\05D3\05D0\05E1 ü\05D8\05E2\05D2\05DC\05E2\05DB\05E2 \05D1\05E8\05D5\05D9\05D8
\05E7\05E8\05D9\05D6\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Krisofsky
New York . 1946. 222 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D8\05E2\05E4\05DC
\05E9\05DC\05D5\05DD \05E2\05DC\05D9\05DB\05DD ; Sholem Aleichem
Warszawa . Kultur-lige. 1922. 15 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D8\05E8\05D0\05E0\05E1\05E4\05E2\05E8\05D9\05E8\05DF \05D1\05D0\05E4\05E2\05DC\05E7\05E2\05E8\05D5\05E0\05D2\05E2\05DF \05D5\05D5\05D9 \05D0 \05DE\05D9\05D8\05DC \05E6\05D5 \05E4\05D0\05E8\05E2\05E0\05D8\05E4\05E2\05E8\05DF \05D3\05D9 \05E4\05E8\05D0\05D1\05DC\05E2\05DD \05E4\05D5\05DF \05DE\05D9\05E0\05D0\05E8\05D9\05D8\05E2\05D8\05E2\05DF
\05D5\05D5\05D9\05E9\05E0\05D9\05D0\05E7 ; Vishniak
New York . Yivo. 1942.

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D5\05D3\05D9\05E9\05E2 \05D4\05D0\05E8\05E5
\05E7\05E8\05E2\05E4\05E2\05DC ; Kreppel
Przemysl . 1924. 32 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D5\05D3\05D9\05E9\05E2 \05D5\05D5\05D0\05E8\05D8
\05E8\05D9\05D9\05D6\05E2\05DF ; Reisen
Warszawa . Progres. 1904. 211 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D5\05E0\05D2\05E2\05DC\05E2 \05DE\05D9\05D8 \05D6\05D9\05D9\05DF \05E1\05D0\05DE\05D0\05D5\05D5\05D0\05E8\05DC
\05E8\05D9\05D9\05D6\05E4\05E2\05D3\05E2\05E8 ; Reisfeder
Warszawa . Yunge hertselekh. 1920. 17 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05D2\05E2\05D3\05E8\05D5\05E7\05D8\05E2 \05D5\05D5\05D0\05E8\05D8 \05D0\05D5\05DF \05D8\05E2\05D0\05D8\05E2\05E8 \05D0\05D9\05DF \05D0\05E8\05D2\05E2\05E0\05D8\05D9\05E0\05E2
\05E8\05D0\05D6\05E9\05D0\05E0\05E1\05E7\05D9 ; Rollansky
Buenos Aires . 1941.

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05D2\05E2\05DE\05D9\05D8
\05E7\05D0\05E0\05D8\05E2\05E8 ; Kanter
USA . 1980. 457 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05D5\05D5\05D0\05E8\05D8
\05D9\05E2\05E4\05E8\05D5\05D9\05E7\05D9\05DF ; \05D1\05E2\05D6 ; Yefroykin ; Bass
New York . 1947. 320 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05D5\05D5\05D0\05E8\05D8
Vilnius . 1914. 178 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05E4\05D0\05DC\05E7 \05D0\05D5\05DF \05D3\05D9 \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05E7\05D5\05DC\05D8\05D5\05E8
\05D0\05DC\05D2\05D9\05DF ; Olgin
New York . Ikuf. 1939. 31 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05E9\05D0\05E4\05DF \05D0\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E9\05E8\05D9\05D9\05D1\05E2\05E8 \05D0\05D9\05DF \05E1\05D0\05D5\05D5\05E2\05D8\05E0\05E4\05D0\05E8\05D1\05D0\05E0\05D3
\05DE\05D9\05D9\05D6\05D9\05DC ; Mayzel
New York . Ikuf. 1959. 315 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05E9\05D5\05DC\05D5\05D5\05E2\05D6\05DF \05D0\05D9\05DF \05D0\05E8\05D2\05E2\05E0\05D8\05D9\05E0\05E2
\05DE\05D9\05D9\05E2\05E8\05DF-\05DC\05D0\05D6\05E2\05E8 ; Meiern-Laser
Buenos Aires . 1948. 249 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05E9\05D8\05E2\05D8\05DC \05D0\05D9\05DF \05D0\05D5\05E7\05E8\05D0\05D9\05E0\05E2
\05E7\05D9\05E4\05E2\05E8 ; Kiper
Kharkov . Melukhe. 1929. 223 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05D9\05E0\05D2\05DC \05E4\05D5\05DE \05D3\05E2\05E8 \05E7\05E8\05D0\05DB\05DE\05D0\05DC\05E0\05E2
\05E4\05E2\05E8\05DC\05DE\05D0\05DF ; Perelman
Paris . Oyfsnoy. 1968-1971. 2 bd..

