\015Apiewy historyczne: Z muzyk\0105, rycinami i krótkim dodatkiem zbioru historyi polskiéj, przez J. U. Niemcewicza, S. S.
Niemcewicz, Julian Ursyn
5. wyd.. Lwów. Jab\0142o\0144ski. 1849. XVI, 320 S., ungez. Taf..

Das \015Ar\0101ma\1E47yaphala-S\016Btra: synopt. Übers. u. Glossar d. chines. Fassungen verglichen mit d. Sanskrit u. P\0101li
Meisig, Konrad
Wiesbaden. Harrassowitz. 1987. IX, 625 S.. Freiburger Beiträge zur Indologie ; 19..
3-447-02711-8

\015Ar\012B, \012A\015Bopani\1E63ad: Die Erkenntnis, die uns K\1E5B\1E63\1E47a, d. höchsten göttl. Person näherbringt. Mit ursprüngl. Sanskrittext, Umschreibungen, entsprechenden dt. Worten für jede Strophe, Übers. ins Dt. u. ausführl. Erkl.
Bhaktivedanta, Abhay C.
Hamburg. Bhaktivedanta Book Trust. 1971. 148 S. : Ill., Portr..

\015Ar\012B \012Asopani\1E63ad: das Wissen, das uns K\1E5B\1E63\1E47a, dem Höchsten Persönlichen Gott, näher bringt
Bhaktivedanta, Abhay C.
überarb. Aufl.. [Grödinge]. Bhaktivedanta Book Trust. 2004. XV, 144 S..
91-7149-439-1

\015Ar\012B \012Asopani\1E63ad: das Wissen, das uns K\1E5B\1E63\1E47a, dem Höchsten Persönlichen Gott, näher bringt ; mit dem Originalsanskrittext, lateinischer Transliteration, deutschen Synonyma und ausführlichen Erläuterungen
Bhaktivedanta, Abhay C.
[Los Angeles]. Bhaktivedanta Book Trust. 1986. XV, 140 S..
0-89213-002-4

\015Ar\012B Caitanya-carit\0101m\1E5Bta of K\1E5B\1E63\1E47ad\0101sa Kavir\0101ja Gosv\0101m\012B: with the original Bengali text, Roman transliterations, synonyms, translation and elaborate purports
Kr\0325\1E63\1E47ad\0101sa Kavir\0101ja Gosv\0101mi, ; A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhup\0101da,
New York. Bhaktivedanta Book Trust,. c1973-1975 [v.l, c1974]. 3 v..

\015Ar\012B-dharmmalak\1E63m\012Bsa\1E43v\0101da
[S.l.] . [s.n.]. [19-?]. 1 bd..

\015Ar\012B I\015Bopani\1E63ad.: \015Ar\012B \012A\015Bopani\1E63ad; the knowledge that brings one nearer to the supreme personality of Godhead, K\1E5B\1E63\1E47a, with original Sanskrit text, Roman transliteration, English equivalents, translation and elaborate purports,
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhup\0101da,
Boston, Mass., . Iskcon Books. [1969]. 135 p..

\015Ar\012B-M\0101gha-M\0101h\0101tmya [a work giving an account of the merits of a holy place]
[S.l.] . [s.n.]. [19-?]. 1 bd..

\015Ar\012Bmad Bh\0101gavatam: with the original Sanskrit text, its roman transliteration, synonyms, translation and elaborate purports
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhup\0101da,
Los Angeles, Calif.. Bhaktivedanta Book Trust,. c1987-<c1989 >. <v. 1-2; v. 3, pts. 1-2; v. 4, pts. 1-2; v. 5-9; v. 10, pts. 1-4; v. 11, pts. 1-2; v. 12; in 18>.

\015Ar\012Bmad-Bh\0101gavatam.: With a short life sketch of Lord \015Ar\012B Caitanya Mah\0101prabhu, the ideal preacher of Bh\0101gavata-dharma, and the original Sanskrit text, its roman transliteration, synonyms,
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhup\0101da,
New York, . Bhaktivedanta Book Trust. [c1972-. v. in ..

\015Ar\012Bs\016Bryamay\0101surasa\1E43v\0101dar\016Bpa\1E25-S\016Bryasiddh\0101nta\1E25
Chaudhary, Kapile\015Bwara
3. sa\1E43sk.. V\0101r\0101\1E47as\012B. Caukhamb\0101 Sa\1E43sk\1E5Bta Sa\1E43sth\0101na. 1946. 2, 288 S. : Ill., graph. Darst.. The Kashi Sanskrit series ; 144.

