Advies volkshuisvesting: advies inzake volkshuisvesting in de jaren negentig
's-Gravenhage. 1989. 59 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 89,04.
ISBN 90-6587-346-5

Advies voltooiingsrichtlijn gelijke behandeling in de sociale zekerheid: advies over het voorstel voor een EG-richtlijn tot voltooiing van de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling op het terrein van de sociale zekerheid
's-Gravenhage. 1989. 51 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1989,1.
ISBN 90-6587-344-9

Advies voorbereidend beroepsonderwijs
's-Gravenhage. 1988. 23 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1988,1.
ISBN 90-6587-309-0

Advies voorgenomen intrekking Bedrijfsvergunningenwet 1954
's-Gravenhage. 1984. 36 S.. Publikatie ; 1984,21.
ISBN 90-6587-112-8

Advies voor het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3)
Den Haag. VROM-Raad. 1997. 36 S.. Advies ; 004.
ISBN 90-75445-29-6

Advies voorlichting en raadpleging werknemers
's-Gravenhage. 1984. Publikatie ; 1984,8.
ISBN 90-6587-144-6

Advies voorontwerp van wet herinrichting ABW
's-Gravenhage. 1991. 112 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1991,8.
ISBN 90-6587-439-9

Advies voorontwerp wet gelijke behandeling
's-Gravenhage. 1982. 39, 101, 4 S.. Publikatie ; 1982,4.
ISBN 90-6587-034-2

Advies voorontwerp-Wet op het consumentenkrediet
DenHaag. 1985. 254 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1985,9.
ISBN 90-6587-193-4

Advies voorontworp-wet op het consumentenkrediet
Den Haag. 1985. 254 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 85,09.
ISBN 90-6587-193-4

Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport [name of project].
Utrecht. Commissie voor de Milieu-Effectrapportage,. [1988]-<[1989]>. <24 > v. ;.

Advies voorstellen minimumloon en sociale zekerheid 1984
's-Gravenhage. 1983. 84 S.. Publikatie ; 1983,22.
ISBN 90-6587-116-0

Advies voorstellen WSW 1984
's-Gravenhage. 1983. 56 S.. Publikatie ; 1983,29.
ISBN 90-6587-129-2

Advies voortgeze basisonderwijs: Advies inzake de nota "Verder na de basisschool"
's-Gravenhage. 1982. 99 S.. Publikatie ; 1982,11.
ISBN 90-6587-051-2

Advies voorzieningenbeleid werklozen
's-Gravenhage. 1989. 73 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 89,07.
ISBN 90-6587-348-1

Advies vorderingsrecht belangenorganisaties: advies inzake het voorontwerp van Wet regeling vorderingsrecht belangenorganisaties
's-Gravenhage. 1990. 56 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 90,01.
ISBN 90-6587-384-8

Advies vrijwillige deeltijdarbeid
DenHaag. 1985. 37 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1985,11.
ISBN 90-6587-197-7

Advies vrouwen en ontwikkeling
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1985. 53 S.. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 85.
ISBN 90-12-04985-7

Advies vrouwen in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking
's-Gravenhage. Staatsuitg.. 1986. 90 S.. Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 86.
ISBN 90-12-05342-0

Advies vrouwen in ontwikkelingslanden: Aspecten van ontwikkelingsbeleid
's-Gravenhage. 1980. 51, 6 S.. Publikaties van de Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ; 67.
ISBN 90-12-03046-3

Advies werkgelegenheid etnische minderheden: advies werkgelegenheidsprogramma minderheden
's-Gravenhage. 1987. 111 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 87,24.
ISBN 90-6587-291-4

Advies werkgelegenheid minderheden
's-Gravenhage. 1992. 148 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 92,04.
ISBN 90-6587-479-8

Advies werkgelegenheidsaspecten stadsvernieuwing
's-Gravenhage. 1984. 51 S.. Publikatie ; 1984,15.
ISBN 90-6587-152-7

Advies Wet beperking cadeaustelsel
DenHaag. 1986. 36 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1986,9.
ISBN 90-6587-247-7

Advies Wet bevordering arbeidsinpassing
DenHaag. SER. 1995. 46 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1995,3.
ISBN 90-6587-585-9

Advies wetgeving inkomensvorming
's-Gravenhage. 1983. 116 S.. Publikatie ; 1983,1.
ISBN 90-6587-089-X

