN 963-7908-23-4

A közoktatas, szakkepzes es közmuvelödes integraciojanak lehetösegei magyarorszag elterö fejlettsegü körzeteiban
Kozma, Tamas
Budapest. MTA Pedag. Kutato Csoport. 1979. 55 S.. Kutatasi beszamolok forditasok bibliografiak.

A közoktatás fejlesztése és a pszichológia
Lénárd, Ferenc
Budapest. 1979. 110 S.. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat ; 13.
ISBN 963-05-1988-7

A Közoktatás irányítása a szocialista országokban.
Arató, Ferenc, [from old catalog]
Budapest, . Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,. 1971.. 29 p..

A közoktatási törvény kézikönyve
Szüdi, János
Budapest. OKKER Oktatási Iroda. 1994. VII, 381 S..
ISBN 963-85136-5-9

A közoktatási törvény és a nemzeti alaptanterv tantervi alapelvei
[Budapest]. OKKER Oktatási Iroda. 1994. viii, 157 S..
ISBN 963-85136-6-7

A közoktatás-politika és az iskolai munka gyakorlata
Mezei, Gyula
Budapest. Akad. Kiadó. 1982. 95 S.. Neveléstudomány és társadalmi Gyakorlat ; 17.
ISBN 963-05-2916-5

A közoktatás területi adatai 1990 - 2003
Csernyák, Mariann Natália
Budapest. 2004. 352 S..
ISBN 963-215-766-4

A közoktatás története Prügyön a kezdetektÍol napjainkig
Kiss, Attila
Prügy. 1991. 172 S..
ISBN 963-7241-34-5

¬A¬ Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája
Banner, János ¬[Bearb.]¬
Budapest. Akad. Kiadó.

A közép-dunamedence régészeti bibliográfiája 1954-1959
Banner, J.
Budapest. Akad. kiado. 1961. 250 S..

A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája, 1967-1977
Jakabffy, Imre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981. 375 p..
ISBN 963-05-2535-6 : 100.00Ft

¬A¬ közép-dunamedence régészeti bibliográfiája a legrégibb idöktöl a XI. szászadig
Banner, János ; Jakabffy, Imre
Budapest. Akad. Kiadó. 1954. 591 S..

A Közép-dunamedence régézeti bibliográfiája: a legrégibb idöktöl a XI századig
Banner, János ; Jakabffy, Imre
Budapest. Akad. Kiado. 1954. 581 S..

A Közép-Dunamedence Régézeti Biblioráfiája 1960-1966
Banner ; Jakabffy
1. Aufl. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1968. 242 S..

¬A¬ Középdunántúl anyagi mÍuveltsége: Kiállítás sorozat
[Székesfehérvar]. 1967.

A Közép-európai szabadkereskedelmi megállapodás tagországaival és az Európai unióval folytatott Magyar kereskedelem fÍobb jellemzÍoi a kilencvenes évek végén
ÉltetÍo, Andrea
Budapest. 2001. 18 S.. MÍuhelytanulmányok ; 35.
ISBN 963-301-379-8

A Középfokú oktatás fîobb fejlesztési tendenciái;: nemzetközi összehasonlítás.
Arató, Ferenc, [from old catalog]
Budapest, . Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,. 1971.. 95 p..

A középfokú szakképzés fejlesztése Phare-támogatással: tanulmányok
Fedor, Mihály
Budapest. 1997. 189 S..
ISBN 963-03-4340-1

A középfokú szakoktatás rendszerének átalakulása 1949 - 1956 között
Darvas, Péter ; Gyekiczky, Tamás
Budapest. Oktatáskutató Intézet. 1986. III,238 S..
ISBN 963-404-035-7

A középfokú szakoktatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig címÍu tudományos konferencia elÍoadásainak anyaga: Tatabánya, 1998. október 9.
Kiss, Vendel
Tatabánya. Tatabányai Múz.. 1999. 131 S.. Tudományos füzetek ; 3.
ISBN 963-03-8627-5

¬A¬ középiskolai oktatás négy évtizede Battonyán, 1947 - 1987: <Mikes kelemen Gimnázium, Ipari-Mezogazdasági Szakközépiskola és Kollégium>
Formanek, István ¬[Hrsg.]¬
Battonya. Mikes Kelemen Gimnázium u.a.. 1987. 244 S..

A Középiskolai tanárjelötek pszihológiai és pedagógiai gyakorlatainak tapasztalatai.
Ágoston, György, [from old catalog]
Szeged. 1963.. 43 p..