\015Ar\012Bs\016Bryamay\0101surasa\1E43v\0101dir\016Bpa\1E25-(\0101r\1E63a\1E25) S\016Bryasiddh\0101nta\1E25
Chaudhary, Kapile\015Bwara
Sa\1E43skara\1E47a t\1E5Bt\012Bya. V\0101r\0101\1E47as\012B. Caukhamb\0101 Sa\1E43sk\1E5Bta Sa\1E43sth\0101na. 1978. 2, 288 S. : Ill., graph. Darst.. The Kashi Sanskrit series ; 144.

\015Arama\1E47a Tradition
Pande ; Malvania
Ahmedabad . Swati Printing Press. 1978. 76 s..

\015Aredniowiecze: studia o kulturze
Wroc\0142aw [u.a.]. Zak\0142. Narod. im. Ossoli\0144skich. 1961.

\015Aredniowieczne chrzcielnice kamienne w Polsce: katalog
Kuczy\0144ska, Jadwiga
Wyd. 1. Lublin. Katolicki Uniw. Lubelski, Wydz. Nauk Humanistycznych. 1984. 139 S. : zahlr. Ill..
83-00-00286-3

\015Aredniowieczny \015Al\0105sk i Czechy: centrum \015Bredniowiecznego miasta ; Wroc\0142aw a Europa \015Arodkowa
Piekalski, Jerzy
Wroc\0142aw. Uniw. Wroc\0142awski. 2000. 379 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. Wratislavia antiqua ; 2.
83-915048-0-8

\015Arikandamah\0101p\016Br\0101\1E47\0101targata\1E25 K\0101\015Bika\1E47da\1E25
Varanasi . Sampurn\0101nandasa\1E43skrtavi\015Bvavidy\0101laye. 1991-1998. 4 bd..

\015Awi\0119ta w roku ko\015Bcielnym: praktyczne propozycje na lekcje religii i nabo\017Ce\0144stwa dla dzieci
Jaschke, Helmut
Kielce. Wydawn. Jedno\015B\0107. 2002. 206 S..
83-7224-505-3 |b kart.

\015Awi\0119te Rzymskie Cesarstwo (962 - 1806) i dawna Polska (966 - 1795): osiem wieków dobrego s\0105siedztwa
Knoch, Marta
Toru\0144. Wydawn. Naukowe Grado. 2005. 106 S.. Polska, Unia, Integracja.
83-89588-29-3

\015Awi\0119ty Augustyn i fenomenologia: historycznofilozoficzna analiza stanowiska Jana Hessena w kwestii intuicji augusty\0144skiej
Zabielski, Stanis\0142aw
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Sk\0142odowskiej. 2003. 133 S..
83-227-2032-7

\015Awi\0119tych \017Cycie po \017Cyciu: relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w \015Bredniowieczu
Starnawska, Maria
Warszawa. Wydawnictwo DiG. 2008. 744 s..
9788371815171

\015Awiadkowie Golgoty Wschodu: syberyjskie losy polskich dzieci podczas drugiej wojny \015Bwiatowej
Grabski, Eugeniusz
Olsztyn. Edytor "Wers". 2005. 136 S..
83-921205-7-4

\015Awiatowy spisek w \015Bwietle "Protoko\0142ów m\0119drców Syonu" przedstawiony
Wardzi\0144ski, W\0142adys\0142aw
Kraków. Wydawn. Nauka i Sztuka. [1991]. 76 S..

\015Awiat przed katastrof\0105: \017Bydzi krakowscy w dwudziestoleciu mi\0119dzywojennym ; [Album wydany w zwi\0105zku z wystaw\0105 zorganizowan\0105 w Galerii Mi\0119dzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, 25 czerwca - 28 pa\017Adziernika 2007
Ma\0142ecki, Jan M.
Kraków. Mi\0119dzynarodowe Centrum Kultury. 2007. 173 S..
978-83-89273-45-1

\015Awiat przedstawiony?: o grupie "Wprost"
Kitowska-\0141ysiak, Ma\0142gorzata
Lublin. Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw\0142a II. 2006. 335, [3] s.. Sztuka Nowa : \017Aród\0142a i komentarze ; 3.
8373063218

\015Awiat przedstawiony w dzie\0142ach pisarzy wschodniej S\0142owia\0144szczyzny
Wilczy\0144ski, W\0142odzimierz
Wyd. 1.. Zielona Góra. Wydawn. Wy\017Cszej Szko\0142y Pedagogicznej Im. Tadeusza Kotarbi\0144skiego. 1994. 368 S..
83-85693-50-5

\015Awidnica poprzez wieki
Czarnecki, Krzysztof
Wroc\0142aw. Typoscript.