Advies Wet onbeloonde arbeid uitkeringsgerechtigden
's-Gravenhage. 1984. 137 S.. Publikatie ; 1984,23.
ISBN 90-6587-176-4

Advies wettelijke minimumloonregeling
DenHaag. 1985. 135 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1985,10.
ISBN 90-6587-196-9

Advies wijziging AAW, ABW, IOAW en IOAZ
's-Gravenhage. 1991. 87 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1991,1.
ISBN 90-6587-421-6

Advies wijziging colportagewet
Den Haag. 1987. 60 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 87,05.
ISBN 90-6587-277-9

Advies wijziging enquêterecht
's-Gravenhage. 1988. 139 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 88,14.
ISBN 90-6587-336-8

Advies wijziging Prijzenwet
's-Gravenhage. 1990. 30 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 90,02.
ISBN 90-6587-384-8

Advies wijziging vakantiewetgeving
's-Gravenhage. 1984. 57 S.. Publikatie ; 1984,20.
ISBN 90-6587-172-1

Advies wijziging van de In- en uitvoerwet: Advies inzake een ontwerp van wet, strekkende tot wijziging van de in- en uitvoerwet
's-Gravenhage. 1983. 76 S.. Publikatie ; 1983,15.
ISBN 90-6587-102-0

Advies wijziging vestigingswet bedrijven 1954: Advies inzake wijziging van de Vestigingswet Bedrijven 1954
's-Gravenhage. 1982. 40 S.. Publikatie ; 1982,19.
ISBN 90-6587-070-9

Advies wijziging Vestigingswet Bedrijven en Drank- en Horecawet
's-Gravenhage. 1984. 18 S.. Publikatie ; 1984,22.
ISBN 90-6587-175-6

Advies wijziging wet arbeid buitenlandse werknemers
DenHaag. 1992. 88 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1992,6.
ISBN 90-6587-483-6

Advies wijziging Winkelsluitingswet
DenHaag. 1986. 78 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1986,11.
ISBN 90-6587-250-7

Advies witboek Europees beleid
DenHaag. SER. 1995. 44 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1995,1.
ISBN 90-6587-578-6

Advies Witboek Europees sociaal beleid
Den Haag. 1995. 44 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 95,01.
ISBN 90-6587-578-6

Advies ziekenhuissituatie Delft, bijlage.
[Netherlands]. Zuid-Holland,. [1983]. 1 v. (various pagings).

Advies ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
's-Gravenhage. 1991. 342 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 91,15.
ISBN 90-6587-451-8

Advies zwangerschaps- en bevallingsverlof: advies inzake verlening en flexibilisering zwangerschaps- en bevallingsverlof
's-Gravenhage. 1988. 36 S.. Publikatie : Sociaal-Economische Raad ; 88,07.
ISBN 90-6587-318-X

Adview inzake ethiek van de erfelijkheidsadvisering (genetic counseling)
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij,. 1980.. iv, 155 p. ;.

Adviezen inzake ombuigingen op het terrein van de sociale verzekeringen per juli 1982, inzake verdeling premie WAO tussen werkgever en werknemer per 1 juli 1982, inzake premieverdeling Werkloosheidswet
Den Haag. 1982. getr. Pag. Sociaal-Economische Raad, [Uitgave], 1982,10.
ISBN 90-6587-050-4

Adviezen maatregelen minimumloon en sociale uitkeringen voor 1985, maatregelen ziekengeld per 1 januari 1985
's-Gravenhage. 1984. Publikatie ; 1984,19.
ISBN 90-6587-171-3

Adviezen over ombuiging in de sociale zekerheid 1983, over beperking overlijdensuitkering ingevolge de AOW, over verdeling WAO-premie tussen werkgever en werknemer per 1 januari 1983
's-Gravenhage. 1982. Publikatie ; 1982,27.
ISBN 90-6587-073-3

Adviezen over vervallen recht RWW-uitkering schoolverlaters van 16 en 17 jaar over afschaffen recht WWV-uitkering werkloze werknemers beneden 23 jaar
's-Gravenhage. 1982. 34 S.. Publikatie ; 1982,26.
ISBN 90-6587-081-4

Adviezen premie verdeling WAO per 1 juli 1983, samenloop werkloosheidsuitkering met bepaalde andere inkomsten, afschaffing loondervingsvergoeding CVV
's-Gravenhage. 1983. getr. Pag. Publikatie ; 1983,13.
ISBN 90-6587-099-7