\05D3\05D0\05E1 ü\05D9\05DD-\05DE\05D9\05D9\05D3\05E2\05DC\05E2
\05D0\05E0\05D3\05E2\05E8\05E1\05E2\05DF ; Andersen
Warszawa . Mayselikh. 1911. 81 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05D0\05E0\05D3 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05E0\05E2\05D2\05D5\05E1\05DF
\05D5\05D5\05D0\05D5\05DC\05E3 ; Wulman
Warszawa . Groshn Bibliotek. 1935. 63 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05D9\05D3 \05D0\05D9\05D6 \05D2\05E2\05D1\05DC\05D9\05D1\05DF
\05D4\05E2\05DC\05E2\05E8 ; Heller
Warszawa . Yidish Bukh. 1951. 264 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05D9\05D3 \05D5\05D5\05E2\05D2\05DF \05E8\05D0\05D3\05D6\05D9\05E0\05E2\05E8
\05E7\05D0\05E6\05E2\05E0\05E2\05DC\05E1\05D0\05DF ; Katzenelson
Tel-Aviv . 1964. 101 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05D9\05D3 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D5\05D9\05E1\05DC\05D9\05D9\05D6\05D5\05E0\05D2
\05DB\05D4\05DF ; Cahn
New York . 1938. 78 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05D9\05D3 \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05DD \05D9\05D9\05D3\05D9\05E9\05DF \05E7\05E2\05DC\05E0\05E2\05E8 \05D0\05D1\05E8\05D0\05DD
\05E8\05D0\05D6\05E2\05E0\05E4\05D0\05E8\05D1 ; Rosenfarb
London . 1948.

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05D9\05D3 \05E4\05D5\05DF \05D9\05D5\05DD-\05D8\05D5\05D1
\05D8\05E2\05E0\05E2\05E8\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Tenerovsky
New York . 1956. 178 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05D9\05D3 \05E4\05D5\05E0\05E2\05DD \05D0\05D5\05D9\05E1\05D2\05E2\05D4\05D0\05E8\05D2\05E2\05D8\05DF \05D9\05D9\05D3\05E9\05D9\05DF \05E4\05D0\05DC\05E7
\05E7\05D0\05E6\05E2\05E0\05E2\05DC\05E1\05D0\05DF ; Katzenelson
New York . Ikuf. 1948. 79 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05D9\05DB\05D8 \05D0\05E3 \05DE\05D9\05D9\05DF \05D2\05D0\05E1
\05E1\05D5\05DC ; Suhl
New York . Signal. 1935. 75 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05D9\05DB\05D8 \05E4\05D5\05DF \05D5\05D5\05D9\05E1\05DF
\05E4\05D9\05E9\05DC\05E2\05D3\05E2\05E8 ; Fishleder
México, D.F. . Midber Yisroel. 1965. 365 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05D9\05E2\05D3\05E2\05DC \05E4\05D5\05DF \05D1\05E8\05D5\05D9\05D8
\05DE\05D0\05E0\05D9-\05DC\05D9\05D9\05D1 ; Mani-Leib
New York . Inzel. 1918. 31 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05D9\05E2\05D3 \05E4\05D5\05DF \05D4\05D9\05D9\05D0\05D5\05D5\05D0\05D8\05D4\05D0
\05DC\05D0\05E0\05D2\05E4\05E2\05DC\05DC\05D0 ; \05D9\05D4\05D5\05D0\05E9 ; Longfellow ; Yehoash
New York . Yehoash. 1910. 271 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05D0\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D8\05D5\05D9\05D8 \05E4\05D5\05DF \05D5\05D5\05D9\05DC\05D9\05D0\05DD \05E1\05D5\05D5\05E2\05DF
\05E4\05D9\05E0\05D8\05E9\05E2\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Pintshevski
Kharkov . Melukhe. 1935. 228 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05D0\05D5\05DF \05E9\05D0\05E4\05DF \05E4\05D5\05DF \05E9\05DE\05E2\05D5\05DF \05D3\05D5\05D1\05E0\05D0\05D5\05D5
\05D3\05D5\05D1\05E0\05D0\05D5\05D5-\05E2\05E8\05DC\05D9\05DA ; Dubnow-Erlich
Mexico . 1952. 322 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05D0\05D9\05DF \05D5\05D5\05D0\05DC\05D3
\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D3 ; Evald
Warszawa . 1923.