\015Awieta Jadwiga w sztuce \015Al\0105skiej
Wroc\0142aw. Wydawn. i Drukarnia Silesia. 1994. 52, [24] S. : zahlr. Ill..
83-85689-40-0

\015Eapte manifeste Dada
Tzara, Tristan
Bucure\015Fti. Ed. Univers. 1996. XVIII, 213 S. : Ill..
973-34-0372-5

\015Eeyh Gal\0131b D\0131vani'nda A\015Fk
Ari
Isparta . Fakülte Kitabevi. 2003. 181 s..

\015Eiirde ve halk dilinde atasözleri ve deyimler: 11. yüzy\0131ldan günümüze kadar
Eyübo\011Flu, E. Kemal
\0130stanbul. Do\011Fan Karde\015F Matbaac\0131l\0131k Sanayii.

\015Etefan Luchian
Lassaigne, Jacques ; Luchian, \015Etefan
Bucarest. Éd. Meridiane. 1972. 115 S. : zahlr. Ill.. Maitres de l'art roumain.

\015Etefan Popescu - liderul grupului de rezisten\0163\0103 anticomunist\0103 din sudul Bihorului: 1946 - 1950
Faur, Antonio
Oradea. Ed. Univ.. 2007. 231 S..
978-973-759-027-5

\015Eu ç\0131lg\0131n Türkler: roman
Özakman, Turgut
Ankara. Bilgi Yay\0131nevi. 2005. 747 S..
975-22-0127-X

0.15" near infrared imaging of the central parsec of the galaxy
Eckart, A.
Garching bei München. Max-Planck-Inst. für extraterrestrische Physik. 1993. 17, [5] S. : Ill., graph. Darst. MPE-Preprint ; 239.

\0160\0101hz\0101da wa gid\0101
Twain, Mark ; Bihn\0101m, Ra\0161\012Bd
\010C\0101p-i 1. Tihr\0101n. Inti\0161\0101r\0101t-i T\016Bsan. 1989 = 1368 h.\0161. 73 S..

\0160\0101l\012Bz\0101r-i Sabz
Y\016Bsuf\012B, Mu\1E25ammad Ri\1E0D\0101 ; Hw\0101\01E7a Mu\1E25ammad\012B, \1E24am\012Bd Ri\1E0D\0101
\010C\0101p-i 1. Tihr\0101n. K\0101n\016Bn-i Parwari\0161-i Fikr\012B-i K\016Bdak\0101n wa Nau\011Faw\0101n\0101n. 1995 = 1374 h.\0161.. [16] Bl..

\0160\0101n\012Bm s\014D ar\014Dt
Frister, Roman ; Narkiss, Zvi
1973.

\0160\0101yast-n\0113 \0161\0101yast
Tavadia
Hamburg . De Gruyter. 1930. 174 s..

\0160\0103mnene (Jablanica): s\0103chraneno minalo
Cankarski, Nikolaj D.
Sofija. Siringa. 2000. 498 S..

\0160\010Dedra osin': materialy do zyttja i tvor\010Dosti Josyfa Burha
Rychlo, Petro
\010Cernivci. \010Cernovicer Bleter. 2000. 259 S. : Ill..

\0160\010Delkovskij satirikon
Smirnov, Aleksej E.
Moskva. Izograf. 1998. 92 S..
5-87113-029-1

\0160\0115mãon\00EEm Øsåanåa la-\02BFæaliyyåatão Øsel Dr. Rãupp\00EEn l\0115-Ereds-YiÐsråa\02BEåel
Rubinstein, Shimon ; Herlitz, Georg
Y\0115rãuØsåalayim . \0160. Rãub\00EEnØsdteyn. 1988. 32 Bl..

\0160\0115nãe pãerãuØsãe R. Avråahåam ibn \02BFEzrãa li-trãe-\02BFæaÐsar: mahæadãurãa maddåa\02BF\00EEt m\0115vão\02BEeret
Avråahåam ibn \02BFEzrãa ; Simon, Uriel
Råamat-Gan . Hãodsåa\02BEat ãUn\00EEvers\00EEdtat Bar-ãIlåan. 1989-.