Adviezen van een oude rot & ander sportief proza
Bomans, Godfried
2. dr. Amsterdam. Amber. 1988. 167 S..
ISBN 90-5093-022-0

Adviezen WWV en WSW: advies voorstel van wet tot wijziging van artikel 36 WWV (19 maart 1986) ; advies bieden van rechtsbescherming bij het uitblijven van een beslissing op het terrein van de WWV en de WSW (19 febr. 1986) ...
DenHaag. 1986. 201 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1986,5.
ISBN 90-6587-242-6

Adviezen WWV en WSW: advies gelijke behandeling WWV ; advies formalisering arbeidsvoorwaardenoverleg WSW ; advies uitvoeringsbesluiten WSW
's-Gravenhage. 1988. 95 S.. Publikatie / Sociaal-Economische Raad ; 1988,13.
ISBN 90-6587-339-2

Advijs van den heer Mr. M.W. de Jonge, zoo als het in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op vrijdag, den 18 december 1829, door denzelven, over de wetten aangaande de begrooting en het Amortisatiesijndicaat genoegzaam is voorgedragen
Jonge, Marinus Willem ¬de¬
S.l.. s.n. [1829]. 8 p..

Advijs van den Roomschen Keyser door den Heer [I. v.] Friquet, sijnen Raedtende Extraord: Gedeputeerde
Friquet
Delft . 1660. 3 bl..

Ad Vincentium: carmen conviviale
Paoli, Ugo Enrico
Firenze. Le Monnier. 1953. 2 S..

Ad Vincentium Arangio Ruiz anserem factum
Paoli, Ugo Enrico
Firenze. 1956. [2] S..

Ad Vindicias hispanicas lampades historicae
Chiflet, Jean-Jacques

Ad Vindicias Hispanicas Lampades Historicae, Contra novas Marci Antonii Dominici cavillationes, parte altera redivivae (ut ipse comminiscitur) Ansberti Senatoris Familiae
Chiflet, Jean-Jacques
Antverpiae. Moretus. 1649. [6] Bl., 88 S..

Ad viros praeclarissimos atque doctissimos Fridericum Platnerum, Georg. Theophil. Boernerum ... Magistros recens creatos epistola ¬Ioann. Frid. Naundorffii¬
Naundorff, Johann F.
Lipsia. Breitkopf. 1751. [4] Bl..

Ad virum ... Albertum Linemannum ... de eximio Seculi nostri ornamento ac miraculo Hulderico Caloreste Phil. Mag. Caeco ... [Gedicht]
Kaldenbach, Christoph
Regiomonti. Reusner. 1649. 2 B.

Ad virum celeberrimum Henricum Morum Cantabrigiensem Epistola, qua de ipsius principio Hylarchico seu spiritu naturae et familiari modernis hydrostaticis aeris gravitatione et elatere
Sturm, Johann Christoph
Norimbergae. Endter. 1685. 116 S..

Ad virum celeberrimum Henricum Morum Cantabrigiensem epistola qua de ipsius principio hylarchico seu spiritu naturae et +& familiari modernis hydrostaticis aëris gravitatione et +& elatere, occasione controversiae circa experimenta quaedam in parte prima Collegii Curiosi ad causes naturales revocata nobis obortae, libere, sepositoque omni tum praeiudicio ¬praejudicio¬ tum partium studio disseritur
Sturm, Johann C.
Norimbergae. Endter. 1715. 256 S. : Ill., graph. Darst..

Ad virum celeberrimum Henricum Morum Cantabrigiensem epistola qua de ipsius principio hylarchico seu spiritu naturae & familiari modernis hydrostaticis aeris gravitatione & elatere ... disseritur
Sturm, Johann Christoph
Norimbergae. Endter. 1685. 116 S. : zahlr. Ill..

Ad Virum Celeberrimum Henricum Morum Cantabrigiensem Epistola Qua De Ipsius Principio Hylarchico seu Spiritu Naturæ [et] Familiari modernis Hydrostaticis Aëris Gravitatione et Elatere, Occasione controversiæ circa experimenta quædam in parte prima Collegii Curiosi ad causas naturales revocata nobis obortæ, Liberè, sepositoþque omni tum præjudicio tum partium studio disseritur ¿ Joh. Christoph. Sturmio, P. P..
Sturm, Johann Christoph. ; More, Henry
Norimbergae. Endter,. 1685.. 111 S..

