Ajia no zaibatsu to kigy¯o =: Business groups and enterprises in Asia
Inoue, Ry¯uichir¯o,
T¯oky¯o. Nihon Keizai Shinbunsha,. sh¯owa 62 [1987]. 347 p..

Ajia opinion =: Asia opinion.
T¯oky¯o. Minshu Gaik¯o Ky¯okai,. v..

Ajia, ¯Osaka keizai k¯ory¯u zusetsu =: Fact book on Asia, Osaka economic linkage.
¯Osaka. ¯Osaka Furitsu Sangy¯o Kaihatsu Kenky¯ujo,. 1991.. 178 S..

Ajia Oseania Nihon kigy¯o benran =: Nikkei's address book of Japanese companies in Asia and Oceania
T¯oky¯o. Nihon Keziai Shinbunsha,. 1993.. 332 p..

Ajia-rekishi-jiten
Kaizuka, Shigeki
TÅokyÅo. Heibonsha. 1974. 10 Vol..

Ajia-renusesansu: bokkosuru shin toshigata bunmei
Tsunoyama, Sakae
Tokyo. PHP Kenkyujo. 1995. 206 S..
ISBN 4-569-54541-6

Ajia Roshia no j¯umin
Furusawa, Toshitar¯o.
¯Osaka-shi. ¯Osaka Mainichi Shinbunsha ;. Sh¯owa 3 [1928]. 1, 2, 8, 251 p., [25] p. of plates.

Ajia Roshia no j¯umin.
Furusawa, Toshitar¯o.
[Dairen]. Minami Mansh¯u Tetsud¯o Kabushiki Kaisha Shomubu Ch¯osaka,. Taish¯o 14 [1925]. 1, 2, 7, 220, [7] p..

Ajia Roshia no k¯ots¯u
Takahashi, Katsumi. ; Furusawa, Toshitar¯o.
¯Osaka-shi. ¯Osaka Mainichi Shinbunsha ;. Sh¯owa 2 [1927]. 1, 2, 10, 217 p..

Ajia Roshia no k¯ots¯u.
Takahashi, Katsumi. ; Furusawa, Toshitar¯o.
[Dairen]. Minami Mansh¯u Tetsud¯o Kabushiki Kaisha Shomubu Ch¯osaka,. Taish¯o 14 [1925]. 1, 2, 8, 190, 5 p..

Ajia Shakait¯o Kaigi, Shakai Shugi Int¯anashonaru =: Asian Socialist Conference, Socialist International
T¯oky¯o. Nihon Shakait¯o Shuppankyoku,. 1956.. 55 p. ;.

Ajia shimin to Kan-Ch¯osenjin
Sæo, Yong-dal,
T¯oky¯o. Nihon Hy¯oronsha,. 1993.. xvi, 792 p..

Ajia-shin-keizai-chizu-no-yomitaka: sono katsuryoku no gensen to Nihon no kadai
Watanabe, Toshio ; Aoki, Takeshi
1 han, 1 satsu. TÅokyÅo. PHP KenkyÅujo. 1991. 197 S. : graph. Darst., Kt..
ISBN 4-569-53286-1

Ajia shin keizaiken.: Bijinesu no k¯i pointo ga zubari wakaru!!
Kobayashi, Mamoru, ; Usami, Satoshi,
T¯oky¯o. Tokuma Shoten,. 1997.. 218 p..

Ajia-shin-kÅogyÅoka-to-Nichi-Bei-keizai
Nakagawa, Nobuyoshi ¬[Hrsg.]¬
Shohan. TÅokyÅo. TÅokyÅo Daigaku Shuppankai. 1990. VIII, 317 S. : graph. Darst., Kt.. ÅOsaka-shiritsu-daigaku, keizai-kenkyÅusho shohÅo ; 39.
ISBN 4-13-040111-4

Ajia shinseiki
Aoki, Tamotsu
TÅokyÅo. Iwanami Shoten. 2002.