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05D5\05D5\05D0\05E1 \05DC\05E2\05D1\05D8 \05D0\05D9\05D9\05D1\05D9\05E7
\05DE\05D9\05DC\05E2\05E8 ; Miller
New York . Idish-Amerike. 1942. 30 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05D5\05D5\05D9\05DC \05D0 \05DE\05E2\05E9\05D4 \05D4\05E2\05E8\05DF
\05E0\05D9\05E1\05E2\05E0\05D6\05D0\05DF ; Nissenson
New York . 1930. 140 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05D6\05D9\05E0\05D2\05D8 \05D0\05E4\05D9\05DC\05D5 \05D0\05D9\05DF \05D8\05D5\05D9\05D8
\05E0\05D9\05E1\05E2\05E0\05D6\05D0\05DF ; Nissenson
New York . Shrayber-Farlag. 1943. 224 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05E4\05D5\05DF \05D0 \05D0\05D9\05D1\05E2\05E8\05D9\05E7\05DF \05DE\05E2\05E0\05D8\05E9
\05D2\05D0\05E8\05E7\05D9 ; Gorki
Warszawa . Kultur-Lige. [19--?]. 350 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05E4\05D5\05DF \05D0 \05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05DF \05D0\05D9\05E0\05D8\05E2\05DC\05D9\05D2\05E2\05E0\05D8
\05E7\05D0\05D8\05D9\05E7 ; Kotik
New York . 1925. 259 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05E4\05D5\05DF \05D1\05E2\05DC \05E9\05DD-\05D8\05D5\05D1
\05E4\05E8\05E2\05E0\05E7 ; Frenk
Buenos Aires . 1956. 189 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05D7\05D9\05D5\05EA
\05E1\05E2\05D8\05D0\05DF ; Seton
Bialystok . Dos üBukh. 1920. 63 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05E4\05D5\05DF \05DE\05E9\05D4 \05D3\05D9\05D9\05DF
\05D8\05D1\05EA ; Teveth
Tel-Aviv . I. L. Peretz. [1975]. 2 bd..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05E4\05D5\05DF \05E7\05DC\05D9\05DD \05E1\05D0\05DE\05D2\05D9\05DF
\05D2\05D0\05E8\05E7\05D9 ; Gorki
Warsawa . Koykhes. 1930-1931. 2 bd..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05E4\05D5\05E0'\05DD \05DE\05E2\05E0\05E9\05E2\05DF
\05D0\05E0\05D3\05E8\05E2\05D9\05E2\05D5\05D5 ; Andreyev
New York . 1911. 95, 118 , 92 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05DF \05E8\05D5\05E4\05D8
\05E1\05D0\05E4\05E8\05D0\05DF ; Safran
New York . Ikuf. 1968. 190 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05E2\05D3\05D9\05E7\05E2 \05D5\05D5\05D0\05E8\05D8
\05D1\05D0\05E1\05D8\05D0\05DE\05E1\05E7\05D9 ; \05E8\05D9\05D9\05D6\05E2\05DF ; Bastomski ; Rejzen
Vilnius . Naye Yidishe Folksshul. 1930. 320 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05E2\05DF \05D0\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D8\05D5\05D9\05D8 \05E4\05D5\05DF \05D0 \05D2\05D0\05E1\05E2\05DF \05E4\05E8\05D5\05D9
\05E7\05D0\05DB\05D0\05E0\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Kakhanovski
London . Progres. 1911. 60 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05E2\05DF \05E4\05D0\05E8'\05DF \05E4\05D0\05DC\05E7
\05D0\05E8\05E6\05D9\05D1\05D0\05E9\05E2\05D5\05D5 ; Artsybashev
New York . 1916. 182 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05E2\05DF \05E4\05D5\05DF \05D0 \05E4\05E8\05D5\05D9
\05DE\05D0\05E4\05D0\05E1\05D0\05DF ; Maupassant
[S.l.] . [19--?]. 166 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05E2\05DF \05E4\05D5\05DF \05D7\05D9\05D5\05EA
New York . Arbeter-Ring. [19--?]. 502 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05D1\05E2\05DF \05E4\05D5\05E0'\05DD \05DE\05E2\05E0\05E9'\05DF
\05D0\05E0\05D3\05E8\05E2\05D9\05E2\05D5\05D5 ; Andreyev
New York . 1910. 118, 92 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05E6\05D8\05E2 \05D5\05D5\05D0\05E8\05D8 \05E6\05D5\05DD \05D9\05D5\05D3\05D9\05E9\05E2\05DF \05E4\05D0\05DC\05E7!
\05E9\05D5\05D5\05D9\05E4\05E3, ; Schwiff
Warszawa . 1910. 58, 23 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05E6\05D8\05E2 \05DC\05D9\05D3
\05D1\05E8\05D0\05D3\05E2\05E8\05D6\05D0\05DF ; Broderson
Tel-Aviv . 1974. 272 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05E6\05D8\05E2 \05E7\05D0\05E4\05D9\05D8\05DC
\05E4\05E8\05D0\05DD ; Fram
London . 1947. 68 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E2\05E8\05E0\05D9\05D9\05E0\05D2\05DC
\05E8\05D0\05D6\05E2\05E0\05E4\05E2\05DC\05D3 ; Rozenfeld
Vilnius . Naye yidishe shul. 1938. 6 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DC\05E9\05D5\05DF \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05D9\05D9\05D3\05DF \05D0\05D9\05DF \05D3\05D9 \05D0\05E8\05D1\05E2 \05E7\05D4\05D9\05DC\05D5\05EA \05E4\05D5\05DF \05E7\05D0\05DE\05D8\05D0-\05D5\05D5\05E2\05E0\05E2\05E1\05E2\05DF
\05E9\05D9\05D9\05E7\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Szajkowski
New York . 1948.