Ad virum celeberrimum Henricum Morum epistola, qua de ipsius principio hylarchico ... disseritur
Sturm, Johann C.
Norimberga. 1685.

Ad Virum Excellentissimum ac Clarissimum Dn. M. Albertvm Linemannvm, Mathematum Professorem Celeberrimum, De Eximio Seculi nostri Ornamento ...
Kaldenbach, Christoph ; Linemann, Albert
Regiomonti. Reusner. 1649. [2] Bl. ; 4Ê.

Ad virum excellentissimum L. Joachimum Fellerum, p. p. Lipsiens. de elegia ipsius in obitum beatissimum ... Christiani Daumii ... Lycei Cygnei rectoris Elegidion
Stübel, Johann Jacob
Annaebergae. Nicolai. 1688. [8] S..

Ad virum generosum atque nobilissimum Andream Balthasarem de Schnurbein ... epistolagratulatoria: [qua de viris clarissimis, Andreae nomine insignitis agit]
Lotter, Johann G.
Hala. Hendel. 1724. 16 S..

Ad Virum ... Georg. ¬VVolffg. VVedelium¬ [Wolffg. Wedelium], Med. Doct. ... De Nummo (uti vocatur) Contourniato M. Aurelii Antonini M. Joh. Christoph. Olearii, Hallens. Sax. Epistola
Olearius, Johann C. ; Wedel, Georg Wolfgang ¬[Adressat]¬
Jenae. Ehrich. [1692]. 24 S. ; 4-o.

Ad Virum Illustrem Et Excellentissimum Dominum Guolfg. Georgium Welckium ... Dissertatio Epistolaris Qua In Patellarum Ut Dicuntur Iridis Quas Cum Vulgo Regenbogen-Schusselein Appellamus Veros Auctores Materiam Variasque Formas Ac Figuras Et Finem Denique Potiorem Inquirit Et Earum Complurens In Aere Exprimit Eademque Opera Viro Illustri De Sacris Nuptialibus A. Aerae Christianae MDCCXXXVIIII. Ad D. Junii Solenniter Celebrandis Observanter Et Pie Gratulatur M. Io. Alexander Doederlinus Academ. Imper. Nat. Curiosorum Nec Non Societ. Scientiarum Borussicae Collega ...
Döderlein, Johann Alexander ; Welck, Wolfgang Georg
Svobaci. Enderes. 1739. [2] Bl., 48 S., [2] Bl. : Ill..

Ad virum illustrem et excellentissimum dominum Guolfg. Georgium Welckium ... dissertatio epistolaris qua in patellarum ut dicuntur Iridis, quas cum vulgo Regenbogen-Schusselein appellamus, veros auctores, materiam variasque formas ac figuras et finem denique potiorem inquirit et earum complures in aere exprimit eademque opera viro illustri de sacris nuptialibus ... gratulatur M. Io. Alexander Doederlinus
Döderlein, Johann Alexander
Suobacum. Enderesius. 1739. [2] Bl., 48 S., [2] Bl. : Ill..

Ad virum ... Johannem Fredericum Mayerum ... epistola responsoria altera, exhibens vindicias argumentorum ex lumine rationis resurrectionem carnis probantium, conscripta
Vake, Johann
Hamburg. Ziegler. 1697. 36 S., 1 Bl..

Ad virum ... Johannem Fredericum Mayerum ... epistola responsoria exhibens quaestiones praeliminares sententiam de resurrectione mortuorum rationis lumine probali concernentes, conscripta a M. Johanne Vake
Vake, Johann
Hamburg. Ziegler. 1697. 27 S..

Ad Virum ... Johannem Fridericum Mayerum ... Epistola Responsoria Altera, exhibens Vindicias Argvmentorvm Ex Lumine Rationis Resurrectionem Carnis probantium
Vake, Johann
Hamburg. Ziegler. 1697. 38 S., [1] Bl..

Ad virum ... Johannem Fridericum Mayerum ... Epistola Responsoria exhibens Quæstiones Præliminares Sententiam De Resurrectione Mortvorum Rationis Lumine Probabili Concernentes
Vake, Johann
Hamburg. Ziegler. 1697. 27 S..