Ajia shi o kangaeru: Ajia shi o koseisuru yottsu no rekishi sekai
Tamura, Jitsuzo,
Tokyo. Chuo Koronsha,. 1989 . 497 p..

Ajia shiry¯o ts¯uh¯o =: Materials on Asia, accession list, and review.
T¯oky¯o. Kokuritsu Kokkai Toshokan,. 1986-2002.. 17 v. ;.

Ajia-shokoku-ni-okeru-jizoku-kanÅona-toshika-josei-no-chii-shÅukyÅo
TÅokyÅo. 1999. 147 S. : graph. Darst., Kt.. KenkyÅu shiryÅo / Kokuritsu Shakai HoshÅo JinkÅo Mondai KenkyÅusho ; 296.

Ajia-shokoku-ni-okeru-jizoku-kanÅona-toshika-to-ningen-kankyÅo-anzen-hoshÅo-ni-kansuru-kenkyÅu: saishÅu hÅokokusho
TÅokyÅo. 2002. II, 452 S. : graph. Darst., Kt.. JinkÅo mondai kenkyÅu shiryÅo ; 304.

Ajia shokoku ni okeru minkatsu seisaku no tenkai
Kimura, Michio,
T¯oky¯o. Ajia Keizai Kenky¯ujo,. 1992.. vii, 252 p..

Ajia shokoku no chiiki keizai k¯oz¯o
Noda, Y¯osuke. ; Sat¯o, Yurie.
T¯oky¯o. Ajia Keizai Kenky¯ujo,. 1992.. 6, 218 p..

Ajia shokoku no k¯ot¯o ky¯oiku ni kansuru kenky¯u h¯okoku.
T¯oky¯o. Kokuritsu Ky¯oiku Kenky¯ujo,. Sh¯owa 50 [1975]. 193 p. ;.

Ajia shokoku no shuy¯o shinbun ni arawareta "ky¯okasho mondai" kiji sakuin: 1982-nen 7-gatsu--9-gatsu = Asian newspapers on the "textbook issue", index to articles : July--September 1982
T¯oky¯o. Ajia Keizai Shuppankai,. 1982.. 130 p. ;.

Ajia shokoku no t¯okei seido.
Matsuda, Michio,
1970.. p. cm..

Ajia-shokoku-no-zeihÅo: shuyÅo 11-kakoku chiiki no zeisei no subete
2 han. TÅokyÅo. ChÅuÅo Keizaisha. 1998. 5, 28, 604 S. : graph. Darst., Kt..
ISBN 4-502-75894-9

Ajia shuy¯okoku chiiki no keizai t¯okei: oyobi kabushiki t¯oshi gaido
¯Onishi, Toshiyuki. ; Sait¯o, Hajime. ; Yi, Sang-gæun.
T¯oky¯o. Nikk¯o Ris¯achi Sent¯a,. 1990.. 36, 37 p..

Ajia Taiheiy¯o chiiki b¯oeki matorikusu (sangy¯obetsu, 1975-1992) =: International trade matrix for Asia-Pacific region by industrial group, 1975-1992
T¯oky¯o. Ajia Keizai Kenky¯ujo,. 1995-. v. <1-2 > ;.

Ajia TaiheiyÅo chiiki kankyÅo iinkai saishÅu hokokusho
TÅokyÅo. FAIR. 1994. 102 S..
ISBN 4-906275-15-4

Ajia Taiheiy¯o chiiki keisei e no d¯otei: ky¯okai kokka Nichi-G¯o no aidentiti mosaku to chiiki shugi
¯Oba, Mie,
Ky¯oto-shi. Mineruva Shob¯o,. 2004.. iv, 431, 13 p. ;.

Ajia Taiheiy¯o chiiki ni okeru keiki hend¯o no bunseki: y¯oyaku to teigen = Analyzing business cycle in the Asia and Pacific basin countries : summary and proposals
T¯oky¯o. Sangy¯o Kenky¯ujo. 1986.. 54 p..