A középiskolai testnevelés a polgári Magyarországon
Szabó, Lajos
[Pomáz]. ADU Gmk.. 1996. 128 S.. Oktatástörténeti füzetek ; 2.
ISBN 963-04-7559-6

A középiskolások pálya- és iskolaválasztási szándéka és értékorientációja
Budapest. Országos Pedagógiai Intézet. 1985. 147, 10 S..
ISBN 963-681-897-5

A közép-kelet-európai dráma: a felvilágosodástól WyspiaÂnski szintéziséig
Spiró, György
Budapest. MagvetÍo Könyvk.. 1986. 395 S.. Elvek és utak.
ISBN 963-14-0629-6

A középkori Dél-Alföld és Szer
Kollár, Tibor
Szeged. Csongrád Megyei Levéltár. 2000. 654 S.. Dél-Alföldi évszázadok ; 13.
ISBN 963-7237-45-3

A középkori Esztergom
Zolnay, László ; Sárközi, Agnes [Ill.]
(Budapest). (Gondolat). 1983. 264 S..
ISBN 963-281-317-0

A középkori Esztergomi Palota épületei
Vukov, Konstantin
Budapest :Építésügyi Tájékoztatási Központ. 2004. 104 S..
ISBN 963-513-180-1

A középkori francia nyelvÍu történetírás és Magyarország, (13 - 15. század)
Csernus, Sándor
Budapest. Osiris K.. 1999. 371 S.. Doktori mestermunkák.
ISBN 963-379-558-3

¬A¬ középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája
BenkÍo, Elek
Budapest. Inst. Archaeologicum Acad. Scientiarum Hungaricae. 1992. 272, 84 S. : Ill., Kt.. Varia archaeologica Hungarica ; 5.
ISBN 963-7391-59-2

A középkori lÍocsei könyvtár
Mârza, Eva
Szeged. Scriptum. 1997. 164 S.. Olvasmánytörténeti dolgozatok ; 7.
ISBN 963-8335-38-6

A középkori magyar faszobrászat történetének vázlata 1450-ig
Kampis, Antal
Budapest: Biró. 1932. 75 S. 8". (A Budapesti kir. magyar Pázmány Péter Tudomány Egyetem mÍuvészettörténeti intézetének Dolgozatai ; 13).

A középkori magyar királyok arcképei: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1996. május 22 - augusztus 21.
Fülöp, Gyula
Székesfehérvár. Szent István Király Múzeum. 1996. 26 S., [15] Bl.. A Szent István Király Múzeum Közleményei : Sorozat D ; 243.
ISBN 963-7390-59-6

¬A¬ középkori Magyarorczág táblaképei: [[mit] Zusammenfassung [russ., dt.]]
Radocsay, Dénes
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1955. 534 S., 239 S. : Ill..

A középkori Magyarország falképei
Radocsay, Denes
Budapest. Akad. K.. 1954. 254, CXXXII S..

A középkori magyarország faszobrai
Radocsay, Dénes
Budapest. Akad. K.. 1967. 237 S..

&lt;&lt;A&gt;&gt; közØpkori MagyarorszÆg föpapi pecsØtjei a MTA MüvØszettörtØneti Kutatð CsoportjÆnak pecsØtmasolat-gyüjtemØnye alapjÆn
Bodor, Imre ; Fügedi, Erik ; TakÆcs Imre
Budapest. 1984. 75, XXVIII S..

A középkori Magyarország kastélyai
Koppány, Tibor
1. magyar nyelvÍu k. Budapest. Akad. K.. 1999. 301, [94] S.. MÍuvészettörténeti füzetek ; 26.
ISBN 963-05-7694-5

<<A>> középkori Magyarország rotundái
Gervers-Molnár, Vera
Budapest . Akadémiai Kiadó. 1972. 92 S..

A középkori magyarország táblaképei
Radocsay, Dénes
Budapest. Akad. Kiadó. 1955. 534, CCXXXIX S. : zahlr. Ill..

¬A¬ középkori magyar pálos-rend és nyelvemlékei: Festetich- és Czech-kódex
Gondán, Felicián
1 Aufl.. Pécs. Taizs. 1916. 142 S..