Ad virum magnificum ... Carolum Christianum Tittmannum ... carmen gratulatorium
Reichard, Heinrich Gottfried
Lipsiae. Büschel. 1789. [8] S..

Ad virum magnificum Caspar Corswant, ..., exequias parantem filio post fata primogeniti superstiti unico patri cognomini quem vitae omnis autor à die XXVI. Januarii A. 1694 nobis ultra esse non sivit
Stargardiae. Ernestus. 1694.

Ad virum magnificum... Iohannem Fridricum Burg... Borussorum regi a consiliis in supremo consistorio et in Wratislaviensium civico assessorem, ecclesiarum scholarumque A.C. inspectorem... ad S. Elisabetae pastorem... de anno sui muneris sacri iobelaeo: epistola gratulatoria
Nimptsch, Johann Gottlob
Vratislaviae. ex officina Grassiana. [1763]. 1 Mikrofilm (9 Aufnahmen).

Ad virum nobilem: de cultu confucii Philosophi et progenit apud Sinas: [quaestio praeliminaris Jesuitarum apologiae, edendae brevi in lucem, pro vindicando de Sinensium ritibus Alexandri VII. decreto : an colant in China litterati Confucium ... ut Deum & progenitores ut numina?]
Dilingae. Jo. Casp. Bencard. 1700. 66 S..

Ad virum nobilissimum [et] Abrah. Birnbaum cum ex obitu praematuro filii dilectissimi Godofredi Sigismundi Birnbaum in luctum ingentem conjectus esset allocutio
Lips..

Ad virum nobilissimum ... Jo. Burchardum Menckium ... Academiae Lipsiensis ... rectorem beati parentis sui ... Ottonis Menckenii ... theol. licentiati ... memoriam ... 4. Kal. Februaris a. 1708 solemni oratione recolentem acta eruditorum interprete ...
Crell, Ludwig Christian ; Mencke, Johann Burkhard ; Mencke, Otto
[Lipsiae]. Fleischer. 1707. [8] S..

Ad virum perillustrem Dn. C. J. Jh. de W. Epistola: qua Megalomartyris Theodori Stratelatis seu Ducis, vitam et martyrium ex imperatoris Constantinopolitani Basilii II. Menologio graeco (Ferd. Ughelli anecdot. ital. sacrae tom. X. ad p. 243 seqq. inserto) libro rarissimo exhibet M. J. A. D. L. W. R.
Döderlein, Johann Alexander
[Weissenburgum Noricorum]. [1724]. 8 S..

Ad Virum Perquam Reverendum, Clarißimum Atq Doctißimum Dn. Johannem Faes Lynenburgensem, Hactenus Ecclesiæ, quæ est Steierbergæ, in Ducatu Lynenburgico, Nunc Deo O. M. benignè annuente Ecclesiæ Mindensis ad D. Martini Pastorem, rite electum ac vocatum Ipsaq; die Domini XV. post SS. Trinit[atis] faustè & feliciter officium sacrum aggressum Acclamatio Votiva inteee doodle dandy, Days of wine and roses, The jazz singer, A star is born, Johnny Belinda, The petrified forest, East of Eden, Sergeant York, Mister Roberts, The story of Louis Pasteur, Moby Dick, The old man and the sea, Arsenic and old lace, Giant, The life of Emile Zola, Mildred Pierce, A midsummer night's dream, Now voyager, Dark victory, The adventures of Robin Hood, The music man, Public enemy, The glass menagerie, The sea hawk, To have and have not, High Sierra, Gold diggers of 1933, Footlight parade, The wild brunch, Jezebel, Mame and many more ; featuring a sixty page, custom-printed book with color posters and photographs from the studio's private collection
Faes, Johann
Burbank, Calif. [u.a.]. Warner Bros. Records. P 1973. 3 in Schuber Schallplatte. 50 years of film music ; [2].

Ad Virum Perquam Reverendum, Clarißimum Atq Doctißimum Dn. Johannem Faes Lynenburgensem, Hactenus Ecclesiæ, quæ est Steierbergæ, in Ducatu Lynenburgico, Nunc Deo O. M. benignè annuente Ecclesiæ Mindensis ad D. Martini Pastorem, rite electum ac vocatum Ipsaq; die Domini XV. post SS. Trinit[atis] faustè & feliciter officium sacrum aggressum Acclamatio Votiva inter gratulantium preces modeste oblata
Faes, Johann
Mindae. Philerus. 16XX. [1] Bl..