\0160\012B\0161ak k\016B\010Dik
Preußler, Otfried ; Gebhardt-Gayler, Winnie ; Am\012Br\012B, Rah\012Blih
\010C\0101p-i 1. K\0101bul. Inti\0161\0101r\0101t-i Sab\0101. 2003. 127 S.. Kit\0101bh\0101-i \0101lm\0101n\012B-i atf\0101l.

\0160\1E6Degn in u\1E6Dopie
Buber, Martin ; Birnbaum, J.
Buenos Aires. Buchgemein\0161af\1E6D ba der Jidi\0161er Ratzionalis\1E6Di\0161er Gezel\0161af\1E6D. 1959. 207 S..

\0160a\02BFarê d\0101t el we-mê\0161\0101rîm oder Elementar-Unterricht der Religion und Moral für die israelitische, vaterländische Jugend
Schönbrunner, Isaak
Fürth. Gusdorfer. 1828. VIII, 31 S..

\0160a\0304\02BFera\0304n dar zama\0304neh \02BFosrat
Ardaka\0304ni\0304
Tehra\0304n . Garru\0304s. 1373[1994]. 205 s.

\0160a\0304ch-na\0304me
Firdu\0304si\0304 ; Firdousi\0304
Moskva . 1960-71.. 9 bd..

\0160a\0304hna\0304meh
Ferdousi\0304
Tehra\0304n . Keta\0304bxa\0304neh-ye Beru\0304xi\0304m. 131- 1315 [1934- 1936]. 10 bd..

"\0160ach-name" Firdousi i rannjaja illjustrativnaja tradicija
\0160ukurov
Moskva . Nauka. 1983. 173 s., [4] tav..

\0160achovyj korol\02B9 Ukraïny: [narysy ta interv\02B9ju pro R. Ponomar\02B9ova]
Pak, V. M.
Donec\02B9k. Donbas. 2003. 109 S..

\0160aih \0100q\0101 Buz\016Brg Tihr\0101n\012B
\1E24ak\012Bm\012B, Mu\1E25ammad Ri\1E0D\0101 al-
\010C\0101p-i 1.. Tihr\0101n. Fa\01E7r. [1956 = 1335 h.\0161.]. 22, 323 S..

\0160aljapin i Gor'kij
Dmitrievskij, Vitalij N.
1981.

\0160aljapin v Moskve
Dmitrievskaja, Ekaterina R. ; Dmitrievskij, Vitalij N.
Moskva. Moskov. Rabo\010Dij. 1986. 237, [24] S. : Ill..

\0160aljive narodne pric\030Ce
Zagreb . Seljac\030Cka sloga. 1955. 267 s..

Sprache in der Organisation: sprachreflexive Verfahren im systemischen Beratungsgespräch
Habscheid, Stephan
Berlin . de Gruyter. 2003. 334 S..

\0160aqr\0101' ar-r\012Bf: wa-qi\1E63a\1E63 uhr\0101 min qi\1E63a\1E63 al-kif\0101\1E25 al-wa\1E6Dan\012B bi-'l-Ma\0121rib
Bin-\02BFAbdall\0101h, \02BFAbd-al-\02BFAz\012Bz
Bair\016Bt. D\0101r an-Na\01E7\0101\1E25. 1973. 223 S..

\0160ar\1E25 \1E2Bu\1E6Dab Ibn-Nub\0101ta \02BFAbd-ar-Ra\1E25\012Bm Ibn-Mu\1E25ammad Ibn-Ism\0101\02BF\012Bl: wa-yalaihi \0161ar\1E25 \1E2Bu\1E6Dab waladihi Ab\012B-\1E6C\0101hir Mu\1E25ammad
\01E6az\0101'ir\012B, \1E6C\0101hir Ibn-\1E62\0101li\1E25 al- ; Mazyad\012B, A\1E25mad Far\012Bd al-
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. Bair\016Bt. D\0101r al-Kutub al-\02BFIlm\012Bya. 2007. 376 S..
2-7451-4837-0

\0160ar\1E25 al-\02BFaq\012Bda al-w\0101si\1E6D\012Bya: li-Ibn-Taim\012Bya
\02BFUtaim\012Bn, Mu\1E25ammad \1E62\0101li\1E25 al- ; \1E62umail, Sa\02BFd Ibn-Fauw\0101z a\1E63-
ar-Riy\0101\1E0D u.a.. D\0101r Ibn-al-\01E6auz\012B.