\05D3\05D0\05E1 ü\05DE\05D9\05D0\05D5\05E1\05E2 \05E2\05E0\05D8\05E2\05DC\05E2
\05D0\05E0\05D3\05E2\05E8\05E1\05E2\05DF ; Andersen
Vilnius . B. A. Kletskin. [19--?]. 16 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DE\05D9\05D9\05D3\05E2\05DC \05E4\05D5\05DF \05D5\05D5\05D0\05DC\05D3
\05E7\05E2\05DC\05E2\05E8\05DE\05D0\05DF ; Kellermann
New York . Idish. 1919. 240 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DE\05E2\05E0\05D3\05E2\05DC\05E2-\05D1\05D5\05DA
\05DE\05D9\05D9\05D6\05D9\05DC ; Mayzel
New York . Ikuf. 1959. 512 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DE\05E2\05E1\05E2\05E8\05DC
\05E9\05DC\05D5\05DD \05E2\05DC\05D9\05DB\05DD ; Sholem Aleichem
New York . 1937. 46 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05DE\05E2\05E9\05D4-\05D1\05D5\05DA \05E4\05D5\05DF \05DE\05D9\05D9\05DF \05DC\05E2\05D1\05DF
\05E8\05D0\05D5\05D5\05D9\05D8\05E9 ; Ravitch
Buenos Aires . 1962-. bd..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E0\05D0\05E6\05D9\05D0\05E0\05D0\05DC\05E2 \05E4\05E0\05D9\05DD \05E4\05D5\05DF \05D2\05DC\05D5\05EA-\05D9\05D9\05D3\05E0\05D8\05D5\05DD
\05DC\05E2\05E9\05E6\05D9\05E0\05E1\05E7\05D9 ; Lestchinsky
Buenos Aires . 1955. 442 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E0\05D9\05D9\05E2 \05D5\05D5\05D0\05E8\05D8
\05D1\05D0\05E1\05D8\05D0\05DE\05E1\05E7\05D9 ; \05D7\05D9\05D9\05DD\05E1\05D0\05DF ; Bastomski ; \1E24ayimson
Vilnius . Naye yidishe folksshul. 1923-1926. 3 bd..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E0\05D9\05D9\05E2 \05D8\05E2\05E1\05D8\05D0\05DE\05E2\05E0\05D8 ...
Chicago . [19--?]. 450 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E0\05D9\05D9\05E2 \05DC\05D0\05E0\05D3
\05E8\05D9\05D9\05D6\05E2\05DF ; Reisen
New York.

\05D3\05D0\05E1 ü\05E0\05D9\05D9\05E2 \05DC\05E2\05D1\05DF
\05D6\05E9\05D9\05D8\05DC\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; \05E0\05D9\05D2\05E2\05E8 ; Niger
New York.