Ad virum venerandum M. Heinr. Pippingium Chrysologum apud Lipsienses facundissimum Schediasma, qvo in genere De eruditorum Germanorum vitis, contra iniqvas Gallorum nonnullorum censuras, in specie, De Biographois, contra Rolandi Maresii agitur
Feustel, Christian ; Pipping, Heinrich
Lipsiae ;Gorlitii. Rohrlachius,. 1707 . 246 S..

Ad Virvm Amplissimvm Et Clarissimvm Io. Adamvm Schierivm ... Senem Octogenarivm Carmen Elegiacvm Christiani Gottlieb Wernsdorfii Scriptvm In Avspiciis Anni MDCCLXXXXVII
Wernsdorf, Christian Gottlieb ; Schier, Johann Adam
[S.l.] .

Ad Virvm Amplissimvm Et Clarissimvm Io. Adamvm Schierivm ... Senem Octogenarivm Carmen Elegiacvm Christiani Gottlieb Wernsdorfii Scriptvm In Avspiciis Anni MDCCLXXXXVII
Wernsdorf
[S.l.] .

Ad Virvm Perillvstrem Bernardvm Leopoldvm Volcmarvm de Schombvrg Avgvstissimi Danorvm Ac Norvagorvm Regis A Consiliis Conferendis, Statvs Etiam Ac Regiminis Consiliarivm, Praesidem Altonanvm, Ordinisqve Eqvestris Brandenbvrgici Aqvilae Fvlvae Eqvitem, Itemqve Virvm Svmme Venerandvm Ioannem Boltenivm Regii Consistorii Consiliarivm, Ac Rei Sacrae In Comitatv Pinnebergico Et Vrbe Altonana Praepositvm, Gymnasiarchas Longe Meritissimos, Qvvm D. XXVI. Maii MDCCXLIV. Solemnis Dedicatio Academici Christianei Rite Feliciterqve Peracta Esset, Ode Congratvlantis Professorvm Collegii
1 Aufl.. Altonae. Korte. 1744 = [1744]. [4] Bl. : Seitenvignetten.

Ad Virvm Summe Reverendum, Amplissimum atque Doctissimum Hermannvm Zimmermannvm, Verbi divini apud Marschachtenses Ministrum optime meritum, Fautorem & Amicum ad cineres colendum, quum, exacto matrimonii semiseculo, & Jubilaeum Gamicum cum ... Elisabetha natalibus Blechia, celebraret, & Viro ... Gvnthero Ottoni Fritschio, itidem Marschachtensium Sacerdoti fidelissimo ... Neptim elocaret, ... Annam Dorotheam Elisabetham Michaelis Fesseri, Verbi Divini Praeconis apud Tilsenses, & Annae Ilsabe Zimmermanniae, Filiam natu maximam, Epistola gratulatoria Caroli Michaëlis Strasbergii, L. L. Cultoris
Strasberg, Karl Michael ; Zimmermann, Hermann ; Zimmermann, Elisabeth ; Fritsche, Günther Otto ; Fritsche, Anna Dorothea Elisabeth ; Fesser, Anna Ilsabe
[S.l.]. 1720. [4] Bl..

Advis
København . Den Danske Bank. 1966-1990.

The advisability of establishing a pulp mill in Florida
Harvey, A. R. ; Pauli, E.
1921.. 65, [5] leaves.

The advisability of installing a steam--electric power plant at the Oliver Machinery Company, Grand Rapids, Michigan
Tuthill, Howard B. ; Wendler, Paul B.
1921.. xv, 49, [6] leaves.

Advisability of installing central-station power at the Laconia car works
Eacker, Earl H.
1923.. 113 leaves.

The advisability of regulating electric vehicles for energy conservation: a report to the Congress and the President
Washington. Dept. of Transportation, Office of the Secretary, Office of the Assistant Secretary for Systems Development and Technology,. 1976.. xii, [217] p. in various pagings.

Advis a messieurs les deputez des estats: d'vn moyen qu'ils ont paisible & bien aisé de faire qu'il n'y aye plus de diuersité d'Eglise en ce Royaume : Psalm XXXIII, recherche la paix salutaire, suy-la, gard la d'eschapper.
[S.l.. s.n.,. 16--?]. 15, [1] p. ;.