\0160ar\1E25 al-\02BFaq\012Bda al-w\0101si\1E6D\012Bya
U\1E6Faim\012Bn, Mu\1E25ammad \1E62\0101li\1E25 al- ; \1E24i\01E7\0101z\012B, Mu\1E25ammad Mu\1E25ammad
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. al-Q\0101hira. Mu\02BEassasat al-Mu\1E2Bt\0101r. 2006. 504 S..
977-382-097-1

\0160ar\1E25 al-arba\02BF\012Bn an-nawaw\012Bya: li-\0161ai\1E2B Mu\1E25ammad Ibn-\1E62\0101li\1E25 Ibn-\02BFU\1E6Faim\012Bn ; ta\1E25q\012Bq Ya\1E25y\0101 Mur\0101d
Ibn-\02BFU\1E6Faim\012Bn, Mu\1E25ammad Ibn-\1E62\0101li\1E25 ; Mur\0101d, Ya\1E25y\0101
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. al-Q\0101hira. Mu\02BEassasat al-Mu\1E2Bt\0101r. 2006. 335 S..
977-382-096-3

\0160ar\1E25 al-Burda lil-Bu\1E63\012Br\012B wa-Nah\01E7 al-Burda li-\0160auq\012B
\02BFUtm\0101n, Fat\1E25\012B ; B\016B\1E63\012Br\012B, Mu\1E25ammad Ibn-Sa\02BF\012Bd al- ; \0160auq\012B, A\1E25mad
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. al-Q\0101hira. D\0101r al-Ma\02BFrifa. 1973. 238 S..

\0160ar\1E25 al-F\0101r\0101b\012B li-kit\0101b Aris\1E6D\016B\1E6D\0101l\012Bs fi 'l-\02BFib\0101ra
Far\0101b\012B, Ab\016B-Na\1E63r Mu\1E25ammad Ibn-Mu\1E25ammad al- ; Kutsch, Wilhelm
Bair\016Bt. al-Ma\1E6Dba\02BFa al-K\0101\1E6D\016Bl\012Bk\012Bya. 1960. XVI, 261 S.. Ma\02BFhad al-\0100d\0101b a\0161-\0160arq\012Bya «Bair\016Bt»: Bu\1E25\016B\1E6D wa-dir\0101s\0101t ; 13.

\0160ar\1E25 al-mufa\1E0D\1E0Dal f\012B \1E63an\02BFat al-i\02BFr\0101b al-maus\016Bm bi-'t-tahm\012Bya
Hw\0101rizm\012B, al-Q\0101sim Ibn-al-\1E24usain al- ; \02BFUtaim\012Bn, \02BFAbd-ar-Ra\1E25m\0101n Ibn-Sulaim\0101n al-
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. Bair\016Bt. D\0101r al-\0120arb al-Isl\0101m\012B.

\0160ar\1E25 al-ris\0101lah al-tadmur\012Byah
Ibn Taym\012Byah
Riy\0101\1E0D . D\0101r A\1E6Dlas. 1425 [2004]. 492 s..

\0160ar\1E25 ka\0161f a\0161-\0161ub\016Bh\0101t
\02BFUtaim\012Bn, Mu\1E25ammad \1E62\0101li\1E25 al- ; Sulaim\0101n, Fahd Ibn-N\0101\1E63ir Ibn-Ibr\0101h\012Bm as-
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. ar-Riy\0101\1E0D. D\0101r Turaiy\0101. 1996. 157 S..

\0160ar\1E25 lum\02BFat al-i\02BFtiq\0101d al-h\0101d\012B il\0101 sab\012Bl ar-ra\0161\0101d
Ibn-Qud\0101ma al-Maqdis\012B, \02BFAbdall\0101h Ibn-A\1E25mad ; U\1E6Faim\012Bn, Mu\1E25ammad \1E62\0101li\1E25 al-
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. Bair\016Bt. Mu'assasat ar-Ris\0101la. 1983. 126 S..

\0160ar\1E25 nuzhat an-na\1E93ar f\012B tau\1E0D\012B\1E25 nu\1E2Bbat al-fikr
U\1E6Faim\012Bn, Mu\1E25ammad \1E62\0101li\1E25 al- ; Ma\1E63r\012B, Mu\1E25ammad Ibn-\02BFAbdall\0101h al-
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. al-Q\0101hira. al-Maktabat al-Isl\0101m\012Bya. 2006. 412 S..

\0160arafn\0101ma: Tar\011Famahu ila l-' arb\012Bya Mu\1E25ammad 'Al\012B 'Aun\012B. R\0101\01E7a 'ahu wa-qaddama lahu Ya\1E25y\0101 al-\1E2Aa\0161\0161\0101b
Bidl\012Bs\012B, \0160araf \1E2A\0101n
Kairo. D\0101r i\1E25y\0101' al-kutub al-' arab\012Bya. 1367/1948.