A középkori magyarság település- és nemzetiségpolitikája
Mályusz, Elemér
Budapest. Lucidus K.. 2002. 276 S..
ISBN 963-946501-1

A középkori magyar város
Granasztói, György
[Budapest]. Gondolat. 1980. 275 S.. Magyar História.
ISBN 963-280-456-2

A középkori mÍuvészet történetének olvasókönyve: XI-XV. század
Marosi, ErnÍo
Budapest. Balassi Kiadó. 1997. 418 S..
ISBN 963-506-159-5

A középkori Szabolcs Megye települései
Németh, Péter
Nyíregyháza. Ethnica Kiadás. 1997. 224 S., [4] Faltbl.
ISBN 963-472-202-4

A középkori székelység: krónikák és oklevelek a középkori székelyekrÍol
Kordé, Zoltán
Csíkszereda. Pro-Print Könyvkiadó. 2001. 317 p.. Múltunk könyvek.
ISBN 973-931177-6

A középkori Vasvár
Iványi, Béla
Vasvár. Vasvár Város [u.a.]. 1992. 135 p..
ISBN 963-04-2321-9

A középkor mÍuvészete
Marosi, ErnÍo
[Budapest]. Corvina. 1997. Egyetemi Könyvtàr.
ISBN 963-13-4358-8

A középkor szeretete: történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére
Klaniczay, Gábor ; Jónás, Ilona Sz.
Budapest. ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék. 1999. 545 S..
ISBN 963-463-348-X

A középkor története: egyetemi tankönyv
Katus, László
2., jav. kiad. Budapest. Pannoica [et.al.]. 2001. 400 S..
ISBN 963-9252-04-2

A központi címjegyzék katalogizálási szabályai
Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1928. 45 S. 8". (Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ kiadványai. Sorozat ; C, 1).

¬A¬ központi folyóirat címjegyzék kérdései
Szakmaryné Németh, Mária
Budapest. Akad. Kiadó. 1959. 44 S.. ¬A¬ Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai ; 12.

A központi kormányzat és az önkormányzatok viszonya: helyi érdekvédelem és képviselet
Csefkó, Ferenc
Budapest. MTA Politikai Tudományok Intéz.. 1997. 49 S.. Politikatudományi füzetek ; 15.
ISBN 963-909851-5

A központi állami ellenÍorzés szervezetének kialakulása Magyarországon 1867 után
Révész, Tamás
Budapest. 1971. 59 S.. Jogtörténeti értekezések ; 1.

A központi államigazgatás tisztségviselöi a dualizmus korában
Székely, Vera
Budapest. Kézirat. Forrástudományi Segédletek ; 1.
ISBN 963-631-003-3

A központi statisztikai adatgyÍujtesek tartalmi katalógusa 1985
Budapest. 1985. 221 S.. Statisztikai Adatrendszer, Statisztikai AdatgyÍujtesi Rendszer, STAR, Központi Statisztikal Hivatal.
ISBN 963-340-737-0

A Központi Statisztikai Hivatal 1979. évi adatgyÍujtési rendszerének tartalmi katalógusa
Botka, Zoltán
Budapest. 1978. 280 S..
ISBN 963-340-223-9

¬A¬ Központi Statisztikai Hivatal kiadványainak katalógusa
Budapest. KSH. 1995.

¬A¬ Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Csoportjának és a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságának kiadványai
Budapest. 1963.

A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetenek történeti demográfiai füzetei
Budapest. 1985 - 1996.

¬A¬ Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései közleményei
Budapest. 1990. 278 S.. Rororo ; 8134 : rororo-computer.
ISBN 3-499-18134-7

¬A¬ Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének és a Magyar Tudományos Akadémia demográfiai bizottságának közleményei
Budapest. Statisztikai K. Váll..

¬A¬ Központi Statisztikai Hivatal Ügyvitelgépesítési FÍoosztálya Elektronikus Számológép Részlegének közleményei
Budapest. Statisztikai Kiadó Vállalat Sokszorositó Üzeme. 1961.

¬A¬ Központi Statisztikai Hivatal ... évi adatgyÍujtési rendszere
Budapest. 1977.