Advis a Mgrs. du Conseil d'Estat general, de la s. union de l'eglise catholique contre les blasphemateurs du nom de dieu
Paris . 1589. 1 bd..

Advis a Mrs. les deputez des Estats, d'un moyen qu'ils ont poisible et bien aise de faire qu'il n'y aye plus de diuersité d'Eglise en ce Royaume
[s.l.] . [s.a.]. 1 bd..

Advis au Roy et à Nos seigneurs de son Conseil, pour augmenter les manufactures des draps d'or ...
Paris. 1627.

Advis au Roy pour faire entrer la Noblesse, et gens de merite aux charges, et pourvoir au prix excesseifs des offices, sans mescontenter les officiers
o.O.. 1618. 29 S..

Advis au Roy sur le restablissement de l'office de Connestable
[s.l.] . 1620. 1 bd..

Advis au Roy touch. l'assemblée tenue en Guyenne par ceux de la religion pret. reformée
[s.l.] . 1623. 1 bd..

Advis au Sieur Gabriel Martin ... sur son escrit intitulé: La Banqueroute & Par, un personnage equitable et amateur de vérité
[S.l.]. 1632.

Advis Av Roy. Povr Oster Le Moyen aux meschans de contrefaire ses monnoyes, & de rogner & diminuer la bonne de son poids, grandeur & espesseur: Ensemble les moyens pour facilement paruenir à l'effect de ces choses ; De plus vn Discours à Messieurs du Conseil sur le mesme subject
Douet, Jean ; 1601-1643 <France, Roi, XIII.> ; Buillion, ... de [Widmungsempfänger]
Paris. Laguehay. 1634. 148 [i.e. 140] S., [1] Bl..

Advis Avx Criminalistes Svr Les Abvs Qvi Se Glissent dans les Proces de Sorcelerie: Dediés aux Magistrats d'Allemagne ; Liure tres necessaire en ce temps icy, à tous Iuges, Conseillers, Confesseurs (tant des Iuges que des Criminels) Inquisiteurs, Predicateurs, Aduocats, & mêmes aux Medecins
Spee, Friedrich ¬von¬ ; Bouvot, Ferdinand ¬[Übers.]¬
Lyon. Prost. 1660. 336 S. ; 8-o.

Ein anwendungsorientiertes Kostenmodell zur Bewertung von Streitkräftestrukturen im Rahmen von Kostenwirksamkeitsuntersuchungen: Dediés a h
Wisskirchen, Frank ; Bouvot, Ferdinand ¬[Übers.]¬
Frankfurt am Main [u.a.]. Lang. 1993. 182 S.. Europäische Hochschulschriften : Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 1445.
ISBN 3-631-46370-7 (kart.) : DM 59.00 (freier Pr.)

Advis Avx Criminalistes svr Les Abvs Qvi se glissent dans les Proces de Sorcelerie : Dediés aux Magistrats d'Allemagne ; Liure tres necessaire en ce temps icy, à tous Iuges, Conseillers, Confesseurs (tant des Iuges que des Criminels), Inquisiteurs, Predicateurs, Aduocats, & mêmes aux Médecins
Spee, Friedrich _von_ ; Bouvot, Ferdinand
[Mikrofiche-Ausg.]. Lyon. Prost. 1660. [24] Bl., 336 S..

Advis Avx Criminalistes Svr Les Abvs Qvi Se Glissent dans les Proces de Sorcelerie : Dediés aux Magistrats d'Allemagne ; Liure tres necessaire en ce temps icy, à tous Iuges, Conseillers, Confesseurs (tant des Iuges que des Criminels) Inquisiteurs, Predicateurs, Aduocats, & mêmes aux Medecins
Spee, Friedrich _von_ ; Bouvot, Ferdinand
Lyon. Prost. 1660. 336 S. ; 8-o.

Advis charitable et burlesque aux religieuses refugiez dans Paris sur leurs occupations ordinaires
Paris. 1652.