Ajia Taiheiy¯o chiiki ni okeru shakai keizai kaihatsu seisaku to kokusai kankei
Kawashima, Tatsuhiko.
T¯oky¯o. Gakush¯uin Daigaku T¯oy¯o Bunka Kenky¯ujo,. 1992.. v, 56 p..

Ajia Taiheiy¯o chiiki no keizai seiji no henb¯o
Watanabe, Fukutar¯o,
T¯oky¯o. Gakush¯uin Daigaku T¯oy¯o Bunka Kenky¯ujo,. 1993.. v, 86, iii p..

Ajia Taiheiy¯o chiiki no sh¯orai tenb¯o ni kansuru kenky¯u
T¯oky¯o. S¯og¯o Kenky¯u Kaihatsu Kik¯o. Sh¯owa 60 [1985]. viii, 1026 p..

Ajia Taiheiy¯o fy¯ujon: APEC to Nihon
Funabashi, Y¯oichi,
T¯oky¯o. Ch¯u¯o K¯oronsha,. 1995. 430 p. ;.

Ajia Taiheiy¯ogaku rons¯o.
Min¯oo-shi. Ajia Taiheiy¯o Kenky¯ukai,. 1999-. v..

Ajia TaiheiyÅo keizaiken no kÅoryÅu
Sugihara, Kaoru
ÅOsaka. ÅOsaka daigaku shuppankai. 2003. II, 94 S..
ISBN 4-87259-127-5

Ajia-TaiheiyÅo-keizaiken-no-seisei: sono dÅotai to tÅogÅo mekanizumu no kaimei
Aoki, Takeshi
Shohan. TÅokyÅo. ChÅuÅo Keizaisha. 1994. 10, 4, 178 S. : graph. Darst..
ISBN 4-502-61943-4

Ajia Taiheiy¯o keizai shakai nenp¯o
T¯oky¯o-to. Hara Shob¯o. v. ;.

Ajia Taiheiy¯o ky¯oryoku to Nichi-Bei-Ch¯u kankei =: Asia-Pacific cooperation and Japan, US, and China : Heiwaken Kaigi h¯okoku.
Tokyo. Sekai Heiwa Kenky¯ujo,. 1997.. 61 p. ;.

Ajia-TaiheiyÅo-no-chiiki-kyÅoryoku: Beikoku no shintsÅushÅo senryaku to Ajia keizai no shintenkai
Tanaka, Takuo
TÅokyÅo. ChÅuÅo Keizaisha. 1994. 3, 4, 306 S. : graph. Darst..
ISBN 4-502-62003-3

Ajia Taiheiy¯o no keizai hatten to chiiki ky¯oryoku
Yanagihara, T¯oru,
T¯oky¯o. Ajia Keizai Kenky¯ujo,. 1992.. xii, 424 p..

Ajia Taiheiy¯o shokoku, chiiki ni okeru sh¯ohin b¯oeki t¯okei no seig¯osei: yushutsugaku to tai¯osuru yuny¯ugaku o hikaku
Yamamoto, Yasuko. ; Noda, Y¯osuke.
T¯oky¯o. Ajia Keizai Kenky¯ujo,. 1997.. 479 p..

Ajia Taiheiy¯o t¯oky¯u.
T¯oky¯o. Waseda Daigaku Ajia Taiheiy¯o Kenky¯u Sent¯a,. 2000-. v..

Ajia Taiy¯osh¯u shokoku ni okeru n¯ogaku ky¯oiku
Miyayama, Heihachir¯o, ; Ishizuka, Yoshiaki,
T¯oky¯o. Nihon Gakujutsu Shink¯okai,. 1984.. xi, 399 p..

Ajia to Nihon: kindaika e no michi to aidentiti o motomete : Keio International Symposium
T¯oky¯o. Keis¯o Shob¯o,. 1985.. 232 p., [6] p. of plates.

Ajia to no taiwa
Yano, T¯oru, ; Isomura, Hisanori, ; Arifin, Bey.
T¯oky¯o. Nihon H¯os¯o Shuppan Ky¯okai,. Sh¯owa 59 [1984]. 283, 43, 39 p., [22] p. of plates.