\05D3\05D0\05E1 ü\05E0\05D9\05D9\05E2 \05DC\05E2\05D1\05E2\05DF
London . Yunger. 1916. 46 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E1\05D0\05D5\05D5\05E2\05D8\05D9\05E9\05E2 \05D0\05D9\05D3\05E0\05D8\05D5\05DD
\05DC\05E2\05E9\05E6\05D9\05E0\05E1\05E7\05D9 ; Lestschinsky
[New York] . Idisher Kemfer. 1941. 382 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E2\05E7\05D0\05E0\05D0\05DE\05D9\05E9\05E2 \05D0\05E8\05E5-\05D9\05E9\05E8\05D0\05DC
\05D1\05DF-\05D7\05D5\05E8\05D9\05DD ; Ben-Horim
New York . 1924. 132 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E2\05E8\05E4\05D5\05E8\05D8\05E2\05E8 \05E4\05E8\05D0\05D2\05E8\05D0\05DD
\05E7\05D0\05D5\05D8\05E1\05E7\05D9 ; Kautsky
Warszawa . Di üVelt. 1906. 272 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E2\05E8\05E9\05D8\05E2 \05D0\05D5\05DF \05D3\05D0\05E1 \05E6\05E2\05E0\05D8\05E2 \05D9\05D0\05E8 \05DE\05D3\05D9\05E0\05EA \05D9\05E9\05E8\05D0\05DC
\05E0\05D5\05D9 ; Noy
Tel-Aviv . Y. L. Perets. 1958. 409 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E2\05E8\05E9\05D8\05E2 \05DE\05D0\05DC \05D0\05D9\05DF \05D5\05D5\05D0\05DC\05D3
\05D2\05D0\05DC\05D0\05DE\05D1 ; Golomb
Bialystok . Kultur-Lige. 1921. 50 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05D0\05DC\05DF \05E4\05D5\05DF \05D1\05E2\05E8\05DC\05D9\05DF
\05DE\05D0\05DF ; Mann
New York . 1960. 311 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05D0\05DC\05E7 \05D0\05D5\05DF \05D6\05D9\05D9\05DF \05D0\05D5\05E6\05E8
\05E7\05D0\05E4\05E9\05D8\05D9\05D9\05DF ; Kopstein
New York . Sholem. 1979. 213 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05D0\05DC\05E7 \05D0\05D9\05D6 \05D3\05D0
\05E7\05D0\05E4\05E9\05D8\05D9\05D9\05DF ; Kopstein
New York . 1951. 159 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05D0\05DC\05E7\05E1-\05DE\05D5\05D9\05DC \05D0\05D9\05DF \05E0\05D0\05E6\05D9-\05E7\05DC\05E2\05DD
\05E7\05D0\05E4\05DC\05D0\05DF ; Kaplan
München . 1949. 61 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05D0\05E8\05D1\05D0\05E8\05D2\05E2\05E0\05E2 \05DC\05D9\05DB\05D8
\05D0\05D9\05D2\05E0\05D0\05D8\05D0\05D5\05D5 ; Ignatoff
New York . 1918.

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05D0\05E8-\05E4\05D0\05DC\05E7
\05E9\05DC\05D5\05DD \05E2\05DC\05D9\05DB\05DD ; Sholem Aleichem
Warszawa . Kultur-lige. 1922. 24 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05D5\05D9\05DC\05D9\05E9\05E2 \05D9\05D5\05E0\05D2\05E2\05DC
\05E1\05D2'\05DC ; Segal
Krakow . 1885. 23 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05D9\05E0\05E4\05D8\05E2 \05E8\05D0\05D3
\05D7\05E8\05E5 ; Charatz
Jerusalem . Eygns. 1978. 192 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05E0\05D9\05DD \05E4\05D5\05DF \05D3\05D0\05E8\05E3
\05E1\05D9\05D9\05E4\05D5\05DC\05D9\05E0\05D0 ; Seifullina
Warszawa . Kultur-Lige. 1927. 130, 59 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05E2\05E8\05D8\05E8\05D9\05D1\05E2\05E0\05E2 \05E9\05D8\05E2\05D8\05D9\05DC
\05E7\05E8\05E2\05E4\05E2\05DC ; Kreppel
Przemysl . 1927. 32 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05E8\05D0\05D1\05DC\05E2\05DD \05E4\05D5\05DF \05D2\05D5\05D8\05E1 \05D0\05D5\05DF \05E9\05DC\05E2\05DB\05D8\05E1 ...
\05E6\05D9\05D9\05D8\05DC\05D9\05DF ; Zeitlin
Warszawa . Velt-bibliotek. 1911. 246 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05E8\05D0\05D1\05DC\05E2\05DD \05E4\05D5\05DF \05D3\05E2\05E8 \05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2\05E8 \05E2\05E8\05E6\05D9\05D4\05D5\05E0\05D2
\05DC\05D9\05D1\05E2\05E8\05DE\05D0\05DF ; Lieberman
New York . [19--?].