Advis charitables sur les diverses oeuvres, et feuilles volantes du Sr.Girard Desargues ...: publiées sous les titres 1) de Brouillon proiet d'une atteinte aux evenements des rencontres du cone avec un plan ..., 2) de Brouillon proiet d'exemple d'une maniere universelle, touchant la pratique du traict approuvés à preuves pour la couppe des pierres en l'architecture, 3) d'une Maniere de tracer tous quadrans d'heures égales au soleil, au moyen du style posé ...
R. ; Desargues, Girard
Paris . Tavernier & L'Anglois, dit Chartres. 1642. [VI], 14 p..

Advis de ce qui s'est passé sur le sviet d'une lettre présenteé au roy très chrestien de la part de la royne mère de sa majesté
[S.l.]. 1636. 54 S..

Advis de la defaicte de l'armée portuguese en Faez: éscrit du destroict de Gibraltar à un seugneur principal ; le treiziesme aoust 1578
Lyon. Rigaud. 1578. 8 S..

Advis de Lovys Richeome Provensal, de la Compagnie de Iesus: sur l'aduertissement du Sieur du Plessis, publié ces iours passez.
Richeome, Louis, ; Mornay, Philippe de,
Paris. Pierre Chevallier,. 1602.. 16 p..

Advis de maistre Guillaume nouvellement retourne de l'autre monde, sur lesujet de l'anticoton
DuCoignet, Pierre
S.l.. 1611.

Advis de Mgr. le Prince au roy, en son conseil tenu au Louure 6 Janv. 1615 sur l'article du tiers Estat contradictions du Clergé
[s.l.] . 1615. 1 bd..

Advis de Mrs. du Conseil general de l'union de Catholiques estably a Paris sur la nomination de Duc de Mayenne de Lieut-general
Parisii . 1589. 1 bd..

Advis de Mrs. du conseil gener. de l'union des Catholiques estably a Paris sur la nomination et election de Mgr. le Duc de Mayenne, pour luy estre donné le tiltre de Lieutenant General de l'Estat royal etc
Paris . 1589. 1 bd..

Advis des ¬cavses¬ [causes] et raisons de la prinse des armes en la ville de Lyon: pour la conservation de leur liberté
A Lyon. 1593. 23 S..

Advis d'estat a la Reyne, sur le gouuernement de sa Regence
Solitaire, Le
[Mikrofiche-Ausg.]. ¬[S.l.]¬. 1649. 30 S..

Advis donné au roy en son conseil, par Mgr. le Prince, sur l'article du Tiers Estat, contradictions du Clerge et arrest du Parlement, le 4 Janv. 1615
[s.l.] . [s.a.]. 1 bd..

Advis donné au roy en son conseil par monseigneur le prince, sur l'article du Tiers estat... le quatriesme de janiver 1615.
Condé, Henrik II av Bourbon , prins av ; prince de
<S.l.>, . <S.a.>.

Advis donné aux hommes martyrisez par leurs femmes.: Nouvelle gazette enrhumée, avec les remèdes pour se garantir du rhume, mal de tête & d'estomach. Le testament du scientific et pravlific Picotin, baron des capilotades, marquis des ragouts, etc.
Lille. Leleu,. 1877.. 47 p..

Advis du gazetier de Cologne, a celuy de Paris. Traduit d'Allemand en FrancÐois
[S.l.]. 1647. 81 S..

Advis d'un bon pere hermite donné a un autre sur les malheurs du temps
Paris. 1649.

Advis d'un bon père hermite: donné à un autre sur les malheurs du temps
Paris. Huot. 1649. 8 S..

Advis d'ung bon bourgeois de la ville de Gand, qui résent amèrement des calamités de sa ville, du comté de Flandres, & en fin de tous les Païs bas translaté de Flamen en François
[S.l.]. 1583. [8] Bl..

Advis Du Reverend Pere Iaques De Pantoie De La Compagnie De Iesus. Ennoyé de Paquin Cité de la Chine, au R. P. Loys de Gusman ... Sur le success de la Religion Chrestienne au Royaume de la Chine De l'entree d'aucuns Peres de ladite Compagnie en la Cour du Roy ...
Pantoja, Diego ¬de¬
Pont-a-Mousson. du Bois. 1607.

Advise and obstruct: the role of the United States Senate in foreign policy decisions
Gallagher, Hugh Gregory
1. print.. New York, N.Y.. Delacorte. 1969. XI, 338 S..

Advise and obstruct. The role of the United States Senate in foreign policy decisions
Gallagher, Hugh Gregory ; Hart, Philip A.
New York. Delacorte. 1969. XI, 338 S..