\0160araf-Na\0304me
\0160araf Khan Bidli\0304si\0304 ; Bidli\0304si\0304
Moskva . 1967-76.. 2 bd..

\0160arenik
Sti\0161ovi\0107, Delimir V. ; Milo\0161evi\0107, Milan R.
Beograd. Kulturno-Prosvetna Zajednica Srbije. 2005. 575 S.. Biblioteka Hronika sela ; 306.
86-7596-059-X

\0160arh\0323 al-Asba\0304b wa-l-\02BFala\0304ma\0304t fi\0304 mu\02BFa\0304lag\030Ca\0304t al-amra\0304d\0323 al-h\0332a\0304s\0323s\0323ah wa-l-\02BFa\0304mmah
Al- üKirma\0304ni\0304
Calcutta . 1251 [1835]. 755 s..

\0160arh\0323-e 25 moqaddameh dar es\0332ba\0304t-e ba\0304ri\0304 ta\02BFa\0304la\0304
Tehra\0304n . Ente\0161a\0304ra\0304t-e Mo\02BFasseseh-ye Mot\0323a\0304le\02BFa\0304t-e Esla\0304mi\0304-ye Da\0304ne\0161ga\0304h-e Makgi\0304l. 1360 [1981]. 150 s..

\0160arh al-Madnu\0304n bihi 'ala g\0307air ahlihi
Yahuda
Le Caire . 1913-15. 1 bd..

\0160arik, Voland, Tichomirov und \010Conkin im Land der Gähnenden Höhen: Studien zur "nichtoffiziellen" russischen satirischen Prosa
Düring, Michael
Münster [u.a.]. LIT. 1994. 346 S.. Universität «Münster, Westfalen» / Slavisch-Baltisches Seminar : Veröffentlichungen des Slavisch-Baltischen Seminars der Universität Münster ; 5.
3-8258-2156-0

\0160(arl'Mari) Lekont de Lil'
Leconte de Lisle, Charles Marie ; Zerov, Mychajlo
1956.

\0160arnikzel
Groddek ; Rössle
Dresden . Technische Uni Dresden. 2004. 752 s..

\0160ava Sumanovi\0107: (1896 - 1942) ; eine Ausstellung des Museums für Moderne Kunst Belgrad in der Neuen Pinakothek, München, 23. September - 7. November 1988
Jankovi\0107, Aleksandra ; Proti\0107, Miodrag B. ; \0160umanovi\0107, Sava
München. 1988. 79 S..

\0160awf bah\0332tika
Cairo . [190-?]. 32 s..

\0160edevry opernogo repertuara: v soprovo\017Edenii fortepiano
Sotkilava, Zurab ; Gaudasinskaja, Elena
Sankt-Peterburg. Nota. 2005. 70 S.. Tenòre.
5-9565-0106-5

\0160ena\0304xt-e sarat\0323a\0304n
Farza\0304n Peiy
Tehra\0304n . Na\0161r-e Markaz, Keta\0304b-e Ma\0304d. 1373 [1994]. 240 s..

\0160evc\030Cenko i na\0161 c\030Cas
Kyryljuk ; Kyryljuk
Kyïv . 1968. 236 s..

\0160everomoravský grafit
Dvo\0159ák, Milan ; Gába, Zden\011Bk
\0160umperk. [Selbstverl.]. 1974. [ungez. S.]. Vlastiv\011Bdné zajímavosti ; 121.

\0160i\02BFr al-\02BFa\01E7am y\0101 t\0101r\012B\1E2B-i \0161u\02BFar\0101\02BE wa adab\012By\0101t-i \012Ar\0101n
\0160ibl\012B Nu\02BFm\0101n\012B, Mu\1E25ammad ; D\0101\02BF\012B G\012Bl\0101n\012B, Mu\1E25ammad Taq\012B F.
Tihr\0101n. Duny\0101-i Kit\0101b.

\0160i\02BFr-i f\0101rs\012B dar \02BFahd-i \0160\0101hru\1E2B: nima-i awwal-i qarn-i nuhum y\0101 \0101\0121\0101z-i in\1E25i\1E6D\0101\1E6D dar \0161i\02BFr-i f\0101rs\012B
Y\0101r\0161\0101tir, I\1E25s\0101n
Tihr\0101n. 1955 = 1334 h.\0161. 17, 250, 24 S.. D\0101ni\0161g\0101h «Tihr\0101n»: Inti\0161\0101r\0101t-i D\0101ni\0161g\0101h-i Tihr\0101n ; 268.