\05D3\05D0\05E1 ü\05E4\05E8\05E2\05E0\05E7 \05E7\05D5\05D9\05E8\05E7 \05D1\05D5\05DA
New York . 1964. 97, 15 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E6\05D5\05D2\05E2\05D6\05D0\05D2\05D8\05E2 \05D5\05D5\05D0\05E8\05D8
\05D4\05E2\05DC\05E2\05E8 ; Heller
Tel-Aviv . Y. L. Perets. 1980. 109 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E6\05D5\05D2\05E2\05D6\05D0\05D2\05D8\05E2 \05DC\05D0\05E0\05D3
\05E9\05DC\05E2\05D5\05D5\05D9\05DF ; Schlevin
Paris . Oyfsnoy. 1956. 200 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E6\05D5\05D2\05E2\05E6\05D0\05D2\05D8\05E2 \05DC\05D0\05E0\05D3
\05E0\05D9\05E1\05E2\05E0\05D6\05D0\05DF ; Nissenson
New York . 1937. 188 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E6\05D5\05D5\05D0\05E0\05E6\05D9\05D2\05E1\05D8\05E2 \05D9\05D0\05E8\05D4\05D5\05E0\05D3\05E2\05E8\05D8
\05E8\05D9\05D9\05D6\05E2\05DF ; Reisen
Warszawa . 1900.

\05D3\05D0\05E1 ü\05E6\05D5\05D5\05D9\05D9\05D8\05E2 \05D9\05D0\05E8 \05D0\05E1\05E4\05D9\05E8\05D0\05E0\05D8\05D5\05E8
Vilnius . Yivo. 1938. 184 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E6\05E2\05D4\05E0\05D8\05E2 \05D2\05E2\05D1\05D0\05D8 "\05DC\05D0 \05EA\05D7\05DE\05D3"
\05D2\05D0\05DC\05D3\05E4\05D0\05D3\05E2\05DF ; Goldfaden
Krakow . 1898. 76 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E7\05D0\05DE\05E4 \05D3\05D5\05D9\05E2\05E8\05D8
\05E2\05E8\05E7\05E2\05E1 ; Erkes
Moskva . Emes. 1937. 308 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E7\05D0\05E4\05D9\05D8\05D0\05DC
\05DE\05E8\05D0\05E7\05E1 ; Marx
New York . 1917-1918. 3 bd..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E7\05D5\05DB\05E2\05DC\05E2
\05E8\05D5\05D9\05DB\05E2\05DC ; Roykhel
Vilnius . 1917. 14 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E7\05D9\05E0\05D3
\05E1\05D0\05DC\05D5\05E6\05E7\05D9 ; Salutsky
New York . 1920. 194 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E7\05D9\05E0\05D3 \05E4\05D5\05DF \05D0\05D9\05D9\05E8\05D0\05E4\05E2
\05D5\05D5\05D0\05E1\05E2\05E8\05DE\05D0\05DF ; Wassermann
Lodz . Berlinski. 1929. 319 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E7\05D9\05E8\05D1\05E2\05E1\05DC \05D0\05D5\05DF \05D3\05D0\05E1 \05E7\05D0\05D5\05D5\05E0\05D3\05DC
\05E7\05D9\05E4\05E0\05D9\05E1 ; Kipnis
Warszawa . Kultur-lige. 1923. 10 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E7\05E2\05DC\05D1\05DC
\05DE\05E2\05E0\05D3\05E2\05DC\05E2 \05DE\05D5\05DB\05E8 \05E1\05E4\05E8\05D9\05DD ; Mendele Mokher Sfarim
Warszawa . Kultur-Lige. 1921. 14 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E7\05E8\05D9\05D9\05E6\05DF \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9 \05D4\05E2\05E0\05D8
\05D5\05D5\05E2\05E4\05E8\05D9\05E0\05E1\05E7\05D9 ; Weprinsky
Tel-Aviv . Y. L. Perets. 1971. 254 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E8\05D0\05D3 \05E4\05D5\05DF \05DE\05D6\05DA
\05D3\05DC\05D5\05D6\05E9\05E0\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Dluznowsky
New York . 1949.