Ajia torendo.: Asian trends.
[Tokyo] . Ajia Keizai Kenky¯ujo.. no..

Ajia to sekai: chiiki shakai kara no shiten
Iijima, Nobuko,
T¯oky¯o. Y¯uhikaku,. 2001.. x, 269 p..

Ajia ts¯uka kiki: sono gen®in to tai¯o no mondaiten
Kunimune, K¯oz¯o.
Chiba-shi. Ajia Keizai Kenky¯ujo,. 2000.. vi, 257 p..

Ajia ts¯uka kin®y¯u kiki no keiken o fumaeta kaihatsu seisaku no arikata oyobi Ajia no kongo no kaihatsu seisaku ni kansuru ch¯osa h¯okokusho: Heisei 10-nendo Keizai Kikakuch¯o itaku ch¯osa.
[Tokyo]. Nihon S¯og¯o Kenky¯ujo,. Heisei 11 [1999]. 160 p..

"Ajia" wa dÅo katararete kita ka: kindai nihon no orientarzumu
Koyasu, Nobukuni
TÅokyÅo. Fujiwara shoten. 2003. 284 S..
ISBN 4-89434-335-5

Ajia wa k¯o kawaru: Watanabe Toshio no saishin "t¯oron" jiten = The changing Asia
Watanabe, Toshio, ; Okazaki, Hisahiko,
T¯oky¯o. Tokuma Shoten,. 1993.. 365 p..

Ajia y¯ugaku =: Intriguing Asia.
T¯oky¯o-to. Bensei Shuppan,. 1999-. v..

Aj¯iba ¯adam¯i
Rain¯a, Balaj¯ita Siçngha.
Ammritasara. Alak¯a S¯ahita Sadana,. 1991.. 132 p. ;.

Ajid: African journal of indigenous development.
Makurdi, Nigeria. African Association of Indigenous Development,. c2003-. v. ;.

A jid in a natziésn uniform: di iberlebeniésn fun kapiòtan Gregor, gewezener ésef fun 352-òtn baòtaljon F.òT.P.F. in Le-Pi (Hoòt Luar), Frankraich
Ritvas, Grigori.
Pariz. Impr. Abexpress,. 1971.. 320 S..

A jid in wald: bleòtlech fun a òtogbuch
Kagan, Berl.
Nju-Jork. CYCO,. 1955.. 153 S..

[Ajie language publications].
[S.l.. s.n.],. <1986- >. <1 > v. ;.

Ajiken ny¯usu.
T¯oky¯o. Ajia Keizai Kenky¯ujo. v..

Ajik mottahan nae kasæum æui maltæul: p°uræun nalgae sok æui esei
Sæoul T°æukpyæolsi. Hoam Ch°ulp°ansa,. 1992.. 312 p. ;.

Ajik p°aran sagwadæul æul wihayæo
Ch°a, Yun-sun,
[Seoul]. Yech°ansa,. 1987.. 130 p. ;.

Ajikto agiragoyo?: kungmin haksaengyong sæong kyoyuk ilki charyo.
Sæoul-si. Han®guk Kyoyuk Kaebarwæon,. 1993.. 121 p..

Ajikto chagyæokchæung i æopsæusimnikka?
Kim, U-gyæong.
Sæoul-si. Simji,. 1991-. v. <1 > ;.

Ajikto kayahal kil
Peck, M. Scott ; Sin, Sæung-chæol, ; Yi, Chong-man.
Sæoul. Yæoræumsa,. 1993.. 373 p. ;.

Ajikto kkum e poinæun kæu æolgul, abæoji
Song, Kæon-ho. ; Wæon, Pyæong-o,
Sæoul. Sanha,. 1990.. 308 p. ;.

Ajikto kÆu nar-Æun
Seoul. Mirinae. 1994. 319 S.. KyÆonggi mundan ; 7.
ISBN 89-7082047-7

Ajikto na næun nekt°ai ka æosaek hada
Kim, Mun-su,
Sæoul. Paeksan Sæodang,. 1995. 232 p..