\0160if\030Ca\0304' as-sa\0304'il litahzi\0304b al-masa\0304'il
Ibn Haldu\0304n
Beyrouth . Imprimerie catholique. 1958. 192, II s..

\0160ifa\0304\02BE-us-Sa\0304\02BEil litahd\0332i\0304b-il-Masa\0304\02BEil
Ibn al-H\0332aldu\0304n ; Khalife
(Beyrouth) . 1959. 14 + 189 s..

\0160ipka: putevoditel\02B9
Christov, Ivan
Sofija. Medicina i Fizkultura. 1988. 71 S..

\0160iØsØsåa sidrãe miØsnåa: [a new translation]
Qåehåat\00EE, P\00EEnhas
Jerusalem . Eliner Library, Department for Torah Education and Culture in the Diaspora. 1994-. 3-.

\0160koda nyt
Frederiksberg . \0160koda Klub Danmark. 1996-.

The \0160kofja Loka landscape captured in pictures: landscape images in \0160kofja Loka art from Ivar Grohar to the present [Ausstellungskatalog]
Zgonik, Nadja
\0160kofja Loka. Lo\0161ki muzej. 2008. 141 S..
978-961-6727-04-4

\0160kola vol\0161ebstva i drugie istorii
Ende, Michael (Schriftsteller) ; Voropaev, Evgenij V. ; Anikin, Boris
Sankt-Peterburg. Amfora. 2005. 273 S..
5-94278-803-0

\0160kolní atlas \010Deskoslovenských d\011Bjin
Cafourek, Petr
11. vyd.. Praha. Kartografie. 1977. 18 S..

\0160kol'noe obrazovanie rossijskich nemcev: (problemy razvitija i sochranenija nemeckoj \0161koly v Sibiri v XVIII - XX vv.)
\010Cerkaz\02B9janova, Irina V.
S.-Peterburg. Ob\0161\010D. Akad. Nauk Rossijskich Nemcev. 2004. 366 S., [20] Bl..
5-93227-001-2

\0160kolny t\0117atr Belarusi XVI - XVIII stst.
Misko, Scjapan M.
Minsk. "T\0117sej". 2000. 166 S..
985-6454-93-X

\0160koly d\011Bjin um\011Bní
Kroupa, Ji\0159í
Brno. Masarykova Univ., Fak. Filozofická.

\0160lem u\017Easa: kreatiff o Tesse i Minotavre
Pelevin, Viktor O.
Moskva. Otkrytyj Mir. 2005. 222 S.. Mify.
5-9743-0010-6

\0160ljach Slova\010D\010Dyny do NATO
Kyïv. Demokrat. Iniciatyvy. 2007. 164 S..
978-966-96606-7-1

\0160olom Alejchem
Kaplan, Anatolij L'vovi\010D ; Gutkina, E. B.
1957.

\0160îrîm
Bat-\1E24ann\0101, Ahûv\0101
S.l.. Ma\1E25b\0101rôt le-Sifrût. 1990. 63 S..

\0160túdie ku komunikácii medzi strednou a východnou Euroópou v dobe bronzovej
Bátora, Jozef
1. vyd.. Bratislava. Petrus Publ.. 2006. 315 S..
80-89233-18-x

\0160tØestÐi
StrÐanskÐy, JiØrÐi
V Praze . Panorama. 1990. 171 S..

Das \0160tetl. Untergegangene Welt und Gedächtnisort: Betrachtungen zur russisch-jüdischen Literatur nach dem Holocaust
Terpitz, Olaf
2006. 280 Bl..

\0160to e filosofija na pravoto
Janev
Sofija . 1966. 42 s..

\0160to je sveto pismo?
\010Covi\0107, Mirko
Salzburg. 1959. 63 S..

\0160to stari uradi, uvek je dobro
Andersen ; Andersen
Beograd . (1967). 31 upag. s..

\0160túrovo: ein Siedlungsplatz der Kultur mit Linearkeramik und der \017Deliezovce-Gruppe
Pavúk, Juraj ; Husák, L'udovít ; Kaczanowska, Ma\0142gorzata
Nitra. Archäologisches Inst. der Slowakischen Akad. der Wiss.. 1994. 284, 77 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt.. [Archaeologica Slovaca / Monographiae / Studia] ; 4.
80-88709-19-9

\0160tudijné zvesti Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied
Nitra.