\05D3\05D0\05E1 ü\05E8\05D5\05D9\05D8\05E2 \05E6\05D9\05DE\05E2\05E8
\05E1\05D8\05E8\05D9\05E0\05D3\05D1\05E2\05E8\05D2 ; Strindberg
New York . [19--?]. 309 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05D0\05E0\05E2\05E8\05E2 \05E8\05D5\05E1\05DC\05D0\05E0\05D3
New York . 1917. 127 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E9\05D5\05D5\05D0\05E0\05E2\05DF-\05DC\05D9\05E2\05D3
\05D8\05E9\05E2\05DB\05D0\05D5\05D5 ; Tjekhov
New York . 1919. 16 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E9\05D5\05D5\05D9\05D9\05D2\05E0\05D3\05D9\05E7\05E2 \05D9\05D0\05E8\05D4\05D5\05E0\05D3\05E2\05E8\05D8
\05D2\05D0\05DC\05D3\05E2\05E0\05E9\05D8\05D9\05D9\05DF ; Goldenstein
Bukarest . Kriteryon. 1979. 266 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E9\05D8\05D5\05E8\05DE\05D9\05E9\05E2 \05DC\05E2\05D1\05DF \05E4\05D5\05DF \05DC\05D0\05D6\05D9\05E7 \05E8\05D5\05D9\05D8\05E9\05D5\05D5\05D0\05E0\05D9\05E2\05E5
\05E2\05E8\05E2\05E0\05D1\05D5\05E8\05D2 ; Erenburg
Warszawa . Kultur-Lige. 1929. 372 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E9\05D8\05E2\05D8\05D9\05DC \05DE\05D0\05D8\05E2\05DC\05E2
\05E7\05E8\05E2\05E4\05E2\05DC ; Kreppel
Przemysl . 1927. 32 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E9\05D8\05E2\05D8\05DC
\05D0\05E9 ; Asch
New York . Ikuf. 1947. 262 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E9\05D8\05E2\05D8\05DC \05E8\05E2\05D3\05D8
\05D2\05E8\05D0\05E0\05D9\05D8\05E9\05D8\05D9\05D9\05DF ; Granitstein
Buenos Aires . 1933. 95 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E9\05D8\05E2\05E8\05E0\05E7\05D9\05D3
\05D5\05D5\05D9\05D9\05DC\05D3 ; Wilde
Warszawa . Kinderfraynd. 1937. 16 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E9\05DC\05D5\05DD \05E2\05DC\05D9\05DB\05DD \05D1\05D5\05DA
\05D1\05E2\05E8\05E7\05D0\05D5\05D5\05D9\05E5 ; Berkowitz
New York . 1958. 16, 381 s..

\05D3\05D0\05E1 ü\05E9\05E8\05E2\05E7\05DC\05D9\05DB\05E2 \05DE\05E2\05E8\05D3\05E2\05E8\05D9\05D9\05D0 \05D0\05D9\05DF \05E7\05E2\05E9\05D9\05E0\05D0\05D5\05D5
Lemberg . 1903.

\05D3\05D0\05E1 ü\05EA\05D1\05D5\05D0\05D4-\05E7\05D9\05E0\05D3
\05D5\05D5\05D9\05D9\05E0\05D1\05E2\05E8\05D2 ; Weinberg
Tel-Aviv . H. Leivik. 1982. 360 s..

\05D3\05D1\05D9\05E8 \05D0\05E4\05E8\05D9\05DD
\05D3\05D9\05D9\05E0\05E8\05D3 ; Deinard
St. Louis . Moinester. 1926. 40, viii s..

\05D3\05D1\05E8\05D9 \05D3\05D5\05D3
\05D6\05D0\05DC\05E6\05E2\05E8 ; Zeltser
Svaliava . 1910.

\05D3\05D1\05E8\05D9 \05D3\05D5\05D3
\05DC\05D9\05D3\05D0 ; Lida
Warszawa . 1873.

\05D3\05D1\05E8\05D9 \05D3\05D5\05D3
\05E4\05E8\05D9\05D3\05DE\05DF ; Fridman
Hosiatin . 1904.

\05D3\05D5\05D3 \05D0\05DC\05E8\05D0\05D9
\05D3\05D9\05D6\05E8\05D0\05E2\05DC\05D9 ; Disraeli
Warszawa . Tsentral. 1924. 149 s..

\05D3\05D5\05D3 \05D1\05DF \05D0\05DE\05D5\05E5 \05DB\05D4\05DF
Jerusalem . 1942.

\05D3\05D5\05D3 \05D2\05D5\05E8\05D3\05D5\05DF
\05D2\05D5\05E8\05D3\05D5\05DF ; \05E7\05E8\05E1\05DC ; Gordon ; Kressel
Tel-Aviv . 1941.

\05D3\05D5\05D3 \05E4\05E8\05D9\05E9\05DE\05DF \05D5\05D0\05D7\05E8\05D9\05DD
\05E9\05E0\05D9\05D0\05D5\05E8 ; Shne\02BEur Zalman
Tel-Aviv . Dvir. 1959. 379 s..

\05D3\05D5\05D3 \05E7\05E4\05E8\05E4\05D9\05DC\05D3
\05D3\05D9\05E7\05E0\05E1 ; Dickens
Tel Aviv . 1921.

\05D3\05D5\05DF \05D9\05E6\05D7\05E7 \05D0\05D1\05E8\05D1\05E0\05D9\05D0\05DC \05D5\05DE\05E9\05D4 \05D0\05DC\05E9\05D9\05DA \05E2\05DC \05D4\05E0\05D1\05D5\05D0\05D4 \05DE\05D9\05E9\05E2\05D9\05D4 \05D4\05E0\05D1\05D9\05D0 =
\05D0\05D1\05E8\05D1\05E0\05D0\05DC, ; \05D0\05DC\05E9\05D9\05DA, ; Abravanel ; Alshekh
Lugduni Batavorum . 1631.