A Középpont felÍöl
Veöreös, Imre
Budapest. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. 1988. 371 S..
ISBN 96370207203

A középrétegek helye a társadalomban
BÍohm, Antal
[Budapest]. Kossuth. 1974. 229 S..
ISBN 963-09-0136-6

A közép- és délkelet - európai államok a két világháború között
Incze, Miklós [Hrsg.]
Budapest. Akad. K.. 1986. 329 S..
ISBN 963-05-4019-3

A Közép- és Kelet-Európai átalakulás társadalmi költségei
Szamuely, László
23. Aufl. Darmstadt. Luchterhand-Literaturverl.. 1989. 281 S.. Sammlung Luchterhand ; 4.
ISBN 3-630-61004-8

A középsÍo kapu: egy kis gyermek és egy nagy könyv élete
Patai, József
New York, NY [u.a.]. Múlt és JövÍo. 1997. 136 S..
ISBN 963-85697-6-X

A közép tágulása: gondolkodás Európáról
Konrád, György
Budapest. Noran. 2004. 389 S..
ISBN 963-953928-7

A Közép-Tiszavidék kisvárosai a XIX - XX. században: a Közép-Tiszavidék központ jellegÍu településeinek szerepköre és vonzáskörzet-rendszere a XIX - XX. században
Vadász, István
Szolnok [u.a.]. Damjanich János Múz.. 1995. 204 S.. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei ; 54.
ISBN 963-7225-67-6

<<A>> Közép-Tiszavidék két kéziratos térképe (1790, 1845)
Sugár, István ; Lietzner, János ; Sándor, József ; Lányi, Sámuel
Eger . Dobó István Vármúzeum. 1989. 160 S..

A középtávú tervezés iparvállalataiknál
Papanek, Gábor
Budapest. Akad. K.. 1986. 215 S.. Ipargazdasági értekezések ; 15.
ISBN 963-05-4214-5

A községi és körjegyzÍok társadalma és mozgalmai Nógrád vármegyében: (1873 - 1950)/ Földi István
Földi, István
Salgótarján. Nógrád Megyei Levéltár. 2001. 232 S.. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból ; 32.
ISBN 963-7243-33-X

A közszféra alkalmazottainak aránya és teljesítményük Magyarországon és néhány OECD-országban
Nyitrai, Ferencné
Budapest. 2005. 62 S..
ISBN 963-215-803-2

A köztestület tagjai
Tolnai, Márton
Budapest. 1996. VII, 346 S..
ISBN 963-04-6582-5

A köztisztviselÍoi (közszolgálati) jogviszony
Budapest. Hungavia K.. 1992. 166 S..
ISBN 963-7909-35-4

A közúti teherszállítás Magyarországon 1998 - 2001
Balogh, György
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 2002. 61 S..
ISBN 963-215-511-4

A köztársasági eszme története Magyarországon
Pölöskei, Ferenc
Budapest. Cégér Könyvkiadó. 1994. 239 S..
ISBN 963-8107-16-2

A köztársaság törékeny rendje: államiság a kommunizmus után
Kende, Péter
Budapest. Osiris K.. 2000. 358 S..
ISBN 963-379-652-0

A közületi forgalom alakulása, hatása a vállalati és a hálózati érdekeltségre
Borsiczkyné, Tábori Katalin
[Budapest]. 1980. 91 S.. Belkereskedelmi Kutató Intézet, Tanulmány.
ISBN 963-7201-68-8

A közvetlen beszerzés népgazdasági hatékonysága és továbbfejlesztésének lehetÍoségei a ruházati kereskedelemben
Radnóti, György ; Andor, Györgyné
Budapest. 1980. 60 S.. Belkereskedelmi Kutató Intézet, Tanulmány.
ISBN 963-7201-63-7

A közvetlen kifizetések és az EU keleti bÍvülése
Miklós, Somai
Budapest. 2003. 54 S.. MÍuhelytanulmányok ; 47.
ISBN 963-301-412-3

A közvetítÍo: Egy irodalomtanár (Kovács Endre) emlékezete
Bálint, Éva [Hrsg.] ; Kovács, Endre
(Budapest). (Tankönyvkiadó). 1979. 330 S..
ISBN 963-17-3818-3

A közvetítÍo kereskedelem szerepe a magyar exportban és importban
Bóc, Imre ; Klauber, Mátyás
Budapest. Kopint-Datorg. 2003. 46 S.. KOPINT-DATORG mÍuhelytanulmányok ; 38.
ISBN 963-7275-93-2

A közvetítÍo kritika: válogatott tanulmányok
Béládi, Miklós
Budapest. Széphalom KönyvmÍuhely. 1996. 217 S.. Aranyhal sorozat.
ISBN 963-8277-78-5

<<A>> közvélemény vizsgálata
Horváth, Barna
Kolozsvár . 1942.