\0160tyrský a Toyen: 1921 - 1945 ; Morvaská Galerie, Brno, listopad - prosinec 1966 ; Svaz \010Ceskoslovenských Výtvarných Um\011Blc\016F, Praha, Mánes, leden 1967
\0160tyrský, Jind\0159ich ; Toyen ; Linhartová, V\011Bra
Brno. 1966. 74 S. : zahlr. Ill.. Moravská Galerie «Brno»: Edice Sm\011Br MG ; 23.

\0160u\02BF\0101\02BD al-\0161ams, \0161ar\1E25 fiqh al-\02BFib\0101d\0101t al-\1E2Bams li-al-\02BFulam\0101\02BD
\0160alt\016Bt
Bayr\016Bt . D\0101r al-Kutub al-\02BFIlmiyah. 1424 [2004]. 526 s..

\0160u\02BFlah\0101-i \01E7\0101w\012Bd: \0161\0101mil-i nam\016Bnah\0101-i mumtaz\012B az \0101t\0101r-i \1E62\0101diq Hid\0101yat, Buzurg \02BFAlaw\012B, Mu\1E25ammad \02BFAl\012B \01E6am\0101lz\0101da, Sa\02BF\012Bd Naf\012Bs\012B, Mu\1E25ammad \1E24i\01E7\0101z\012B, \02BFAl\012B Da\0161t\012B, Ras\016Bl Parw\012Bz\012B, Darw\012B\0161, \02BFAl\012B As\0121ar \1E62adr \1E24\0101\01E7\01E7 Saiyid \01E6aw\0101d\012B, Abu-'l-Q\0101sim Partau A\02BF\1E93am, N\016Br\012B, \0160\012Bn Partau, \0160ahr\0101n
K\0101r, Far\012Bd\016Bn ; Hid\0101yat, \1E62\0101diq
\010C\0101p-i 2, b\0101 ta\01E7d\012Bd-i na\1E93ar-i k\0101mil .... Tihr\0101n. Mu'assasa-i Ma\1E6Db\016B\02BF\0101t\012B-i Am\012Br Kab\012Br. 1957 = 1336 h.\0161. 563 S. : Ill..

¬Der¬ \0161\1E6Dumer me\0161iech: drama in drei ak\1E6Den
Pînsqî, D\0101wid
Nju Jork. Gurewi\1E6D\0161. 1914. 112 S..

derâ\0161at ha-R. Mo\0161e b. Na\1E25man 'al dibr\0113 \1E33ôhelet ...: «...» [Biblia]. Traktat des Rabbi Moses Nachmani über das Buch \1E32ohelet ... herausgegeben von [Arthur] Zacharias Schwarz
Moses, Rabbi
Frankfurt a. M.. Sänger u. Friedberg. (1913). 30 S..

\0161imâ milka
Kämmerer
Münster . Ugarit-Verl.. 1998. xix, 360 s..

\016Ar\016Bbb\0101 f\012B \02BFa\1E63r al-imbiry\0101l\012Bya: Y\016Bn\0101n Lab\012Bb Rizq ; Ra'\016Bf \02BFAbb\0101s \1E24\0101mid ; \02BFAbd-al-\02BFA\1E93\012Bm Rama\1E0D\0101n
Rizq, Y\016Bn\0101n Lab\012Bb
al-Q\0101hira. D\0101r at-Taq\0101fa al-\02BFArab\012Bya. 1983. 318 S. : Ill..
977-238-002-1

\016Az\012Br\012Bs wa-\02BFaq\012Bdat al-hul\016Bd f\012B Mi\1E63r al-qad\012Bma
Qamin\012B, Saiyid Ma\1E25m\016Bd al-
a\1E6D-\1E6Cab\02BFa 1.. al-Q\0101hira u.a.. D\0101r al-Fikr. 1988. 217, [4] S.. Kit\0101b al-fikr.

\016Czbekiston tasvirij san"ati: \017Eivopisc', grafika, hajkaltaro\0161lik, dekorativ-amalij san"at ; \017Eivopis', grafika, skul'ptura, dekorativno-prikladnoe iskussstvo ; painting, drawing, sculpture, decorative-applied art
Mjunc, Marionella V.
To\0161kent. \01F4afur \01F4ulom Nomidagi Adabiët va San"at Na\0161riëti. 1976. 218 S. : überw. Ill..

016 G.S. Sedlak: Masterplan
Zuckriegl, Margit ; Sedlak, G.S.
2006. 31 S..
ISBN 3-901824-29-4