\05D3\05D5\05DF \05D9\05E6\05D7\05E7 \05D0\05D1\05E8\05D1\05E0\05D9\05D0\05DC \05D5\05E8' \05DE\05E9\05D4 \05D0\05DC\05E9\05D9\05DA \05E2\05DC \05D4\05E0\05D1\05D5\05D0\05D4 \05D4\05DC' \05DE\05D9\05E9\05E2\05D9\05D4 \05D4\05E0\05D1\05D9\05D0
\05D0\05D1\05E8\05D1\05E0\05D0\05DC ; \05D0\05DC\05E9\05D9\05DA ; Abravanel ; Alshekh ; L'Empereur
Lugduni Batavorum . ex officina Bonaventuræ & Abrahami Elzevir. 1631. 291 s..

\05D3\05D6\05E9\05D9\05D0\05D5\05D5\05D0\05E0\05D9 \05E2\05E4\05D9\05E1\05E7\05D0\05E4\05D0
\05D3'\05D0\05E0\05D5\05E0\05E6\05D9\05D0 ; D'Annunzio
Warszawa . 1925. 170 s..

\05D3\05D6\05E9\05D9\05E7\05E2 \05D2\05D0\05E1
\05DE\05D0\05DC\05D0\05D3\05D0\05D5\05D5\05E1\05E7\05D9 ; Molodovsky
Warszawa . Literarishe Bleter. 1936. 96 s..

\05D3\05D9\05D0 ü\05D1\05E2\05E9\05E8\05D9\05D9\05D1\05D5\05E0\05D2 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9\05D0 \05E7\05D0\05DC\05D0\05E0\05D9\05E2\05E1 \05D0\05D9\05DF \05D0\05E8\05E5 \05D9\05E9\05E8\05D0\05DC
Krakow . 1895.

\05D3\05D9\05D0 ü\05D2\05E2\05D4\05D9\05D9\05DE\05E0\05D9\05E1\05E1\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D9\05DD \05D4\05D2\05D3\05D5\05DC
\05D1\05E2\05E8\05E0\05E9\05D8\05D9\05D9\05DF ; Bernstein
London . [19--?].

\05D3\05D9\05D0 ü\05D2\05E2\05D4\05D9\05D9\05DE\05E0\05D9\05E1\05E2 \05E4\05D5\05DF \05E8\05D5\05E1\05D9\05E9\05E2\05DF \05E7\05D9\05D9\05D6\05E2\05E8\05DC\05D9\05DB\05E2\05DF \05D4\05D0\05E3
\05D8\05D0\05E0\05E2\05E0\05D1\05D5\05D9\05DD ; Tannenbaum
New York . [19--?].

\05D3\05D9\05D0 ü\05D2\05E2\05E4\05D0\05D4\05E8 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9\05D0 \05D0\05D9\05D3\05D9\05E9\05E2 \05E0\05D0\05E6\05D9\05D0\05E0\05D0\05DC\05D9\05E1\05D8\05D9\05E9\05E2 \05D1\05E2\05D5\05D5\05E2\05D2\05D5\05E0\05D2
\05E4\05D9\05E9\05D1\05E2\05E8\05D2 ; Fishberg
[New York] . 1906. 94 s..

\05D3\05D9\05D0 ü\05D2\05E2\05E9\05D9\05DB\05D8\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D0\05DE\05E2\05E8\05D9\05E7\05D0
\05D1\05D0\05D1\05D0\05D3 ; Babad
New York . [19--?]. 30, 96 s..

\05D3\05D9\05D0 ü\05D2\05E2\05E9\05D9\05DB\05D8\05E2 \05E4\05D5\05DF \05D3\05D9\05D0 \05D2\05E8\05D5\05D9\05E1\05E2 \05E4\05E8\05D0\05E0\05E6\05D5\05D9\05D6\05D9\05E9\05E2 \05E8\05E2\05D5\05D5\05D0\05DC\05D5\05E6\05D9\05D0\05DF
\05E7\05E8\05D0\05E0\05E5 ; Krantz
New York . Literarisher. [19--?]. 427 s..

\05D3\05D9\05D0 ü\05DE\05E2\05E8\05D3\05E2\05E8\05D9\05D9\05E2\05DF \05D0\05D9\05DF \05E8\05D5\05E1\05DC\05D0\05E0\05D3
Lemberg . [19--?].