Ajikto nassÆon kilga-e sÆosÆongida
Yu, Chin-taek
Seoul. Munhak-kwa chisÆongsa. 1996. 94 S.. Munhak-kwa chisÆong siinsÆon ; 187.
ISBN 89-3200833-7

Ajikto sojunghan iyagidæul
Kim, Hyæong-sæok, ; Yu, Mun-dong,
Sæoul. Paejae Sæogwan,. 1989.. 320 p. ;.

Ajikto uri ege sojunghan kæot
Sæo, Chæong-ju,
Sæoul. Ch°æongmun Ch°ulp°ansa,. 1982.. 356 p..

¬Die¬ Ajima-Verschwörung
Cussler, Clive
München. Blanvalet. 1991.
ISBN 3-7645-2416-2

^Die^ Ajima-Verschwörung
Cussler, Clive
München. Goldmann. 1993. 543 S..
ISBN 3-442-42188-8 kt. : DM 17.00, EUR 8.50

Ajimez: antología de poesía Andalusí
Hagerty, Miguel J. [Hrsg.]
Jérez. Excma. Dip. Provincial de Cádiz. 1983. Getr. Zählung. Arenal ; 4.
ISBN 84-500-8573-X

Ajimez: antología de la lírica andalusí ; poesía
Hagerty, Miguel José
[Sevilla]. Ed. Andaluzas Unidas. 1985. [ca. 200 S.]. Biblioteca da la cultura andaluza ; 12.
ISBN 84-7587-023-6

°Ajåin al-fallåadhah: qidsads qadsåirah
Bakr, SalwÐa
al-Qåahirah. Såinåa lil-Nashr ;. 1992.. 138 p. ;.

Ajin-i Isandari
Sirazi, Abdi Big ; Ragimov, A. G.
Moskva. Nauka. 1977. IX, 142 S..

Ajinkya t¯ar¯a: aitih¯asika k¯adambar¯i
¯Apaòte, N¯ar¯ayaòna Hari,
Mumba¯i. Gaòneâsa Mah¯adeva ¯aòni Kampan¯i,. 1921.. vi, 302 p. ;.

Ajisai ya Yamada Isuzu to iu joy¯u
Masumoto, Kinen,
T¯oky¯o. S¯oshisha,. 2003. 349 p..

A jó Isten kenyérsütögetÍoje
Móra, Ferenc
Budapest. Unikornis Kiadó. 1997. 188 S.. Nagy Magyar mesemondók ; 8.
ISBN 963-427-187-1

Ajitagama
Bhatt, N. R.
Pondichéry. Institut Français d'Indologie <Pondicherry>: Publications ... ; ....

Aj¯ita Kaura: Gulab¯ano toòm Mauta Al¯i B¯abe d¯i taka
Manindaraj¯ita Kaura.
Ludhi¯aòn¯a. Pañj¯ab¯i R¯a¯iòtaraza Ko¯apareòtiwa Sos¯a¯iòt¯i,. 1986.. 95 p. ;.

Aj¯ita Kaura d¯a kath¯a-bodha: "Mauta Al¯i B¯abe d¯i" te "N¯a m¯aro" de wishesha sandarabha wica
P¯ala, Kar¯ant¯i.
Ammritasara. R¯uh¯i Prak¯ashana,. 2004.. 112 p. ;.

AjitamahÅatantram
Bhatt, Niddodi Ramachandra ; Filliozat, Jean ; great tantra of Ajita, The
New Delhi. Indira Gandhi National Centre for the Arts [u.a.]. 2005. 5 vols.
ISBN 81-2081974-8 (set)

Ajit Gupta
Gupta, Ajit
[Berlin] . [Verein Berliner Künstler] .

AJIT GUPTA. KATALOG.
1982.

¬A¬ Jivaro version of totem and taboo
Lévi-Strauss, Claude
2002.